Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Содержание

Посадова інструкція ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

1. Заступник директора підприємства, з виробництва організовує своєчасний випуск якісної продукції службами підприємства, що знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні, забезпечує впровадження у виробництво новітніх методів і систем планування і організації виробництва.

2. Заступник директора з виробництва призначається з числа інженерів з вищою освітою і з великим практичним досвідом в галузі планування і організації виробництва.

1. Повсякденне керівництво діяльністю цехів, що випускають продукцію підприємства.

реклама здесь 1

2. Керівництво виконанням окремих завдань по виробництву продукції на експорт, цільового призначення.

3. Організація роботи з випуску продукції народного споживання як з повноцінного сировини і матеріалів, так і з відходів виробництва.

4. Організація, керівництво і контроль за роботою цехів по збору відходів чорних і кольорових металів.

5. Організація, керівництво і контроль за роботою цехів з випуску нових виробів.

6. Забезпечення впровадження та дотримання затверджених стандартів і технічних умов, а також застосування сучасних засобів і методів вимірювань і випробувань при виробництві продукції, забезпечення контролю за станом цих засобів і дотримання встановленого порядку їх використання.

7. Розробка і здійснення заходів щодо підвищення якості продукції, систематичний аналіз її технічного рівня.

8. Розробка пропозицій і подання їх на розгляд керівництву про зняття. з виробництва, про заміну морально застарілої і не користується попитом.

реклама здесь 2

9. Впровадження в практику роботи цехів передових методів організації та планування виробництва, створення умов для високопродуктивної роботи, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії.

10. Підготовка розпоряджень з усіх питань, що стосуються його компетенції, в області виробництва виробів, послідовності виготовлення, термінів виготовлення та іншим, обов'язковим для виконання начальником виробництва, начальниками цехів і дільниць.

1. Видавати розпорядження і давати вказівки начальникам всіх виробничих підрозділів і служб, що входять в дане виробництво, що стосуються вирішення питань виробництва, його забезпечення та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, що діє на даному підприємстві.

2. Розглядати і представляти директору на затвердження плани виробництва в номенклатурному розрізі по підприємству і цехах.

3. Затвердити календарні плани і графіки виробництва по номенклатурі деталей і вузлів.

4. Вимагати від усіх виробничих підрозділів і служб, що входять до складу виробництва, дані про хід виконання виробничої програми та її забезпеченні.

5. Представляти підприємство у вищих організаціях без наявності на те довіреності.

6. Давати висновки на проекти річних планів виробництва підприємства, а також на окремі завдання вищестоящих організацій.

7. Стверджувати плани робіт планово-виробничого відділу і диспетчерської служби.

8. Координувати плани виробництва по новій техніці в частині термінів її виготовлення, науково-дослідних робіт, що стосуються виробництва.

9. Дозволяти конфлікти між начальником виробничо-диспетчерського відділу і начальником відділу технічного контролю, а також з представниками замовника щодо кількості та термінів поставки продукції.

Заступник директора підприємства з виробництва несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цим Положенням обов'язків.

Посадова інструкція заступника директора з виробництва

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ВАТ "Компанія"
____________ В.В. ветрище

"___" ___________ 2018 р.

Посадова інструкція
директора з виробництва
ВАТ "Компанія"

1. Загальні положення

1.1 Дана посадова інструкція визначає посадові обов'язки, права, службові взаємини і відповідальність директора з виробництва ВАТ "Компанія" (далі підприємство).

1.2 На посаду директора з виробництва призначається особа, що має вищу професійну (магістр, спеціаліст) та стаж роботи на виробництві на керівній посаді не менше 5 років.

1.3 Директор з виробництва підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

1.4 Директор з виробництва призначається і звільняється з посади наказом генерального директора підприємства.

1.5 Директору по виробництву безпосередньо підпорядковуються:
- начальник виробничого відділу,
- начальники цехів виробництва.

1.6 У разі тимчасової відсутності директора з виробництва його обов'язки виконують особа, призначена наказом генерального директора, з обов'язковим ознайомленням з даною посадовою інструкцією, яке набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне їх виконання.

1.7 Директор з виробництва при виконанні посадових обов'язків керується:
- Статутом підприємства;
- чинним законодавством Російської Федерації;
- інструктивними, методичними та іншими нормативними матеріалами з питань виробничо-господарської діяльності;
- виробничим планом, технічною документацією;
- встановленими на підприємстві нормами і правилами;
- наказами, вказівками і розпорядженнями керівництва підприємства;
- Політикою підприємства в області якості і документацією системи менеджменту якості;
- цією посадовою інструкцією і трудовим договором.

1.8 Директор з виробництва виконує усні та письмові розпорядження генерального директора.

2. Завдання та обов'язки

Директор з виробництва зобов'язаний:

2.1 Здійснювати загальне керівництво виробничо-господарською діяльністю виробництва.

2.2 Забезпечувати виконання підлеглими підрозділами виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних коштів.

2.3 Встановлювати планові завдання виробничим цехам виробництва.

2.4 Проводити роботу з удосконалення в підлеглих йому підрозділах організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання невідповідної продукції і підвищення якості виробів.

2.5 Організовувати поточне виробниче планування, облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність підпорядкованих підрозділів, організовувати роботу щодо правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання.

2.6 Контролювати організацію і проведення робіт в підпорядкованих підрозділах відповідно до затверджених технологічних регламентів, картами, схемами, забезпечувати технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умовами праці.

2.7 Контролювати правильність обліку робочого часу персоналу підпорядкованих підрозділів згідно "Інструкції з обліку використання робочого часу" (включаючи облік робочого часу у позаробочий час - вихідні, неробочі святкові дні, понаднормову роботу).

2.8 Контролювати дотримання вимог чинного трудового законодавства та нормативних документів підприємства щодо порядку залучення та організації роботи персоналу підпорядкованих підрозділів у вихідні, неробочі святкові дні, понаднормово.

2.9 Контролювати дотримання персоналом підлеглих йому підрозділів трудової дисципліни, виходити з пропозиціями про накладення дисциплінарних стягнень на працівників в межах, визначених чинним законодавством, які допустили порушення трудової дисципліни, "Правил внутрішнього трудового розпорядку".

2.10 Визначати потребу в навчанні і підвищенні кваліфікації підлеглого персоналу, оцінювати результативність його навчання.

2.11 Контролювати дотримання вимог "Положення про порядок проведення атестації персоналу"

2.12 Організовувати оцінку технічної безпеки експлуатованих машин, механізмів, устаткування та вживати заходів до їх приведення у відповідність до вимог безпеки праці.

2.13 Контролювати ведення документації на об'єкти, підконтрольні органам державного нагляду та інші об'єкти підвищеної небезпеки.

2.14 Забезпечувати умови праці та відпочинку, а також зміст санітарно-побутових приміщень і пристроїв відповідно до правил і норм з охорони праці.

2.15 Здійснювати аналіз відбулися нещасних випадків і брати участь у розробці заходів щодо їх попередження. Брати участь у розслідуванні групових та смертельних нещасних випадків і контролювати виконання заходів за актами розслідування.

2.16 Вживати заходів до ліквідації простоїв і інших виробничих втрат.

2.17 Координувати роботу цехів і функціональних служб підпорядкованих підрозділів, визначати повноваження, посадові обов'язки та відповідальність підлеглого персоналу.

2.18 Аналізувати діяльність підпорядкованих підрозділів та результати аналізу доводити до відома генерального директора.

2.19 Контролювати дотримання працівниками підпорядкованих підрозділів правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.20 Приймати рішення про переведення постраждалих при нещасних випадках з частковою втратою працездатності на роботи з полегшеними умовами праці.

2.21 Організовувати і контролювати роботу щодо забезпечення безпеки експлуатованого виробничого обладнання, по заміні і модернізації обладнання, які не відповідають вимогам безпеки.

2.22 Організовувати виконання заходів щодо забезпечення роботи підлеглих виробничих підрозділів в умовах надзвичайної ситуації. Забезпечувати розробку планів ліквідації аварій на виробництві, їх коригування при зміні виробничих умов, розслідування та облік аварій, розробку заходів щодо попередження аварій і контроль за виконанням цих заходів.

2.23 Здійснювати контроль при будівництві, розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні об'єктів виробничого призначення, а також контроль за їх відповідністю затвердженій проектно-кошторисної документації.

2.24 Організовувати впровадження нових безпечних виробничих процесів, контролювати дотримання вимог безпеки при роботі з небезпечними, шкідливими і вибухонебезпечними речовинами.

2.25 Брати участь в розробці і реалізації заходів щодо зниження плинності кадрів в підпорядкованих йому підрозділах.

2.26 Своєчасно і точно виконувати виробничі завдання, вказівки і розпорядження генерального директора підприємства.

2.27 Здійснювати контроль в підпорядкованих підрозділах:
- за дотриманням норм витрат виробничих ресурсів;
- за веденням первинної облікової документації
- дотриманням фінансової та штатної дисципліни;
- дотриманням прийнятих на підприємстві локальних нормативних документів;
- дотриманням технологічного процесу.

2.28 Дотримуватись встановлених на підприємстві "Правила внутрішнього трудового розпорядку".

2.29 Не займатися діяльністю безпосередньо чи опосередковано які шкодять інтересам підприємства.

2.30 Знати відповідну документацію системи менеджменту якості, необхідну для роботи, і дотримуватися її вимоги.

2.31 Виконувати обов'язки, передбачені інструкцією "Функціональні обов'язки господаря процесу".

2.32 Забезпечувати розуміння Політики в області якості персоналом підпорядкованих структурних підрозділів.

2.33 Визначати заходи, які необхідно робити відносно будь-яких проблем, що вимагають проведення запобіжних та коригувальних дій.

2.34 Забезпечити обізнаність персоналу щодо доцільності та важливості своєї діяльності і щодо свого внеску в досягнення цілей в області якості.

2.35 Постійно покращувати результати своєї професійної діяльності.

2.36 Здійснювати загальне керівництво і контроль за виконанням вимог пожежної безпеки в підпорядкованих підрозділах.

3. Професійні вимоги

Директор з виробництва повинен знати:

3.1 Організаційно-розпорядчі документи, нормативні та методичні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності підприємства.

3.2 Перспективи технічного розвитку підприємства.

3.3 Технічні вимоги, що пред'являються до продукції, що випускається підприємством продукції.

3.4 Технологію виробництва продукції.

3.5 Найменування обладнання, його технічні характеристики і правила технічної експлуатації.

3.6 Порядок і методи техніко-економічного та поточного виробничого планування.

3.7 Діючі положення по оплаті праці, форми і умови надання матеріальної винагороди.

3.8 Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

3.9 Основи трудового законодавства.

3.10 Правила промислової санітарії.

3.11 Правила та норми охорони праці та протипожежної безпеки.

3.12 Відповідну документацію системи менеджменту якості.

Директор з виробництва має право:

4.1 Вимагати від функціональних служб підприємства своєчасної видачі (в установленому порядку) виробничих завдань і своєчасного забезпечення підпорядкованих підрозділів матеріалами, напівфабрикатами, оснащенням, технічною документацією і всім необхідним для виконання встановлених планів і завдань.

4.2 Вимагати від ремонтно-технічних служб підприємства своєчасного і якісного забезпечення ремонтних робіт в підпорядкованих підрозділах.

4.3 Стверджувати плани проведення робіт підлеглим виробничим підрозділам з усіх питань їх виробничо-господарської діяльності.

4.4 Приймати участь в процесі підбору і прийому працівників в підлеглі підрозділи.

4.5 Видавати розпорядження організаційно-технічного забезпечення і вимагати від будь-якого працівника підпорядкованих підрозділів їх безумовного виконання.

4.6 У відповідності з посадовими інструкціями визначати завдання, права та обов'язки безпосередньо підлеглому йому персоналу.

4.7 Підписувати всю витікаючу з підлеглих підрозділів документацію.

4.8 Скасовувати розпорядження підлеглих йому керівників, що суперечать вимогам нормативних документів.

4.9 Представляти підприємство в сторонніх організаціях з питань виробничої діяльності, в межах своєї компетенції.

4.10 Представляти підлеглі підрозділи в різних комісіях підприємства.

5. Службові взаємини

Директор з виробництва взаємодіє:

5.1 З директором по технології і якості з питань:
- отримання: конкретних зауважень по невідповідності продукції;
- уявлення: готової продукції для перевірки.

5.2 З начальником ОМТСіК з питань:
- отримання матеріалів згідно лімітів і заявок,
- надання своєчасних замовлень на матеріали і комплектуючі вироби.

5.3 З комерційним директором з питань:
- отримання виробничого плану відповідно до заявок замовників;
- надання своєчасної здачі готової продукції на склад готової продукції.

5.4 З директором з економіки:
- з питань вдосконалення системи матеріального стимулювання, зміни оплати праці персоналу підпорядкованих підрозділів;
- зміни штатного розкладу підпорядкованих підрозділів.

5.5 З начальником відділу кадрів:
- з питань укомплектування персоналом підпорядкованих підрозділів;
- з питань перевірки знань, атестації персоналу підлеглого персоналу;
- з питань підвищення кваліфікації персоналу підпорядкованих підрозділів;
- з питань обліку використання робочого часу, заохочення і покарання працівників підпорядкованих підрозділів.

6.1 Директор з виробництва несе відповідальність в установленому законами України порядку за:
- порушення умов і невиконання посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією і трудовим договором, порушення чинного законодавства, порушення правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки та правил промислової санітарії.

Посадова інструкція ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

Реклама на сайті:

Посадова інструкція заступника директора з виробництва

© www.demamida.ru 2018 | ТПК Демаміда. Контактна інформація тел. (904) 970-17-57

Забороняється використання авторських матеріалів сайту, без вказівки активного посилання на наш сайт, а краще на конкретну сторінку джерело статті

Посадова інструкція заступника директора з виробництва

«____» ___________ 20__ р

Заступника директора з виробництва

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність заступника директора по виробництву [Найменування організації в родовому відмінку] (далі - Компанія).

1.2. Заступник директора з виробництва призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника Компанії.

1.3. Заступник директора з виробництва підпорядковується безпосередньо [найменування посади безпосереднього керівника в давальному відмінку] Компанії.

1.4. Заступник директора з виробництва відноситься до категорії керівників, очолює виробничу роботу Компанії та має в підпорядкуванні:

 • начальника виробничого відділу;
 • головного технолога;
 • начальників цехів.

1.5. Заступник директора з виробництва відповідає за:

 • належну організацію виробничої роботи відповідно до затверджених програм (планів) Компанії;
 • виконавську і трудову дисципліну працівників виробничих підрозділів;
 • збереження документів (інформації), що містять відомості, що становлять комерційну таємницю організації (підприємства), інші конфіденційні відомості, включаючи персональні дані працівників Компанії;
 • забезпечення безпечних умов праці, підтримання порядку, виконання правил пожежної безпеки в виробничих приміщеннях.

1.6. На посаду заступника директора з виробництва призначаються особи, які мають вищу професійну (технічну) освіту і стаж роботи за фахом на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі господарства не менше 5 років.

1.7. У практичній діяльності заступник директора з виробництва повинен керуватися:

 • законодавством, нормативно-правовими актами, а також локальними актами та організаційно-розпорядчими документами Компанії, що регламентують виробництво;
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • правилами охорони праці та техніки безпеки, забезпечення виробничої санітарії та протипожежного захисту;
 • вказівками, розпорядженнями, рішеннями та дорученнями директора організації;
 • цією посадовою інструкцією.

1.8. Заступник директора з виробництва повинен знати:

 • законодавство, нормативно-правові акти з організації виробництва, основи екологічного права;
 • організаційну структуру Компанії, профіль і спеціалізацію, а також мета і стратегію розвитку;
 • поточні та перспективні потреби Компанії в виробничих ресурсах (основні фонди, сировину, обладнання, технології), методики їх планування та прогнозування;
 • завдання виробничих підрозділів щодо забезпечення потреб Компанії в продукції відповідної якості, кількості, асортименту та номенклатури, можливості щодо вирішення зазначених завдань;
 • методи аналізу стану виробничого потенціалу Компанії, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для його підтримки на належному рівні;
 • основні та резервні виробничі потужності Компанії;
 • стан і перспективи розвитку галузі виробництва, профільної для Компанії;
 • порядок складання і узгодження планів виробничої діяльності Компанії;
 • порядок укладення та виконання договорів на виробництво та поставку готової продукції, напівфабрикатів, заготовок і комплектуючих виробів;
 • сучасні теорії організації виробництва;
 • передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації виробництва;
 • склад і структуру виробничої (в тому числі технологічної) документації Компанії;
 • менеджмент (в обсязі, необхідному для ефективного керівництва виробничими підрозділами), діловий етикет, правила ведення ділової переписки з питань виробництва;
 • засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку;
 • правила і норми охорони праці.

1.9. В період тимчасової відсутності заступника директора з виробництва його обов'язки покладаються на [найменування посади заступника].

2. Завдання та обов'язки

Заступник директора з виробництва зобов'язаний здійснювати такі трудові функції:

2.1. Очолювати виробничу роботу в Компанії і впевнено керувати її діяльністю.

2.2. Створювати оптимальні умови для своєчасного і якісного виконання виробничими підрозділами покладених на них повсякденних завдань в суворій відповідності до затвердженого порядку (регламенту) роботи, технологією виробництва продукції, що випускається Компанією.

2.3. Керувати роботою з формування виробничої політики і стратегії розвитку виробництва, визначення її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку Компанії та заходів щодо її реалізації.

2.4. Брати участь в розробці бізнес-планів Компанії в частині забезпечення поточних і перспективних потреб у виробництві продукції певного якості, кількості, асортименту та номенклатури.

2.5. Забезпечувати необхідний рівень технічної підготовки виробництва та його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва, скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових), раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість і конкурентоспроможність продукції, що виробляється, її відповідність чинним державним стандартам, технічним умовам і вимогам технічної естетики, а також її надійність і довговічність.

2.6. Організовувати проведення в Компанії досліджень, в тому числі із залученням сторонніх організацій (установ), а також розробку і реалізацію комплексних програм розвитку виробничого потенціалу і виробничих планів.

2.7. Керує розробленням заходів щодо реконструкції та модернізації виробничих потужностей Компанії, запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів, створення безпечних умов праці і високої культури виробництва.

2.8. Організовувати розробку і реалізацію планів впровадження нової техніки і технології, проведення на виробництві організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

2.9. Здійснювати особисто і через підлеглих дієвий контроль за станом виробництва, дотриманням на виробництві проектної, конструкторської та технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що здійснюють технічний нагляд .

2.10. Забезпечувати ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування.

2.11. Керувати заходами щодо поліпшення асортименту і якості продукції, що випускається Компанією, її вдосконалення і оновлення, створення нових конкурентоспроможних видів продукції, а також з проектування і впровадження у виробництво засобів комплексної механізації і автоматизації технологічних процесів, контролю і випробувань високопродуктивного спеціалізованого устаткування, розроблення нормативів трудомісткості продукції і норм витрат матеріалів на її виготовлення, послідовного здійснення режиму економії і окращенію витрат.

2.12. Забезпечувати своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт).

2.13. Координувати роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, уніфікації, стандартизації та сертифікації продукції, атестації і раціоналізації робочих місць, метрологічного забезпечення, механіко-енергетичного обслуговування виробництва.

2.14. Вживати заходів щодо вдосконалення організації виробництва, праці та управління на основі впровадження новітніх технічних і телекомунікаційних засобів виконання інженерних та управлінських робіт.

2.15. Брати участь у проведенні аналізу виробничої діяльності Компанії з метою виявлення резервів виробництва, усунення втрат і непродуктивних витрат, раціонального використання матеріальних, кадрових та інших ресурсів.

2.16. Вести роботу щодо забезпечення суворого дотримання виробничої і технологічної дисципліни.

2.17. Брати участь в розробці і впровадженні раціональної виробничої (в тому числі технологічної) документації.

2.18. Забезпечувати складання оперативних зведень про результати виконання виробничого завдання, статистичної звітності, а також подання їх в установленому порядку до відповідних органів.

2.19. Забезпечувати надійний захист інформації (документів), що містять відомості, що становлять комерційну таємницю Компанії, інші конфіденційні відомості, включаючи персональні дані співробітників Компанії.

2.20. Керувати навчанням підлеглих, створювати їм умови для підвищення кваліфікації, професійного зростання, розвитку ділової кар'єри і посадового просування відповідно до особистими заслугами і рівнем кваліфікації.

2.21. Здійснювати контроль над дотриманням підлеглими правил охорони праці і техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.22. Використовувати по відношенню до підлеглих надані права по їх заохочення (залученню до відповідальності).

2.23. Створювати умови для впровадження та належного функціонування передових технологій виробництва продукції, їх подальшого удосконалення та оптимізації.

2.24. Керувати плануванням і звітністю з питань виробничої роботи.

2.25. Керувати розподілом виробничого завдання, забезпечуючи його своєчасне, ритмічне і рівномірне доведення до виробничих підрозділів, форм документів, необхідних для забезпечення виробничої діяльності, а також внутрішніх організаційно-нормативних і нормативно-методичних документів з питань управління виробництвом.

2.26. Вивчати, узагальнювати і застосовувати в практичний діяльності передовий вітчизняний і зарубіжний досвід управління виробництвом.

2.27. Розглядати пропозиції щодо забезпечення ергономічних умов праці, раціоналізації робочих місць і представляти їх для прийняття рішення керівнику Компанії.

2.28. Консультувати керівника Компанії, керівників підрозділів з актуальних і нагальних питань практичної організації виробництва.

2.29. Надавати особисто і через залучення підлеглих методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань вибору оптимальних методів виконання виробничого завдання, найбільш ефективного застосування технологій і технічних засобів.

Заступник директора з виробництва повинен своєчасно і в повному обсязі відпрацьовувати і надавати посадовим особам з відповідними повноваженнями звітну та іншу документацію.

У разі необхідності заступник директора з виробництва може залучатися до виконання своїх обов'язків понаднормово, за рішенням директора організації, в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Заступник директора з виробництва зобов'язаний на підставі розпоряджень керівника Компанії, в разі відсутності останнього (відпустка, хвороба, відрядження), виконувати обов'язки керівника Компанії, набуваючи при цьому відповідні повноваження і права.

3. Права

Заступник директора з виробництва має право:

3.1. Приймати рішення з метою належної організації виробничої роботи, забезпечення повсякденної діяльності виробничих підрозділів Компанії - з усіх питань, що належать до його компетенції.

3.2. Представляти керівнику Компанії свої пропозиції щодо заохочення (залученню до відповідальності) підлеглих працівників - в тих випадках, коли власних повноважень для цього недостатньо.

3.3. Готувати і подавати керівнику Компанії свої пропозиції щодо вдосконалення виробничої роботи, її додатковому кадровому, матеріально-технічного забезпечення і т.п.

3.4. Брати участь у роботі колегіальних органів управління при розгляді питань, що стосуються виробництва.

4. Відповідальність і оцінка діяльності

4.1. Заступник директора з виробництва несе адміністративну, дисциплінарну та матеріальну (а в окремих випадках, передбачених законодавством РФ, - і кримінальну) відповідальність за:

4.1.1. Невиконання або неналежне виконання службових вказівок безпосереднього керівника.

4.1.2. Невиконання або неналежне виконання своїх трудових функцій і доручених йому завдань.

4.1.3. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

4.1.4. Недостовірну інформацію про стан виконання дорученої йому роботи.

4.1.5. Невжиття заходів щодо припинення виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності підприємства і його працівникам.

4.1.6. Незабезпечення дотримання трудової дисципліни.

4.2. Оцінка роботи заступника директора з виробництва здійснюється:

4.2.1. Безпосереднім керівником - регулярно, в процесі повсякденного здійснення працівником своїх трудових функцій;

4.2.2. Атестаційною комісією підприємства - періодично, але не рідше 1 разу на два роки на підставі документованих підсумків роботи за оцінний період.

4.3. Основним критерієм оцінки роботи заступника директора з виробництва є якість, повнота та своєчасність виконання ним завдань, передбачених цією посадовою інструкцією.

5. Умови роботи

5.1. Режим роботи заступника директора з виробництва визначається відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленими в Компанії.

5.2. У зв'язку з виробничою необхідністю заступник директора з виробництва зобов'язаний виїжджати в службові відрядження (в тому числі місцевого значення).

5.3. У зв'язку з виробничою необхідністю заступнику директора з виробництва для виконання його трудових функцій може бути надано службовий автотранспорт.

6. Право підпису

6.1. Заступнику директора з виробництва для забезпечення його діяльності надається право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, що стосуються виконання його обов'язків.

З інструкцією ознайомлений ___________ / ____________ / "____" _______ 20__ р

Посадова інструкція ЗАМ ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

___________________________________ (ініціали, прізвище)

(Найменування організації, перед- ________________________

прийняття і т.п., його організаційно-(директор або інше долж-

правова форма) ностное особа, уповнова-

ного стверджувати долж-

Посадова інструкція заступника керівника підприємства по виробництву

(Найменування організації, підприємства і т.п.)

»» ______________ 20__р. N_________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на

підставі трудового договору з __________________________________________

(Найменування посади особи, на якого

______________________________________________________ і відповідно до

складена справжня посадова інструкція)

положеннями Трудового кодексу Російської Федерації та інших нормативних

актів, що регулюють трудові правовідносини в Російській Федерації.

I. Загальні положення

1.1. Заступник керівника підприємства з виробництва відноситься

до категорії керівників і призначається з числа інженерів з вищою

освітою, великим практичним досвідом в галузі планування і

1.2. Заступник керівника з виробництва підпорядковується

1.3. Заступник керівника з виробництва організовує

своєчасний випуск якісної продукції службами підприємства,

що знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні, забезпечує впровадження в

виробництво прогресивних методів і систем планування і організації

II. Посадові обов'язки ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

2.1. Повсякденне керівництво діяльністю цехів, що випускають

2.2. Керівництво виконанням окремих завдань по виробництву

продукції цільового призначення.

2.3. Організація, керівництво і контроль за роботою цехів по збору

відходів чорних і кольорових металів.

2.4. Організація, керівництво і контроль за роботою цехів з випуску

2.5. Забезпечення впровадження та дотримання затверджених стандартів і

технічних умов, а також застосування сучасних засобів і методів

вимірювань і випробувань при виробництві продукції, забезпечення контролю за

станом цих засобів і дотримання встановленого порядку їх

2.6. Участь в розробці і здійснення заходів по виробництву

конкурентоспроможної продукції, систематичний аналіз її технічного

2.7. Участь в розробці пропозицій про зняття з виробництва не

користується попитом.

2.8. Впровадження в практику роботи цехів сучасних методів

організації і планування виробництва, створення умов для

високопродуктивної роботи, забезпечення дотримання законодавства

про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки,

2.9. Підготовка розпоряджень з усіх питань, що стосуються його

компетенції, в області виробництва виробів, послідовності

виготовлення, термінів виготовлення та іншим, обов'язковим для виконання

начальником виробництва, начальником цехів і дільниць.

III. права ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

Заступник керівника підприємства з виробництва має право:

3.1. Видавати розпорядження і давати вказівки начальникам всіх

що входять в дане виробництво підрозділів і служб, що стосуються вирішення

питань виробництва, його забезпечення та дотримання правил внутрішнього

трудового розпорядку, що діє на даному підприємстві.

3.2. Розглядати і представляти директору на затвердження плани

виробництва в номенклатурному розрізі по підприємству і цехах.

3.3. Стверджувати календарні плани і графіки виробництва по

номенклатурі деталей і вузлів.

3.4. Вимагати від усіх виробничих підрозділів і служб,

що входять до складу виробництва, дані про хід виконання виробничої

програми та її забезпеченні.

3.5. Давати висновки на проекти річних планів виробництва

підприємства, а також на окремі завдання.

3.6. Затверджувати плани робіт планово-виробничого відділу і

3.7. Координувати плани виробництва по нових виробах в частині

термінів їх виготовлення, науково-дослідних робіт, що стосуються

3.8. Скликати і проводити наради з питань, що входять в його

3.9. Підписувати і візувати документи в межах своєї

IV. відповідальність ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

Заступник керівника підприємства з виробництва несе

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових

обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в

межах, визначених законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї

діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним,

кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених

чинним трудовим і цивільним законодавством Російської

Посадова інструкція розроблена відповідно до ________________

номер і дата документа)

З цією посадовою інструкцією ознайомлений: (ініціали, прізвище)

Посадова інструкція ЗАМ ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і

відповідальність заступника директора по виробництву [Найменування організації в родовому відмінку] (далі - Товариство).

1.2. Заступник директора з виробництва призначається на посаду і звільняється від

посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора компанії.

1.3. Заступник директора з виробництва підпорядковується безпосередньо [найменування посади безпосереднього керівника в давальному відмінку] Товариства.

1.4. Заступник директора з виробництва відноситься до категорії керівників,

очолює виробничу роботу Товариства і має в підпорядкуванні:

1.5. Заступник директора з виробництва відповідає за:

- належну організацію виробничої роботи відповідно до затверджених програм (планів) Товариства;

- виконавську і трудову дисципліну працівників виробничих підрозділів;

- збереження документів (інформації), що містять відомості, що становлять

комерційну таємницю організації (підприємства), інші конфіденційні відомості, включаючи персональні дані працівників Товариства;

- забезпечення безпечних умов праці, підтримання порядку, виконання правил

пожежної безпеки в виробничих приміщеннях.

1.6. На посаду заступника директора з виробництва призначаються особи, які мають

вища відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за фахом на

керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі господарства не менше 5 років.

1.7. У практичній діяльності заступник директора з виробництва повинен

- законодавством, нормативно-правовими актами, а також локальними актами та

організаційно-розпорядчими документами Товариства, що регламентують виробництво;

- правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- правилами охорони праці та техніки безпеки, забезпечення виробничої

санітарії та протипожежного захисту;

- вказівками, розпорядженнями, рішеннями та дорученнями директора організації;

- цією посадовою інструкцією.

1.8. Заступник директора з виробництва повинен знати:

- законодавство, нормативно-правові акти з організації виробництва, основи

- організаційну структуру Товариства, профіль і спеціалізацію, а також мета і

- поточні та перспективні потреби Товариства в виробничих ресурсах (основні

фонди, сировину, обладнання, технології), методики їх планування та прогнозування;

- завдання виробничих підрозділів щодо забезпечення потреб Товариства в

продукції відповідної якості, кількості, асортименту та номенклатури, можливості щодо вирішення зазначених завдань;

- методи аналізу стану виробничого потенціалу Товариства, матеріальних і

інших ресурсів, необхідних для його підтримки на належному рівні;

- основні та резервні виробничі потужності Товариства;

- стан і перспективи розвитку галузі виробництва, профільної для Товариства;

- порядок складання та погодження планів виробничої діяльності Товариства;

- порядок укладення та виконання договорів на виробництво та поставку готової

продукції, напівфабрикатів, заготовок і комплектуючих виробів;

- сучасні теорії організації виробництва;

- передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації виробництва;

- склад і структуру виробничої (в т.ч. технологічної) документації Товариства;

- менеджмент (в обсязі, необхідному для ефективного керівництва виробничими підрозділами), діловий етикет, правила ведення ділової переписки з питань виробництва;

- засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку;

- правила і норми охорони праці.

1.9. В період тимчасової відсутності заступника директора з виробництва його

обов'язки покладаються на [найменування посади заступника].

Заступник директора з виробництва зобов'язаний здійснювати такі трудові функції:

2.1. Очолювати виробничу роботу в Товаристві і впевнено керувати її

2.2. Створювати оптимальні умови для своєчасного і якісного виконання

виробничими підрозділами покладених на них повсякденних завдань в строгому

Відповідно до затвердженого порядку (регламенту) роботи, технологією виробництва

продукції, що випускається Товариством.

2.3. Керувати роботою з формування виробничої політики і стратегії розвитку

виробництва, визначення її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку Товариства і заходів по її реалізації.

2.4. Брати участь в розробці бізнес-планів Товариства в частині забезпечення поточних

і перспективних потреб у виробництві продукції певного якості, кількості, асортименту та номенклатури.

2.5. Забезпечувати необхідний рівень технічної підготовки виробництва та його

постійне зростання, підвищення ефективності виробництва, скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових), раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість і конкурентоспроможність продукції, що виробляється, її відповідність чинним державним стандартам, технічним умовам і вимогам технічної естетики, а також її надійність і довговічність.

2.6. Організовувати проведення в Товаристві досліджень, в тому числі із залученням

сторонніх організацій (установ), а також розробку і реалізацію комплексних програм розвитку виробничого потенціалу і виробничих планів.

2.7. Керує розробленням заходів щодо реконструкції та модернізації

виробничих потужностей Товариства, запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів, створення безпечних умов праці і високої культури виробництва.

2.8. Організовувати розробку і реалізацію планів впровадження нової техніки і

технології, проведення на виробництві організаційно-технічних заходів, науково

дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

2.9. Здійснювати особисто і через підлеглих дієвий контроль за станом

виробництва, дотриманням на виробництві проектної, конструкторської та технологічної

дисципліни, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що здійснюють технічний нагляд.

2.10. Забезпечувати ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну

підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування.

2.11. Керувати заходами щодо поліпшення асортименту і якості продукції,

випускається Товариством, її вдосконалення і оновлення, створення нових конкурентоспроможних видів продукції, а також з проектування і впровадження у виробництво засобів комплексної механізації і автоматизації технологічних процесів, контролю і випробувань високопродуктивного спеціалізованого устаткування, розроблення нормативів трудомісткості продукції і норм витрати матеріалів на її виготовлення, послідовного здійсненню режиму економії і скорочення витрат.

2.12. Забезпечувати своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт).

2.13. Координувати роботу з питань патентно-винахідницької діяльності,

уніфікації, стандартизації та сертифікації продукції, атестації і раціоналізації робочих місць, метрологічного забезпечення, механіко-енергетичного обслуговування виробництва.

2.14. Вживати заходів щодо вдосконалення організації виробництва, праці та

управління на основі впровадження новітніх технічних і телекомунікаційних засобів

виконання інженерних та управлінських робіт.

2.15. Брати участь у проведенні аналізу виробничої діяльності Товариства з метою

виявлення резервів виробництва, усунення втрат і непродуктивних витрат,

раціонального використання матеріальних, кадрових та інших ресурсів.

2.16. Вести роботу щодо забезпечення суворого дотримання виробничої і

2.17. Брати участь в розробці і впровадженні раціональної виробничої (в т.ч. технологічної) документації.

2.18. Забезпечувати складання оперативних зведень про результати виконання

виробничого завдання, статистичної звітності, а також подання їх в установленому порядку до відповідних органів.

2.19. Забезпечувати надійний захист інформації (документів), що містять відомості,

що становлять комерційну таємницю Товариства, інші конфіденційні відомості, включаючи

персональні дані співробітників Товариства.

2.20. Керувати навчанням підлеглих, створювати їм умови для підвищення

кваліфікації, професійного зростання, розвитку ділової кар'єри і посадового

просування відповідно до особистими заслугами і рівнем кваліфікації.

2.21. Здійснювати контроль за дотриманням підлеглими правил охорони праці і техніки

безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.22. Використовувати по відношенню до підлеглих надані права по їх заохочення

(Притягнення до відповідальності).

2.23. Створювати умови для впровадження та належного функціонування передових

технологій виробництва продукції, їх подальшого удосконалення та оптимізації.

2.24. Керувати плануванням і звітністю з питань виробничої роботи.

2.25. Керувати розподілом виробничого завдання, забезпечуючи його

своєчасне, ритмічне і рівномірне доведення до виробничих підрозділів, форм документів, необхідних для забезпечення виробничої діяльності, а також внутрішніх організаційно-нормативних і нормативно-методичних документів з питань управління виробництвом.

2.26. Вивчати, узагальнювати і застосовувати в практичний діяльності передовий вітчизняний і зарубіжний досвід управління виробництвом.

2.27. Розглядати пропозиції щодо забезпечення ергономічних умов праці, раціоналізації робочих місць і представляти їх для прийняття рішення керівнику Товариства.

2.28. Консультувати керівника Товариства, керівників підрозділів з актуальних і нагальних питань практичної організації виробництва.

2.29. Надавати особисто і через залучення підлеглих методичну допомогу працівникам

підрозділів підприємства з питань вибору оптимальних методів виконання

виробничого завдання, найбільш ефективного застосування технологій і технічних

Заступник директора з виробництва повинен своєчасно і в повному обсязі

відпрацьовувати і надавати посадовим особам з відповідними повноваженнями звітну та іншу документацію.

У разі необхідності заступник директора з виробництва може залучатися до

виконання своїх обов'язків понаднормово, за рішенням директора організації, в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Заступник директора з виробництва зобов'язаний на підставі розпоряджень керівника

Товариства, в разі відсутності останнього (відпустка, хвороба, відрядження), виконувати

обов'язки керівника Товариства, набуваючи при цьому відповідні повноваження і права.

3. Права Заступника директора з виробництва

Заступник директора з виробництва має право:

3.1. Приймати рішення з метою належної організації виробничої роботи,

забезпечення повсякденної діяльності виробничих підрозділів Товариства - з усіх питань, що належать до його компетенції.

3.2. Представляти керівнику Товариства свої пропозиції щодо заохочення (залученню до відповідальності) підлеглих працівників - в тих випадках, коли власних повноважень для цього недостатньо.

3.3. Готувати і подавати керівнику Товариства свої пропозиції щодо вдосконалення виробничої роботи, її додатковому кадровому, матеріально-технічного забезпечення і т.п.

3.4. Брати участь у роботі колегіальних органів управління при розгляді питань, що стосуються виробництва.

4. Відповідальність і оцінка діяльності Заступника директора з виробництва

4.1. Заступник директора з виробництва несе адміністративну, дисциплінарну та

матеріальну (а в окремих випадках, передбачених законодавством РФ, - і кримінальну) відповідальність за:

4.1.1. Невиконання або неналежне виконання службових вказівок

4.1.2. Невиконання або неналежне виконання своїх трудових функцій і доручених

4.1.3. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також

використання їх в особистих цілях.

4.1.4. Недостовірну інформацію про стан виконання дорученої йому роботи.

4.1.5. Невжиття заходів щодо припинення виявлених порушень правил техніки безпеки,

протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності підприємства і його

4.1.6. Незабезпечення дотримання трудової дисципліни.

4.2. Оцінка роботи заступника директора з виробництва здійснюється:

4.2.1. Безпосереднім керівником - регулярно, в процесі повсякденного

здійснення працівником своїх трудових функцій;

4.2.2. Атестаційною комісією підприємства - періодично, але не рідше 1 разу на два роки

на підставі документованих підсумків роботи за оцінний період.

4.3. Основним критерієм оцінки роботи заступника директора з виробництва є

якість, повнота та своєчасність виконання ним завдань, передбачених цією

5. Умови роботи Заступника директора з виробництва

5.1. Режим роботи заступника директора з виробництва визначається відповідно до

правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими в Товаристві.

5.2. У зв'язку з виробничою необхідністю заступник директора з виробництва зобов'язаний виїжджати в службові відрядження (в т.ч. місцевого значення).

5.3. У зв'язку з виробничою необхідністю заступнику директора з виробництва

для виконання його трудових функцій може бути надано службовий автотранспорт.

6.1. Заступнику директора з виробництва для забезпечення його діяльності

надається право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, що стосуються виконання його обов'язків.

Посадова інструкція розроблена в

(Найменування, номер і дата документа)

(Підпис) (прізвище, ініціали)

Начальник юридичного відділу

(Підпис) (прізвище, ініціали)

З інструкцією ознайомлений:

(Підпис) (прізвище, ініціали)

Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Любов, робота і корпоративний етичний кодекс компанії

Корпоративний етичний кодекс компанії - при чому тут любов? Насправді, дуже навіть причому. Щоб відповісти на питання з крилатої фрази Тіни Тернер, я ознайомилася з результатами останніх досліджень про ставлення співробітників і компанії до службових романів. Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Владні відносини. Що думають про вас підлеглі?

Яка ж користь від учення, коли в людині немає страху ... ніякого трепету перед начальством? А.Н. Островський «Прибуткове місце» Якими якостями повинен володіти ідеальний керівник? У кожної людини (читай, співробітника) буде свій набір характеристик. Посадова інструкція заступника директора з виробництва

«На смітник історії або« ще повоюємо? »

Передісторія. У 2001 році ми висадилися десантом в однієї молодої і розвивається нафтогазової компанії. Все тільки починалося, і персонал був заважати. У складі були люди, яких під різними приводами «злила» материнська компанія, люди з дружньої нафтогазової. Посадова інструкція заступника директора з виробництва

«Зрозумійте, ви будете керувати людьми, які знають більше вас»

записали Анастасія Міткевич Тимур Батиров Від редакції. Маршалл Голдсміт - один з найвідоміших коучів, автор 30 книг, багато з яких стали бестселерами, і постійний учасник списку кращих мислителів світу в області менеджменту Thinkers50. Своїм наставником. Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Кейс: як платити співробітникам тільки за продуктивну роботу

Як комп'ютерна програма допомогла скоротити втрати робочого часу в 7 разів і збільшити прибуток на 10%. Інжинірингова компанія «Охоронно-пожежна безпека» (ОПБ) проектує інженерні системи будівель, розробляє системи протипожежного захисту і системи. Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Чому співробітники йдуть через погані комунікацій?

«Найбільша проблема в спілкуванні - це ілюзія, що воно відбулося» - Джордж Бернард Шоу Спілкування є основою людського досвіду. І все ж ми як і раніше постійно стикаємося з проблемами в області комунікацій. Незважаючи на бум. Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Роструд представить російський аналог LinkedIn - «кращу» соцмережу для ділових контактів

У четвер 15 березня Федеральна служба з праці та зайнятості Росії (Роструд) представить Skillsnet.ru - першу загальноросійську соціальну мережу для професійних контактів. Про це пише РБК з посиланням на запрошення на презентацію, прислане в редакцію. Про запуск. Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Як визначити, що співробітник бреше

Олексій Філатов Науковий керівник напрямку профайлінга SearchInform Думаю, про це мріють багато людей, не тільки керівники: відразу визначати, бреше людина - чи говорить правду. Є сфери, де це знання особливо важливо. Фахівцю з безпеки важливо. Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Компанії роблять ставку на автоматизацію HR-процесів

За результатами дослідження рекрутингової компанії Antal 81% компаній автоматизують HR-процеси. При цьому більшість учасників опитування оцінили рівень HR-автоматизації в власної компанії як середній або високий. Тільки 16% опитаних вважають рівень. Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Часто поняття гнучкого, ковзаючого, вільного графіка використовуються як синоніми. І найчастіше під цими словосполученнями розуміється наступний принцип (більше схожий на мрію): працюєш, коли вважаєш за потрібне; працівник не зобов'язаний звітувати перед роботодавцем.

Посадова інструкція заступника директора з виробництва

Посадова інструкція заступника директора з виробництва

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАСТУПНИКУ ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

підпис розшифровка підпису

ЗАСТУПНИКУ ДИРЕКТОРА З ВИРОБНИЦТВА

1.1. Заступник директора з виробництва відноситься до категорії керівників, приймається на роботу і звільняється з роботи наказом керівника організації.

1.2. На посаду заступника директора з виробництва призначається особа, яка має вищу освіту і стаж роботи на інженерно-технічних і керівних посадах не менше 5 років.

1.3. У своїй діяльності заступник директора з виробництва керується:

- законодавчими і нормативними документами, регулюючими відповідні питання;

- методичними матеріалами, що стосуються питань його діяльності;

- наказами, розпорядженнями керівника організації;

- цією посадовою інструкцією.

1.4. Заступник директора з виробництва повинен знати:

- законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з оперативного управління виробництвом;

- перспективи розвитку організації;

- основи технології виробництва продукції, виробничі потужності організації;

- системи і методи обліку процесу виробництва;

- основи економіки, організації праці і управління;

- основи трудового законодавства Республіки Білорусь;

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.5. Під час відсутності заступника директора з виробництва його обов'язки виконує в установленому порядку призначається заступник, який несе повну відповідальність за їх належне виконання.

На заступника директора з виробництва покладаються такі функції:

2.1. Оперативно-виробниче планування і управління виробництвом.

2.2. Організація роботи з підвищення кваліфікації підлеглих працівників.

2.3. Забезпечення здорових і безпечних умов праці для підлеглих виконавців, контроль за дотриманням ними вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

III. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій заступник директора з виробництва зобов'язаний:

3.1. Здійснювати керівництво роботою по оперативно-виробничому плануванню.

3.2. Організовувати роботу з розробки та виконання плану виробництва, вишукування і впровадження прогресивних систем оперативно-виробничого планування та досконалих систем взаємозв'язку всіх підрозділів з питань виробництва.

3.3. Організовувати контроль за ходом виробництва основної номенклатури виробів і інших найменувань плану випуску товарної продукції (організація обліку виробництва).

3.4. Забезпечувати контроль за своєчасним доведенням до виробничих ділянок номенклатурних планів виробництва, графіків випуску продукції.

3.5. Забезпечувати усунення різного роду диспропорцій, організаційних і технічних неполадок на виробництві.

3.6. Координувати діяльність усіх структурних підрозділів організації, пов'язаних з виробничим плануванням.

3.7. Спільно з комерційним директором вести пошук способів розширення зв'язків з постачальниками.

3.8. Брати участь в розробці пропозицій про виробництво нових видів продукції.

3.9. Забезпечувати розгляд і узгодження з планово-фінансовим відділом розробляються перспективних і поточних планів з виробництва.

3.10. Забезпечувати організацію виконання планових завдань по прибутку і рентабельності виробництва.

Заступник директора з виробництва має право:

4.1. Представляти інтереси організації у взаєминах з іншими організаціями з питань виробництва та інших питань.

4.2. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

4.3. Вимагати від керівників виробничих ділянок виконання виробничого плану; вимагати і одержувати від них звіти про хід виконання виробничої програми за добу, декаду і місяць.

4.4. Вимагати від відповідних служб своєчасного подання якісної технічної документації, необхідної для виробничого планування і контролю за ходом виробництва.

4.5. Вносити на розгляд керівника організації подання про призначення, переміщення, звільнення підлеглих йому працівників, пропозиції про їх заохочення або накладення на них стягнень.

4.6. Вимагати від керівника підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (зв'язки за посадою)

5.1. Зам. директора з виробництва безпосередньо підпорядковується керівнику організації.

5.2. Зам. директора з виробництва взаємодіє з питань, що входять в його компетенцію, з працівниками наступних структурних підрозділів організації:

 1. ОЦІНКА РОБОТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Роботу заступника директора з виробництва оцінює безпосередній керівник (інша посадова особа).

6.2. Заступник директора з виробництва несе відповідальність:

6.2.1. За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством Республіки Білорусь.

6.2.2. За вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

6.2.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством Республіки Білорусь.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

20 + = 26

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map