Секретар судового засідання посадові обов’язки

Завдання та обов'язки СЕКРЕТАРЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

Основні обов'язки секретаря судового засідання:

1. виписує і направляє повістки про виклик до суду учасників процесу і свідків. Сповіщає прокурора, захисника про дату, час і місце судового засідання;

2. направляє вимоги начальнику місця утримання під вартою і в окремий батальйон конвойної служби УВС області про доставку підсудного в судове засідання;

3. робить позначку в довідковому аркуші про дії з підготовки справи до розгляду в судовому засіданні;

4. при призначенні справи до слухання готує в бухгалтерію заявку на фінансування витрат, пов'язаних з процесуальними витратами;

5. контролює повернення розписок в отриманні судових повісток і проводить перевірку повідомлень про повідомлення учасників процесу;

6. з'ясовує причини невручення судових повісток і доповідає про це судді. За вказівкою останнього вживає заходів щодо забезпечення своєчасне вручення повісток;

7. перевіряє явку осіб, що з'явилися в судове засідання, і доповідає про це головуючому у справі;

8. веде протокол судового засідання;

9. оформляє позначки про судові повістки, про знаходження осіб в судовому засіданні;

10. виконує доручення судді по організації виїзних судових процесів (бронювання місць в готелі, придбання квитків на транспорт, підготовка приміщення для роботи суду та ін.);

11. підшиває у справу в хронологічному порядку (порядку надходження) документи, що передують судового засідання, винесені в ході розгляду або долучені в процесі засідання; протокол судового засідання, перевірений і підписаний в установленому порядку, вирок або рішення суду;

12. пронумеровувати аркуші справи і становить за своїм підписом опис знаходяться в справі паперів;

13. докладає до справи статистичні картки на засуджених, виправданих і картки з обліку сум шкоди;

14. виписує виконавчі документи;

15. вручає копії рішень сторонам, вироків - засудженим, (виправданим);

16. виготовляє копії судових документів по розглянутій справі;

17. знайомить з протоколом судового засідання і матеріалами справи засудженого (виправданого), сторони;

18. після здійснення всіх дій по оформленню передає справу консультанту відділу (секретарю суду);

19. виконує роботу по іншим розглянутим або перебувають у провадженні суду справах;

20. виконує окремі доручення за розпорядженням голови обласного суду, заступників голови судді, головуючого у справі, консультанта, начальника відділу забезпечення судочинства.

ПІДГОТОВКА СПРАВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДО РОЗГЛЯДУ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

По кримінальних справах, призначеним до розгляду в судовому засіданні першої інстанції, виклику в судове засідання підлягають не тільки особи, зазначені в постанові судді про призначення судового засідання, а й інші особи за представленими сторонами списками. Потерпілі та свідки, які не досягли шістнадцятирічного віку, викликаються в судове засідання разом з їх батьками або іншими законними представниками, яким направляються судові повістки (повідомлення).

У випадках необхідності перераховані особи можуть бути викликані в судове засідання телефонограмою або телеграмою.

Виклик неповнолітнього підсудного, що не знаходиться під вартою, проводиться через його законних представників, якщо неповнолітній перебуває під вартою - через адміністрацію цієї установи.

Якщо підсудний є призовником, в районний військовий комісаріат за місцем його проживання повідомляється про те, що стосовно його судом розглядається кримінальна справа.

У цивільних справах, призначеним до розгляду в судовому засіданні першої інстанції, викликом до суду підлягають особи, зазначені в ухвалі судді про призначення справи до розгляду.

Судові повістки у кримінальних і цивільних справах, призначеним до розгляду судом першої інстанції, повинні бути виписані і направлені за призначенням не пізніше наступного дня після винесення постанови чи ухвали про призначення судового розгляду незалежно від того, на який термін справу призначено до слухання.

У виклику до суду осіб може бути здійснено шляхом направлення телеграм, телефонограм або по факсимільному зв'язку із зазначенням особи, яка прийняла повідомлення (прізвище та ініціали, посади та відомостей про передачу сповіщає особі повідомлення), або з використанням інших засобів зв'язку і доставки , що забезпечують фіксування судового повідомлення або його вручення адресату.

Судове сповіщення, адресований особі, яка бере участь у справі, надсилається на адресу, яка зазначена особою, які беруть участь у справі, або його представником. У разі якщо за вказаною адресою громадянин фактично не проживає або повідомлення їй не вручено, повідомлення може бути направлено за місцем його роботи, а адресований організації направляється за місцем її знаходження або за місцем фактичного знаходження органу юридичної особи. Судове сповіщення, адресований організації, може бути направлено за місцем знаходження її представництва або філії, якщо вони вказані в установчих документах (ст. 113 ЦПК РФ).

Якщо розгляд справи в призначений судом день не відбулися і перенесено на інший день, зацікавлені особи сповіщаються секретарем судового засідання не пізніше наступного дня після винесення ухвали про відкладення справи.

Повістки про виклик підсудних, які не містяться під вартою, складаються за формою N 17. Іншим особам, що викликаються до суду у кримінальних справах, направляються повістки, складені за формою N 18.

Повістки позивачам і відповідачам складаються за формою N 19, іншим особам, що викликаються до суду у цивільних справах, порядку складаються за формою N 20.

У тих випадках, коли надіслана судом повістка виявиться не врученою адресату, секретар судового засідання зобов'язаний негайно після повернення її поштою або розсильним з'ясувати причини невручення, доповісти про це судді і за вказівкою останнього вжити заходів, що забезпечують своєчасне вручення повістки.

Розписки про отримання повісток особами, які не явившимися в суд, підшиваються до справи.

По кримінальних справах, призначеним до розгляду, якщо підсудний перебуває під вартою, надсилається вимога начальнику місця утримання під вартою про доставку підсудного в судове засідання. У вимозі точно вказуються прізвище, ім'я, по батькові та рік народження підсудного, стаття КК РФ, за якою він обвинувачується, куди, в який день і годину він повинен бути доставлений. Вимога готується секретарем судового засідання, підписується суддею, головуючим у судовому засіданні, і засвідчується гербовою печаткою суду (форма N 21).

Для повторного виклику підсудних, які тримаються під вартою, адміністрації місця тримання під вартою надсилається лист (форма N 22).

У цивільних справах, що розглядаються судом по першій інстанції, підсудність яких визначена ст. 26 ЦПК РФ і іншими федеральними законами, особам, які беруть участь у справі, одночасно з порядком надсилаються копії заяв та доданих до них документів (ст. 150 ч. 2 ЦПК РФ).

Судові повістки і інші документи, адресовані громадянам Російської Федерації, які працюють за кордоном в російських або закордонних установах, а також які проживають разом з ними членам їх сімей, направляються через ті центральні відомства і установи, які відрядили цих громадян на роботу за кордон.

На виклик до суду особи, що проживає на території іноземної держави, складаються повідомлення і доручення (форми N 23, 24), які висилаються до відповідного територіального органу юстиції для перевірки правильності оформлення документів і направлення адресату через органи Мін'юсту Росії в суб'єктах Російської Федерації.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції Російської Федерації від 3 червня 2002 N 147 на територіальні органи Міністерства юстиції Російської Федерації покладено виконання міжнародних зобов'язань, в тому числі з питань, пов'язаних з врученням документів, виробництвом окремих процесуальних дій, визнанням і виконанням судових рішень та ін.

Запити про виклик надсилаються через територіальні органи Міністерства юстиції Російської Федерації. Запит та додані до нього документи перекладаються на офіційну мову того іноземної держави, в яке вони направляються територіальним органом Міністерства юстиції Російської Федерації. Всі документи, що надсилаються судами в порядку надання правової допомоги, скріплюються печаткою, документи повинні бути складені за встановленою формою, написані ясним і чітким мовою, ретельно і акуратно оформлені.

При направленні за кордон повідомлення про день, час і місце судового розгляду не слід користуватися бланком повістки про виклик до суду, що містить санкції за неявку.

Окремі доручення судам, з державами яких є договори про правову допомогу, повинні надсилатися їм не пізніше ніж за 6 місяців до дня розгляду справи, установам юстиції інших іноземних держав - не пізніше 8 місяців до дня розгляду справи. Ця вимога обумовлена ​​тривалістю і многоступенчатостью процедури пересилки і отримання документів різними інстанціями, а також неприемлемостью ситуацій, коли зацікавленим особам вручаються прострочені документи і вони відмовляються від їх отримання.

Про всі дії по підготовці справ, розглянутих судом першої інстанції, секретар судового засідання робить позначку в довідковому аркуші.

Напередодні дня судового засідання секретар судового засідання складає список справ, призначених до розгляду (форма N 25), та вивішує його при вході в зал засідання або в іншому зручному для огляду місці.

Перед початком розгляду справи секретар судового засідання зобов'язаний перевірити, чи всі викликані в суд особи з'явилися в судове засідання, хто з неявившихся отримав повістки, хто не отримав і з якої причини, доставлені підсудні, які перебувають під вартою.

Голова суду, його заступник (голова судової колегії) або суддя при наявності підстав для забезпечення заходів безпеки в судовому засіданні завчасно ставить про це до відома старшого судового пристава або особа, яка його заміщає.

Посадовий регламент секретаря судового засідання

Секретар судового засідання посадові обов'язки

Посадовий регламент секретаря судового засідання

Голова ___________ районного суду

__________ області, республіки, округи

«_____» __________ 201_ р

Посадовий регламент федерального державного цивільного службовця, що заміщує в _________ районному суді __________ області посаду федеральної державної цивільної служби секретаря судового засідання.

1.1. Справжній посадовий регламент (далі - Регламент) розроблено відповідно до Федеральними законами від 01.01.01 р №58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації», від 01.01.01 р «Про державну цивільну службу Російської Федерації».

1.2. Посада секретаря судового засідання ________ районного суду _________ області відповідно до Реєстром посад федеральної державної цивільної служби відноситься до старшої групи посад федеральної державної цивільної служби категорії «фахівці».

1.3. Секретар судового засідання призначається на посаду і звільняється з посади наказом голови ___________ районного суду ___________ області.

1.4. Секретар судового засідання підпорядковується безпосередньо судді, а також голові суду і його заступнику, виконуючи їх розпорядження, вказівки і доручення.

1.5. Секретар судового засідання повинен знати і керуватися в своїй роботі Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами і федеральними законами, іншими нормативними актами Російської Федерації, нормативними актами Судового департаменту при Верховному суді Російської Федерації, наказами та розпорядженнями голови суду, його заступника, судді, цим Регламентом .

II. кваліфікаційні вимоги

2.1. На посаду помічника судді _________ району __________ області призначаються особи з вищою юридичною освітою, а також відповідні кваліфікаційним вимогам Федерального закону №79-ФЗ від 01.01.2001 р «Про державну цивільну службу Російської Федерації».

2.2. Секретар судового засідання повинен знати:

· Законодавство Російської Федерації, відповідно до якого регулюються відносини, пов'язані з громадянською службою згідно зі ст. 5 Федерального закону від 01.01.2001 р №79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації»;

· Нормативні правові акти (укази Президента Російської Федерації, постанови Уряду Російської Федерації, постанови Ради суддів), що стосуються організаційного забезпечення діяльності судів і регулюючі особливості проходження цивільної служби;

· Нормативні правові акти, що регулюють відповідну сферу діяльності, в межах посадових обов'язків і повноважень;

· Інструкцію по судовому діловодства в районному суді, затверджену наказом Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації від 01.01.2001 р № 46;

· Правила поведінки працівників апарату суду, затверджені постановами Ради суддів Російської Федерації від 01.01.2001р. № 000;

· Порядок роботи зі службовою інформацією;

· Правила внутрішнього трудового розпорядку;

2.4. Секретар судового засідання повинен вміти:

· Здійснювати організацію судового процесу;

· Сповіщати учасників судочинства та інших осіб про час і місце судового розгляду;

· Складати списки призначених до розгляду справ;

· Оформляти дозвіл на побачення з особами, які перебувають під вартою;

· Вести протокол судового засідання;

· Оформляти судові справи після їх розгляду;

· Заповнювати документи первинного статистичного обліку, в тому числі електронно;

· Вести розділ «рух справи» СДП для обліку справ, призначених до розгляду в судовому засіданні;

· Складати і направляти копії судових постанов відповідно до вимог цивільного і кримінального судочинства;

· Здійснювати підготовку матеріалів, пов'язаних з виконанням судових постанов;

· Готувати запити, листи у справах, що перебувають у провадженні судді;

· Оперативно виконувати доручення судді;

· Володіти прийомами міжособистісних відносин (вміти уважно слухати колег, не допускати міжособистісних конфліктів з колегами і керівниками, вміти ефективно співпрацювати, йти на компроміс при вирішенні проблем в конфліктній ситуації, бути відповідальним по відношенню до людей, бути чуйним, бути завжди доброзичливим, допомагати в роботі колегам, вміти приймати поради колег по роботі);

· Бути енергійним і наполегливим;

· Бачити, підтримувати і застосовувати нове, передове;

· Бути вимогливим до себе і поважних до відвідувачів;

· Бути здатним визнати свою неправоту.

2.5. Секретар судового засідання повинен володіти такими навичками в обсязі, необхідному для виконання своїх посадових обов'язків:

· Роботи в конкретній сфері діяльності;

· Складання ділових листів;

· Володіння обчислювальної (комп'ютерної) технікою;

· Підвищення своєї кваліфікації.

III. Посадові обов'язки секретаря судового засідання.

Обов'язки помічника судді як цивільного службовця вказані в ст. 15 ФЗ «Про державну цивільну службу РФ».

Секретар судового засідання зобов'язаний:

· Дотримуватися Конституції Російської Федерації, федеральні конституційні закони та федеральні закони, інші нормативні акти Російської Федерації, накази і розпорядження голови суду;

· Дотримуватися загальні принципи службової поведінки державних цивільних службовців, затверджені ФЗ «Про державну цивільну службу РФ», указом Президента РФ від 01.01.01 р № 000;

· Своєчасно і якісно виконувати доручення голови суду, судді, дані в межах його повноважень, встановлених законодавством Російської Федерації;

· Виконувати посадові обов'язки відповідно до цього Регламенту на високому професійному рівні;

· Дотримуватися при виконанні посадових обов'язків права і законні інтереси громадян і організацій;

· Дотримуватися внутрішній трудовий розпорядок суду;

· Надавати допомогу судді в проведенні судових засідань;

· Брати участь у підготовці проектів судових постанов;

· Готувати проекти відповідей на запити державних органів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, громадян і організацій;

· Здійснювати контроль за рухом справ, що знаходяться в провадженні судді;

· Підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для належного виконання посадових обов'язків;

· Здійснювати контроль за рухом справ, що знаходяться в провадженні судді, розгляд яких відкладено або призупинено;

· Зберігати державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, а також не розголошувати які є йому відомих у зв'язку з виконанням посадових обов'язків відомості, які заторкують приватне життя, честь і гідність громадян;

· Берегти державне майно, в тому числі надане йому для виконання посадових обов'язків;

· Взаємодіяти з працівниками підрозділів суду для вирішення питань, що входять в його компетенцію;

· Дотримуйтесь обмежень, виконувати зобов'язання і вимоги до службового поводження, не порушувати заборони, які встановлені законодавством Російської Федерації, правилами поведінки працівників апаратів судів, затвердженими постановою Ради суддів Російської Федерації від 01.01.01 р № 000;

· Дотримуватися встановлених правил надання службової інформації;

· Вміти користуватися обчислювальної (комп'ютерної) технікою, інший оргтехнікою;

· Вміти використовувати в роботі загальне та спеціалізоване програмне забезпечення.

До компетенції секретаря судового засідання входить здійснення наступних дій:

1) ведення протоколу судового засідання, в якому повно і правильно викладаються дії і рішення суду, а так само і дії учасників процесу, що мали місце в ході судового засідання;

2) повідомлення учасників процесу та інших осіб про місце і час судового розгляду у справі (виписка судових повісток, виготовлення запитів і т. П.);

3) направлення запитів про етапування підсудних, які тримаються під вартою;

4) отримання під розписку і передача судді справ, що призначаються до слухання, а також речові докази в день розгляду справи;

5) ведення обліку руху справ, що призначаються до розгляду в судовому засіданні, з щоденною відміткою про результати їх розгляду;

6) складання списків справ, призначених до розгляду в судовому засіданні, і розміщення їх на стенді;

7) перевірка явки осіб, які викликалися в судове засідання, і відмітка в повістках часу їх знаходження в суді;

8) при необхідності, за розпорядженням судді, ознайомлення учасників процесу з протоколом судового засідання і матеріалами справи;

9) складання необхідних листів, запитів у справах, що перебувають у провадженні судді;

10) оформлення судових справ після їх розгляду відповідно до Інструкції по судовому діловодства в районному суді і передача справи до канцелярії суду;

11) ведення обліку руху призупинених і відкладених справ;

12) підготовка виконавчих документів у справах, рішення по яких підлягають негайному виконанню;

13) вручення чи направлення копії судових рішень та інших документів відповідно до вимог процесуального законодавства;

14) виконання окремих доручень за розпорядженням судді, заступника голови суду, голови суду.

IV. Права секретаря судового засідання.

Основні права помічника судді як цивільного службовця встановлені ст. 14 ФЗ «Про державну цивільну службу РФ».

Секретар судового засідання має право на:

· Забезпечення належних організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків;

· Ознайомлення з регламентом та іншими документами, що визначає його права і обов'язки, критеріями оцінки ефективності виконання посадових обов'язків, показниками результативності та професійної службової діяльності та умовами посадового зростання;

· Отримання в установленому порядку інформації та матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків, внесення пропозицій про вдосконалення діяльності працівників апарату суду;

· Використання наявних в суді нормативних, статистичних та інших матеріалів;

· Просування по службі, посадовий зростання на конкурсній основі;

· Відпочинок, який забезпечувався б встановленням нормативної тривалості службового часу, відпочинок у вихідні та святкові дні, а також щорічні оплачувані основні і додаткові відпустки;

· Оплату праці та інші виплати відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;

· Ознайомлення з відгуками про його професійну службової діяльності та іншими документами до внесення їх в його особиста справа, матеріалами особової справи, а також на долучення до особової справи його письмових пояснень та інших матеріалів і документів;

· Професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

· Захист відомостей про цивільних службовців;

· Членство в професійній спілці;

· Медичне страхування відповідно до федеральним законодавством про медичне страхування державних службовців Російської Федерації;

· Державне пенсійне забезпечення відповідно до федеральним законом;

· Розгляд індивідуальних службових спорів відповідно до законодавства про державну цивільну службу;

· Проведення за його заявою службової перевірки;

· Розірвання службового контракту;

· Захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в суді.

V. Відповідальність секретаря судового засідання.

Секретар судового засідання несе персональну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації, службовим контрактом за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, встановлених Регламентом, також вимог до службового поводження державного службовця, внутрішнього трудового розпорядку суду.

VI. Перелік питань, за якими секретар судового засідання

має право або зобов'язаний самостійно приймати управлінські

Відповідно до своєї компетенції секретар судового засідання:

· Приймає рішення відповідно до посадових обов'язків;

· Оформляє справи на стадіях прийняття та призначення до судового засідання;

· Сповіщає і викликає учасників судочинства, реєструє і відправляє судові повідомлення і виклики;

· Складає списки справ, призначених до розгляду в судовому засіданні, і розміщує їх на стенді;

· Перевіряє явку в суд всіх викликаються і доставляються осіб;

· Веде протокол судового засідання і виготовляє його в остаточній формі протягом трьох діб з дня закінчення судового засідання;

· Оформляє судові справи після їх розгляду;

· Веде обліку руху справ, призначених до розгляду в судовому засіданні з постійною фіксацією результатів їх розгляду;

· Передає справи після оформлення в канцелярію суду;

· Інформує суддю про виявлені під час виконання службових обов'язків порушення чинного законодавства і дає пропозицію по їх усуненню.

VII. Перелік питань, за якими секретар судового засідання

має право або зобов'язаний брати участь у підготовці проектів нормативних

правових актів і (або) проектів управлінських та інших рішень.

Відповідно до своєї компетенції помічник голови вправі (зобов'язаний) брати участь у підготовці проектів нормативних правових актів і (або) проектів управлінських та інших рішень з питань:

· Підготовки інформації з питань, що входять в його посадові обов'язки;

· Підготовки аналітичних матеріалів за напрямом діяльності;

· Підготовка доповідних і службових записок;

· Внесення пропозицій щодо проекту нормативно-правового акта і його обговорення.

VIII. Порядок службового взаємодії.

Секретар судового засідання здійснює взаємодію зі структурними підрозділами, суддями, з цивільними службовцями апарату районного суду, посадовими особами інших державних органів та громадянами.

Службове взаємодія секретар судового засідання в зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків з посадовими особами та працівниками суду, посадовими особами інших державних органів, громадянами, а також організаціями зобов'язаний будувати відповідно до вимог ФЗ «Про систему державної цивільної служби Російської Федерації», службовим контрактом і регламентом.

У взаємовідносинах з посадовими особами та працівниками суду секретар судового засідання повинен дотримуватися вимог до службового поводження державного службовця, норми службової етики.

IX. Показники ефективності та результативності професійної службової діяльності помічника судді. 9.1.

В організації праці:

· Продуктивність (кількість і якість виконаних документів (доручень);

· Результативність (міра досягнення поставлених цілей);

· Інтенсивність праці (здатність в короткі терміни виконувати певний обсяг робіт), дотримання термінів виконання;

· Дотримання службової дисципліни.

Своєчасність та оперативність при виконанні доручень судді, тобто виконання доручень і розпоряджень у встановлені законодавством, Регламентом або керівництвом терміни.

· Підготовка документів відповідно до встановлених вимог;

· Повне і логічне викладення матеріалів;

· Юридично грамотне складання документів;

· Відсутність стилістичних і граматичних помилок.

· Професійна компетентність (знання законодавчих, нормативних правових актів, широта професійного кругозору, вміння працювати з документами);

· Здатність виконувати посадові функції самостійно;

· Здатність чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час;

· Теоретичний підхід до вирішення поставлених завдань,

· Активність і ініціатива в освоєнні нових комп'ютерних та інформаційних технологій;

· Усвідомлення відповідальності за наслідки своїх дій і прийнятих рішень.

Голова _______________ районного суду ______________ області

Професія секретар судового засідання

Секретар судового засідання зазвичай «закріплюється» за певним суддею, документально забезпечує його роботу, організовує судові процеси і бере участь в судових засіданнях.

Секретар судового засідання посадові обов'язки

Посада секретаря судового засідання, як і секретаря суду, належить до державну цивільну службу і існує тільки в судах - кримінальних, цивільних, військових, арбітражних і т. Д.

Обов'язки секретаря судового засідання

Суть посадових обов'язків секретаря судового засідання - підготовка матеріалів справи до судового процесу і забезпечення судового діловодства. Для цього він:

 • готує матеріали справи до розгляду в судовому засіданні;
 • направляє повістки, викликає осіб, які беруть участь в судовому засіданні;
 • бере участь в судовому засіданні і веде його протокол;
 • оформляє судові справи відповідно до вимог законодавства;
 • архівує документи і передає до канцелярії.

Вимоги до секретаря судового засідання

Вимоги до секретаря судового засідання пред'являються досить високі:

 • вища юридична освіта;
 • досвід роботи не менше 2 років;
 • досвідчений користувач ПК, в тому числі програм «Консультант +» і «Гарант».

Секретар судового засідання посадові обов'язки

Зарплата у секретаря судового засідання складає максимум 25 тисяч рублів на місяць. Зате в перспективі він може стати помічником судді і навіть суддею.

Посадові обов'язки секретаря судового засідання

Під час судового розгляду одну з ключових ролей грає секретар. Багато прирівнюють цю професію до звичайного діловоду, що є помилкою. Відповідно до закону № 79-ФЗ, секретар зараховується до старшій групі державних цивільних службовців. Посадові обов'язки секретаря судового засідання включають в себе безліч важливих аспектів, від яких залежить хід слухання.

Секретар судового засідання посадові обов'язки

Роль секретаря засідання в судовій системі Росії

Згідно з Федеральним конституційним законом № 1-ФКЗ, суди загальної юрисдикції поділяються на районний, суд суб'єктів РФ, військовий і Верховний суд. Також є світові судді, які ведуть справи в рамках судових ділянок і призначаються на посаду регіональною владою або обираються населенням. Терміна «мировий суд» не існує.

Як правило, секретар закріплюється за одним суддею. Якщо справу розглядає мировий суддя, то часто секретар виступає в ролі помічника. Коли слухання вимагає залучення декількох суддів, то обирається голова і його заступник. Повний склад засідання виглядає наступним чином:

 • голова суду з помічником;
 • головний суддя з помічником;
 • адміністратор судового засідання;
 • експерт;
 • головний спеціаліст;
 • секретар. Іноді на одному слуханні можуть бути присутніми до 3 секретарів.

Секретар підпорядковується головному судді, голови та помічникам. Посадова інструкція зобов'язує співробітників забезпечувати організацію слухання, тому на практиці секретар виконує всі службові доручення членів суду.

I. Загальні положення

1.1. Посада секретаря судового засідання Петрозаводского міського суду Республіки Карелія відповідно до Реєстру посад федеральної державної цивільної служби відноситься до старшої групи посад федеральної державної цивільної служби категорії «фахівці».

1.2. Секретар судового засідання відділу призначається і звільняється з посади наказом голови суду.

1.3. Секретар судового засідання підпорядковується безпосередньо голові суду, заступника голови суду, начальнику відділу. Процесуально керівництво роботою секретаря судового засідання здійснює суддя.

1.4. На період тимчасової відсутності секретаря судового засідання його заміщає помічник судді згідно з розподілом обов'язків між державними службовцями.

1.5. Секретар судового засідання у своїй службовій діяльності керується:

-Конституцією Російської Федерації;

-федеральними законами від 8 січня 1998 р. №7-ФЗ «Про судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації», 27 травня 2003р. №58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації» і 27 липня 2004р. №79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації», Кримінальним процесуальним кодексом Російської Федерації, іншими федеральними законами;

-указами Президента Російської Федерації;

-постановами Уряду Російської Федерації;

-постановами Верховного Суду Російської Федерації;

-постановами Ради суддів Російської Федерації;

-нормативними правовими актами Судового департаменту;

-положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями;

-службовим розпорядком суду;

-справжнім посадовим регламентом.

II. кваліфікаційні вимоги

2.1. На посаду секретаря судового засідання призначаються особи з вищою освітою за спеціальністю «юриспруденція» або «правознавство».

2.2. Секретар судового засідання повинен знати і вміти застосовувати на практиці:

-законодавство Російської Федерації, відповідно до якого регулюються відносини, пов'язані з громадянською службою, згідно зі статтею 5 Федерального закону «Про державну цивільну службу Російської Федерації»;

-нормативну базу відповідної сфери діяльності, здійснюваної в межах своїх посадових обов'язків і повноважень;

-порядок роботи зі службовою інформацією;

-норми і правила охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки;

-службовий розпорядок суду;

-справжній посадовий регламент;

-правила ділового етикету.

2.3. Секретар судового засідання повинен вміти:

-працювати з законодавчими та нормативними правовими актами;

-розробляти план конкретних дій;

-оперативно приймати і здійснювати рішення;

-адаптуватися до нової ситуації і застосовувати нові підходи до вирішення виникаючих проблем;

-бачити, підтримувати і застосовувати нове, передове;

-правильно розподіляти робочий час;

-володіти прийомами міжособистісних відносин (вміти уважно слухати колег; вміти не допускати міжособистісних конфліктів з колегами і керівниками; вміти ефективно співпрацювати, йти на компроміс при вирішенні проблем в конфліктних ситуаціях; бути відповідальним по відношенню до людей, бути чуйним; бути завжди доброзичливим; допомагати в роботі колегам; вміти приймати поради інших колег по роботі; бути здатним визнавати свою неправоту);

-бути вимогливим до себе, енергійним.

2.4. Секретар судового засідання повинен володіти такими навичками в обсязі, необхідному для виконання своїх посадових обов'язків:

-роботи в конкретній сфері діяльності;

-ведення ділових переговорів;

-володіння комп'ютерною технікою;

-володіння необхідним програмним забезпеченням;

-систематично підвищувати свою кваліфікацію;

-дотримуватися виконавську дисципліну.

III. Посадові обов'язки.

3.1. Метою діяльності секретаря судового засідання є забезпечення якісного і своєчасного здійснення правосуддя Петрозаводськом міським судом.

3.2. Основні обов'язки секретаря судового засідання:

- належним чином сповіщає учасників процесу.

- робить позначку в довідковому аркуші справи про всі дії по підготовці справи, що розглядається по першій інстанції.

- готує і розміщує списки справ призначених до розгляду в судовому засіданні на інформаційному стенді.

- перевіряє готовність залу судового засідання і необхідної апаратури до роботи перед початком судового процесу.

- перевіряє явку осіб, викликаних в судове засідання, повідомляє про явку учасників судового процесу судді, головуючого у справі, з'ясовує причини неявки учасників.

- сповіщає зацікавлених осіб про відкладення справи, якщо судове засідання не відбулося в призначений судом день і перенесено на інший день.

- виконує доручення судді, головуючого у справі, пов'язані з організацією процесу.

-. веде і оформляє протокол судового засідання.

- зазначає в судових повістках викликаних до суду осіб час їх явки та догляду, запевняє цю відмітку своїм підписом і штампом суду.

- готує і подає у відповідні терміни учасникам судового процесу копії судових документів у справі.

- знайомить учасників процесу за їх клопотаннями з протоколами судового засідання, матеріалами судових справ.

- оформляє справи і матеріали після їх розгляду і передає їх до канцелярії.

- веде журнал обліку справ і матеріалів призначених, до розгляду в судовому засіданні.

- здійснює передачу заяв, що надійшли, скарг та інших документів на адресу судді з канцелярії.

- на період відсутності помічника судді вносити інформацію про рух справ в автоматизовану систему «Правосуддя-2003» відповідно до Положення, затвердженого головою суду;

-виконує інші розпорядження і доручення голови суду, заступника голови суду, судді та начальника відділу забезпечення судочинства.

Посадові обов'язки секретаря судового засідання

Секретар судового засідання - посадові обов'язки його досить великі. У чому вони полягають і де фіксуються, ви дізнаєтеся з нашої статті.

Секретар суду є державним цивільним службовцям, і легкої дану посаду не назвеш. Адже цей співробітник несе відповідальність за ведення документообігу, а також займається канцелярською роботою, що вимагає підвищеної уважності, в судах різної юрисдикції. Його участь в судовому процесі полягає в основному в підготовці нормативної документації у справах, які плануються до розгляду, і в подальшому веденні протоколу самого засідання.

Посадові обов'язки секретаря суду фіксуються в його посадовій інструкції, де також обговорюються його кваліфікаційні якості, права, відповідальність.

Посадові обов'язки секретаря

Обов'язки цього державного службовця в більшості випадків полягають:Секретар судового засідання посадові обов'язки

 • в дотриманні Конституції РФ, федеральних законів та інших нормативно-правових актів, в т. ч. прийнятих суб'єктами РФ;
 • виконанні обов'язків згідно посадовій регламентом;
 • виконанні наказів / розпоряджень керівництва суду;
 • дотриманні при виконанні своїх обов'язків прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;
 • підтримці необхідного рівня кваліфікації та її підвищенні;
 • нерозголошення відомостей, які стали відомі в процесі роботи, а також інформації, яка становить державну або комерційну таємницю;
 • збереження майна суду, в т. ч. наданого секретарю для виконання його посадових обов'язків;
 • дотриманні вимог до службового поводження відповідно до ст. 18 ФЗ «Про цивільну службу»;
 • коректності при спілкуванні з громадянами - учасниками процесу;
 • дотриманні обмежень, передбачених для цивільних службовців ФЗ «Про цивільну службу» та іншими нормативними актами;
 • недопущення вчинків, здатних зганьбити честь і гідність держслужбовця;
 • дотриманні існуючих правил, що стосуються публічних виступів і надання службових даних;
 • проведенні організаційної та підготовчої роботи з метою забезпечення прийому громадян суддею;
 • здійсненні підготовчих заходів до проведення судового засідання;
 • веденні журналу реєстрації справ, які підлягають розгляду;
 • забезпеченні явки всіх учасників майбутнього процесу з наступною відміткою часу, проведеного в суді, в повістках;
 • підготовці списку справ, призначених до розгляду;
 • вірному і повному викладі в протоколі дій учасників процесу і рішень суду, а також ознайомлення з ним за клопотанням учасників;
 • оформленні матеріалів засіданні і своєчасної їх здачі в канцелярію суду;
 • веденні картотеки обліково-статистичних даних на етапах прийняття, розгляду та після нього на електронних і паперових носіях;
 • відправці і отриманні поштової кореспонденції;
 • ознайомленні засуджених осіб з протоколами судових засідань і виготовленні копій документів суду по розглянутих справ;
 • оформленні виконавчої документації та матеріалів, які пов'язані з виконанням рішення суду (вироку).

На закінчення залишилося сказати, що саме положеннями інструкції керується при виконанні своїх посадових обов'язків секретар судового засідання. При цьому ознайомитися з ними він повинен ще до підписання трудового договору, і цей факт повинен бути підтверджений його особистим підписом.

Секретар суду: посадові обов'язки, переваги та недоліки професії

Багато в дитинстві мріють стати акторами, лікарями або пожежниками, ближче до закінчення школи майбутні випускники планують бути юристами, програмістами та бізнесменами.

Але навряд чи хтось мріє про таку професію, як секретар суду.

Посадові обов'язки цих працівників досить великі, а заробітна плата залишає бажати кращого.

Навігація по статті

Чим займається секретар судових засідань

У розумінні обивателів, секретарі судів ведуть протокол засідання і викликають свідків для допиту. Однак такою роботою займаються секретарі судових засідань.

Секретар суду - це не державний службовець, а клерк нижчого рівня, який виконує великий обсяг роботи із забезпечення діяльності окремого судді.

Серед обов'язків судового секретаря можна виділити наступні:

 • Повідомлення учасників процесу про дату проведення засідання. Мова йде не тільки про відправку повідомлень поштою, але і про пошук місця знаходження свідків, відповідача, третіх осіб. Дуже часто учасники намагаються затягнути розгляд справи, ухиляються від отримання письмових повідомлень. Секретар суду повинен розшукати людину і роз'яснити йому правові наслідки такої поведінки.
 • Облік вхідної та вихідної кореспонденції. Сюди входить ведення журналів і сортування звернень.
 • Складання статистичних звітів.
 • Здійснення видачі оригіналів та копій рішень і постанов суду.
 • Виконання інших функцій, пов'язаних з формальною організацією роботи судді.

Також, крім офіційних обов'язків, на даних службовців лягає рутинна робота суддів. Кількість справ, розглянутих у судах, сильно перевищує нормативне навантаження, тому на секретарів судів лягає також:

 • Дослідження позовних заяв на предмет дотримання законодавства. Якщо процесуальні норми були порушені, то секретар суду готує відповідь для позивача про відмову в прийнятті заяви або залишення його без руху.
 • Допомога в ведення протоколу судового засідання. В ході опитування свідків необхідно зафіксувати велику кількість інформації. Для оскарження рішення суду зацікавленій стороні потрібна повна версія протоколу. В умови обмеженого часу для оформлення цього документа задіють навіть секретаря суду.
 • Допомога в оформленні рішень суду. Часто судді, які мають велику кількість справ у виробництві, лише схематично становлять рішення, а секретарі займаються доопрацюванням документа відповідно до вимог законодавства.

Конкретний перелік обов'язків залежить від організації роботи в конкретному суді. Незважаючи на те, що обов'язків у секретаря суду дуже багато, це відмінна можливість дізнатися, що собою являє суд насправді.

Чому люди йдуть працювати секретарями судів

Найнижча посаду в суді, пов'язана з юриспруденцією, - це секретар суду.

Посадові обов'язки, зарплата і умови роботи цих службовців подібні в різних суб'єктах федерації.

Секретарі отримують близько 15-20 тисяч рублів, іноді більше, якщо працівник має надбавки і отримує премії.

Тому нерідко можна зустріти ситуацію, коли на посаду секретаря суду шукають підходящого працівника більше півроку.

І це прекрасна можливість для тих, хто бажає пов'язати своє життя з відправленням правосуддя.

Це чудовий кар'єрний старт для тих, хто не має потрібних зв'язків у даній сфері.

Дуже часто вакантне місце судового секретаря займає колишній секретар суду. Посадові обов'язки, освіту, досвід участі в судових процесах дозволяє ефективно конкурувати з іншими претендентами.

Позначається і знайомство з іншими працівниками, в тому числі і з головою суду, адже всі працюють в одному державному органі.

Секретар судового засідання посадові обов'язкиЗаочники юридичного факультету

Таким чином, молода людина, що надійшов на юридичний факультет заочно, займає місце секретаря суду, яких дуже часто не вистачає.

Пропрацювавши на посаді 3-5 років, він придбає багатий досвід участі в підготовці судових засідань, з'ясує багато тонкощів роботи суддів, про які не говорять на лекціях і не пишуть в нормативних актах.

Якщо на службі людина зарекомендувала себе з кращого боку, то він без праці займе посаду судового секретаря і, через кілька років, судді.

Секретар суду - це посада для людей, які цілеспрямовано прагнуть працювати в суді, але не можуть дозволити собі навчання на престижному факультеті. Гідний початок для працьовитих фахівців, закоханих в юриспруденцію.

Про підвищення зарплат співробітникам судового апарату - на відео:

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити нам.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

75 + = 76

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map