Договір зберігання товару між юридичними особами зразок

Содержание

Договір про зберігання між юридичними особами

ДОГОВІР ПРО зберіганні N ___ між юридичними особами
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Хранитель зобов'язується зберігати річ, передану йому Поклажодавцем, і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

1.3. Передача Речі Поклажодавцем на зберігання Хранителю засвідчується видачею Поклажодавцеві наступного документа: ________________________________, який повертається Хранителю після закінчення терміну зберігання.

2.1. Хранитель зобов'язується:

а) зберігати Річ протягом терміну дії цього Договору, зазначеного в п. 10.5 цього Договору;

б) прийняти для збереження переданої йому Речі заходи, обов'язковість яких передбачена законом, іншими правовими актами чи встановленому ними порядку (протипожежні, санітарні, охоронні тощо);

в) прийняти для збереження Речі також заходи, відповідні до звичаїв ділового обороту та суті цього Договору, в тому числі властивостям переданої на зберігання Речі;

г) прийняти для збереження Речі додатково наступні заходи: ____________________;

д) без згоди Поклажодавця не використовувати передану на зберігання Річ, а так само не надавати можливість користування нею третім особам, за винятком випадків, коли користування зберігається Річчю необхідно для забезпечення її збереження і не суперечить цим Договором;

е) негайно повідомити Поклажодавця про необхідність змін умов зберігання Речі, передбачених цим Договором, і дочекатися його відповіді.

2.2. Поклажодавець зобов'язується:

а) повідомляти Хранителю необхідні відомості про особливості зберігання Речі;

б) своєчасно сплачувати винагороду за зберігання Речі;

в) після закінчення терміну зберігання забрати передану на зберігання Річ;

г) виконувати інші обов'язки відповідно до чинного законодавства Російської Федерації та цим Договором.

2.3. Якщо зміна умов зберігання необхідно для усунення небезпеки втрати, нестачі або пошкодження Речі, Хранитель вправі змінити спосіб, місце та інші умови зберігання, не чекаючи відповіді Поклажодавця (подп. "Е" п. 2.1 цього Договору).

2.4. Якщо під час зберігання виникла реальна загроза псування Речі, або Річ вже піддалася псуванню, або виникли обставини, що не дозволяють забезпечити її схоронність, а своєчасного вжиття заходів з боку Поклажодавця очікувати не можна, Хранитель вправі самостійно продати Річ або частина її за ціною, що склалася в місці зберігання. Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які Зберігач не відповідає, він має право на відшкодування своїх витрат на продаж за рахунок покупної ціни.

3. ПЕРЕДАЧА РЕЧІ НА ЗБЕРІГАННЯ ТРЕТІМ ОСОБАМ

3.1. Зберігач не має права без згоди Поклажодавця передавати Річ на зберігання третій особі, за винятком випадків, коли він змушений до цього силою обставин в інтересах Поклажодавця і позбавлений можливості отримати його згоду.

3.2. Про передачу Речі на зберігання третій особі Хранитель зобов'язаний негайно повідомити Поклажодавця.

3.3. При передачі Речі на зберігання третій особі умови цього Договору зберігають силу і Хранитель відповідає за дії третьої особи, якій він передав Річ на зберігання, як за свої власні.

4.1. Винагорода за зберігання за цим Договором становить ________ (______) гривень.

4.2. Винагорода за зберігання виплачується Хранителю рівними частинами в розмірі ______________ (__________) рублів з такою періодичністю: __________ (або одноразово після закінчення зберігання).

4.3. При простроченні сплати винагороди за зберігання більш ніж на половину періоду, за який воно має бути сплачено, Хранитель вправі відмовитися від виконання цього Договору та вимагати від Поклажодавця негайно забрати здану на зберігання Річ.

4.4. Якщо зберігання припиняється достроково за обставинами, за які Зберігач відповідає, він не має права вимагати винагороди за зберігання, а отримані в рахунок цієї винагороди суми повинен повернути Поклажодавцеві.

4.5. Якщо після закінчення терміну зберігання знаходиться на зберіганні Річ не взяти назад Поклажодавцем, він зобов'язується сплатити Зберігачу відповідне винагороду за подальше зберігання Речі. Це правило застосовується і в тих випадках, коли Поклажодавець зобов'язаний забрати Річ до закінчення терміну зберігання.

4.6. Витрати Зберігача на зберігання Речі включаються в винагороду за зберігання.

4.7. Витрати на зберігання Речі, які перевищують звичайні витрати такого роду і які Сторони не могли передбачити при укладенні цього Договору (надзвичайні витрати), відшкодовуються Хранителю, якщо Поклажодавець дав згоду на ці витрати або схвалив їх згодом, а також в інших випадках, передбачених законом, іншими правовими актами.

4.8. При необхідності провести надзвичайні витрати Хранитель зобов'язаний запитати Поклажодавця про згоду на ці витрати. Якщо Поклажедатель не повідомит ь про свою незгоду в термін, зазначений Хранителем, або протягом нормально необхідного для відповіді часу, вважається, що він згоден на надзвичайні витрати.

Якщо Хранитель справив надзвичайні витрати на зберігання, не отримавши попередньої згоди від Поклажодавця, хоча за обставинами справи це було можливо, і Поклажедатель згодом їх не схвалив, Хранитель може вимагати відшкодування надзвичайних витрат лише в межах збитку, який міг бути заподіяна Речі, якби ці витрати не були зроблені.

4.9. Надзвичайні витрати відшкодовуються Поклажодавцем понад винагороди за зберігання.

5. ОБОВ'ЯЗОК поклажодавця ВЗЯТИ РІЧ НАЗАД

5.1. Після закінчення терміну зберігання Поклажедатель зобов'язується негайно забрати передану на зберігання Річ.

5.2. При невиконанні Поклажодавцем свого обов'язку взяти Річ назад, в тому числі при його ухиленні від отримання Речі, Хранитель вправі після письмового попередження Поклажодавця самостійно продати Річ у порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

5.3. Сума, виручена від продажу Речі, передається Поклажодавцеві, за вирахуванням сум, належних Зберігачу, в тому числі його витрат на продаж Речі.

6. ОБОВ'ЯЗОК ЗБЕРІГАЧА ПОВЕРНУТИ РІЧ

6.1. Зберігач зобов'язаний повернути Поклажодавцеві ту саму Річ, яка була передана на зберігання.

6.2. Річ має бути повернена Хранителем в тому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням її природного погіршення, природного убутку або іншої зміни внаслідок її природних властивостей.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ

7.1. Зберігач відповідає за втрату, недостачу або пошкодження Речі, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження сталися внаслідок непереборної сили або через властивості Речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не повинен був знати, або в результаті наміру або грубої необережності Поклажодавця.

7.2. За втрату, недостачу або пошкодження прийнятої на зберігання Речі, після того як настала обов'язок Поклажодавця взяти цю Річ назад, Зберігач відповідає лише за наявності з його боку умислу або грубої необережності.

7.3. Збитки, завдані Поклажодавцеві втратою, нестачею або пошкодженням Речі, відшкодовуються Зберігачем відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

7.4. У разі коли в результаті пошкодження, за яке Зберігач відповідає, якість Речі змінилося настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, Поклажодавець має право від неї відмовитися і вимагати від Зберігача відшкодування вартості цієї Речі, а також інших збитків, якщо інше не передбачено законом.

7.5. Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати Зберігачу збитки, завдані властивостями зданої на зберігання Речі, якщо Зберігач, приймаючи Річ на зберігання, не знав і не повинен був знати про ці властивості.

7.6. У разі порушення Поклажодавцем терміну сплати винагороди, передбаченого п. 4.2 цього Договору, Зберігач має право вимагати від Поклажодавця сплати неустойки в розмірі ___% від не сплачена в строк суми за кожен день прострочення.

7.7. За невиконання або неналежне виконання інших зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством Російської Федерації.

8.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До таких обставин не відносяться, зокрема, порушення обов'язків з боку контрагентів боржника, відсутність у боржника необхідних коштів.

8.2. При настанні обставин, зазначених у п. 8.1 цього Договору, кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них письмово іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, що дають оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. Якщо Сторона не надішле або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене п. 8.2 цього Договору, то вона зобов'язана відшкодувати другій Стороні понесені нею збитки.

8.4. Якщо настали обставини, перелічені в п. 8.1 цього Договору, та їх наслідки продовжують діяти більше _______________, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Договору.

9. ПРИПИНЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ПО вимогу поклажодавця

9.1. Зберігач зобов'язаний на першу вимогу Поклажодавця повернути прийняту на зберігання Річ, навіть якщо передбачений п. 10.5 цього Договору термін її зберігання ще не закінчився.

10.1. У всьому іншому, що не передбачено умовами цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

10.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.3. Всі повідомлення в рамках цього Договору повинні направлятися Сторонами одна одній в письмовій формі. Оповіщення і повідомлення будуть вважатися поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу або доставлені особисто за юридичною (поштовим) адресами Сторін з отриманням під розписку.

10.4. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

10.5. Цей Договір набуває чинності з моменту передачі Речі Поклажодавцем Хранителю і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

Термін зберігання Речі - до "___" ________ ___ р

11. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

1 Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних умов договору. Умова про предмет договору є істотною умовою договору (п. 1 ст. 432 Цивільного кодексу Російської Федерації).

Істотними умовами договору є умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду (абз. 2 п. 1 ст. 432 Цивільного кодексу Російської Федерації).

Зразок договору безоплатного відповідального зберігання

Однією з різновидів послуги, що надається як фізичними, так і юридичними особам, є відповідальне зберігання на безоплатній основі (без оплати наданої послуги). Потреба в цій послузі виникає, якщо у власника матеріального майна (товару, вантажів, устаткування, транспортного засобу, документів і т.д.) існує необхідність тимчасового його зберігання зважаючи на наявність будь-яких причин.

Договір зберігання товару між юридичними особами зразок

При наданні такої послуги між особою, яка передає майно на зберігання та особою, яка зобов'язується його зберегти, підписується офіційний документ, що визначає права та обов'язки обох сторін і має назву договір відповідального зберігання на безоплатній основі.

Особливості укладення між юридичними особами

Договір зберігання товару між юридичними особами зразокДоговір відповідального зберігання між суб'єктами, зареєстрованими в податкових органах, може полягати:

 • між юридичними особами;
 • між фізичною та юридичною особою;
 • між фізичними особами.

одними з основних особливостей укладення договору між юридичними особами є такі моменти:

 1. Документ, який укладається між такими суб'єктами, передбачає лише безпосередньо зберігання майна однієї особи на території іншої - права власності на матеріальне майно не переходять від початкового його власника. Таким чином суб'єкт, який є за договором зберігачем, є виключно виконавцем послуги зберігання.
 2. Скоєне угода може передбачати крім безпосередньо надання послуги зберігання, надання та інших видів робіт, що стосуються предмета договору - упаковці продукції (наприклад, фасування крупи, комплектація будівельних матеріалів в партії, пр.), Маркування товару, наклейці стікерів.
 3. Укладений договір між юрособами має так званий консенсусний характер - він не потребує ні в нотаріальному посвідченні, ні в будь-якої реєстрації в державних органах (наприклад, в податкову службу).

Предмет і істотні умови

Предметом договору зберігання визначається матеріальна цінність, яка відповідно до договору передається на відповідальне зберігання від однієї особи іншій.

Крім того, щодо предмета договору відповідального зберігання визначаються такі наступні умови:

 1. По закінченню терміну відповідального зберігання, зберігач зобов'язується повернути майно, яке передається йому іншою особою (що має назву поклажедателем) в тому стані і з тими якісними характеристиками, з якими воно було отримано. Даний пункт може мати дещо інше формулювання в разі, якщо договір крім безпосереднього зберігання передбачає надання будь-яких послуг, що стосуються предмета договору, які змінять його характеристики (упаковка, переробка, монтаж).
 2. Особі, яка буде здійснювати зберігання майна дозволяється або забороняється з'єднувати його з партіями аналогічного типу товару, отриманого від інших поклажодавців.
 3. Повернення майна проводиться з урахуванням особливостей зберігання даного виду товару - враховується природний знос, природне зменшення (наприклад, зменшення маси овочів при зберіганні в складі).

Вимоги до заповнення та зразки

Договір зберігання товару між юридичними особами зразокЗразки заповнення договорів відповідального зберігання можна знайти на багатьох інтернет-ресурсах і скористатися ними при складанні свого документа.

Варто відзначити, що необхідно відповідально підходити до заповнення всіх пунктів - це убезпечить від багатьох неприємних моментів, пов'язаний з втратою або псуванням майна або з несенням матеріальної відповідальності не зі своєї вини.

Структура договору відповідального зберігання в обов'язковому порядку повинна містити наступні пункти:

 • вступна частина (преамбула), в ній визначаються боку, які вступають у відносини;
 • безпосередньо предмет угоди;
 • позначення прав усіх сторін договору та їх обов'язків - є найважливішою частиною договору, складання якої необхідно приділити особливу увагу;
 • додаткові умови, що стосуються зберігання майна (повну інформацію про всі особливості та доступні параметри зберігання (температура, вологість повітря, доступ світла));
 • Заключні положення;
 • реквізити сторін.

Права і обов'язки зберігача матеріальної цінності мають наступну типову формулювання, яке може мати відмінності залежно від виду інформації, що зберігається цінності і інших умов:

 1. Зберігання предмета договору на протязі всього терміну, який встановлений цим договором.
 2. Ухвалення для зберігання цінності заходів, які в зв'язку з її властивостями і специфікою передбачаються чинним законодавством, або іншими нормами права (протипожежні заходи, особливі санітарні умови). Наприклад, особливі протипожежні заходи повинні бути передбачені при передачі на зберігання виробів і матеріалів з деревини, легковоспламенімих речовин (палива, горючих рідин).
 3. Заборона на передачу ввіреній йому цінності третім особам, винятком в даному випадку можуть бути ситуації, коли з метою забезпечення запобігти псуванню необхідно її переміщення в інше місце зберігання.
 4. Зобов'язання повідомлення поклажедателю про необхідність зміни умов зберігання при її виникненні, і до моменту отримання відповіді не здійснювати будь-яких дій.
 5. Зобов'язання при виникненні ситуацій, коли в терміновому порядку для збереження цінності слід змінити умови її зберігання і немає можливості дочекатися отримання відповіді від поклажодавця, здійснити переміщення.
 6. У тому випадку, якщо в процесі зберігання речі або виникла загроза її псування, або вона вже пошкоджена, або мають місце обставини, при яких не надається можливості її зберегти, зберігачу може бути дано право самостійно реалізувати (продати) майно в повному обсязі або частково по тією ціною, яка визначена цим договором. Якщо дані умови, які призвели до пошкодження майна виникнуть з причин, не залежних від зберігача, то він в такому випадку має право на повне відшкодування всіх понесених витрат на реалізацію.

Права і обов'язки сторони, яка передає майно на зберігання, в загальній формі договору наступні:

 1. Зобов'язання повідомити зберігачу про всі особливості та умови зберігання речі. У тому випадку, якщо поклажодавець з яких-небудь причин не надав таких відомостей і це спровокувало псування майна, то в такому випадку особа, яка прийняла майно на зберігання відповідальності не несе.
 2. Після закінчення терміну зберігання забрати майно, передане на зберігання.

Зазвичай в договорі є пункт, який описує форс-мажорні ситуації і відповідальності, в разі їх виникнення:

 1. Зберігач не несе відповідальності, якщо сталося невиконання даних зобов'язань по причині виникнення умов непереборної сили, або надзвичайних ситуацій (це може бути землетрус, повінь, пожежа з вини третіх осіб при дотриманні всіх правил пожежної безпеки).
 2. При виникненні форс-мажорних ситуацій одна сторона зобов'язана в найкоротший термін повідомити про цей факт іншу сторону, в іншому випадку вона може понести матеріальну відповідальність.

Договір відповідального зберігання на безоплатній основі є важливим документом, при складанні якого необхідно уважно вивчити юридичні аспекти, законодавчу базу і особливості зберігання та умов перебування переданої на зберігання речі. Детальний виклад всіх цікавлять вас моментів і чітка їх формулювання - ось основні моменти, на які варто звернути увагу при складанні такого документа.

Які можуть виникнути суперечки через договір зберігання? Подробиці - в даному відео.

Порівняно часто обставини в рамках підприємницької діяльності мають тенденцію складатися таким чином, що товар не може бути відпущений тут же з тих чи інших причин. Так, по суті, вся торгівля ґрунтується на необхідності заощадження поки не реалізованого товару. Саме через цю потреби цей документ і є одним з найбільш затребуваних в сфері підприємництва.

Беручи до уваги умови, предмет і форми договору, виділяють кілька підтипів:

 • той, який полягає в усній або ж письмовій формах;
 • двосторонній або односторонній;
 • безоплатний або БЕЗОПЛАТНО.

Договір зберігання - узагальнююча назва сукупності документів, необхідних для передачі однією особою певних матеріальних або інтелектуальних цінностей для збереження іншій стороні на заздалегідь визначених умовах.

Таким чином, цими умовами можуть виступити специфічні вимоги при збереженні - наприклад, якщо це договір про утримання на складі швидкопсувних продуктів. Або ж обумовлені дії сторони-хранителя в разі, якщо Поклажодавець не прийде за своєю річчю для угоди про зберігання в ломбардах. Підписуючи особливий договір для кожного окремого випадку, можна досягти максимальної вигоди для себе і безпеки для своїх товарів або цінностей.

Бланк договору зберігання товару

Зразок договору зберігання товару (заповнений бланк)

Завантажити Договір зберігання товару

1.1. Хранитель приймає на себе зобов'язання за винагороду зберігати товар, переданий Поклажодавцем.

1.2. Передача товару на склад і видача товару зі складу здійснюються щодня (без урахування вихідних і святкових днів) і цілодобово. Найменування, кількість та вартість товару, що передається вказується у квитанції, яку Хранитель видає Поклажодавцеві після приймання товару для зберігання. Місцезнаходження складу:. Загальна площа складського приміщення: кв.м.

2. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ВИДАЧІ ТОВАРУ

2.1. Прийом товару на зберігання оформляється квитанцією, яка підписується уповноваженими особами Поклажодавця і Зберігача.

2.2. Видача товару зі складу проводиться Хранителем по наданні Поклажодавцем квитанції і довіреності на отримання товару.

2.3. Поклажодавець передає Зберігачу зразки підписів осіб, відповідальних за прийом і передачу товару, а також осіб з правом підпису довіреностей та інших документів суворої звітності.

2.4. Поклажодавець здійснює опломбування товару та / або його упаковки в тих місцях і в тій кількості, яку він вважає за необхідне, щоб уникнути можливості несанкціонованого доступу до товару або окремих його частин. Спосіб і схема опломбування наводяться в окремому описі, яке є невід'ємною частиною цього Договору.

3.1. За Поклажодавцем закріплюється право на зберігання товару на площі, яка становить кв.м.

3.2. хранитель зобов'язується:

3.2.1. Сумлінно виконувати умови цього Договору.

3.2.2. Забезпечити належні умови для зберігання товару.

3.2.3. Відповідно до заявки Поклажодавця надати йому на вказане в заявці час необхідну площу для зберігання товару.

3.2.4. При прийомі товару на зберігання на товарний склад за свій рахунок зробити огляд товару і визначити його кількість (число одиниць або місць, або міру - вага, обсяг) і зовнішній стан.

3.2.5. Видати в будь-який час Поклажодавцеві (представнику) той самий товар, який був переданий на зберігання.

3.2.6. Після прийняття товару на зберігання видати Поклажодавцеві квитанцію.

3.2.7. Забезпечувати доступ представника Поклажодавця на місце зберігання для огляду товару або для вивозу всього або частини товару.

3.2.8. Прийняти для збереження переданого йому товару заходів, обов'язковість яких передбачена законом, іншими правовими актами (протипожежні, санітарні, охоронні тощо), а також заходи, що відповідають звичаїв ділового обороту і суті цього Договору, в тому числі властивостям переданого на зберігання товару .

3.2.9. Повернути товар Поклажодавцеві в тому стані, в якому він був прийнятий на зберігання, з урахуванням його природного погіршення, природного убутку або іншої зміни внаслідок його природних властивостей.

3.2.10. Підтримувати в належному стані охоронну сигналізацію.

3.2.11. Виконувати інші обов'язки відповідно до чинного законодавства Російської Федерації та цим Договором.

3.3. поклажодавець зобов'язується:

3.3.1. Повідомляти Хранителю необхідні відомості про властивості товару і про особливості зберігання товару.

3.3.2. Своєчасно проводити сплату винагороди за зберігання товару.

3.3.3. Своєчасно подавати Зберігачу заявку про необхідність надання додаткової площі і часу знаходження товару на зберіганні.

3.3.4. Після закінчення терміну зберігання забрати переданий на зберігання товар.

3.4. Якщо зміна умов зберігання необхідно для усунення небезпеки втрати, нестачі або пошкодження товару, Хранитель вправі змінити спосіб, місце та інші умови зберігання, сповістивши про це Поклажодавця протягом днів після введення таких змін.

3.5. Якщо під час зберігання одна із Сторін виявить пошкодження упаковки або пломбування товару або пропажу товару, вона повинна негайно повідомити про це до відома іншу Сторону. У разі встановлення пропажі товару Сторонами складається двосторонній акт із зазначенням зниклого товару і його вартості. Хранитель зобов'язаний протягом десяти днів з моменту виявлення пропажі (складання акта) оплатити Поклажодавцеві вартість зниклого товару.

3.6. Сторони зобов'язані щомісяця, але не пізніше числа кожного місяця, проводити звіряння фактично знаходиться на складі товару.

3.7. У разі виявлення Хранителем небезпечних властивостей товару (що виражаються, зокрема, у запаху, радіоактивному випромінюванні, перегрів і т.п.) Хранитель зобов'язаний негайно повідомити про це Поклажодавцеві шляхом направлення телеграми або рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

3.8. Зберігач має право передати товар, що знаходиться в місці зберігання, у власність третій особі тільки за дорученням Поклажодавця. Третя особа має право отримати товар, а Хранитель зобов'язується його видати за умови пред'явлення третьою особою квитанції або письмового розпорядження, виданого Поклажодавцем.

3.9. У разі вимоги адміністративних або правоохоронних органів огляду товару, пов'язаного з порушенням його упаковки або пломбування, Зберігач зобов'язаний негайно повідомити про це до відома Поклажодавця.

3.10. За втрату, недостачу або пошкодження прийнятого на зберігання товару після того, як настала обов'язок Поклажодавця взяти цей товар назад, Зберігач відповідає лише за наявності з його боку умислу або грубої необережності.

4. Винагорода ЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. За послуги зі зберігання товару Поклажедатель сплачує Зберігачу винагороду в розмірі рублів щомісяця.

4.2. Сплата винагороди, зазначеного в п.4.1 цього Договору, проводиться Поклажодавцем до числа місяця, наступного за розрахунковим.

4.3. При простроченні сплати винагороди за зберігання більш ніж на половину періоду, за який воно має бути сплачено, Хранитель вправі відмовитися від виконання цього Договору та вимагати від Поклажодавця негайно забрати зданий на зберігання товар.

4.4. Якщо зберігання припиняється достроково за обставинами, за які Зберігач відповідає, він не має права вимагати винагороду за зберігання, а отримані в рахунок цієї винагороди суми повинен повернути Поклажодавцеві.

4.5. Якщо після закінчення терміну зберігання знаходиться на зберіганні товар не взятий назад Поклажодавцем, він зобов'язується сплатити Зберігачу відповідне винагороду за подальше зберігання товару.

4.6. Витрати Зберігача на зберігання і виконання робіт з навантаження і вивантаження товару включаються в винагороду за зберігання.

4.7. Витрати на зберігання товару, які перевищують звичайні витрати такого роду і які Сторони не могли передбачити при укладенні цього Договору (надзвичайні витрати), відшкодовуються Хранителю, якщо Поклажодавець дав згоду на ці витрати або схвалив їх згодом.

4.8. При необхідності провести надзвичайні витрати Хранитель зобов'язаний запитати Поклажодавця про згоду на ці витрати. Якщо Поклажедатель не повідомит ь про свою незгоду в термін, зазначений Хранителем, або протягом днів, буде вважатися, що він згоден на надзвичайні витрати. Якщо Хранитель справив надзвичайні витрати на зберігання, не отримавши попередньої згоди від Поклажодавця, хоча за обставинами справи це було можливо і Поклажедатель згодом їх не схвалив, Хранитель може вимагати відшкодування надзвичайних витрат лише в межах збитку, який міг бути заподіяна товару, якби ці витрати не були здійснені.

4.9. Надзвичайні витрати відшкодовуються Поклажодавцем понад винагороди за зберігання.

5. ПЕРЕВІРКА КІЛЬКОСТІ І СТАНУ ТОВАРУ ПРИ ПОВЕРНЕННЯ ЙОГО поклажодавця

5.1. Поклажедатель і Хранитель при поверненні товару Поклажодавцеві мають право вимагати огляду товару та перевірки його кількості. Викликані цим витрати несе Сторона, яка вимагала огляду або перевірки товару.

5.2. Якщо при поверненні товару Хранителем Поклажодавцеві товар не був ними спільно оглянутий або перевірений, заява про нестачу або пошкодження товару внаслідок його неналежного зберігання має бути представлено Хранителю в письмовій формі при отриманні товару, а щодо нестачі або пошкодження, яке не могло бути виявлено при звичайному способі прийняття товару, - протягом днів після отримання товару. При відсутності заяви Поклажодавця вважається, оскільки не доведено інше, що товар повернуто Хранителем відповідно до умов цього Договору.

6.1. Збитки, завдані Поклажодавцеві втратою, нестачею або пошкодженням товару, відшкодовуються Зберігачем відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

6.2. У разі якщо в результаті пошкодження, за яке Зберігач відповідає, якість товару змінилася настільки, що він не може бути використаний за первісним призначенням, Поклажодавець має право від нього відмовитися і вимагати від Зберігача відшкодування вартості цього товару, а також інших збитків.

6.3. У разі порушення Поклажодавцем терміну сплати винагороди, встановленого п.4.2 цього Договору, Зберігач має право пред'явити Поклажодавцеві вимога про сплату неустойки в розмірі% від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення.

6.4. Всі суперечки за цим Договором вирішуються між Сторонами шляхом переговорів, а в разі неможливості їх дозволу за результатами переговорів передаються на розгляд Арбітражного суду.

7.1. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони будуть керуватися нормами чинного цивільного законодавства Російської Федерації.

7.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до «» року.

7.3. Всі зміни і доповнення до Договору мають юридичну силу, якщо вони складені в письмовій формі і підписані обома Сторонами.

7.4. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

м ______________ "___" ___________ 20__р.

іменуємо __ надалі "Хранитель", в особі ____________________________,

діючого на підставі ______________________________________________,

(Статуту, положення, довіреності)

з одного боку, і _____________________________________________________,

(Найменування організації, П.І.Б. громадянина)

іменуємо __ надалі "Поклажодавець", в особі ________________________,

діючого на підставі ________________________, з іншого боку,

уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Хранитель зобов'язується прийняти від

Поклажодавця __________________________ (найменування та ознаки

майна), зберігати його протягом встановленого договором строку або до

запитання на умовах цього договору і повернути

_______________________ (найменування майна) (далі - майно) в

1.2. Передача майна Хранителю і його повернення Поклажодавцеві

оформляються накладними, підписуються сторонами і є

додатками до цього договору.

1.3. Зберігання майна здійснюється за адресою: _______

1.4. За угодою сторін встановлюються наступні умови зберігання

1.5. Термін зберігання майна встановлюється з __________ до

Термін передачі майна на зберігання - "__" _______ 20_ р Термін

зберігання майна визначається моментом пред'явлення вимоги.

2. Винагорода зберігача та порядок розрахунків

2.1. За виконання Хранителем обов'язків, встановлених цим

договором, Поклажедатель зобов'язується сплатити Зберігачу винагороду в

розмірі _________________________ рублів за весь термін зберігання.

Винагорода Зберігача _______________ (включає, не включає) його

витрати, пов'язані зі зберіганням.

2.2. Винагорода за зберігання Поклажодавець зобов'язаний перерахувати на

розрахунковий рахунок Зберігача не пізніше ніж через ____________ після закінчення

2.3. Якщо зберігання припиняється до закінчення встановленого

справжнім договором терміну за обставинами, за які Зберігач не

відповідає, Поклажодавець зобов'язаний сплатити Зберігачу відповідну частину

2.4. Якщо після закінчення терміну зберігання майно не буде взяте назад

Поклажодавцем, він зобов'язаний сплатити Зберігачу відповідне винагороду

за подальше зберігання майна.

3. Права і обов'язки сторін

3.1. Зберігач зобов'язаний:

прийняти на зберігання майно, передане в термін, встановлений

п.1.5 цього договору;

зберігати майно протягом терміну, встановленого в п.1.5

здійснювати зберігання особисто, крім випадків, коли він змушений силою

непередбачених обставин в інтересах Поклажодавця передати майно

на зберігання третій особі, не маючи при цьому можливості отримати згоди

забезпечити збереження майна, переданого на зберігання, приймаючи

в цих цілях такі заходи ____________________________________________

повернути майно в схоронності Поклажодавцеві після закінчення терміну

зберігання (або на першу вимогу в момент запитання).

3.2. Охоронець вправі:

отримати винагороду за зберігання або відповідну його частину по

правилам, встановленим в розділі 2 цього договору;

самостійно продати майно або частину його за ціною, що склалася

в місці зберігання, якщо під час зберігання виникла реальна загроза псування

майна, яке майно вже піддалося псування, або виникли

обставини, що не дозволяють забезпечити його збереження, а

своєчасного вжиття заходів від Поклажодавця очікувати не можна. якщо

зазначені обставини виникли з причин, за які Зберігач не

відповідає, він має право на відшкодування своїх витрат на продаж за рахунок

покупної ціни майна;

знешкодити або знищити речі, які є легкозаймистими,

вибухонебезпечними або взагалі небезпечними за своєю природою, якщо Поклажодавець

при їх здачі на зберігання не попередив Зберігача про властивості цих речей,

без відшкодування Поклажодавцеві збитків;

вимагати від Поклажодавця взяти майно назад після закінчення

3.3. Поклажодавець зобов'язаний:

передати Зберігачу майно в строк, встановлений п.1.5 справжнього

попередити Зберігача про властивості майна при передачі його на

сплатити Зберігачу винагороду за зберігання за правилами,

встановленим в розділі 2 цього договору, а також відшкодувати

Зберігачу витрати на зберігання, якщо вони не включені в суму

негайно забрати від Зберігача майно після закінчення терміну

3.4. Поклажодавець має право:

вимагати від Зберігача сумлінного і розумного виконання

обов'язків за цим договором.

3.5. Крім прав та обов'язків, визначених цією

договорі, сторони мають права і несуть обов'язки, встановлені загальними

правилами ГК РФ.

4. Відповідальність сторін

4.1. Заходи відповідальності сторін цього договору визначаються по

правилами, встановленими у Цивільному кодексі України.

4.2. Крім заходів відповідальності, передбачених ГК РФ сторони

цього договору погодилися встановити такі міри відповідальності

Зберігача та Поклажодавця:

4.2.1. Додаткова відповідальність Зберігача: ___________________

4.2.2. Додаткова відповідальність Поклажодавця: _________

5. Термін дії договору

5.1. Цей договір вступає в силу з дня його підписання

5.2. Цей договір укладено на термін до ________________________.

5.3. Договір може бути розірваний достроково з ініціативи

6. Додаткові умови

7. Вирішення спорів

7.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні

цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів

7.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів

боку передають їх в _________________________ (вказати місце знаходження

8. Юридичні адреси

і банківські реквізити сторін

Цей договір складено в двох примірниках російською мовою. обидва

примірники є ідентичними і мають однакову силу. У кожної зі сторін

знаходиться один примірник цього договору.

До цього договору додаються: ________________________________.

Хранитель ____________________________________ М.П.

Поклажедатель ________________________________ М.П.

Договір відповідального зберігання товару

Даний зразок договору зберігання передбачає укладення угоди між індивідуальним підприємцем і складським комплексом про зберігання товару підприємця.

* Текст виділений червоним шрифтом необхідно замінити на власний.

договір № 3123- 2ХР
відповідального зберігання
товару

м Москва "22" лютого 2012 р

Індивідуальний підприємець Раскін Михайло Юрійович, іменований надалі "Поклажодавець", з одного боку і ТОВ "Складський комплекс №3", іменоване надалі "Відповідальний зберігач", в особі директора Вільшанського Івана Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, а разом іменовані "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відповідальний зберігач приймає на зберігання, зобов'язується забезпечити збереження майна, повернути його в належному стані і нести відповідальність за його втрату, недостачу або пошкодження, а Поклажедатель зобов'язується взяти своє майно назад після закінчення терміну відповідального зберігання, встановленого цим договором, відшкодувати Відповідальному зберігачу витрати на зберігання і сплатити винагороду.

1.2. На зберігання передається:

- пральний порошок "Tide" фасуванням по 3 кг. - 1000 упаковок;

- рідкий миючий засіб "Frosh" 200 мл. - 5000 пляшок;

- засіб для чищення "Bref" 300 гр. - 2000 банок.

(Далі по тексту - товар).

2. Термін зберігання

2.1. Товар передається на відповідальне зберігання до запитання Поклажодавцем.

3. Права і обов'язки Сторін

3.1. Відповідальний зберігач зобов'язаний зберігати товар протягом обумовленого договором зберігання терміну.

3.2. Після закінчення звичайного при даних обставинах терміну зберігання товару Відповідальний зберігач має право вимагати від Поклажодавця взяти назад товар, надавши йому для цього розумний термін.

3.3. При невиконанні Поклажодавцем свого обов'язку взяти назад товар, переданий на зберігання, в тому числі при його ухиленні від отримання товару, Відповідальний зберігач має право після письмового попередження Поклажодавця самостійно продати товар за ціною, що склалася в місці зберігання, а якщо вартість товару за оцінкою перевищує сто встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці, продати її з аукціону в порядку, передбаченому Цивільним кодексом РФ.

3.4. Відповідальний зберігач зобов'язаний вжити всіх необхідних (протипожежні, санітарні, охоронні тощо) заходи для того, щоб забезпечити збереження переданого на зберігання товару.

3.5. Відповідальний зберігач зобов'язаний повернути Поклажодавцеві той самий товар, який був переданий на зберігання, в тому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням його природного погіршення, природного убутку або іншої зміни внаслідок його природних властивостей.

3.6. Відповідальний зберігач не має права користуватися переданим на зберігання товаром, а так само надавати можливість користування ним третім особам.

3.7. Відповідальний зберігач не має права без згоди Поклажодавця передавати товар на зберігання третій особі, за винятком випадків, коли він змушений до цього силою обставин в інтересах Поклажодавця і позбавлений можливості отримати його згоду. Про передачу товару на зберігання третій особі Відповідальний зберігач зобов'язаний негайно повідомити Поклажодавця.

3.8. Поклажодавець після закінчення терміну договору зобов'язаний виплатити Відповідальному зберігачу винагороду та відшкодувати витрати, пов'язані зі зберіганням речі.

3.9. Після закінчення терміну, наданого Відповідальним зберігачем для зворотного отримання речі, Поклажодавець зобов'язаний негайно забрати переданий на зберігання товар.

4. Зміна умов зберігання

4.1. При необхідності зміни умов зберігання товару Відповідальний зберігач зобов'язаний негайно повідомити про це Поклажодавця і дочекатися його відповіді.

4.2. Якщо зміна умов зберігання необхідно для усунення небезпеки втрати, нестачі або пошкодження товару, Відповідальний зберігач має право змінити спосіб, місце та інші умови зберігання, не чекаючи відповіді Поклажодавця.

4.3. Якщо під час зберігання виникла реальна загроза псування товару, або товар вже піддався псування, або виникли обставини, що не дозволяють забезпечити її схоронність, а своєчасного вжиття заходів від Поклажодавця очікувати не можна, Відповідальний зберігач має право самостійно продати товар або його частину за ціною, що склалася в місці зберігання.

4.4. Якщо обставини, зазначені в п. 4.3. договору, виникли з причин, за які Відповідальний зберігач не відповідає, він має право на відшкодування своїх витрат на продаж за рахунок покупної ціни.

5. Винагорода за договором

5.1. Винагорода за зберігання має бути сплачено Відповідальному зберігачу після закінчення зберігання в розмірі 2000 (дві тисячі) рублів за кожен день зберігання.

5.2. Витрати Відповідального зберігача на зберігання товару включені в розмір винагороди за зберігання.

5.3. Витрати на зберігання товару, які перевищують звичайні витрати такого роду і які Сторони не могли передбачити при укладенні цього договору (надзвичайні витрати), відшкодовуються Відповідальному зберігачу понад винагороди за зберігання.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Відповідальний зберігач відповідає за втрату, недостачу або пошкодження товару, прийнятого на зберігання, незалежно від провини, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язань по зберіганню виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.

6.2. За втрату, недостачу або пошкодження прийнятого на зберігання товару після того, як настала обов'язок Поклажодавця взяти ці речі назад, Відповідальний зберігач відповідає лише за наявності з його боку умислу або грубої необережності.

6.3. Збитки, завдані Поклажодавцеві втратою, нестачею або пошкодженням товару, відшкодовуються Відповідальним зберігачем відповідно до статті 393 Цивільного кодексу РФ.

6.4. Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати Відповідальному зберігачу збитки, завдані властивостями зданої на зберігання товару, якщо Відповідальний зберігач, приймаючи товар на зберігання, не знав і не повинен був знати про ці властивості.

7. Прикінцеві положення

7.1. Цей договір складено в 2-х автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

7.2. Цей договір вступає в силу з моменту передачі речі на зберігання і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

7.3. У всьому, що не передбачено цим договором, Сторони керуються чинним законодавством.

8. Реквізити і підписи Сторін

Договір зберігання між юридичними особами

Договір відповідального зберігання між юридичними особами укладається за стандартним зразком згідно з нормами глави 47 ЦК РФ. Підписуючи таку угоду, одна сторона зобов'язується зберігати ввірене їй майно протягом певного періоду, а потім повернути його в цілості. Договір відповідального зберігання між юридичними особами завжди складається в простій письмовій формі. У деяких випадках його можуть замінити розписка, квитанція, свідоцтво або інший документ, підписаний зберігачем.

Зразок договору відповідального зберігання між юридичними особами

Обов'язок зберігача - забезпечити прийнятої на збереження речі повне збереження. У зразку договору зберігання товарів, укладеному між юридичними особами, зазвичай передбачаються конкретні заходи, які повинен прийняти зберігач. Крім охоронних, протипожежних і санітарних заходів, може знадобитися дотримання специфічних умов зберігання, встановлених для конкретного виду товарів. У договорі зберігання між юридичними особами обов'язково потрібно вказати:

 • предмет угоди (зберігання майна в оптимальних умовах і його своєчасне повернення правовласнику);
 • термін дії угоди;
 • права і обов'язки зберігача і поклажодавця;
 • порядок передачі речі;
 • порядок розрахунків (якщо договір безвідплатний, винагорода не виплачується);
 • відповідальність сторін за невиконання зобов'язань;
 • умови, за яких можливе одностороннє розірвання угоди;
 • пріоритетний спосіб вирішення конфліктів;
 • дії сторін при обставинах непереборної сили.

Згідно зі статтею 892 ЦК РФ, зберігач не має права користуватися прийнятої на збереження річчю. Зверніть увагу: якщо договір зберігання між юридичними особами не передбачає зворотне, зберігач не може передати майно поклажодавця третій особі.

Нюанси оформлення договору зберігання товару між юридичними особами: зразок

На окрему увагу заслуговує пункт про термін заощадження товарів. Якщо в тексті угоди він не встановлений, то зберігач зобов'язаний зберігати прийняті вироби до запитання власником.

Якщо договір зберігання між юридичними особами безоплатний, то поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачу всі витрати, понесені ним для забезпечення речам збереження. Непередбачені (надзвичайні) витрати виробляються тільки з дозволу власника майна і відшкодовуються їм.

Якщо ви хочете скласти юридично грамотний договір зберігання без допомоги фахівців, скористайтеся нашим сервісом. Щоб завантажити готовий документ, досить відповісти на запропоновані питання і заповнити шаблон.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 1 = 1

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map