Інспектор з кадрів обов’язки і вимоги

Посадові обов'язки. Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації. Оформляє прийом, переклад і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень і наказів керівника підприємства, а також іншу встановлену документацію з кадрів. Формує і веде особисті справи працівників, вносить в них зміни, пов'язані з трудовою діяльністю. Готує необхідні матеріали для кваліфікаційних, атестаційних, конкурсних комісій та подання працівників до заохочень та винагород. Заповнює, враховує і зберігає трудові книжки, робить підрахунок трудового стажу, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників. Виробляє записи в трудових книжках про заохочення та нагороди працюючих. Вносить інформацію про кількісний, якісний склад працівників та їх русі в банк даних про персонал підприємства, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і дотриманням графіків чергових відпусток. Оформляє картки пенсійного страхування, інші документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім'ям, встановлення пільг і компенсацій. Вивчає причини плинності кадрів, бере участь в розробці заходів щодо її зниження. Готує документи після закінчення встановлених строків поточного зберігання до здачі на зберігання в архів. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах організації та дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Складає встановлену звітність.

Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з ведення документації з обліку і руху персоналу; трудове законодавство; структуру і штати підприємства; порядок оформлення, ведення і зберігання трудових книжок та особових справ працівників підприємства; порядок встановлення найменувань професій робітників і посад службовців, загального і безперервного стажу роботи, пільг, компенсацій, оформлення пенсій працівникам; порядок обліку руху кадрів і складання встановленої звітності; порядок ведення банку даних про персонал підприємства; основи діловодства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації. Середня професійна освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або професійно-технічну освіту, спеціальна підготовка за встановленою програмою і стаж роботи за профілем не менше 3 років, в тому числі на даному підприємстві не менше 1 року.

реклама здесь 1

Наведені вище кваліфікаційні характеристики посади "Інспектор з кадрів» призначені для вирішення питань, пов'язаних з регулюванням трудових відносин та забезпеченням ефективної системи управління персоналом в різних організаціях. На основі цих характеристик розробляється посадова інструкція інспектора з кадрів, що містить права і відповідальність працівника, а також конкретний перелік його посадових обов'язків з урахуванням особливостей організації та управління діяльністю підприємства (установи).

При складанні посадових інструкцій керівників і фахівців необхідно врахувати загальні положення до даного випуску довідника і введення до загальних положень до першого випуску довідника посад.

Звертаємо вашу увагу на те, що однакові і схожі назви посад можуть зустрічатися в різних випусках ЄКР. Знайти схожі назви можна через довідник посад (за алфавітом).

Посадова інструкція інспектора з кадрів

[організаційно-правова форма,
найменування організації, підприємства]

[Посада, підпис, П. І. Б. керівника або іншого
посадової особи, уповноваженої затверджувати
посадову інструкцію]

[число місяць рік]

Посадова інструкція
інспектора з кадрів [Найменування організації, підприємства і т. П.]

реклама здесь 2

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена відповідно до положень Трудового кодексу Російської Федерації та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини в Російській Федерації.

1.1. Інспектор з кадрів належить до професійної групи фахівців.

1.2. Інспектор з кадрів приймається на роботу і звільняється з неї наказом директора підприємства за поданням [начальника відділу кадрів, начальника структурного підрозділу, що входить до складу відділу кадрів].

1.3. На посаду інспектора з кадрів призначається особа, яка має середню професійну освіту, без вимог до стажу роботи, або професійно-технічну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за профілем не менше [значення] років, в тому числі на даному підприємстві не менше [значення] року (років).

1.4. Інспектор з кадрів безпосередньо підпорядковується [начальнику відділу кадрів, начальника структурного підрозділу, що входить до складу відділу кадрів].

1.5. Під час відсутності інспектора з кадрів (відрядження, відпустка, хвороба, ін.) Його посадові обов'язки виконує який призначається в установленому порядку заступник, який несе повну відповідальність за якісне, ефективне і своєчасне їх виконання.

1.6. У своїй роботі інспектор з кадрів керується:

- нормативними документами, що регламентують питання обліку і руху персоналу;

- методичними матеріалами з питань кадрів;

- правилами трудового розпорядку;

- наказами та розпорядженнями директора підприємства;

- цією посадовою інструкцією.

1.7. Інспектор з кадрів повинен знати:

- законодавчі та нормативні правові акти з питань кадрів, методичні матеріали по веденню документації з обліку і руху персоналу;

- трудове законодавство, правила і норми охорони праці;

- структуру і штати підприємства; порядок оформлення, ведення і зберігання трудових книжок та особових справ працівників підприємства;

- порядок встановлення найменувань професій робітників і посад службовців, загального і безперервного стажу роботи, пільг, компенсацій, оформлення пенсій працівникам;

- порядок обліку руху кадрів і складання встановленої звітності;

- порядок ведення банку даних про персонал підприємства;

- засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

На інспектора з кадрів покладаються такі функції:

2.1. Ведення обліку особового складу підприємства та його підрозділів.

2.2. Участь в розробці заходів щодо зниження плинності кадрів.

2.3. Оформлення документації по кадрам.

2.4. Перевірка дотримання графіків відпусток на підприємстві.

2.5. Здійснення контролю за станом трудової дисципліни в підрозділах організації, подання встановленої звітності.

Для виконання покладених на нього функцій інспектор з кадрів зобов'язаний:

3.1. Вести облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації.

3.2. Оформляти прийом, переклад і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень і наказів керівника підприємства, а також іншу встановлену документацію з кадрів.

3.3. Формувати і вести особисті справи працівників, вносити в них зміни, пов'язані з трудовою діяльністю.

3.4. Готувати необхідні матеріали для кваліфікаційних, атестаційних, конкурсних комісій та подання працівників до заохочень та винагород.

3.5. Заповнювати, враховувати і зберігати трудові книжки, робити підрахунок трудового стажу, видавати довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.

3.6. Робити записи в трудових книжках про заохочення та нагороди працюючих.

3.7. Вносити інформацію про кількісний, якісний склад працівників та їх русі в банк даних про персонал підприємства, стежити за його своєчасним оновленням і поповненням.

3.8. Вести облік надання відпусток працівникам, здійснювати контроль за складанням і дотриманням графіків чергових відпусток.

3.9. Оформляти картки пенсійного страхування, інші документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства і членам їх сімей, встановлення пільг і компенсацій; при наявності плинності кадрів вивчати її причини, брати участь в розробці заходів щодо зниження плинності кадрів.

3.10. Готувати документи після закінчення встановлених строків поточного зберігання до здачі на зберігання в архів, складати встановлену звітність.

3.11. Здійснювати контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах організації та дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.12. [Вписати потрібну].

Інспектор з кадрів має право:

4.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

4.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцій.

4.3. Отримувати від керівників структурних підрозділів, фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

4.4. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів підприємства для вирішення покладених на нього обов'язків (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника підприємства).

4.5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

4.6. [Вписати потрібну].

Інспектор з кадрів несе відповідальність:

5.1. За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених законодавством України про працю.

5.2. За вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

5.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених трудовим, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

Посадова інструкція розроблена відповідно до [найменування, номер і дата документа].

Керівник структурного підрозділу (відділу кадрів)

Посадові інструкції
в малому і середньому бізнесі

(Офіси, магазини, кафе, ресторани, готелі, клуби і т.д.)

Інспектор з кадрів обов'язки і вимоги

Інспектор з кадрів обов'язки і вимоги

Інспектор з кадрів обов'язки і вимоги

  • питання юристу
  • статті
  • Пошук роботи
  • затребувані професії
  • Адміністрація
  • Генеральний директор
  • помічник ген.директора
  • юрист
  • Інспектор відділу кадрів
  • PR-Менеджер
  • ресторан
  • Ст.менеджер ресторану
  • Бар-менеджер
  • Адміністратор 1 кат.
  • Адміністратор 2 кат.
  • бармен
  • Готель
  • Менеджер готелю
  • Ст.адміністратор
  • Адміністратор
  • Пом.адміністратора
  • покоївка
  • Виробництво (кухня)
  • зав.производством
  • Комірник
  • Шеф повар
  • старший повар
  • кухар
  • Рекламний відділ
  • дизайнер
  • Арт-відділ
  • Арт директор
  • худ.керівник
  • Хореограф-постановник
  • артист
  • конферансьє
  • Явно корисне:
  • Книги та керівництва
  • Інтернет-магазини Ярославля

Посадова інструкція інспектора відділу кадрів

1. Загальні положення

1.1. Інспектор відділу кадрів належить до професійної групи фахівців.

1.2. Вимоги до кваліфікації:
Середня професійна освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або професійно-технічну освіту, спеціальна підготовка за встановленою програмою і стаж роботи за профілем не менше 3 років, в тому числі на даному підприємстві не менше 1 року.

1.3. Інспектор відділу кадрів повинен знати:
- законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з ведення документації з обліку і руху персоналу;
- трудове законодавство;
- структуру і штати підприємства;
- порядок оформлення, ведення і зберігання трудових книжок та особових справ працівників підприємства;
- порядок встановлення найменувань професій робітників і посад службовців, загального і безперервного стажу роботи, пільг, компенсацій, оформлення пенсій працівникам;
- порядок обліку руху кадрів і складання встановленої звітності;
- порядок ведення банку даних про персонал підприємства;
- основи діловодства;
- засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
- правила і норми охорони праці.

1.4. Призначення на посаду інспектора відділу кадрів та звільнення з посади виробляються наказом генерального директора.

1.5. Інспектор відділу кадрів підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

1.6. Інспектору відділу кадрів для забезпечення його діяльності надається право підпису організаційно-розпорядчих документів Товариства з питань, що стосуються виконання його обов'язків.

1.7. На час відсутності інспектора відділу кадрів (відрядження, відпустка, хвороба, ін.) Його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Завдання та обов'язки

Інспектор відділу кадрів:

2.1. Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації.

2.2. Оформляє прийом, переклад і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень і наказів керівника підприємства, а також іншу встановлену документацію з кадрів.

2.3. Готує необхідні матеріали для кваліфікаційних, атестаційних, конкурсних комісій та подання працівників до заохочень та винагород.

2.4. Заповнює, враховує і зберігає трудові книжки, робить підрахунок трудового стажу, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.

2.5. Виробляє записи в трудових книжках про заохочення та нагороди працюючих.

2.6. Вносить інформацію про кількісний, якісний склад працівників та їх русі в банк даних про персонал підприємства, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням.

2.7. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і дотриманням графіків чергових відпусток.

2.8. Оформляє картки пенсійного страхування, інші документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім'ям, встановлення пільг і компенсацій.

2.9. Формує і веде особисті справи працівників, вносить в них зміни, пов'язані з трудовою діяльністю.

2.10. Вивчає причини плинності кадрів, бере участь в розробці заходів щодо її зниження.

2.11. Готує документи після закінчення встановлених строків поточного зберігання до здачі на зберігання в архів.

2.12. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах організації та дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.13. Складає встановлену звітність.

Інспектор відділу кадрів має право:

3.1. Запитувати й одержувати від структурних підрозділів відомості, довідкові та інші матеріали, необхідні для виконання обов'язків, передбачених цією інструкцією.

3.2. Вживати заходів при виявленні дисциплінарних порушень працівників підприємства і доповідати про ці порушення керівнику підприємства для притягнення винних до відповідальності.

3.3. За погодженням з керівником підприємства залучати експертів і фахівців в області трудових відносин для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

3.4. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

3.5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими цією Інструкцією обов'язками.

3.6. Вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

Інспектор відділу несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією інструкцією, в межах, встановлених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, встановлених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

Професія інспектора з кадрів передбачає активну роботу з документами і спілкування з усім штатом компанії. Інспектор приймає співробітників на роботу, оформляє необхідні документи, видає довідки, консультує з питань, що виникають. Подібна робота вимагає посидючості і уважності.

Інспектор з кадрів обов'язки і вимоги

Посада інспектора відділу кадрів існує практично у всіх середніх і великих організаціях. Також такі фахівці можуть вимагатися в компаніях з аутсорсингу або аудиту кадрових послуг.

Відомо з історії Росії, що в Києві існувала спеціальна школа, куди приймалися тільки діти бояр. Після закінчення навчального закладу вибиралися претенденти на посади переписувачів, дяків, суддівських секретарів. Вони займалися веденням діловодства великих феодалів і князів. В даний час питаннями діловодства займаються інспектори з кадрів, секретарі відділу або діловоди.

Інспектор з кадрів обов'язки і вимоги

Обов'язки інспектора з кадрів

У посадові обов'язки інспектора з кадрів входить:

 • ведення кадрового діловодства;
 • складання графіка відпусток, табеля обліку часу;
 • оформлення довідок та документів (пенсійне страхування, доходи, відрядження, непрацездатність, відпустки і т.п.);
 • консультації співробітників з різних кадрових питань;
 • ведення бази даних в програмі 1С.
 • прийом, переклад, звільнення співробітників;
 • ведення особових справ та трудових книжок;
 • участь в розробці посадових інструкцій;

У функції інспектора відділу кадрів також може входити архівування документів, проведення співбесід з кандидатами, участь в організації корпоративних заходів.

Вимоги до інспектора з кадрів

Основні вимоги до інспектора з кадрів полягають у наступному:

 • досвід роботи більше 1 року;
 • знання трудового законодавства, кадрового діловодства;
 • вищу або середню спеціальну освіту;
 • знання ПК (MS Office, 1С).

Інспектор з кадрів обов'язки і вимоги

Зразок резюме інспектора з кадрів

Як стати інспектором відділу кадрів

Для того щоб стати інспектором з кадрів, потрібно мати вищу освіту, бажано в юридичній або економічній сфері. Отримати необхідні навички і знання можна також на семінарах або курсах по кадровому діловодству.

Розмір заробітної плати інспектора з кадрів залежить від рівня професійної підготовки і коливається від 18 до 40 тисяч рублів на місяць. Середня зарплата інспектора з кадрів становить 30 тисяч рублів на місяць.

Крім вищої освіти на ринку є ряд короткострокового навчання тривалістю, як правило, від тижня до року.

Міжрегіональна Академія будівельного і промислового комплексу і її курси напряму «Діловодство».

Сучасна науково-технічна академія та ряд її курсів за напрямом «Кадрове діловодство».

Інспектор з кадрів обов'язки і вимогиПовсякденні обов'язки кадровика регламентовані Мінпраці РФ в постанові від 21.08.1998 р У ньому детально вказані зони відповідальності фахівця, межі субординації, розглянута нормативно-правова база, необхідна співробітникові відділу кадрів, порядок складання і ведення документації. Єдиний кваліфікаційний довідник визначає 17 професій, які під час виконання службових обов'язків орієнтуються на посадову інструкцію кадрового працівника. Структура відділу, що регулює діяльність співробітників, відображена у відповідному Положенні «Про відділ кадрів».

Спеціаліст відділу кадрів - посадові обов'язки

Посадовою інструкцією фахівця відділу кадрів встановлений порядок трудових взаємин, діапазон відповідальності, покладені на працівника функції, що пред'являються до нього вимоги, необхідний рівень освіти і підпорядкованість. До фахівців зараховується особа з достатньої професійної підготовки, освіти та досвідом не менше 12 місяців.

За розробку і зміст інструкції відповідає начальник кадрової служби, а затверджується вона керівником компанії. У ній відбиваються всі посадові обов'язки фахівця відділу кадрів. Їх склад, правила виконання, повноваження деталізовані розпорядчими актами підприємства, правилами внутрішнього розпорядку, федеральними та регіональними нормативами. Вони полягають у виконанні наступних завдань:

 • документальне оформлення прийому і звільнення співробітників, переведення персоналу на інші штатні одиниці згідно з нормами ТК РФ і розпорядженням керівництва;
 • облік діяльності та зміни особистих даних працівників всіх рівнів - від директора до сторожа - відповідно до стандартів облікових документів з внесенням змін до інформаційних баз;
 • збір даних для атестації та підвищення кваліфікації;
 • розробка механізму заохочення і стягнення;
 • складання та ведення особових справ, збір і обробка персональних даних;
 • оформлення трудових книжок - внесення записів, реєстрація, облік і зберігання;
 • формування трудового стажу;
 • моніторинг відпусток і контроль за виконанням графіка;
 • своєчасний відбір документації для архіву і його оформлення;

Діяльність кадрового фахівця передбачає доступ до конфіденційних даних - особистих справах, комерційну таємницю. Якщо дії співробітника завдали майновий або фінансовий збиток організації, він буде притягнутий до відповідальності за законодавчими нормами.

Спеціаліст по кадрам може виконувати свої посадові обов'язки понаднормово. Згідно ст. 152 ТК РФ понаднормова ставка встановлюється підприємством.

Інспектор з кадрів - посадові обов'язки

Як значиться в Єдиному кваліфікаційному довіднику, на посаду інспектора з кадрів розглядаються претенденти з середньою освітою, наявність професійного стажу не має значення. Весь обсяг посадових обов'язків інспектора з кадрів визначено у внутрішній інструкції. У нього входить виконання діловодних задач:

 • документальне фіксування кадрових операцій, що відображають статус співробітника: прийнятий, звільнений, переведений;
 • створення і поліпшення власних справ персоналу, внесення в них додаткових відомостей;
 • заповнення, контроль і зберігання трудових книжок;
 • обробка та розрахунок лікарняних листів;
 • відстеження відпусток і виплати відпускних посібників;
 • обробка документів за призначенням пенсії, компенсацій, субсидій;
 • внесення інформації про зміни в якісному і кількісному складі колективу в базу даних компанії;
 • виявлення причин «плинності» кадрів;
 • архівування документів та їх передача на зберігання;

Інспектор з кадрів обов'язки і вимогиКрім діловодства обов'язки інспектора з кадрів передбачають і підбір співробітників на вакансії відповідно до професійних вимог і рівнем комунікабельності. Кадровик розміщує оголошення в пресі, інтернет-порталах, передає заявку в центр зайнятості, проводить співбесіду. У його завдання входить не просто підібрати професіонала, а знайти людину, яка легко увійде в колектив і не стане джерелом конфліктів. Керівництвом може бути передбачений обов'язок інспектора по проведенню конкурсу серед претендентів. Міський турнір заходи і контроль проходження знаходяться в компетенції кадровика.

Посадові обов'язки начальника відділу кадрів

Керувати кадровиками може тільки співробітник з дипломом про вищу освіту, який відпрацював в аналогічній посаді не менше 3-х років. Його кандидатура визначається тільки керівником компанії. Керівна діяльність здійснюється на основі внутрішнього статуту компанії, строго в рамках російського трудового і цивільного права і відповідно до посадової інструкції кадрового працівника. Підзвітний керівник ОК тільки вищому керівництву компанії.

У посадові обов'язки начальника відділу кадрів ставиться наступне:

 • розробка положення про кадрову політику;
 • оцінка потреби організації в оновленні персоналу;
 • управління штатом відповідно до повноважень та компетенції;
 • методико-інформаційне забезпечення атестації, організація і аналіз її підсумків;
 • налагодження процесів перекладу, звільнення або прийому персоналу;
 • корекційна діяльність;
 • регулярний моніторинг виконання фахівцями відділу кадрів посадових обов'язків;
 • контроль виконання наказів про нагородження і заохочення.

У посадові обов'язки кадровика-начальника входить реалізація заходів по встановленню робочої дисципліни, підвищенню мотивації колективу. Керівник займається підготовкою, затвердженням службової інформації, призначеної директору. У компетенції начальства - консультації персоналу по поточним кадрових питань.

Про професійний рівень керівника ОК свідчить знання трудового та цивільного законодавства РФ, методик оцінки працівників, структури підприємства, вимог до оформлення документів, нормативів пожежної безпеки та охорони праці.

Інструкція з обов'язками кадровика - начальника, інспектора або спеціаліста - підписується здобувачем при прийомі на роботу. Документ складається для кожної категорії працівників за стандартним зразком.

Посадова інструкція інспектора з кадрів

Посадова інструкція інспектора з кадрів визначає трудові взаємовідносини. Вона містить права, функціональні обов'язки, відповідальність співробітника, правила заняття, звільнення його з посади, порядок підпорядкування, вимоги до освіти, досвіду.

Документ розробляє начальник підрозділу компанії. Стверджує генеральний директор.

Надану нижче типову форму можна використовувати як приклад при підготовці посадової інструкції спеціаліста відділу кадрів, старшого інспектора з кадрів.

Зразок типової посадової інструкції інспектора по кадрам

1. Інспектор з кадрів належить до категорії «фахівці».

2. Інспектор з кадрів безпосередньо підпорядковується начальнику відділу кадрів.

3. На посаду інспектора з кадрів призначається особа, яка має вищу освіту і досвід аналогічної роботи не менше одного року.

4. У період відсутності інспектора з кадрів його функціональні обов'язки, відповідальність, права передаються іншій посадовій особі, призначеній в установленому порядку.

5. Призначення або звільнення з посади інспектора з кадрів здійснюється наказом генерального директора організації.

6. Інспектор з кадрів керується в своїй діяльності:

 • законодавчими актами РФ;
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими керівними актами організації;
 • наказами, розпорядженнями керівництва;
 • Статутом організації;
 • даної посадовою інструкцією.

7. Інспектор з кадрів повинен знати:

 • трудове законодавство;
 • організаційно штатну структуру організації;
 • нормативні правові акти, які відносяться до організації діловодства в компанії, обліку руху персоналу, оформлення пенсійних справ, зберігання, ведення трудових книжок, особових справ працівників компанії, підготовці справ до передачі в архів;
 • норми складання звітності, кадрове діловодство;
 • порядок ведення інформаційних баз даних, що містять відомості про персонал організації;
 • правила встановлення найменування професій, посад співробітників, загального, безперервного стажу роботи, пільг, компенсацій, оформлення пенсій працівникам.

ІІ. Посадові обов'язки інспектора з кадрів

Інспектор з кадрів виконує такі посадові обов'язки:

1. Чи враховує особовий склад підрозділів організації відповідно до уніфікованих форм первинної документації.

2. Контролює своєчасність виконання наказів, розпоряджень, доручень начальника відділу кадрів.

3. Інформує при прийомі на роботу про керівних, дисциплінарних положеннях організації, про час роботи.

4. Чи враховує і видає службові посвідчення.

5. Приймає, переводить, звільняє співробітників відповідно до трудового законодавства РФ, наказами, положеннями керівника організації, іншої установленої документацією по кадрам.

6. Готує матеріали для атестаційних, кваліфікаційних, конкурсних комісій.

7. Представляє співробітників до заохочень і стягнень.

8. Звертає на інструктаж з правил техніки безпеки, нормам охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

9. Оформляє, зберігає, враховує трудові книжки і вкладиші до них, підраховує трудовий стаж.

10. Формує, веде особисті справи співробітників, вносить в них доповнення, пов'язані з трудовою діяльністю.

11. Записує до трудових книжок відомості про заохочення, стягнення працівників.

12. Видає довідки про трудову діяльність співробітників за запитами інших організацій.

13. Чи враховує і становить черговість відпусток працівників.

14. Контролює дотримання графіків чергових відпусток.

15. Веде інформаційні бази даних, що містять відомості про персонал організації. Стежить за їх своєчасним оновленням.

16. Вивчає мобільність, причини звільнення персоналу. Бере участь в розробці заходів щодо їх зниження.

17. Чи враховує порушення трудової дисципліни. Контролює своєчасність вжиття заходів щодо профілактики та усунення їх причин.

18. Веде архів особистих справ. Готує документи для передачі в архів після закінчення термінів їх зберігання.

19. Готує документи для отримання пенсій співробітникам організації та їх сім'ям.

20. Готує встановлену звітність про роботу з персоналом.

21. Контролює трудову дисципліну в підрозділах організації, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Інспектор з кадрів має право:

1. Не виконувати свої посадові обов'язки при появі небезпеки для життя або здоров'я.

2. Направляти пропозиції, які стосуються кадрової політики організації.

3. Підписувати документи в рамках своєї компетенції.

4. Представляти інтереси організації в установленому порядку.

5. Висувати пропозиції про заохочення, стягнення співробітників після узгодження з безпосереднім керівником.

6. Вступати в комунікацію з персоналом структурних підрозділів організації з кадрових, суміжних питань.

7. Отримувати необхідну інформацію для виконання своїх функціональних обов'язків.

8. Інформувати безпосереднього начальника про виявлені недоліки в діяльності організації. Висувати пропозиції щодо їх ліквідації.

9. Отримувати відомості про рішення керівництва організації, що стосуються діяльності відділу кадрів і роботи з персоналом.

10. Приймати самостійні рішення в межах своєї компетенції.

11. Направляти на адресу керівництва пропозиції щодо поліпшення своєї діяльності і роботи організації.

12. Вимагати від керівництва створення нормальних умов для виконання своїх службових обов'язків, збереження матеріальних цінностей, документів.

Інспектор з кадрів несе відповідальність за:

1. Неправомірне поводження з особистою інформацією, комерційною таємницею, розголошення конфіденційних відомостей.

2. Неналежне виконання своїх функціональних обов'язків.

3. Якість ведення кадрового діловодства організації.

4. Порушення норм ділового спілкування, етикету.

5. Порушення вимог керівних документів організації.

6. Наслідки своїх рішень, самостійних дій.

7. Несанкціоноване представлення інтересів організації.

8. Порушення положень трудової дисципліни, протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку, норм техніки безпеки.

9. Заподіяння шкоди організації, її співробітникам, контрагентам, державі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 41 = 42

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map