Збиток в страхуванні це

Гроші, банки, страхування, економіка і бізнес

Страховий збиток (страховий збиток) - втрати страхувальника в грошовій формі в результаті страхового випадку, що підлягають відшкодуванню страховиком у разі дії відповідного договору страхування. У майновому страхуванні відшкодовується збиток, понесений страхувальником; в страхуванні відповідальності - збиток, заподіяний страхувальником третій особі.

Вітчизняна практика розрізняє прямий (підлягає відшкодуванню шкоди, що виражається в безпосередньому зміні стану застрахованого майна) і непрямий (прихований) збиток.

Прямий страховий збиток виражається в загибелі (пошкодженні) майна або його знеціненні, у витратах страхувальника щодо порятунку майна і приведення його в порядок після стихійного лиха або інші події і виступає як реально спостережуваний первинний збиток.

реклама здесь 1

Непрямий страховий збиток є наслідком загибелі (пошкодження) майна або неможливості його використання після страхового випадку і виступає похідним від прямого збитку. Виявляється у вигляді неотриманого доходу через перерви у виробництві внаслідок руйнування основних фондів підприємства, а також додаткових витрат, необхідних для налагодження виробничої діяльності. Непрямий страховий збиток має опосередкований характер, його розмір часто перевищує прямий страховий збиток. Непрямий страховий збиток може бути включений в відповідальність зі страхування майна, а може бути предметом спеціальних видів страхування.

Визначення страхового збитку здійснюється в залежності від:

 • рівня страхового забезпечення, що встановлюється по відношенню до прийнятої при страхуванні оцінці вартості майна;
 • співвідношення страхової оцінки і дійсної вартості застрахованого майна;
 • системи страхової відповідальності.

Розширення обсягу страхового покриття шляхом розширення переліку страхових ризиків призводить до зменшення кількісної різниці між фактичним збитком і страховим збитком. Разом з тим при розширенні страхового покриття виключаються дрібні втрати, що не роблять істотний вплив на економічне становище страхувальників, що дозволяє знизити страхові тарифи. Таким широко використовуваним методом є застосування франшизи.

Зарубіжна страхова практика розрізняє збиток: легкоізмерімий (специфічний) (наприклад, медичні витрати) і загальний - фізичні і моральні страждання, збиток в якості покарання (еквівалентний розміру компенсації, яку винна сторона має сплатити). Заявлені страхувальником претензії по збитку приймаються страховиком, якщо вони виникли в результаті страхового випадку.

В особистому страхуванні замість поняття «збитки» (збиток) використовується поняття «заподіяну шкоду». Розрахунок суми збитку, що підлягає відшкодуванню в результаті настання страхового випадку, врегулювання збитків, як правило, виробляє страховик або за його вказівкою аджастер, аварійний комісар або інший експерт. У цій роботі також може брати участь страховий брокер. Підставою для розрахунку суми збитку є заява страхувальника на підставі укладеного зі страховиком договору страхування. Неодмінною умовою для врегулювання збитків є визнання страховиком факту настання страхового випадку.

Визначення розміру шкоди за окремими видами страхування майна і категоріям страхувальників має специфічні особливості. Кількість і вартість майна, наявного на момент настання страхового випадку, визначають за даними бухгалтерського обліку і звітності на підставі первинних прибуткових і видаткових документів (платіжних вимог, рахунків-фактур, накладних, книг залишків товарно-матеріальних цінностей і т.п.), інвентаризаційних залишків невикористаних матеріалів. Якщо бухгалтерські книги, картки, первинні документи знищені, вартість майна визначають на підставі затверджених в установленому порядку товарно-матеріальних звітів матеріально відповідальних осіб, складених в зв'язку зі страховим випадком. В окремих випадках кількість і вартість майна можуть визначатися і розрахунковим шляхом (тобто за кількістю та розміром тари, за кількістю залишків майна, виходячи з обсягів приміщення, в якому воно знаходилося).

Врегулювання збитків може бути здійснене за відновної вартості майна. В цьому випадку в калькуляцію вносять витрати по відновленню (ремонту) тільки застрахованого майна до стану, в якому воно знаходилося до моменту настання страхового випадку. У калькуляцію збитків зазвичай включають розумні витрати з порятунку застрахованого майна і мінімізації збитку. Вартість складання кошторису і витрати на експертизу, необхідну для оцінки розміру збитку, а також оплати праці запрошених фахівців включають у вартість відновлення об'єкта і враховують при врегулюванні збитків.

реклама здесь 2

Форми відшкодування шкоди при майновому страхуванні. франшиза

Форми відшкодування шкоди при майновому страхуванні. франшиза

Збитком в майновому страхуванні вважається:

 • в разі знищення або викрадення предмета - його дійсна вартість (з урахуванням зносу) виходячи з ринкових цін;
 • в разі пошкодження предмета - різниця між вказаною вище його дійсною вартістю та вартістю цього предмета з урахуванням знецінення в результаті страхового випадку.

У суму збитку включаються витрати по порятунку майна і приведення його в порядок у зв'язку з настанням страхового випадку. Розмір таких витрат обчислюється за нормами і тарифами на роботи, визнані необхідними.

Існує чотири способи відшкодування шкоди:

 • грошове відшкодування;
 • ремонт;
 • заміна;
 • відновлення.

Текст договору страхування зазвичай надає страховику право вибору тієї чи іншої форми відшкодування збитку. Найчастіше використовується грошова форма відшкодування. Але іноді для страхових компаній вигідні «натуральні» форми відшкодування шкоди, наприклад, при страхуванні автомобілів або нерухомості.

Умови відшкодування шкоди. Для отримання страхового відшкодування клієнт повинен заявити свою претензію по страховому випадку в установлений термін і за встановленою формою. Дотримання терміну дуже важливо в майновому страхуванні, так як при запізненні дуже важко визначити початкові розміри збитку.

Страховий випадок повинен бути доведений документально. Для цього необхідно подати документи від компетентних органів (висновок Держпожежнагляду, Технадзору, відповідної аварійної служби, експертний висновок, постанову про порушення кримінальної справи та ін.). У документах підтверджується наявність страхового випадку, називаються причини його виникнення і винну особу. Обов'язок подання документів викладається на страхувальника так само, як і тягар доведення величини завданого збитку. У комерційному страхуванні на великі суми проводиться експертиза збитку. Для цього залучається фахівці-експерти, які можуть і не працювати в даній страховій компанії.

При врегулюванні збитку страховик повинен переконатися в тому, що:

 • претензія відноситься до часу страхового покриття, т. е. страховий поліс діяв на момент страхового випадку;
 • заявник претензії є дійсним страхувальником, що далеко не завжди очевидно, особливо при страхуванні вантажів, які можуть бути продані новому власнику по шляху проходження;
 • подія застраховано за договором, так як кожен договір покриває не всі, а лише певні небезпеки;
 • страхувальник зробив все розумні заходи для зменшення збитків і в страховому випадку немає навмисності;
 • всі додаткові умови договору були виконані, наприклад зі встановлення сигналізації;
 • жодне з виключень зі страхового покриття, встановлених договором, не може бути застосовано до даного страхового випадку;
 • вартість, приписувана збитку, є правдоподібною.

Страхова франшиза - передбачене умовами страхування (перестрахування) звільнення страховика (перестраховика) від відшкодування збитків страхувальника (перестрахувальника), що не перевищують заданої величини. Франшиза буває умовною і безумовною. Також виділяють часу? Ю та сукупну франшизи, мінімальний розмір шкоди, на який поширюється страхове покриття

Франшиза може бути виражена як пропорційна частка (у відсотках від страхової суми або збитку) або як абсолютна величина (в грошовому вираженні).

Розмір франшизи і її тип встановлюються договором або правилами страхування.

Умовна франшиза має на увазі, що якщо збиток по страховому випадку не перевищив розміру обумовленої франшизи, то страховик по такому збитку не виплачує. У тому випадку якщо збиток перевищив розмір франшизи, то такий збиток відшкодовується повністю.

Безумовна франшиза - це частина збитку, що не підлягає відшкодуванню страховиком і віднімається при розрахунку страхового відшкодування, що підлягає виплаті страхувальникові, із загальної суми відшкодування. Якщо розмір безумовної франшизи визначається як пропорційна частка збитку, то встановлений розмір безумовної франшизи в будь-якому випадку віднімається від суми страхового відшкодування.

При тимчасової франшизі, страхове відшкодування не виплачується, якщо термін дії обумовленого обставини, що може привести до настання страхового випадку, був менш встановленого. Тимчасова франшиза позначається в одиницях обчислення часу. Якщо в договорі не визначений тип тимчасової франшизи (умовна або безумовна), то вона вважається умовною, тобто збитки, що виникли внаслідок дії обумовленого обставини довше встановленого терміну, підлягають відшкодуванню, як якщо б тимчасова франшиза була відсутня.

Крім іншого, договори страхування, особливо великі майнові, можуть містити умову про високу франшизу, маючи на увазі її розмір. Зазвичай рівень такої франшизи починається від USD 100 000, рідко - нижче. Суть високої франшизи полягає в тому, що страхова компанія відшкодовує збиток відразу цілком і в повному обсязі, отримуючи від страхувальника відшкодування в розмірі цієї франшизи після відновлення майна. До додаткових переваг використання високої франшизи можна також віднести обов'язок захищати інтереси страхувальника в суді, якась відсутня в разі використання власного утримання на порівнянному рівні.

У вітчизняному цивільному законодавстві відсутні правила про франшизу. Можливість застосування такої умови заснована на принципі свободи договору, а саме умова про франшизу, спокійно сприймається в судовій практиці, в тому числі, як звичай ділового обороту: у більшості договорів страхування не міститься докладного визначення поняття «франшизи», проте, суди визначають розмір виплати з урахуванням франшизи, якщо в договорі є слова і вирази, які підтверджують досягнення угоди щодо франшизи і про її розмірі. При цьому досить використання одного тільки назви цього терміна.

Страховий збиток. Страховий збиток. Страхове відшкодування.

під збитком в цивільному праві розуміють виражений в грошовій формі шкоду майну певної особи внаслідок заподіяння шкоди цій особі або невиконання укладеного з цією особою договору.

збиток- це виражений у грошовій формі шкода, яку заподіяно одній особі протиправними діями іншого. Під збитком розуміється або реальні збитки, або упущена вигода - неотримані доходи які ця особа одержала б у звичайних умовах.

Нанесений об'єкту страхування в результаті страхового випадку матеріальний збиток називається страховим збитком. Страховий збиток включає два види збитків: прямі і непрямі (рис. 1.2).

прямий збитокозначає кількісне зменшення застрахованого майна або зниження його вартості при збереженні матеріально-речової форми, що сталося внаслідок страхового випадку (загибель).

непрямий збитокозначає збиток, який внаслідок загибелі (пошкодження) майна або неможливості його використання після страхового випадку.

Збиток в страхуванні це

Мал. 1.2 Класифікація видів страхового збитку.

При настанні страхового випадку за договорами майнового страхування і страхування відповідальності страхувальника виплата проводиться страхувальнику або одержувачу у вигляді страхового відшкодування.

6.4 Франшиза.

франшиза - частина збитку, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

Умовна (не вираховується) франшиза - умова звільнення страховика від відповідальності за шкоду, що не перевищує встановленої суми, але повне покриття збитків страховиком, якщо розмір збитку перевищує значення встановленої договором страхування франшизи.

Безумовна (віднімається) франшиза - це беззастережне відшкодування збитку за вирахуванням встановленого відсотка франшизи.

Тема 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

 1. Страхове право в системі цивільного права.
 2. Принципи страхування.

2.1 Поняття страхового ризику

2.2 Принцип страхового (майнового інтересу).

2.3 Принцип граничної сумлінності.

2.4 Принцип відшкодування.

2.5 Принцип безпосередньої причини.

2.6 Принцип сприяння страховиків (подвійного страхування).

 1. Страхове зобов'язання як основа страхової послуги.
 2. Системи страхової відповідальності.
 3. Правила страхування.
 4. Структура страхового законодавства України.

рекомендована література:

1. Шелехов К. В., Бігдаш В. Д. Страхування: Навчальний посібник. - К .: МАУП, 1998. - 424 с.

2.Сербіновскій Б. Ю., Гарькуша В. Н. Страхова справа: Навчальний посібник для вузів. - Ростов н / Д: «Фенікс», 2000.- 384 с.

[1] - с. 44 - 87; [2] - с. 36 - 79.

 1. Страхове право в системі цивільного права.

Усі правові відносини, пов'язані з реалізацією страхування, можна поділити на дві групи:

· Правовідносини, що регулюють власне страхування, тобто процес формування і використання страхового фонду;

· Правовідносини, що виникають з приводу організації страхової справи, т. Е. Діяльності страховиків, їх взаємозв'язку з банками, бюджетом, органами державного управління.

Об'єктами цивільних правовідносин є матеріальні і грошові цінності, включаючи предмети творчої, інтелектуальної праці, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Як об'єкти страхових відносин також виступають матеріальні і грошові цінності (майно, доходи, ризики підприємницької діяльності, громадянська відповідальність з приводу можливого нанесення шкоди), а також нематеріальні особисті блага людини - життя, здоров'я, працездатність, т. Е. Ризик втрати сімейних доходів в зв'язку з втратою здоров'я або з настанням смерті в період страхування.

Суб'єктами цивільних правовідносин є сторони, які беруть участь у страхуванні: страховики, страхувальники та інші особи. Все це свідчить про приналежність страхування до сфери цивільного права.

Одна зі сторін страхування - страховик - приймає на себе страховий ризик іншої сторони - страхувальника, т. Е. Його потреба в страховому захисті відповідних об'єктів страхування. Відповідно до цього страховик бере на себе зобов'язання виплатити страхове відшкодування, страхову або іншу суму страхувальнику або іншій особі в зв'язку з настанням страхового випадку, якщо цей випадок спричинив за собою обумовлені заздалегідь руйнівні або інші наслідки.

Інша сторона - страхувальник - бере на себе зобов'язання сплатити страховику зумовлені страхові внески і виконати інші дії, пов'язані зі страхуванням. Іншими словами, страхові зобов'язання є оплатним (платними). За страхову послугу страховика страхувальник сплачує страхові внески.

Страхові правовідносини можуть бути позадоговірними і договірними, що виникають після волевиявлення сторін про укладення договору страхування. І ті й інші правовідносини повинні фіксуватися в письмовій формі.

Страховик та страхувальник повинні мати правоздатність та дієздатність для вступу в страхові правовідносини. Страховик в силу свого статуту і відповідної ліцензії повинен мати право на страхову діяльність, а страхувальник - юридична особа - законні права для здійснення своєї діяльності.

Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. . Сучасний економічний словник. - 2-е изд., Испр. М .: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.

Економічний словник. 2000.

Дивитися що таке "СТРАХОВИЙ ЗБИТКИ" в інших словниках:

страховий Збиток - Див. Збиток страховий Словник бізнес термінів. Академік.ру. 2001 ... Словник бізнес-термінів

СТРАХОВИЙ ЗБИТКИ - збиток, нанесений страхувальнику в результаті виникнення страхового випадку ... Юридична енциклопедія

СТРАХОВИЙ ЗБИТКИ - збиток, нанесений страхувальнику в результаті виникнення страхового випадку ... Енциклопедичний словник економіки та права

страховий збиток - збиток, нанесений страхувальнику в результаті виникнення страхового випадку ... Словник економічних термінів

ЗБИТКИ СТРАХОВИЙ - (див. СТРАХОВИЙ ЗБИТКИ) ... Енциклопедичний словник економіки та права

страховий випадок - - подія, передбачена договором страхування, з настанням яких виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату Страхувальнику. Види страхових випадків: автокаско, викрадення, збиток, збиток-ДТП, збиток ДТП-відповідач, нещасний випадок ... Автомобільний словник

збиток Страховий - збиток, нанесений страхувальнику в результаті страхового випадку. Словник бізнес термінів. Академік.ру. 2001 ... Словник бізнес-термінів

збиток страхової - Матеріальний збиток, нанесений страхувальнику в результаті страхового випадку. [Http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html] Тематики бухгалтерський облік ... Довідник технічного перекладача

СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС - міра матеріальної зацікавленості в страхуванні. Жодна юридична чи фізична особа не може вдатися до страхування, якщо воно не має С.І. в об'єкті страхування або не очікує його настання. Мається на увазі, що страхувальник понесе ... ... Юридична енциклопедія

ЗБИТКИ - (ЗБИТОК) СТРАХОВИЙ втрати страхувальника в грошовій формі в результаті страхового випадку, що підлягають відшкодуванню страховиком у разі дії відповідного договору страхування. У майновому страхуванні відшкодовується збиток, понесений ... ... Фінансово-кредитний енциклопедичний словник

Страховий збиток: що під ним розуміють в страхуванні майна?
26.08.2015 nbsp | Повернутися до списку

Згідно із законодавством РФ і нормам міжнародного страхового права, під збитком в майновому страхуванні розуміють фінансові втрати власника застрахованого предмета в результаті настання події, обумовленого в полісі:

 • пожежі, повені, затоплення, стихійних лих;
 • розкрадання, вандалізму, хуліганства, грабежу, розбою;
 • нещасних випадків.

Види збитків в страхуванні майна

Збиток в страхуванні майна буває повним або частковим.

 1. У першому випадку мова про втрату майна в принципі: при викраденні автомобіля або вигорянні складу з застрахованим товаром. Тут збиток становить вартість втраченого майна.
 2. Частковий збиток - це сума коштів на ремонт або відновлення предмета договору. Сюди ж відносять витрати на рятувальні роботи (з порятунку частини партії вантажу, що горів товару через води під час гасіння пожежі).

Як страховики вважають розмір збитку?

Оцінку грошових втрат (страхового збитку) може виконувати страховик або залучений ним незалежний експерт. Послуги останнього зазвичай оплачує страхова компанія (вони закладаються в розмір тарифу). Сама процедура незалежної оцінки називається аджастінг (виконавець - аджастер).

Важливі нюанси з різних предметів договору

При страхуванні автомобіля розрахунок майбутніх виплат починається після огляду пошкодженої машини експертом страховика. Якщо мова про викрадення або тотальної загибелі машини, збиток розглядається як вартість, на яку застраховано авто, скоригована на відсоток зносу. Він вважається окремо для конкретної марки і моделі транспортного засобу з урахуванням його віку.

Якщо машина пошкоджена, але не знищена, оцінка страхового збитку зводиться до розрахунку вартості ремонтних робіт. Її називає дилер або автомайстерня, з якої працює страховик. Зазвичай після огляду страхувальник залишається осторонь, процес оцінки збитку ведуть тільки СК і СТОА.

У страхуванні нерухомості збиток розраховується як вартість відновлювальних робіт по ремонту конструкцій і елементів. Але тут є особливості:

 • з розміру відшкодувань віднімаються так звані придатні залишки - все, що можна продати на матеріали з урахуванням витрат на їх приведення в товарний вигляд;
 • в вартість збитку включаються супутні витрати.

У Росії застосовується дві схеми відшкодування страхового збитку при страховій події за майновим договором.

 1. Пропорційна виплата. Актуальна, коли предмет застрахований не на 100% своєї ціни. У цьому випадку розмір збитку (відшкодування) буде оцінюватися у відсотках. Якщо об'єкт застрахований на 50% його вартості, то і отримає страхувальник 50% від розрахункової суми фактичних грошових втрат через страхової події.
 2. Програма першого ризику. Якщо машина страхується по КАСКО на 100% її купівельної ціни, але через три роки з урахуванням зносу страхова сума не покриє її ринкову вартість після викрадення, то страхувальник отримає тільки цю суму (страховий ліміт). За такою системою першим ризиком вважається все, що менше або дорівнює встановленим лімітом відповідальності - в його рамках проводиться страхове відшкодування. Все, що понад, вважається другим ризиком і не компенсується.

План дій при виникненні збитку

Алгоритм відшкодування збитку страхувальника включає чотири кроки.

 1. Встановлення факту реалізації ризику.
 2. Рішення про наявність страхового події на підставі зібраної документації та проведених розслідувань.
 3. Визначення розмірів збитку та учасників страхового події.
 4. Оцінка збитку, рішення про виплату страхового відшкодування та перерахування грошей.

На кожному з етапів страховик може задіяти цілий арсенал інструментів, щоб звести справу до відмови. Тому працювати за договорами майнової страховки має сенс тільки з перевіреними компаніями, які готові заплатити за рахунками при несприятливих події.

Експерти СА «GALAXY страхування» вже проаналізували ринок російських СК і відібрали найнадійніші організації. У нас на сайті можна порахувати суму страховки машини, квартири, офісу, обладнання, вантажу по конкретної (вашої) вартості, на ваших умовах.

Ми працюємо з перевіреними партнерами, тому можемо гарантувати, що наш поліс захищає інтереси свого власника, а не продавця. Наші менеджери ведуть клієнта на всьому шляху дії продукту - від допомоги в розробці ризикової програми до отримання суми страхового відшкодування. З нами ви гарантовано компенсуєте збитки на комфортних умовах.

Порядок визначення шкоди в страхуванні.

збиток - це шкода завдана майну в результаті страхового випадку.

Методика визначення збитку залежить від виду застрахованого майна (будівлі, засоби транспорту, товари, продукція і т.п.), стихійного лиха (пожежа, повінь, землетрус і т.д.), аварії або нещасного випадку, а також від того, хто є страхувальником ( колгосп, радгосп, міжгосподарське або державне підприємство, кооперативна, акціонерна або громадська організація, громадянин). Послідовність проведення цієї роботи завжди однакова і складається з наступних етапів:

1) встановлення факту загибелі або пошкодження майна;

2) визначення причини нанесення шкоди і вирішення питання про наявність страхового або нестрахового випадку;

3) встановлення постраждалих об'єктів та приладдя застрахованого майна;

4) розрахунок суми збитку і страхового відшкодування. Відшкодування збитків при загибелі або пошкодженні основних і оборотних фондів базується на системі пропорційної відповідальності.

Збиток буває повний (включає прямий (в результаті страхового випадку) + непрямий (вимушені витрати отримані в результаті вторинних ефектів, наприм. Руйнування електростанції може вплинути на недовипуск продукції) і неповний.

Загальна формула шкоди має вигляд:

У = СІ - І + Р - Ост. ст.,

де У - сума збитку

СІ - вартість майна за страховою оцінкою;

І - знижка на знос (сума зносу);

Р - витрати з рятування та приведення майна в порядок;

Ост. ст. - вартість залишків, придатних на будівельні матеріали.

При різних варіантах шкоди дана формула може бути змінена.

Дата додавання: 2015-05-28; переглядів: 750; ЗАМОВИТИ НАПИСАНИЕ РОБОТИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 72 = 78

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map