Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

Ви можете завантажити посадову інструкцію заступника директора з загальних питань безкоштовно. Посадові обов'язки заступника директора з загальних питань

_____________________________ (Прізвище, ініціали)

(Найменування організації, її ________________________________

реклама здесь 1

організаційно - правова форма) (директор; інша особа, уповноважена

стверджувати посадову інструкцію)

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ПО ЗАГАЛЬНИМ ПИТАНЬ

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція встановлює права, відповідальність і посадові обов'язки заступника директора з загальних питань _____________________ (далі - «підприємство»).

1.2. Заступник директора з загальних питань підпорядковується _____________________________________.

(Найменування посади керівника)

реклама здесь 2

1.3. На посаду заступника директора з загальних питань призначається особа з вищою професійною освітою і стажем роботи на

керівних посадах не менше ___ років.

1.4. Заступник директора з загальних питань повинен знати:

- розпорядження, постанови, накази та інші нормативні та керівні документи

вищестоящих органів, які стосуються адміністративно-господарського обслуговування;

-структуру підприємства і перспективи його розвитку;

- засоби організаційної та обчислювальної техніки, зв'язку;

- терміни і порядок складання звітності;

-засоби механізації ручної праці;

-порядок придбання меблів, обладнання, канцтоварів, інвентарю та оформлення

розрахунків за послуги;

- основи організації праці, економіки, управління і виробництва, трудове законодавство, правила внутрішнього трудового розпорядку, норми і правила охорони праці.

1.5. В процесі своєї діяльності заступник директора з загальних питань керується:

- нормативними та законодавчими актами, які регламентують виробничо-господарську діяльність підприємства;

- статутом підприємства, правилами трудового розпорядку, розпорядженнями, наказами та іншими вказівками керівника підприємства;

- даної посадовою інструкцією.

1.6. В період відсутності заступника директора з загальних питань

його обов'язки покладаються на призначуваного в установленому порядку його заступника, який несе відповідальність за належне виконання своїх обов'язків.

На заступника директора з загальних питань покладаються такі

2.1. Участь в укладення господарських договорів підприємства та

контроль точного і своєчасного їх виконання.

2.2. Вживання заходів, які розширюють господарські зв'язки підприємства. Контроль збереження майна підприємства.

2.4. Забезпечення безпечних і здорових умов праці для підлеглих, контроль дотримання ними вимог нормативних і законодавчих правових актів з охорони праці.

3. Посадові обов'язки

Для виконання покладених на нього функцій заступник директора по

загальних питань зобов'язаний:

3.1. Організовувати ефективну взаємодію і роботу довірених

йому, цехів, структурних підрозділів та виробничих одиниць. Направляти їх діяльність на вдосконалення та розвиток виробництва, підвищення ефективності роботи підприємства, конкурентоспроможності та якості

3.2. Організовувати виробничо-господарську діяльність на

основі сучасної технології і техніки, прогресивних форм організації праці та управління, використання виробничих резервів та економного витрачання всіх видів ресурсів.

3.3. Вирішувати питання, які стосуються виробничо-господарської діяльності підприємства.

3.4. Забезпечувати дотримання законів в здійсненні господарсько - економічних зв'язків підприємства.

Заступник директора з загальних питань має право:

4.1. Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з

органами держ. влади та іншими організаціями.

4.2. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3. Візувати і підписувати документи в межах своєї компетенції, видавати розпорядження по підприємству за своїм підписом.

4.4. Вносити пропозиції щодо поліпшення

роботи підприємства для розгляду керівництва, вести переписку з організаціями з питань, які входять в його компетенцію.

4.5. Здійснювати контроль діяльності підлеглих йому структурних підрозділів підприємства.

4.6. Знайомитися з проектами рішень керівниками структурних підрозділів

підприємства, отримувати документи та необхідну для виконання

своїх посадових обов'язків інформацію.

4.7. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх прав і посадових обов'язків.

Заступник директора з загальних питань несе відповідальність:

5.1. За вчинені в період здійснення своєї діяльності

правопорушення - в межах, які визначені цивільним, адміністративним і

кримінальним законодавством Росії.

5.2. За нанесення матеріального збитку - в межах, які визначені кримінальним, цивільним законодавством Росії.

5.3. За неналежне виконання, або невиконання своїх посадових

обов'язків, які передбачені цією посадовою інструкцією, - в

межах, визначених чинним законодавством Росії.

Керівник структурного підрозділу: _____________ __________________

(Підпис) (прізвище, ініціали)

З інструкцією ознайомлений,

один екземпляр отримав: _____________ __________________

Содержание

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань _________________________________________ (найменування підрозділу роботодавця)

Ідентифікатор електронної копії документа.

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена відповідно до положень Трудового кодексу Російської Федерації та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини.

1.1. Заступник директора з загальних питань (далі - "Працівник") відноситься до керівників.

1.2. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Працівника при виконанні робіт за фахом і безпосередньо на робочому місці в "__________" (далі - "Роботодавець").

1.3. Працівник призначається на посаду і звільняється з посади наказом Роботодавця в установленому чинним трудовим законодавством порядку.

1.4. Працівник підпорядковується безпосередньо директору.

1.5. Працівник повинен знати:

- закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації, методичні та нормативні документи, що стосуються діяльності АС;

- організаційну структуру управління атомної станції (АС), перспективи технічного та фінансово-економічного розвитку АС;

- порядок розробки і затвердження планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності АС;

- ринкові методи господарювання та управління;

- порядок ведення обліку та складання звітності про результати фінансово-господарської діяльності АС;

- організацію матеріально-технічного забезпечення, адміністративно-господарського та транспортного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт;

- порядок розробки нормативів оборотних коштів, норм витрат і запасів товарно-матеріальних цінностей;

- порядок укладення та виконання господарських і фінансових договорів;

- вимоги до організації роботи з персоналом на АС;

- основи економіки, основи трудового законодавства;

- правила з охорони праці та пожежної безпеки;

- правила внутрішнього трудового розпорядку.

Вимоги до кваліфікації. Вище професійне освіту за спеціальністю "Економіка і управління" та стаж роботи за напрямом професійної діяльності не менше 5 років, в тому числі не менше 3 років роботи на АС.

1.6. В період тимчасової відсутності Працівника його обов'язки покладаються на _______________ (посада).

1.7. У підпорядкуванні Працівника знаходяться: ________________________.

2. Функціональні обов'язки ПРАЦІВНИКА

Здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю АС за допомогою управління матеріально-технічним забезпеченням, транспортним і адміністративно-господарським обслуговуванням, а також ефективного та цільового використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх втрат, прискорення оборотності оборотних коштів.

Забезпечує участь підпорядкованих підрозділів у визначенні стратегії комерційної діяльності, складанні фінансових планів, розробці стандартів по матеріально-технічному забезпеченню, організації зберігання і транспортування матеріально-технічних ресурсів.

Вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських та фінансових договорів з постачальниками і споживачами сировини і продукції, розширенню прямих і тривалих господарських зв'язків.

Забезпечує виконання договірних зобов'язань на поставку матеріально-технічних ресурсів (за кількістю, номенклатурою, асортиментом, якістю, термінами і іншим умовам поставок).

Здійснює контроль за матеріально-технічним забезпеченням АС і правильним витрачанням обігових коштів.

Керує розробкою заходів з ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників і формування системи економічних показників роботи АС, запобігання утворенню та ліквідації наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрати матеріальних ресурсів.

Забезпечує раціональне використання всіх видів транспорту, вдосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів до максимального оснащення транспортної служби необхідними механізмами і пристосуваннями.

Організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання та збереження матеріальних ресурсів.

Забезпечує складання кошторисно-фінансових та інших документів, встановленої звітності про виконання планів матеріально-технічного постачання і роботі транспорту.

Організовує постійний контроль за експлуатацією та ремонтом житлового фонду та діючих об'єктів культурно-побутового та комунально-побутового призначення.

Здійснює заходи з благоустрою та озеленення промислової зони АС і прилеглих територій міста.

Організовує громадське харчування на виробництві, забезпечення працівників спецхарчуванням. Координує роботу підпорядкованих підрозділів.

Здійснює роботу по підготовці і підтримці кваліфікації персоналу підпорядкованих підрозділів АС.

Контролює виконання працівниками правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Бере участь у проведенні атестації робочих місць.

Працівник має право на:

- надання йому роботи, обумовленої трудовим договором;

- робоче місце, що відповідає державним нормативним вимогам охорони праці та умов, передбачених колективним договором;

- повну достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці;

- професійну підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації в порядку, встановленому Трудовим кодексом РФ, іншими федеральними законами;

- отримання матеріалів і документів, що відносяться до своєї діяльності;

- взаємодія з іншими підрозділами Роботодавця для вирішення оперативних питань своєї професійної діяльності.

Працівник несе відповідальність за:

4.1. Невиконання своїх функціональних обов'язків.

4.2. Недостовірну інформацію про стан виконання роботи.

4.3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень Роботодавця.

4.4. Порушення правил техніки безпеки та інструкції з охорони праці, невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності Роботодавця і його працівникам.

4.5. Недотримання трудової дисципліни.

5.1. Режим роботи Працівника визначається відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленими у Роботодавця.

5.2. У зв'язку з виробничою необхідністю Працівник зобов'язаний виїжджати в службові відрядження (в т.ч. місцевого значення).

5.3. Відповідно до _______________ Роботодавець проводить оцінку ефективності діяльності Працівника. Комплекс заходів по оцінці ефективності затверджений _______________ і включає в себе:

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

ДИРЕКТОР ВАТ « ____ »

__________ ______ .

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

 1. Заступник директора з загальних питань безпосередньо підпорядковується директору заводу, призначається і звільняється з посади наказом директора.
 2. Посадовий оклад зам. директора встановлюється і змінюється директором.
 3. У своїй діяльності заступник директора керується:

- Законом про підприємницьку діяльність

- Постановами, розпорядженнями, наказами та ін. Керівними і нормативними матеріалами вищестоящих і ін. Органів

- Наказами та розпорядженнями директора

- вимоги чинного законодавства України в частині цивільного, кримінального, адміністративного, господарського та трудового права

- організаційну структуру заводу

- діловодство, включаючи кадрове

- нормативи витрат сировини і матеріалів

- пристрій і методи технічного обслуговування офісного та виробничого обладнання та ін. технічних засобів заводу

- основи проведення земельних, будівельних та сантехнічних робіт.

 1. Мета діяльності: створення оптимальних організаційно-технічних і господарських умов для ефективної і безперебійної діяльності заводу.
 2. Заступнику директора безпосередньо підпорядковуються:

- майстри, начальники ділянок і служб

 1. Керівництво постановкою роботи з виробництва продукції.
 2. Керівництво роботою по впровадженню у виробництво нових методів і систем виробничого планування організації та управління виробництвом.
 3. Забезпечення ритмічності роботи по всіх ділянках.
 4. Керівництво роботою ділянок, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні.
 5. Затвердження календарних планів і графіків по ремонту обладнання.
 6. Керівництво роботами з оперативної підготовки виробництва.
 7. Підготовка розпоряджень з усіх питань, що стосуються його компетенції, в області виробництва продукції, послідовності виготовлення, термінів виготовлення та ін. Питань, обов'язковими для виконання начальниками і майстрами виробничих дільниць.
 8. Подання підприємства у вищих закладах.
 9. Керівництво роботою по підведенню підсумків виробничої діяльності ділянок.
 10. Підбір і розстановка кадрів (спільно з відділом кадрів).
 11. Подання директору пропозицій про заохочення і накладення стягнень на працівників виробництва.
 12. Подання директору проектів наказів і планів оргтехмероприятий з питань виробничої діяльності підприємства.
 13. Організація щомісячного виконання зобов'язань з поставки продукції в номенклатурі, обсягах і кількостях за укладеними договорами.
 14. Підвищення свого технічного, економічного і політичного рівня, вивчення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.
 15. Організація заходів по раціоналізації виробництва на основі аналізу виробничої діяльності підприємства.
 16. Організація розробок заходів щодо вдосконалення оперативно-виробничого планування (спільно з технічними та економічними службами) з постачання, переробки та відвантаження продукції.
 17. Організація розробок заходів щодо поліпшення використання виробничих потужностей, оборотних коштів і матеріальних ресурсів підлеглими йому підрозділами.
 18. Аналіз виробничої діяльності підприємства і його підрозділів.
 19. Аналіз роботи підприємства і порівняння результатів його діяльності з показниками аналогічних підприємств в області оперативного управління виробництвом.
 20. Контроль за організацією систематичного аналізу простоїв і завантаження устаткування.
 21. Контроль своєчасного і якісного виконання виробничих планів основного виробництва і договорів.
 22. Контроль повного використання виробничих потужностей, енергоресурсів, внутрішньовиробничих резервів, дотримання режимів економіки, витрати сировини, матеріалів, повного використання відходів виробництва.
 23. Розробка пропозицій щодо зміни плану виробництва і збуту продукції.
 24. Зміна, в необхідних випадках, встановлених в договорі асортименту, термінів і ін. Умов поставки (за погодженням із замовником).
 25. Керувати адміністративно-господарською роботою.
 26. Розробляти плани реконструкції ремонту і технічного забезпечення офісних та виробничих приміщень.
 27. Вирішувати все не пов'язані зі страхуванням питання в рамках укладених договорів.
 28. Проводити переговори з керівниками підприємств, установ та організацій щодо укладення договорів, не пов'язаних зі страхуванням (про спільну діяльність, про оренду приміщень та ін. Господарських договорів), підписувати зазначені договори і здійснювати контроль їх виконання.
 29. Представляти інтереси підприємства в органах державної влади, державного санітарного і технічного нагляду та інспекціях.
 30. Погоджувати з вищестоящими державними організаціями документи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, технічним оснащенням будівель і споруд підприємства.
 31. Керувати роботою по матеріально-технічному забезпеченню підприємства різним обладнанням, інвентарем, оргтехнікою та матеріалами.
 32. Організовувати поточний ремонт обладнання і технічних засобів, забезпечувати їх безперебійне функціонування.
 33. Забезпечувати належний стан протипожежного захисту, виробничої санітарії, техніки безпеки, внутрішньої і зовнішньої телефонного зв'язку.
 34. Організовувати забезпечення підприємства автомобільним транспортом та забезпечувати безперебійне функціонування власного автомобільного транспорту.
 35. Організовувати контроль за станом трудової дисципліни, виконанням наказів і розпоряджень керівника заводу, Правил внутрішнього розпорядку та ін. Внутрішніх нормативних документів підприємства.
 36. Своєчасно оформляти акти про розкрадання, псування і списання матеріальних цінностей.
 37. Здійснювати контроль за раціональним та економним використанням матеріальних ресурсів заводу.
 38. Розробляти поточні і перспективні плани робіт підлеглих підрозділів, організовувати їх виконання і контроль.
 39. Представляти керівнику компанії за встановленою формою щомісячні звіти про роботи, виконані підпорядкованими підрозділами.

Заступник директора з загальних питань має право:

 1. Розглядати і представляти директору заводу на твердження виробничі плани.
 2. Стверджувати календарні плани і графіки по ремонту обладнання.
 3. Представляти підприємство у вищих організаціях без наявності на те довіреності.
 4. Давати висновки на проекти річних планів виробництва підприємства, а також на окремі завдання вищестоящих організацій.
 5. Затверджувати плани робіт виробничих ділянок.
 6. Координувати плани виробництва по новій техніці і частині термінів її виготовлення, що стосуються виробництва.
 7. Спільно з представником замовника вирішувати конфлікти щодо кількості та термінів поставки продукції.
 8. Отримувати необхідну інформацію від підрозділів підприємства, структурно йому не підлеглих.
 9. Надсилати приписи керівникам структурних підрозділів підприємства у випадках порушення підлеглими їм працівниками внутрішнього режиму, пожежної безпеки, виробничої санітарії і техніки безпеки.
 1. За належне матеріально-технічне забезпечення структурних підрозділів підприємства.
 2. За належний стан протипожежного захисту, виробничої санітарії та техніки безпеки.
 3. Заступник директора з загальних питань несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених цією Інструкцією обов'язків.

кваліфікаційна характеристика

Заступник директора з загальних питань повинен знати:

 1. Постанови вищестоящих організацій і ін. Органів.
 2. Постанови, накази, розпорядження та ін. Керівні і нормативні матеріали вищестоящих і ін. Органів, що стосуються діяльності заводу.
 3. Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.
 4. Перспективи технічного, економічного і соціального розвитку підприємства.
 5. Виробничі потужності підприємства.
 6. Технологію виробництва продукції підприємства.
 7. Порядок розробки і затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства.
 8. Методи господарювання і управління підприємством.
 9. Порядок укладення та виконання господарських договорів.
 10. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.
 11. Основи законодавства УРСР.
 12. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Заступник директора з загальних питань повинен мати вищу технічну освіту і стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Щоб залишити коментар зареєструйтесь або авторизуйтесь ласка на сайті.

Заступник директора з загальних питань: посадова інструкція та обов'язки

Які вимоги пред'являються до заступника директора? Якими обов'язками наділений цей фахівець? На ці та багато інших питань будуть дані відповіді в статті.

Заступник директора з загальних питань має, згідно з посадовою інструкцією, декількома основними професійними цілями:

 1. Сюди можна віднести забезпечення інформаційної та економічної безпеки організації. Представлений фахівець повинен сприяти сталому розвитку фірми, а також формувати кадрові резерви.
 2. Працівник зобов'язаний грамотно і якісно займатися підбором і навчанням персоналу. Направлення працівників на певні місії також входить в сферу компетенції фахівця. Не варто забувати і про основну мету заступника директора: забезпечувати для персоналу комфортні та сучасні умови праці.
 3. І нарешті, заступник директора з загальних питань повинен постійно підтримувати встановлені стандарти і норми. У разі необхідності до стандартів повинні бути створені.

У разі, як і з будь-яким іншим працівником, оскільки він розглядався фахівця пред'являються певні вимоги. І перше, що варто відзначити - заступник директора з загальних питань зобов'язаний мати вищу освіту. Воно повинно бути або юридичним, або технічним - в залежності від напрямку діяльності організації.

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

Стаж роботи фахівця повинен становити не менше 5 років. Крім цього, посадова інструкція закріплює спеціальні положення, що стосуються необхідним для трудової діяльності знань працівника:

 • Питання місій, стандартів, локальних нормативних актів і різних бізнес-планів повинні перебувати у віданні представленого фахівця.
 • Працівник повинен якісно володіти всіма теоріями управління персоналом.
 • Працівник зобов'язаний знати все про способи морального підтримки колективу.
 • Заступник директора з загальних питань повинен володіти ПК на високому рівні.
 • Працівник повинен бути ознайомлений з усіма принципами роботи організації.

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань містить в собі пункти і про місце представленого працівника в структурі організації. Що тут можна виділити? Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

По-перше, розглядається фахівець віднесений до групи керуючих осіб. Призначається він на посаду або звільнення з неї здійснюється тільки згідно з наказом директора.

По-друге, згідно з документом, працівник є керівником другого рівня. Так, у фахівця немає власного персоналу, якщо мова йде про оперативному підпорядкуванні. Однак у всьому, що стосується теми кадрової політики і безпеки, робочий персонал повинен підкорятися саме йому.

Про оцінюванні роботи фахівця

Інструкція заступника директора з загальних питань прописує спеціальні критерії оцінювання трудових функцій фахівця. Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

Оцінювання проводить директор організації. Ось які показники виділяються в документі:

 • виконання всіх закріплених у посадовій інструкції трудових функцій;
 • рівень дисципліни і зібраності робочого персоналу, високий рівень виконання своїх обов'язків робочим персоналом;
 • безпеку в організації; ступінь ефективності методів, які можна зробити в разі НС;
 • наявність в організації ефективної системи морального і матеріального заохочення або стимулювання робочого персоналу;
 • проведення ефективної та економічної кадрової політики;
 • забезпечення якісного кадрового резерву, що включає в себе працівників з кваліфікаційним рівнем;
 • наявність всередині колективу доброзичливої ​​атмосфери, відсутність конфліктних і спірних ситуацій.

Таким чином, значна частина критеріїв оцінювання закріплює спеціалізована інструкція (професійна, або посадова). Заступник директора з загальних питань повинен дуже якісно і ефективно виконувати свої посадові обов'язки, щоб керівництво оцінило їх на належному рівні.

Перша група обов'язків фахівця

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань закріплює вимоги і функції. Наведемо найбільш поширені з них:

 • Своєчасна розробка, впровадження та коригування бізнес-планів, пов'язаних з безпекою в організації (наскільки часто подібні плани розробляються, залежить від самої організації; як правило, це відбувається один раз на рік).

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

 • Формування організаційної кадрової політики; складання щорічного кадрового плану.
 • Розробка і впровадження системи перевірки претендентів на вільні вакансії; організація якісної системи перевірки кандидатів на робочі місця.
 • Організація постійної і ефективної роботи з підготовки кадрового резерву.
 • Організація ефективних конкурсів для залучення на роботу в організацію найбільш перспективних і грамотних фахівців.

Природно, вище були представлена ​​лише частина функцій, які повинен виконувати фахівець. Друга група трудових обов'язків працівника буде представлена ​​далі.

Друга група обов'язків фахівця

Посадова інструкція працівника закріплює також наступні основні функції:

 • організація якісної процедури адаптації для кожного нового обличчя в організації; призначення в цих цілях старост або наставників, які допомогли б новим працівникам якомога швидше освоїтися на робочому місці.

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

 • Контроль над розподілом обов'язків по роботі з кадровою документацією.
 • Підготовка всіх необхідних матеріалів і документів для подання певних працівників до нагород чи заохочень.
 • Пошук і оформлення всіх документів і матеріалів для накладення на працівників, в разі необхідності, адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

Обов'язки заступника директора із загальних питань, таким чином, досить великі і складні. Окремо варто виділити систему заходів безпеки і методи переговорів з різного роду органами.

Додаткові вимоги до працівника

Однією з основних обов'язків заступника директора залишається забезпечення заходів безпеки як єдиної системи.

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

Тут можна виділити наступне:

 • Аналіз стану об'єктів в організації на безпеку; оцінка цих об'єктів.
 • Вживання заходів по модернізації системи охорони на підприємстві.
 • Недопущення загроз безпеки.

Крім усього перерахованого вище, представлений фахівець зобов'язаний також займатися захистом інформації в організації. Заступник генерального директора з загальних питань виконує:

 • аналіз інформаційної бази організації;
 • підготовку переліку відомостей і даних про комерційну таємницю;
 • роботу по ефективному захисту комерційної таємниці.

В обов'язки заст. директора, крім усього іншого, входить і діалог з різного роду органами і підприємствами. Зокрема, найбільш часто здійснюються і необхідними є переговори з правоохоронними органами. Спеціаліст зобов'язаний в даному випадку відповідати на всі присилаються від них запити та брати участь у всіх необхідних судових процесах.

Досить багато функцій виконує заступник генерального директора з загальних питань. Обов'язки, пов'язані з документацією, є, напевно, найбільш поширеними в роботі фахівця.

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

Зокрема, працівник зобов'язаний подавати такі папери:

 • Робочий план на наступний місяць - до п'ятого числа щомісяця; одержувачем є директор.
 • Фінансовий місячний звіт - до першого числа щомісяця; одержувачем є головний бухгалтер.
 • Підсумковий місячний звіт про проведені роботах - до п'ятого числа щомісяця. Одержувач - генеральний директор.
 • Інструкції та положення - в міру надходження наказів. Користувачами є самі співробітники організації.

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

Зразок посадової інструкції заступника директора з загальних питань 2018

Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

Завантажити безкоштовно посадову інструкцію заступника директора з загальних питань

Найчастіше, йому довіряють виконання обов'язків, які залишилися нерозподіленими між іншими працівниками адміністрації. Цей фахівець володіє, згідно з посадовою інструкцією, декількома основними професійними цілями:

 • постійний розвиток фірми і формування кадрових резервів;
 • навчання персоналу;
 • направлення працівників на різні завдання;
 • контроль за виконанням завдань, доручених співробітникам;
 • постачання фірми канцелярськими товарами;
 • укладення договорів з клінінговими і консалтинговими компаніями;
 • документаційне забезпечення;
 • робота з архівами підприємства;
 • забезпечення інформаційної та економічної безпеки організації;
 • організація і контроль роботи відділів;
 • поліпшення умов праці і його організації;
 • вирішення інших питань.

Список обов'язків може змінюватися.

У разі, як і з будь-яким іншим працівником, оскільки він розглядався фахівця пред'являються певні вимоги:

 • бажано наявність вищої освіти;
 • вимоги до досвіду роботи можуть варіюватися;
 • працівник повинен мати навички управління персоналом;
 • працівник повинен знати російське законодавство;
 • володіти ПК на високому рівні;
 • знати принципи роботи організації;
 • вміти вести ділові переговори і т.д.

Чи існує загальний ПРОФСТАНДАРТ для цієї посади?

З липня 2016 року в РФ слід обов'язково використовувати в роботі професійні стандарти. У професійних стандартах були офіційно закріплені вимоги до рівня кваліфікації співробітників, перелік виконуваних ними функцій, а також можливі назви посад.

"Зразок посадової інструкції заступника директора з загальних питань по ПРОФСТАНДАРТ" - запит, часто зустрічається в пошукових системах. Але для розглянутої нами посади окремого ПРОФСТАНДАРТ не існує. Справа в тому, що зам директора по спільній роботі може виконувати абсолютно різні професійні обов'язки. Наприклад, в одних організаціях власник такої гучної професії відповідає за функції завгоспа. В інших - займається підбором і навчанням персоналу. Тому говорити про ПРОФСТАНДАРТ в цьому випадку складно.

Заступник директора з загальних питань

Незважаючи на те, що суть посади заступника директора з загальних питань не всім зрозуміла, на цього фахівця покладаються серйозні обов'язки, від якості виконання яких залежить діяльність всього підприємства.

Дорогі читачі! Стаття розповідає про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок індивідуальний. Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся до консультанта:

Це швидко і безкоштовно!

Заступник директора з загальних питань: кого беруть на посаду?

Вибираючи співробітника на дану посаду, обов'язково дивляться на його відповідність наступним вимогам: Посадова інструкція заступника директора з загальних питань

 • стаж роботи на керівній посаді повинен бути не менше трьох років;
 • обов'язкова наявність вищої професійної освіти;
 • обов'язкове знання нормативних актів, що регулюють адміністративно-господарські питання діяльності компаній і трудове право;
 • знання основ економіки підприємств, охорони праці, управління і організації трудових процесів;
 • вміння ведення переговорів;
 • практика участі в тендерах.

Беручи співробітника на посаду заступника директора для вирішення спільних питань, віддають перевагу тим кандидатам, які не тільки відповідають вказаним переліком вимог, а й знають специфіку діяльності компанії і її галузі.

Незважаючи на те, що загальні питання виробничо-господарської діяльності підприємств схожі в багатьох галузях, галузева специфіка все-таки знаходить в них своє відображення. І знання цих нюансів - необхідність для нормального функціонування компанії.

На заступника директора, який курирує загальні питання, покладаються такі обов'язки, як:

 • Посадова інструкція заступника директора з загальних питаньорганізація і контроль роботи і взаємодії підпорядкованих служб, відділів та інших підрозділів для підвищення ефективності роботи підприємства в цілому і для підвищення конкурентної спроможності та якості продукції, що випускається (товарів, що реалізуються, надаються);
 • організація господарсько-виробничої діяльності компанії за допомогою впровадження новітньої техніки і технологій, ефективних форм управління, поліпшення умов праці і його організації;
 • побудова системи економного споживання виробничих резервів і всіх видів ресурсів підприємства;
 • побудова легальних господарсько-економічних зв'язків компанії;
 • вирішення інших питань у межах своєї компетенції.

Це основні обов'язки, які в залежності від галузевої приналежності підприємства, можуть бути доповнені спеціальними положеннями.

Посадова інструкція заступника директора з загальних питаньРеалізація даних обов'язків - база для виконання в повному обсязі заступник директора з загальних питань своїх функцій:

 • участь в укладанні договорів і контроль їх точної, повної та своєчасної реалізації;
 • розширення господарських зв'язків компанії;
 • контроль збереження матеріальних і нематеріальних активів компанії;
 • створення нормальних і безпечних трудових умов підлеглих співробітників;
 • контроль дотримання законодавчих норм з охорони праці.

Додатково до цього переліку функцій заступник директора з загальних питань область діяльності компанії може передбачити і специфічні функції. Але права і відповідальність даного фахівця незалежно від галузі його роботи єдині.

Спеціаліст на посаді заступник директора, що займається загальними питаннями, має право:

 • Посадова інструкція заступника директора з загальних питаньна представлення інтересів компанії-роботодавця в різних структурах державної влади та організаціях;
 • на ознайомлення і внесення коректив в проекти рішень вищого керівництва компанії, які стосуються сфери його діяльності;
 • на розробку, видання, підписання і візування документів в рамках своєї компетенції;
 • на ведення переписки з контрагентами з питань, що входять до компетенції зазначеного фахівця;
 • на внесення для розгляду вищим керівництвом компанії пропозицій, спрямованих на поліпшення діяльності компанії;
 • на взаємодію з керівниками інших підрозділів підприємства;
 • на отримання інформації та документів, які необхідні для виконання роботи в межах своєї компетенції;
 • на контроль роботи підлеглих підрозділів.

Посадова інструкція заступника директора з загальних питаньСпеціаліст на цій посаді відповідальний:

 • за повне ігнорування або неякісне виконання обов'язків, які закріплені в його посадовій інструкції - в рамках законодавства РФ про працю;
 • за вчинені в ході реалізації своїх обов'язків правопорушення - за нормами, визначеними цивільним, кримінальним або адміністративним російським законодавством;
 • за заподіяну матеріальну шкоду - в межах, які передбачені цивільним, трудовим і (або) кримінальним законодавством РФ.

Галузева специфіка посади

Тому заступник директора з загальних питань, працюючи:

 • в сільському господарстві - повинен мати галузеве вищу освіту; знати суть сільськогосподарських робіт і технології управління ними, знати про норми і вимоги, які діють в сільському господарстві; знати про використовувані в галузі показниках, що характеризують виробничо-господарську діяльність;
 • в торгівлі - повинен мати юридичне і (або) економічне вищу освіту; знати про вимоги, що пред'являються до зберігання продукції і товарів, до охорони праці, санітарних умов, пожежної безпеки; знати особливості торгового процесу і обладнання, і логістики; вміти розробляти бізнес-плани;
 • Посадова інструкція заступника директора з загальних питаньв освіті - повинен мати педагогічну і (або) економічна, юридична вищу освіту; знати порядок розміщення замовлень по забезпеченню потреб навчального закладу; брати участь в щорічній ревізії матеріальних активів установи; знати порядок організації і зберігання архівних матеріалів; повинен реалізовувати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта;
 • у виробництві - повинен мати технічне і (або) економічне вищу освіту; зобов'язаний знати методи техобслуговування і пристрій виробничого та офісного обладнання та інших об'єктів, основи виробничих процесів, сантехнічних, земельних і будівельних робіт.

Але не тільки галузева специфіка знаходить своє відображення на посаді фахівця з контролю загальних питань діяльності компанії, але і специфіка самих питань.

Нюанси посади за напрямками роботи

Обсяг загальних питань по діяльності підприємства залежить від величини самого підприємства. У зв'язку з цим на заступника директора з загальних питань можуть бути покладені вирішення найрізноманітніших завдань, наприклад:

 1. За персоналу. В цьому випадку фахівець повинен знати не тільки трудове законодавство, діловодство і кадрову роботу, але і створювати необхідні для нормальної роботи персоналу умови, забезпечувати дотримання техніки безпеки і санітарних умов; розробляти заходи щодо підвищення якості умов праці співробітників; проводити атестацію персоналу і робочих місць; контролювати стан трудової дисципліни, щоб бути готовим до перевірок трудової інспекції;
 2. За безпеки. В обов'язки спеціаліста входить створення системи заходів безпеки, що дозволяє підприємству працювати без перебоїв і забезпечує комерційну його захист; розробка стандартів з прийому персоналу на роботу;
 3. Посадова інструкція заступника директора з загальних питаньЗ комерційних питань. Перш за все, заступник директора із загальних питань в даному напрямку повинен забезпечувати контроль використання кредитних ресурсів і матеріального і технічного постачання підприємства;
 4. За розвитком. На зазначеного фахівця можуть покласти такі обов'язки, як діагностику і аналіз виробничо-комерційних процесів в компанії, моніторинг витрат, пошук нових напрямків і технологій збуту і виробництва, розробку проектів по розвитку і контроль їх реалізації;
 5. З виробництва. Заступник директора з загальних виробничих питань зобов'язаний займатися організацією взаємодії всіх виробничих структур, підвищуючи ефективність роботи компанії; сприяти розробці заходів щодо підвищення якості продукції та зняття з виробництва морально застарілих її видів;
 6. За адміністративно-господарської частини (АГЧ). До обов'язків заступника директора з питань адміністративно-господарської роботи відносять, перш за все, організацію господарської діяльності та контроль витрачання матеріальних і фінансових ресурсів, які виділені на господарські потреби підприємства.

Що повинно входити в обов'язки керівників підприємства, розказано в наступному відео сюжеті:

Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему - зателефонуйте прямо зараз:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

84 − 80 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map