Програмні продукти пп призначені для

ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ТА ЇХ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1. Поняття і класи програмного продукту.

2. Життєвий цикл програмного продукту.

3. Основні поняття про захист програмних продуктів.

реклама здесь 1

4. Програмні системи захисту від несанкціонованого копіювання.

5. Правові методи захисту програмних продуктів і баз даних.

6. Характеристика класів програмних продуктів залежно від сфери їх використання.

7. Класифікація пакетів прикладних програм.

Питання №1. Поняття і класи програмного продукту.

Пакети прикладних програм (ППП) є найбільш динамічно розвивається частиною інформаційного ринку програмного забезпечення. Удосконалення ППП сприяє впровадженню комп'ютерів в усі сфери діяльності.

Всі програми за характером використання і категоріям користувача можна розділити на два класи:

реклама здесь 2

1. Утилітарні програми ( «програми для себе») призначені для задоволення потреб їх розробників. Найчастіше вони виконують роль сервісу в технології обробки даних або є програмами вирішення функціональних завдань, не призначених для широкого розповсюдження.

2. Програмні продукти (вироби) призначені для задоволення потреб користувачів, широкого поширення і продажів.

В даний час існують і інші варіанти легального поширення програмних продуктів, які з'явилися з використанням глобальних або регіональних телекомунікацій:

1. freeware - безкоштовні програми, вільно поширювані, підтримуються самим користувачем, який має право вносити в них необхідні зміни.

2. shareware - некомерційні (умовно-безкоштовні) програми, які можуть використовуватися, як правило, безкоштовно. За умови регулярного використання подібних продуктів вносить платню певної суми.

Програмний продукт повинен бути відповідним чином підготовлений до експлуатації, мати необхідну документацію, надавати сервіс і гарантію надійної роботи програми, мати товарний знак виробника, а також бажано наявність коду державної реєстрації. Тільки при таких умовах створений програмний комплекс може бути названий програмним продуктом.

Програмний продукт (ПП) - це комплекс взаємопов'язаних програм для вирішення певної проблеми (завдання) масового попиту, підготовлений до реалізації як будь-який вид промислової продукції.

Програмні продукти можуть створюватися як індивідуальна розробка під замовлення, так і як розробка для масового поширення серед користувачів.

Питання №2. Життєвий цикл програмного продукту.

Програми будь-якого виду характеризуються життєвим циклом, що складається з окремих етапів:

1) маркетинг ринку програмних засобів, специфікація вимог до програмного продукту;

Маркетинг і специфікація програмного продукту призначені для вивчення вимог до створюваного програмного продукту, а саме:

· Визначення складу і призначення функцій обробки даних ПП.

· Встановлення вимог користувача до характеру взаємодії з програмним продуктом, типу призначеного для користувача інтерфейсу (система меню, використання миші і т.д.).

· Вимоги до комплексу технічних і програмних засобів для експлуатації ПП і т.д.

На даному етапі необхідно виконати формалізовану постановку задачі.

2) проектування структури програмного продукту;

Пов'язано з алгоритмізацією процесу обробки даних, деталізація функцій обробки, розробка структури ПП і інформаційної бази (бази даних) завдання, вибором методів і засобів створення програм (технологія програмування).

3) програмування (створення програмного коду), тестування, автономна і комплексна налагодження програм;

Є технічною реалізацією проектних рішень і виконуються за допомогою обраного інструментарію розробника.

4) документування програмного продукту, підготовка експлуатаційної і технологічної документації;

Документування ПП є обов'язковим видом робіт, виконуваних, як правило, не самим розробником, а особою, пов'язаною з поширенням і впровадженням програмного продукту. Документація повинна містити необхідні відомості по установці і забезпечення надійної роботи програмного продукту, підтримувати користувачів при виконанні функцій обробки, визначати порядок комплексування програмного продукту з іншими програмами. Успіх поширення і експлуатації ПП в значній мірі залежить від якості його документації.

5) вихід на ринок програмних засобів, поширення програмного продукту (пов'язаний з організацією продажів звичайні користувачі);

Цей етап повинен по можливості бути коротким, для просування ПП застосовуються стандартні прийоми маркетингу: реклама, збільшення числа каналів реалізації, цінова політика і т.д.

6) експлуатація програмного продукту користувачами;

Йде паралельно з його супроводом, при цьому експлуатація програм може починатися і в разі відсутності супроводу або тривати в разі завершення супроводу ще якийсь час. Після зняття ПП з продажу певний час також може виконувати його супровід. В процесі експлуатації ПП проводиться усунення виявлених помилок.

7) супровід програмного продукту;

8) зняття програмного продукту з продажу, відмова від супроводу.

Відбуваються, як правило, в разі зміни технічної політики фірми-розробника, неефективності роботи ПП, наявності в ньому непереборних помилок, відсутність попиту.

Тривалість життєвого циклу для різних ПП неоднакова. Для більшості сучасних ПП тривалість життєвого циклу вимірюється в роках (2-3 роки). Хоча досить часто зустрічаються на комп'ютерах і давно зняті з виробництва ПП.

Питання №3. Основні поняття про захист програмних продуктів (ПП).

Програмні продукти і комп'ютерні бази даних є предметом інтелектуальної праці фахівців високої кваліфікації. Програмне забезпечення є об'єктом захисту також і в зв'язку зі складністю і трудомісткістю відновлення його працездатності, значимістю програмного забезпечення для роботи інформаційної системи.

Захист програмного забезпечення має на меті:

1. обмеження несанкціонованого доступу до програм або їх навмисне руйнування і розкрадання;

2. виключення несанкціонованого копіювання (тиражування) програм.

Програмний продукт і бази даних повинні бути захищені за кількома напрямками від впливу:

1) людини - розкрадання машинних носіїв і документації програмного забезпечення; порушення працездатності програмного продукту і ін .;

2) апаратури - підключення до комп'ютера апаратних засобів для прочитування програм і даних або їх фізичного руйнування;

3) спеціалізованих програм - приведення програмного продукту або бази даних в неробочий стан (наприклад, вірусне зараження), несанкціоноване копіювання програм і бази даних і т.д.

Найпростіший і доступний спосіб захисту ПП і бази даних - обмеження доступу. Контроль доступу до програмного продукту і базі даних будується шляхом:

1. пральний захисту програм при їх запуску;

2. використання ключової дискети для запуску програм;

3. обмеження програм або даних, функцій обробки, доступних користувачам, і ін.

Можуть також використовуватися і криптографічні методи захисту інформації бази даних або головних програмних модулів.

Питання №4. Програмні системи захисту від несанкціонованого копіювання.

При використанні програмних систем захисту програма виконується тільки при впізнанні деякого унікальна не копіюється ключового елемента.

Таким ключовим елементом можуть бути:

· Дискета, на якій записаний який не підлягає копіюванню ключ;

· Певні характеристики апаратури комп'ютера;

· Спеціальний пристрій (електронний ключ), що підключається до комп'ютера і призначене для видачі розпізнавального коду.

Програмні системи захисту від копіювання ПП:

· Ідентифікують середу, з якої буде запускатися програма;

· Встановлюють відповідні середовища, з якої запущена програма, тієї, для якої вирішено санкціонований запуск;

· Виробляють реакцію на запуск з несанкціонованою середовища;

· Реєструють санкціоноване копіювання;

· Протидіють вивченню алгоритмів і програм роботи системи.

Питання №5. Правові методи захисту програмних продуктів і баз даних.

Правові методи захисту включають:

· Закон про виробничі секрети;

· Ліцензійні угоди і контракти;

· Закон про авторське право.

Розрізняють дві категорії прав:

· Економічні права, що дають їх власникам право на отримання економічних вигод від продажу і використання ПП і баз даних;

· Моральні права, що забезпечують захист особистості автора в його творі.

У багатьох цивілізованих країнах несанкціоноване копіювання програм з метою продажу або безкоштовного розповсюдження розглядається як державний злочин, карається штрафом або тюремним ув'язненням. Однак саме авторське право не забезпечує захист нової ідеї, концепції, методології та технології розробки програм.

Питання №6. Характеристика класів програмних продуктів в залежності від сфери їх використання.

Залежно від сфери (області) використання ПП це:

· Апаратна частина автономних комп'ютерів і мереж ЕОМ;

· Функціональні завдання різних предметних областей;

· Технологія розробки програм

для підтримки інформаційних технологій виділяють три класи ПП:

· Системне програмне забезпечення;

· Пакети прикладних програм;

· Інструментарій технології програмування.

Системне програмне забезпечення направлено:

1. на створення операційного середовища функціонування інших програм;

2. на забезпечення надійної і ефективної роботи самого комп'ютера і обчислювальної мережі;

3. на проведення діагностики і профілактики апаратури комп'ютера і обчислювальних мереж;

4. на виконання допоміжних технологічних процесів (копіювання, архівування тощо).

Системне програмне забезпечення - сукупність програм і програмних комплексів для забезпечення роботи комп'ютера і мереж ЕОМ.

Пакети прикладних програм служать програмним інструментарієм рішення функціональних завдання є найчисленнішим класом ПП. В даний клас входять ПП, які виконують обробку інформації різних предметних областей.

Установка ПП на комп'ютер виконується кваліфікованими користувачами, а безпосередню їх експлуатацію здійснюють, як правило, кінцеві користувачі - споживачі інформації, у багатьох випадках діяльність яких досить далека від комп'ютерної області. Даний клас ПП може бути вельми специфічним для окремих предметних областей.

Пакет прикладних програм- комплекс взаємопов'язаних програм для вирішення задач певного класу конкретної предметної області.

Інструментарій технології програмування забезпечує процес розробки програм і включає спеціалізовані ПП, які є інструментальними засобами розробника. ПП даного класу підтримують всі технологічні етапи процесу проектування, програмування (кодування), налагодження і тестування створюваних програм.

Інструментарій технології програмування- сукупність програм і програмних комплексів, що забезпечують технологію розробки, налагодження і впровадження створюваних ПП.

Питання №7. Класифікація пакетів прикладних програм (ППП).

ППП є найбільш представленими, що обумовлено перш за все широким застосуванням засобів комп'ютерної техніки у всіх сферах діяльності людини, створенням автоматизованих інформаційних систем різних предметних областей і вони класифікуються на:

Дата додавання: 2015-12-08; переглядів: 3131; ЗАМОВИТИ НАПИСАНИЕ РОБОТИ

Лекція: ПИТАННЯ 25. Програмний продукт і програмне забезпечення. Характеристика програмного продукту. Програма.

Під програмним продуктом (ПП) ми розуміємо програмне забезпечення (ПО) як результат людської діяльності, виставлений на ринку масового покупця в якості товару і має ненульову споживчу вартість.

Дуже важливо розрізняти тиражне програмний продукт і програмне забезпечення проекту. Тиражний ПП проводиться для того, щоб його могли використовувати в багатьох місцях різні користувачі. Тому у нього немає замовників, а рішення про початок розробки приймається виходячи з передбачуваного ринкового попиту. Текстові процесори, електронні таблиці, системи управління базами даних, електронні словники, коректори орфографії, русифікатори, перекладачі, програми оптичного розпізнавання символів - все це приклади тиражних ПП. У всьому світі їх використовують мільйони людей.

Програмне забезпечення проекту створюється для одного, рідко - для декількох користувачів або розробляється як частина технології, яка може бути продана іншій організації з метою використання в якості складової частини апаратно-програмного комплексу. В цьому напрямку працює, наприклад, частина колективу ParaGraph International, що займається проблемами розпізнавання символів. Маючи не більше десятка потенційних замовників, проте ця фірма гігант у своїй галузі.

Таким чином, якщо у проекту зазвичай один або кілька користувачів, то питання про продовження розробки стоїть не так гостро, а конкурентна боротьба йде за право вести розробку. Навпаки, тиражне програмний продукт призначений сотням тисяч потенційних користувачів, і тільки він з'явиться на ринку неминуча конкуренція з іншими продуктами того ж класу. У момент прийняття рішення про початок розробки фірма йде на значний фінансовий ризик. При цьому виробник повинен ясно усвідомлювати, що випуском однієї версії справа не закінчиться, оскільки цикл життя ПП передбачає його вдосконалення.

Життєвий цикл програмного продукту

Ще одна важлива відмінність ПП від багатьох інших товарів складається в тому, що окрема копія програмного продукту має невелику собівартість. Це унікальне для виробника властивість дозволяє вводити нові форми взаємодії з клієнтом після першого продажу ПП. Ми маємо на увазі upgrade, тобто право оновлювати ПП на цей же, але нової, поліпшеної версії за невелику плату. Поняття upgrade дозволяє користувачеві вважати різні версії ПП одним ПП, в той час як для виробника різні версії іноді виступають як різні проекти і відповідно абсолютно різні продукти.

Для виробника життєвий цикл програмного продукту складається з трьох фаз:

3. Продовження розробки.

Зверніть увагу на те, що використання супроводжується триваючої розробкою - розробкою нових версій і подверсий, в яких враховуються недоліки попередньої версії і реалізуються нові можливості.

Як і будь-який інший продукт, програмний продукт проходить до появи на ринку чотири стадії. Спочатку виникає ідея (концепція) нового продукту, що піддається ретельному технічному аналізі, в результаті якого виробляються вимоги до майбутнього продукту. Одночасно проводиться економічний аналіз, що враховує потенційний збут, витрати виробництва, рівень і терміни окупності, конкуренцію на ринку, необхідні інвестиції, короткострокову і довгострокову прибуток, ступінь ризику.

Існують різні способи поділу процесу розробки програмного забезпечення на етапи. При деяких з них виділяють більшу кількість етапів, при інших - менше. Мабуть, неминучими є шість етапів. Розробка програмного забезпечення: Визначення вимог Проектування

Написання команд - програми Компонування Тестування Документування

Перший рід діяльності, визначення вимог, представляє особливу складність для великих систем типу V, і незабаром ми його розглянемо досить докладно.

Проектування, наявне на увазі тут, є проекти-вання саме програм, а не тієї системи в цілому, частиною якої є ці програми. Більш глибоке вивчення цього процесу ми проведемо після того, як розглянемо оп-ределение вимог.

Третім пунктом є написання команд, зведення проекту програмного забезпечення або просто програми до послідовності машинних команд. Ми будемо називати цей процес програмуванням.

Компонування є комбінування, зв'язок-вання окремих частин програми, написаних різними людьми або групами, в одну велику систему програмного забезпечення.

Характеристика програмного продукту

Всі програми за характером використання і категоріям користувачів можна розділити на два класу-утилітарні програми і програмні продукти (вироби).

- Практичні програми ( «програми для себе») призначені для задоволення потреб їх розробників. Найчастіше утилітарні програми виконують роль сервісу в технології обробки даних або є програмами вирішення функціональних завдань, не призначених для широкого розповсюдження.

- Програмні продукти (вироби) призначені для задоволення потреб користувачів, широкого розповсюдження та продажу.

В даний час існують і інші варіанти легального поширення програмних продуктів, які з'явилися з використанням глобальних або регіональних телекомунікацій:

- freeware - безкоштовні програми, вільно поширювані, підтримуються самим користувачем, який має право вносити в них необхідні зміни;

- shareware - некомерційні (умовно-безкоштовні) програми, які можуть використовуватися, як правило, безкоштовно. За умови регулярного використання подібних продуктів здійснюється внесок певної суми.

Програмний продукт - комплекс взаємопов'язаних програм для вирішення певної проблеми (завдання) масового попиту, підготовлений до реалізації як будь-який вид промислової продукції.

Програмні продукти можуть створюватися як:

- індивідуальна розробка під замовлення;

- розробка для масового поширення серед користувачів.

Як правило, програмні продукти вимагають супроводу, яке здійснюється спеціалізованими фірмами - розповсюджувачами програм, рідше - фірмами-розробниками. Супровід програм масового застосування пов'язане з великими трудовитратами - виправлення виявлених помилок, створення нових версій програм і т.п.

Супровід програмного продукту - підтримка працездатності програмного продукту, перехід на його нові версії, внесення змін, виправлення виявлених помилок і т.п.

Програмні продукти на відміну від традиційних програмних виробів не мають строго регламентованого набору якісних характеристик, що задаються при створенні програм, або ці характеристики неможливо заздалегідь точно вказати або оцінити, тому що одні і ті ж функції обробки, що забезпечуються програмним засобом, можуть мати різну глибину опрацювання. Навіть час і витрати на розробку програмних продуктів не можуть бути визначені з великим ступенем точності заздалегідь. Основними характеристиками програм є:

- алгоритмічна складність (логіка алгоритмів обробки інформації);

- склад і глибина опрацювання реалізованих функцій обробки;

- повнота і системність функцій обробки;

- обсяг файлів програм;

- вимоги до операційної системи і технічних засобів обробки з боку програмного засобу;

- обсяг дискової пам'яті;

- розмір оперативної пам'яті для запуску програм;

- версія операційної системи;

- наявність обчислювальної мережі та ін.

Програмні продукти мають різноманіття показників якості, які відображають такі аспекти:

- наскільки добре (просто, надійно, ефективно) можна використовувати програмний продукт;

- наскільки легко експлуатувати програмний продукт;

- чи можна використовувати програмний продукт при зміні умови його застосування та ін.

Дерево характеристик якості програмних продуктів

Мобільність програмних продуктів означає їх незалежність від технічного комплексу системи обробки даних, операційного середовища, мережевий технології обробки даних, специфіки предметної області многоплатформная програмний продукт може бути встановлений на різних моделях комп'ютерів і операційних систем, без обмежень на його експлуатацію в умовах обчислювальної мережі. Функції такого програмного продукту придатні для масового використання без будь-яких змін.

Надійність роботи програмного продукту визначається безперебійністю і стійкістю в роботі програм, точністю виконання запропонованих функцій обробки, можливістю діагностики виникають в процесі роботи програм помилок.

Ефективність програмного продукту оцінюється як з позицій прямого його призначення - вимог користувача, так і з точки зору витрат обчислювальних ресурсів, необхідних для його експлуатації.

В умовах існування ринку програмних продуктів важливими характеристиками є:

- час знаходження на ринку (тривалість продажів);

- популярність фірми-розробника і програми;

- наявність програмних продуктів аналогічного призначення.

Якщо програмний продукт створюється не під замовлення і передбачається вихід на ринок програмних засобів, маркетинг виконується в повному обсязі: вивчаються програмні продукти-конкуренти і аналоги, узагальнюються вимоги користувачів до програмного продукту, встановлюється потенційна місткість ринку збуту, дається прогноз ціни і обсягу продажів. Крім того, важливо оцінити необхідні для розробки програмного продукту матеріальні, трудові та фінансові ресурси, орієнтовні тривалості основних етапів життєвого циклу програмного продукту.

Якщо програмний продукт створюється як замовне програмне виріб для певного замовника, на даному етапі також важливо правильно сформулювати і документувати завдання на його розробку. Помилково зрозуміле вимога до програмного продукту може призвести до небажаних результатів в процесі його експлуатації.

Проектування структури програмного продукту пов'язане з алгоритмізацією процесу обробки даних, деталізацією функцій обробки, розробкою структури програмного продукту (архітектури програмних модулів), структури інформаційної бази (бази даних) завдання, вибором методів і засобів створення програм-технології програмування.

Всі програми за характером використання і категоріям користувачів можна розділити на два класи:

1) утилітарні програми ( "Програми для себе"), призначені для виконання завдань їх розробників. Найчастіше утилітарні програми виконують роль сервісу в технології обробки даних або є програмами вирішення функціональних завдань, не призначених для широкого розповсюдження;

2) програмні продукти (Вироби), призначені для виконання завдань користувачів, широкого розповсюдження та продажу.

Крім продажу існують і інші способи легального поширення програмних продуктів (ПП), як правило, через Інтернет:

- FreeWare - безкоштовні програми, вільно поширювані, без обмежень по терміну роботи або по функціональності, підтримуються самим користувачем, який має право вносити в них необхідні зміни;

- ShareWare - (некомерційні) умовно-безкоштовні програми, які можуть використовуватися, як правило, безкоштовно. За умови регулярного використання подібних продуктів здійснюється внесок певної суми і реєстрація. Мають різні обмеження - від нагадування про необхідність зареєструвати програму до обмежень функціональності;

- DonationWare - різновид ShareWare, де не вказується конкретна сума, яку повинен заплатити користувач в тому випадку, якщо йому сподобалася програма.

- PostcardWare - для отримання офіційного права користуватися програмою користувач повинен відправити автору поштову картку;

- Adware - програма є безкоштовною для кінцевого користувача, але показує рекламу, за що автор отримує гроші від рекламодавців. Останнім часом ця схема активно набирає обертів;

- Trial - програма працює певний час, за який можна оцінити ступінь її корисності і прийняти рішення про необхідність покупки;

- Demo - це відеоролики, що дозволяють тільки переглянути можливості програми, але не використовувати її в повноцінній роботі навіть протягом обмеженого часу.

ПП повинен бути відповідним чином підготовлений до експлуатації, мати необхідну технічну документацію, надавати сервіс і гарантію надійної роботи програми, мати товарний знак виробника, а також бажано наявність коду державної реєстрації. Тільки при таких умовах створений програмний комплекс може бути названий програмним продуктом.

Програмний продукт - комплекс взаємопов'язаних програм для вирішення певної проблеми (завдання) масового попиту, підготовлений до реалізації як будь-який інший вид промислової продукції.

ПП можуть створюватися як:

- індивідуальна розробка під замовлення (враховується специфіка обробки даних для конкретного користувача);

- розробка для масового поширення серед користувачів (необхідно забезпечити універсальність виконуваних функцій обробки даних, гнучкість і зручні налаштування ПП на умови конкретного застосування).

Програмні продукти мають різноманіття показників якості (Мал.

- наскільки добре (просто, надійно, ефективно) можна використовувати ПП;

- наскільки легко експлуатувати ПП;

- чи можна використовувати ПП при зміні умови його застосування та ін.

мобільність ПП означає їх незалежність від технічного комплексу системи обробки даних, операційного середовища, мережевий технології обробки даних, специфіки предметної області і т.п. Мобільний (многоплатформная) ПП може бути встановлений на різних моделях комп'ютерів і операційних систем, без обмежень на його експлуатацію в умовах обчислювальної мережі. Функції такого ПП придатні для масового використання без будь-яких змін.

надійність роботи ПП визначається безперебійністю і стійкістю в роботі програм, точністю виконання запропонованих функцій обробки, можливістю діагностики помилок, що виникають в процесі роботи програм.

Мал. 2.1. Дерево характеристик якості програмних продуктів

ефективність ПП оцінюється як з позицій прямого його призначення - вимог користувача, так і з точки зору витрат обчислювальних ресурсів, необхідних для його експлуатації. Витрата обчислювальних ресурсів оцінюється через обсяг зовнішньої пам'яті для розміщення програм і обсяг оперативної пам'яті для запуску програм.

Облік людського фактора означає забезпечення дружнього інтерфейсу для роботи кінцевого користувача, наявність контекстно-залежною підказки або навчальної системи в складі програмного засобу, хорошою документації для освоєння і використання закладених в програмному засобі функціональних можливостей, аналіз і діагностику виниклих помилок і ін.

модифікованості ПП означає здатність до внесення змін, наприклад розширення функцій обробки, перехід на іншу технічну базу обробки і т.п.

комунікативність ПП заснована на максимально можливої ​​їх інтеграції з іншими програмами, забезпеченні обміну даними в загальних форматах уявлення (експорт / імпорт баз даних, впровадження або зв'язування об'єктів обробки та ін.).

В умовах існування ринку ПП важливими характеристиками є:

- час знаходження на ринку (тривалість продажів);

- популярність фірми-розробника і програми;

- наявність програмних продуктів аналогічного призначення.

Специфікою ПП, на відміну від більшості промислових виробів, є також і те, що їх експлуатація повинна виконуватися на правовій основі - ліцензійних угодах між розробником і користувачами з дотриманням авторських прав розробників ПП.

Програмні продукти пп призначені для

Сфера використання програмних продуктів:

 1. Апаратна частина комп'ютерів і мереж ЕОМ
 2. Функціональні завдання різних областей
 3. Технології розробки програм

Класи програмних продуктів:

 1. Системне програмне забезпечення
 2. Пакети прикладних програм
 3. Інструментарій технології програмування

Для підтримки інформаційної технології в цих областях виділимо відповідно три класи програмних продуктів:

 • системне програмне забезпечення;
 • пакети прикладних програм;
 • інструментарій технології програмування.

Системне прикладне забезпечення направлено:

 • на створення операційної системи середовища функціонування інших програм;
 • на забезпечення надійної і ефективної роботи самого комп'ютера і обчислювальної мережі;
 • на проведення діагностики і профілактики апаратури комп'ютера і обчислювальних мереж;
 • на виконання допоміжних технологічних процесів (копіювання, архівування, відновлення файлів програм баз даних і т. д.).

Даний клас програмних продуктів тісно пов'язаний з типом комп'ютера і є його невід'ємною частиною. Програмні продукти в основному орієнтовані на кваліфікованих користувачів - професіоналів в комп'ютерній області: системного програміста, адміністратора мережі, прикладного програміста, оператора. Однак знання базових технологій роботи з цим класом програмних продуктів потрібно і кінцевим користувачам персонального комп'ютера, які самостійно не тільки працюють зі своїми програмами, а й виконують обслуговування комп'ютера, програм і даних.

Програмні продукти даного класу носять загальний характер застосування, незалежно від специфікації предметної області. До них пред'являються високі вимоги по надійності і технологічності роботи, зручності і ефективності використання.

Системне програмне забезпечення (System Software) - сукупність програм і програмних комплексів для забезпечення роботи комп'ютера і мереж ЕОМ.

Пакети прикладних програм (ППП) служать програмним інструментарієм рішення функціональних завдань і є найчисленнішим класом програмних продуктів. В даний клас входять програмні продукти, що виконують обробку інформації різних предметних областей.

Установка програмних продуктів на комп'ютер виконується кваліфікованими користувачами, а безпосередню їх експлуатацію здійснюють, як правило, кінцеві користувачі - споживачі інформації, у багатьох випадках діяльність яких досить далека від комп'ютерної області. Даний клас програмних продуктів може бути досить специфічним для окремих предметних областей.

Пакет прикладних програм (Application program package) - комплекс взаємопов'язаних програм для вирішення задач певного класу конкретної предметної області.

Інструментарій технології програмування забезпечує процес розробки програм і включає спеціалізовані програмні продукти, які є інструментальними засобами розробника. Програмні продукти даного класу підтримують всі технологічні етапи процесу проектування, програмування (кодування), налагодження і тестування створюваних програм. Користувачами технології програмування є системні і прикладні програмісти.

Інструментарій технології програмування- сукупність програм і програмних комплексів, що забезпечують технологію розробки, налагодження і впровадження створюваних програмних продуктів.

Операційна система призначена для управління виконання призначених для користувача програм, планування і управління обчислювальними ресурсами ЕОМ.

У секторі програмного забезпечення та операційних систем провідне становище займають фірми IBM, Microsoft, UNISYS, Novell. Дохід від продажу операційних систем в середньому перевищує 20 млрд. Дол. рік. Розглянемо найбільш поширені типи операційних систем.

Операційні системи для персональних комп'ютерів діляться на:

 • одно- і багатозадачні (в залежності від числа паралельно виконуваних прикладних процесів);
 • одно- і розраховані на багато користувачів (в залежності від числа користувачів, що одночасно працюють з операційною системою);
 • нестерпні і переносяться на інші типи комп'ютерів;
 • не пов'язані з роботою і мережеві, що забезпечують роботу в локальної обчислювальної мережі ЕОМ.

Велике значення сьогодні має застосування 32-розрядних операційних систем для персональних комп'ютерів:

OS / 2 у всіх модифікаціях (IBM);

Windows NT у всіх модифікаціях (Microsoft);

Unix у всіх модифікаціях;

Next Step 3.2 (Next);

SCO Open Desktop 3.0 (Santa Cruz Operation);

Solaris 2.1 (SunSoft) - x86;

UnixWare Personal Edition 1.0 (Novell).

Операційна оболонки - спеціальні програми, призначені для полегшення спілкування користувача з командами операційної системи. Операційні оболонки мають текстовий і графічний інтерфейси кінцевого користувача.

Сервісні програми - часто називаються утилітами.

Утиліти - програми, що служать для виконання допоміжних операцій обробки даних або обслуговування комп'ютера.

Мінімальний склад системного програмного забезпечення:

Програмні продукти і їх основні характеристики

Можливості комп'ютера як технічної основи системи обробки даних пов'язані з використовуваним програмним забезпеченням (програмами).

Програма (program) - упорядкована послідовність команд (інструкцій) комп'ютера для вирішення завдання.

Програмне забезпечення (sowtware) - сукупність програм обробки даних і необхідних для їх експлуатації документів.

Програми призначені для машинної реалізації завдань. Терміни завдання і додаток мають дуже широке вживання в контексті інформатики та програмного забезпечення. При цьому задача (problem) - це проблема, що підлягає вирішенню, а додаток (application) - програмна реалізація на комп'ютері рішення задачі.

Всі програми за характером використання і категоріям користувачів можна розділити на два класи - утилітарні програми і програмні продукти (вироби).

утилітарні програми призначені для задоволення потреб їх розробників. Найчастіше утилітарні програми грають роль сервісу в технології обробки даних або є програмами вирішення функціональних завдань, не призначених для широкого розповсюдження.

Програмні продукти (вироби) призначені для задоволення потреб користувачів, широкого розповсюдження та продажу.

В даний час існують і інші варіанти легального поширення програмних продуктів, які з'явилися з використанням глобальних або регіональних телекомунікацій:

· freeware - безкоштовні програми, вільно поширювані, підтримуються самим користувачем, який має право вносити в них необхідні зміни;

· shareware- некомерційні (умовно-безкоштовні) програми, які можуть використовуватися, як правило, безкоштовно. За умови регулярного використання подібних продуктів здійснюється внесок певної суми.

Програмний продукт повинен бути відповідним чином підготовлений до експлуатації, мати необхідну технічну документацію, надавати сервіс і гарантію надійної роботи програми, мати товарний знак виробника, а також бажано наявність коду державної реєстрації

Програмний продукт - це комплекс взаємопов'язаних програм для вирішення певної проблеми (завдання) масового попиту, підготовлений до реалізації як будь-який вид промислової продукції.

програмні продукти можуть створюватися як:

· Індивідуальна розробка під замовлення;

· Розробка для масового поширення серед користувачів.

Як правило, програмні продукти вимагають супроводу, яке здійснюється спеціалізованими фірмами - розповсюджувачами програм (дистриб'юторами), рідше - фірмами-розробниками.

Супровід програмного продукту - це підтримка працездатності програмного продукту, перехід на його нові версії, внесення змін, виправлення виявлених помилок і т.п.

Основними характеристиками програмних продуктів є:

Мобіл'ност' програмних продуктів означає їх незалежність від технічного комплексу системи обробки даних, операційного середовища, мережевий технології обробки даних, специфіки предметної області тощо

надійність роботи програмного продукту визначається бессбойную і стійкістю в роботі програм, точністю виконання запропонованих функцій обробки, можливістю діагностики виникають в процесі роботи програм помилок.

ефективність програмного продукту оцінюється як з позицій прямого його призначення - вимог користувача, так і з точки зору витрат обчислювальних ресурсів, необхідних для його експлуатації.

Облік людського фактора означає забезпечення дружнього інтерфейсу для роботи кінцевого користувача, наявність контекстно-залежною підказки або навчальної системи в складі програмного засобу, хорошою документації для освоєння і використання закладених в програмному засобі функціональних можливостей, аналіз і діагностику виниклих помилок і ін.

модифікованостіпрограмних продуктів означає здатність до внесення змін, наприклад розширення функцій обробки, перехід на іншу технічну базу обробки і т.п.

комунікативністьпрограмних продуктів заснована на максимально можливої ​​їх інтеграції з іншими програмами, забезпеченні обміну даними в загальних форматах уявлення (експорт / імпорт баз даних, впровадження або зв'язування об'єктів обробки та ін.).

В умовах існування ринку програмних продуктів важливими характеристиками є:

· Вартість; 2) кількість продажів; 3) час перебування на ринку (тривалість продажів); 4) популярність фірми-розробника і програми; 5) наявність програмних продуктів аналогічного призначення.

Специфікою програмних продуктів (на відміну від більшості промислових виробів) є також і те, що їх експлуатація повинна виконуватися на правовій основі - ліцензійні угоди між розробником і користувачами з дотриманням авторських прав розробників програмних продуктів.

Методи захисту програмних продуктів

Методи захисту програмних продуктів умовно можна поділити на програмні і правові. При використанні програмних систем програма виконується тільки при впізнанні деякого унікального некопіруемого ключового елемента. Таким ключовим елементом можуть бути:

· Дискета, на якій записаний який не підлягає копіюванню ключ;

· Певні характеристики апаратури комп'ютера;

спеціальний пристрій (електронний ключ), що підключається до комп'ютера і призначене для видачі розпізнавального коду

Патентний захист встановлює пріоритет в розробці і використанні нового підходу або методу, застосованого при розробці програм, засвідчує їх оригінальність.

статус виробничого секрету для програми обмежує коло осіб, знайомих або допущених до її експлуатації, а також визначає міру їх відповідальності за розголошення секретів.

ліцензійні угоди поширюються на всі аспекти правової охорони програмних продуктів, включаючи авторське право, патентний захист, виробничі секрети. Найбільш часто використовуються ліцензійні угоди на передачу авторських прав.

Ліцензія- договір на передачу однією особою (Ліцензіаром) іншій особі (Ліцензіату) права на використання імені, продукції, технології або послуги. ліцензіарзбільшує свої доходи збором ліцензійних платежів, розширює область поширення програмного продукту або бази даних; ліцензіат дістає доходи за рахунок їх застосування.

виняткова ліцензія - продаж всіх майнових прав на програмний продукт або базу даних, покупцеві ліцензії надається виключне право на їх використання, а автор або власник патенту відмовляється від самостійного їх застосування або надання іншим особам.

проста ліцензія - ліцензіар надає право ліцензіату використовувати програмний продукт або базу даних, залишаючи за собою право застосовувати їх і надавати на аналогічних умовах необмеженому числу осіб

Етикеткова ліцензія - ліцензія на одну копію програмного продукту або бази даних. Даний тип ліцензії застосовується при роздрібному продажі. Кожен офіційний покупець укладає ліцензійну угоду з продавцем на їх використання, але при цьому зберігається авторське право розробника.

Закон про охорону програмних продуктів і комп'ютерних баз даних авторомвизнає фізичну особу, в результаті творчої діяльності якої вони створені. автору незалежно від його майнових прав належать особисті авторські права: авторство, ім'я, недоторканність (цілісність) програм або баз даних.

Програмне забезпечення (вимова забезпечення не рекомендується [1] [2] [3], точніше, не рекомендувалося [4]) - поряд з апаратними засобами, найважливіша складова інформаційних технологій, що включає комп'ютерні програми і дані, призначені для вирішення певного кола завдань і зберігаються на машинних носіях. Програмне забезпечення являє собою або дані для використання в інших програмах, або алгоритм, реалізований у вигляді послідовності інструкцій для процесора.

У комп'ютерному сленгу часто використовується слово софт (Від англ. software ), Яке в цьому сенсі вперше застосував в статті в American Mathematical Monthly математик з Прінстонського університету Джон Тьюки (англ. John W. Tukey ) В 1958 році. В області обчислювальної техніки і програмування програмне забезпечення - це сукупність всієї інформації, даних і програм, які обробляються комп'ютерними системами. В інформатиці програмне забезпечення - це набори пакетів програм і операційних систем, які можуть встановлюватися на персональних комп'ютерах, серверах і суперкомп'ютерах.

Програмне забезпечення прийнято за призначенням поділяти на системне і прикладне, а за способом поширення і використання на комерційне, відкрите і вільне. Вільне програмне забезпечення може поширюватися, встановлюватися і використовуватися на будь-яких комп'ютерах будинку, в офісах, школах, вузах, а також комерційних і державних установах без обмежень.

 • Кріптошлюз
 • засіб аутентифікації
 • Засіб моніторингу та аудиту
 • сканер захищеності
 • Засіб розмежування доступу
 • Система криптографічного захисту, шифрування і ЕЦП
 • Антивірусна програма
 • антиспамових програма
 • Міжмережевий екран
 • Система управління базами даних (СКБД)
  • Реляційна (DB2, Interbase, Microsoft SQL Server, Oracle, Лінтера)
  • Об'єктно-орієнтована (Cache)
  • ієрархічна
  • мережева
 • Аудиторська програма
 • Бухгалтерська программа
 • Система MRP II
 • система POS
 • Система управління проектами (Project Management)
 • Система автоматизації документообігу (EDM)
 • Фінансово-аналітична система
 • Система управління архівами документів (DWM)
 • Корпоративний портал
 • Система автоматизації проектних робіт (САПР, CAD)
 • CAM-система
 • PLM-система
 • АСУТП (SCADA)
 • АСТПП (MES)
 • Радіологічний інформаційна мережа (РІС)
 • Госпітальна інформаційна мережа (ГІС)
 • Система математичного і статистичного розрахунку і аналізу
 • Система комп'ютерного моделювання
 1. С. І. Ожегов Словник російської мови. - М .: Російська мова, 1986. - С. 364.
 2. акцентологических словник
 3. Словники російської мови - Перевірка слова «забезпечення» Грамота.ру
 4. Видання орфографічного словника Ожегова 2007 року приводить єдиний варіант - забезпечення.
 • Відповідальність за використання неліцензійного програмного забезпечення. Статті закону за піратство
 • Л. Г. Гагаріна, Е. В. Кокорева, Б. Д. Віснадул.Технологія розробки програмного забезпечення. - М .: ІД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2008. - С. 400. - ISBN 978-5-8199-0342-1

Wikimedia Foundation. 2010 року.

Дивитися що таке "Програмний продукт" в інших словниках:

програмний продукт - Програмне забезпечення та відповідна документація, призначені для поставки користувачеві. Примітка Відповідно до визначення, наведеного в ДСТУ ISO 9126, програмною продукцією є програмний об'єкт, призначений для ... ... Довідник технічного перекладача

Програмний продукт - по ГОСТ 7.83 2001 самостійне, відчужуване твір представляє собою публікацію тексту програми або програм на мові програмування або у вигляді виконуваного коду ... Видавничий словник-довідник

ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ - самостійне, відчужуване твір, що представляє собою публікацію тексту програми або програм на мові програмування або у вигляді виконуваного коду ... Юридична енциклопедія

програмний продукт - 4.42 програмний продукт (software product): Сукупність комп'ютерних програм, процедур і, можливо, пов'язаних з ними документації і даних. Джерело: Г ... Словник-довідник термінів нормативно-технічної документації

ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ - 1) згідно з ГОСТ 7.83-2001 СИБИД «Електронні видання. Основні види і вихідні відомості », - самостійне, відчужуване твір, що представляє собою публікацію тексту програми або програм на мові програмування або у вигляді ... ... Діловодство і архівна справа в термінах і визначеннях

програмний продукт IBM TCP / IP - Підтримує протоколи TCP / IP для ЕОМ фірми IBM різних сімейств: IBM PC, IBM PS / 2, IBM PC / RT, IBM 9370, IBM 43XX, IBM 30XX. Включає основні засоби підтримки протоколу передачі файлів FTP, роботи користувача з електронною поштою SMTP, ... ... Довідник технічного перекладача

програмний продукт для персональних систем - - [Л.Г.Суменко. Англо російський словник з інформаційних технологій. М .: ДП ЦНДІЗ, 2003.] Тематики інформаційні технології в цілому EN personal software product ... Довідник технічного перекладача

Шпигунський програмний продукт - програмний продукт певного виду, встановлений і застосовуваний без належного оповіщення користувача, його згоди і контролю з боку користувача, тобто несанкціоновано встановлений. Саме в цьому вузькому сенсі термін шпигунський ... ... Вікіпедія

Моніторинговий програмний продукт - Моніторинговий програмний продукт це програмне забезпечення (модуль), призначене для спостереження за обчислювальними системами, а також дозволяє фіксувати діяльність користувачів і процесів, використання пасивних об'єктів, і ... ... Вікіпедія

Парус (програмний продукт) - Цей термін має також інші значення див. Парус (значення). Парус серія програмних продуктів, призначених для автоматизації діяльності організацій сектора державного і муніципального управління, а також комерційних ... ... Вікіпедія

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

86 − = 84

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map