Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Содержание

/ Ekz / Подг до іспитів / Види інструктажів

Питання 58. Види інструктажів на робочому місці, їх призначення та періодичність

Інструктажі є важливим в забезпеченні безпеки праці. Згідно ГОСТ 12.0.004-90 передбачено проведення п'яти видів інструктажу:

Вступний інструктаж- проводиться при надходженні на роботу службою охорони праці підприємства. Цей інструктаж зобов'язані пройти всі знову надходять на підприємство, а також відряджені і учні, які прибули на практику. Мета цього інструктажу - ознайомити з загальними правилами та вимогами охорони праці на підприємстві.

реклама здесь 1

Первинний інструктаж- проводиться для всіх прийнятих на підприємство перед допуском до роботи (в тому числі, учні, які прибули на практику), а також при перекладі з одного підрозділу в інший. Інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці. Мета цього інструктажу - вивчення конкретних вимог і правил забезпечення безпеки при роботі на конкретному обладнанні, при виконанні конкретного технологічного процесу.

Всі робочі після первинного інструктажу на робочому місці повинні в залежності від характеру роботи та кваліфікації пройти протягом 2 ... 14 змін стажування під керівництвом особи, призначеної наказом (розпорядженням) по цеху (дільниці тощо). Робочі допускаються до самостійно роботі після стажування, перевірки знань і набутих навичок безпечних способів роботи.

повторний інструктаж - проводиться не рідше ніж раз на півроку, а для робіт підвищеної небезпеки - рази в квартал. Мета цього інструктажу - відновлення в пам'яті працівника правил охорони праці, а також розбір мають місце порушень вимог безпеки в практиці виробничої дільниці, цеху, підприємства.

позаплановий інструктаж- проводиться в наступних випадках:

при введення в дію нових або перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці, а також змін і доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструмента, сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку;

при перервах в роботі для робіт, до яких пред'являються підвищені вимоги безпеки, більш ніж на 30 календарних днів, а для інших - 60 днів;

реклама здесь 2

на вимогу органів нагляду.

цільовий інструктаж- проводиться при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом:

вантажно-розвантажувальні роботи, разові роботи поза підприємством, цеху, дільниці і т.п .;

ліквідації аварій, катастроф і стихійних лих;

виконанні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл або інші спеціальні документи;

проведення екскурсій на підприємстві, організації масових заходів з учнями (спортивні заходи, походи та ін.).

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач). Про проведення зазначених інструктажів, стажування, про допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж і стажування, робить запис в журналі реєстрації інструктажу і (або) в особовій картці інструктували з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення. Цільовий інструктаж з працівниками, які проводять роботи по наряду-допуску, дозволу і т.п. (Передбачені для окремих видів робіт підвищеної небезпеки), фіксується в обов'язковому порядку в наряді-допуску, дозвіл або іншому документу, що дозволяє проведення робіт.

Перевірка знань - є необхідною складовою навчання і інструктажу. Результати інструктажу перевіряються усним опитуванням або за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних способів роботи. Особи, які показали незадовільні знання, до роботи не допускаються і зобов'язані знову пройти навчання або інструктаж.

Зведена таблиця видів інструктажів з охорони праці

Які бувають види інструктажів з охорони праці та як їх проводять?

За характером і часом проведення інструктажі поділяють:

1. Вступний

Кому проводиться вступний інструктаж?

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з усіма прийнятими на роботу особами, а також спрямованими на організацію працівниками та працівниками сторонніх організацій, які виконують роботи на виділеній ділянці, які навчаються освітніх установ відповідних рівнів, що проходять в організації виробничу практику, і іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності організації.

Як і коли проводити вступний інструктаж?

Вступний інструктаж проводять перед початком виконання робіт в кабінеті охорони праці або спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочних посібників (плакатів, макетів, моделей, відеофільмів і т.п.).

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться за програмою, розробленою на підставі законодавчих та інших нормативних правових актів Російської Федерації з урахуванням специфіки діяльності організації та затвердженої в установленому порядку роботодавцем (або уповноваженою ним особою).

Хто проводить вступний інструктаж?

 • вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або працівник, на якого наказом роботодавця (або уповноваженої ним особи) покладено ці обов'язки, що пройшов навчання і перевірку знань вимог охорони праці в установленому порядку

Якими документами підтверджується проведення вступного інструктажу з охорони праці?

Проведення вступного інструктажу підтверджується записом в журналі реєстрації вступного з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує,

2. Первинний на робочому місці;

Кому проводиться первинний інструктаж на робочому місці?

Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводять:

 • з усіма знову прийнятими в організацію працівниками, включаючи працівників, які виконують роботу на умовах трудового договору, укладеного на термін до двох місяців або на період виконання сезонних робіт, у вільний від основної роботи час (сумісники), а також на дому (надомники) з використанням матеріалів інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних ними за свій рахунок;
 • з працівниками організації, переведеними з іншого структурного підрозділу, або працівниками, яким доручається виконання нової для них роботи;
 • з відрядженими працівниками сторонніх організацій, які навчаються освітніх установ, що проходять виробничу практику (практичні заняття), і іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності організації.
 • з будівельниками, які виконують будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства;

(Примітка. Працівники, які не пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням, випробуванням, налагодженням і ремонтом обладнання, використанням електрифікованого чи іншого інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, можуть звільнятися від проходження первинного інструктажу на робочому місці. Перелік професій і посад працівників, звільнених від проходження первинного інструктажу на робочому місці, затверджується роботодавцем).

Як і коли проводити?

Первинний інструктаж на робочому місці проводять.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться керівниками структурних підрозділів організації за програмами, розробленими і затвердженими в установленому порядку відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних правових актів з охорони праці, локальних нормативних актів організації, інструкцій з охорони праці, технічної та експлуатаційної документації.

Проведення первинного інструктажу на робочому місці включає в себе ознайомлення працівників з наявними небезпечними або шкідливими виробничими факторами, вивчення вимог охорони праці, що містяться в локальних нормативних актах організації, інструкціях з охорони праці, технічної, експлуатаційної документації, а також застосування безпечних методів і прийомів виконання робіт .

Первинний інструктаж на робочому місці проводять з кожним працівником або учням індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці. Первинний інструктаж можливий з групою осіб, які обслуговують однотипне обладнання, і в межах загального робочого місця.

Первинний інструктаж на робочому місці завершується усною перевіркою придбаних працівником знань і навичок безпечних прийомів роботи особою, яка проводила інструктаж.

Хто проводить первинний інструктаж на робочому місці?

Первинний інструктаж на робочому місці проводить безпосередній керівник робіт або керівник структурного підрозділу (майстер, виконроб, начальник відділу, завідувач складом, механік, директор і т.д.), що пройшов навчання і перевірку знань вимог охорони праці в установленому порядку

Якими документами підтверджується проведення первинного інструктажу на робочому місці?

Проведення первинного на робочому місці підтверджується записом в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує,

3. Стажування

Кому проводиться стажування на робочому місці?

Стажування на робочому місці проводиться після проходження первинного інструктажу на робочому місці:

 • з усіма знову прийнятими в організацію працівниками, включаючи працівників, які виконують роботу на умовах трудового договору, укладеного на термін до двох місяців або на період виконання сезонних робіт, у вільний від основної роботи час (сумісники), а також на дому (надомники) з використанням матеріалів інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних ними за свій рахунок;
 • з працівниками організації, переведеними в установленому порядку з іншого структурного підрозділу, або працівниками, яким доручається виконання нової для них роботи;

(Примітка. Керівництво цеху, дільниці, відділу тощо за погодженням зі службою (фахівцем) охорони праці та уповноваженим представницьким органом працівників (при його наявності) може звільняти від стажування працівника, що має стаж роботи за фахом не менше 3 років, що переходить з одного цеху в інший, якщо характер його роботи та тип обладнання, на якому він працював раніше, не змінюється.)

Як і коли проводити?

Всі робочі, після первинного інструктажу на робочому місці, повинні протягом перших 2 - 14 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом осіб, призначених наказом (розпорядженням) керівника організації.

Рекомендується проводити стажування на робочому місці за програмами, для кожної професії або виду робіт,

Стажування на робочому місці працівник проходить один раз після первинного інструктажу під керівництвом осіб, призначених наказом по організації.

При переведенні працівника на іншу роботу (посаду, професію і т.д.) він зобов'язаний знову пройти стажування в повному обсязі.

Робочі допускаються до самостійної роботи після стажування, перевірки теоретичних знань і набутих навичок безпечних способів роботи.

Хто проводить стажування на робочому місці?

Стажування на робочому місці проводить особа, призначена наказом по організації. Як правило, призначають самого досвідченого працівника, або безпосереднього керівника робіт,

Якими документами підтверджується проведення стажування на робочому місці?

Проведення стажування на робочому місці підтверджується записом в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з обов'язковим підписом особи, яка проводить стажування та особи, що проходить стажування на робочому місці, кількості змін стажування, дати початку і закінчення стажування, а також дати допуску до самостійної роботи.

4. Повторний;

Кому проводиться повторний інструктаж з охорони праці?

Повторний інструктаж проводять:

 • з працівниками організації, яким проводився первинний інструктаж на робочому місці, в т.ч. які виконують роботу на умовах трудового договору, укладеного на термін до двох місяців або на період виконання сезонних робіт, у вільний від основної роботи час (сумісники), а також на дому (надомники) з використанням матеріалів інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних ними за свій рахунок;
 • з відрядженими працівниками сторонніх організацій, які навчаються освітніх установ відповідних рівнів, що проходять виробничу практику (практичні заняття), і іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності організації.
 • з будівельниками, які виконують будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства.

Як і коли проводити повторний інструктаж з охорони праці?

Повторний інструктаж проводять не рідше одного разу на шість місяців (періодичність повторного інструктажу для деяких професій і посад може бути скорочена) за програмами, розробленими для проведення первинного інструктажу на робочому місці.

Проведення повторного інструктажу з охорони праці включає в себе ознайомлення працівників з наявними небезпечними або шкідливими виробничими факторами, вивчення вимог охорони праці, що містяться в локальних нормативних актах організації, інструкціях з охорони праці, технічної, експлуатаційної документації, а також застосування безпечних методів і прийомів виконання робіт .

Повторний інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників, які обслуговують однотипне обладнання та в межах загального робочого місця за програмою первинного інструктажу на робочому місці в повному обсязі.

Повторний інструктаж завершується усною перевіркою придбаних працівником знань і навичок безпечних прийомів роботи особою, яка проводила інструктаж.

Хто проводить повторний інструктаж з охорони праці?

Повторний інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт або керівник структурного підрозділу (майстер, виконроб, начальник відділу, завідувач складом, механік, директор і т.д.), що пройшов навчання і перевірку знань вимог охорони праці в установленому порядку

Якими документами підтверджується проведення повторного інструктажу з охорони праці?

Проведення повторного інструктажу з охорони праці підтверджується записом в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує,

5. Позаплановий;

Кому проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці?

Позаплановий інструктаж проводиться:

 • з працівниками організації, яким проводився первинний інструктаж на робочому місці, в т.ч. виконують роботу на умовах трудового договору, укладеного на термін до двох місяців або на період виконання сезонних робіт, у вільний від основної роботи час (сумісники), а також на дому (надомники) з використанням матеріалів інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних ними за свій рахунок;
 • з відрядженими працівниками сторонніх організацій, які навчаються освітніх установ відповідних рівнів, що проходять виробничу практику (практичні заняття), і іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності організації.
 • з будівельниками, які виконують будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства.

Як і коли проводити позаплановий інструктаж з охорони праці?

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводиться з певних причин.

Причини проведення позапланового інструктажу:

 • при введенні в дію нових або зміні законодавчих та інших нормативних правових актів, що містять вимоги охорони праці, а також інструкцій з охорони праці;
 • при зміні технологічних процесів, заміні або модернізації устаткування, пристосувань, інструменту та інших факторів, що впливають на безпеку праці;
 • при порушенні працівниками вимог охорони праці, якщо ці порушення створили реальну загрозу настання тяжких наслідків (нещасний випадок на виробництві, аварія і т.п.);
 • на вимогу посадових осіб органів державного нагляду і контролю;
 • при перервах в роботі (для робіт з шкідливими і (або) небезпечними умовами - більше 30 календарних днів, а для решти робіт - понад два місяці);
 • за рішенням роботодавця (або уповноваженої ним особи).

Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників однієї професії. Обсяг і зміст інструктажу визначають в кожному конкретному випадку залежно від причин і обставин, що викликали необхідність його проведення. Рекомендується проводити позаплановий інструктаж за програмою первинного інструктажу на робочому місці в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж завершується усною перевіркою придбаних працівником знань і навичок безпечних прийомів роботи особою, яка проводила інструктаж.

Хто проводить позаплановий інструктаж з охорони праці?

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт або керівник структурного підрозділу (майстер, виконроб, начальник відділу, завідувач складом, механік, директор і т.д.), що пройшов навчання і перевірку знань вимог охорони праці в установленому порядку

Якими документами підтверджується проведення позапланового інструктажу з охорони праці?

Проведення позапланового інструктажу з охорони праці підтверджується записом в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує, При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення.

6. Цільовий

Кому проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці?

Цільовий інструктаж проводять з усіма особами, яким має бути виконаний: разових робіт:

 • не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи поза підприємством, відділу, ділянки і т.п.);
 • ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф;
 • виконанні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи;
 • проведенні екскурсії на підприємстві;
 • організації масових заходів.

Як і коли проводити позаплановий інструктаж з охорони праці?

Цільовий інструктаж проводиться до початку виконання робіт.

Цільовий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників, яким має бути виконаний робіт. Обсяг і зміст інструктажу визначають в кожному конкретному випадку залежно від причин і обставин, що викликали необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж завершується усною перевіркою придбаних працівником знань і навичок безпечних прийомів роботи особою, яка проводила інструктаж

Хто проводить позаплановий інструктаж з охорони праці?

Цільовий інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт або керівник структурного підрозділу (майстер, виконроб, начальник відділу, завідувач складом, механік, директор і т.д.), що пройшов навчання і перевірку знань вимог охорони праці в установленому порядку

Якими документами підтверджується проведення позапланового інструктажу з охорони праці?

Проведення позапланового інструктажу з охорони праці підтверджується записом в Цільовий інструктаж з працівниками, які проводять роботи по наряду-допуску, дозволу і т.п., фіксується в наряді-допуску або іншої документації, що дозволяє проведення робіт, з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує,

Види інструктажів працівників з охорони праці, порядок їх проведення та оформлення

Всі види інструктажів слід вважати елементами навчання. При інструктажі особливу увагу треба приділяти робочим зі стажем до 1 року, а також досвідченим робочим з великим стажем. Ці категорії робітників найбільш схильні до травматизму. У першому випадку - через недосвідченість, у другому - через надмірну самовпевненість. Розбір нещасних випадків, опрацювання наказів є також своєрідна форма навчання. За характером і часом проведення інструктажі поділяють на:

  1) вступний; 2) первинний на робочому місці; 3) повторний; 4) позаплановий; 5) цільовий.

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Вступний інструктаж і первинний на робочому місці проводяться за затвердженими програмами.

Вступний інструктаж з безпеки праці проводить інженер з охорони праці або особа, на яку покладено ці обов'язки, з усіма, хто приймається на роботу не залежно від їх освіти, стажу роботи за даною професією чи посадою, з тимчасовими працівниками, відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику, а також учнями в навчальних закладах. Про проведення вступного інструктажу роблять запис в журналі реєстрації вступного інструктажу з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує, а також в документі про прийом на роботу або контрольному листі. Проведення вступного інструктажу з учнями реєструють в журналі обліку навчальної роботи.

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці до початку виробничої діяльності проводить безпосередній керівник робіт за інструкціями з охорони праці, розробленими для окремих професій або видів робіт:

  - з усіма працівниками, новоприйнятими в організацію, і перекладаються з одного підрозділу в інший; - з працівниками, які виконують нову для них роботу, приїздить у відрядження, тимчасовими працівниками; - з будівельниками, які виконують будівельно-монтажні роботи на території діючої організації; - зі студентами та учнями, які прибули на виробниче навчання або практику перед виконанням нових видів робіт, а також перед вивченням кожної нової теми під час проведення практичних занять в навчальних лабораторіях, класах, майстернях, дільницях.

Особи, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням і ремонтом обладнання, використанням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, первинний інструктаж не проходять.

Перелік професій та посадових працівників, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці, стверджує керівник організації за погодженням з профспілковим комітетом і службою охорони праці. Всі працівники, в тому числі випускники профтехучилищ, після первинного інструктажу на робочому місці повинні протягом перших 2 - 14 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника) пройти стажування по безпечним методам і прийомам праці на робочому місці під керівництвом осіб, призначених наказом (розпорядженням) по підприємству (підрозділу, цеху, дільниці тощо). Учні та практиканти прикріплюються до кваліфікованих фахівців на час практики.

повторний інструктаж проходять всі, хто працює, за винятком осіб, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці, не залежно від їх кваліфікації, освіти і стажу роботи не рідше ніж через 6 місяців. Його проводять з метою перевірки знань правил та інструкцій з охорони праці, а також з метою підвищення знань індивідуально або з групою працівників однієї професії, бригади за програмою інструктажу на робочому місці. За погодженням з відповідними органами державного нагляду для деяких категорій працівників може бути встановлений триваліший (до 1 року) термін проходження повторного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться за програмами первинного інструктажу на робочому місці.

Позаплановий інструктаж проводиться:

  • при введенні в дію нових або перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці, а також змін до них; • при зміні, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструмента, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці; • при порушенні працюючими і учнями вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, отруєння; • на вимогу органів нагляду; • при перервах в роботі - для робіт, до яких висуваються додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці, більш ніж 30 календарних днів, а для решти робіт - понад два місяці.

Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників однієї професії. Обсяг і зміст інструктажу визначають в кожному конкретному випадку залежно від причин або обставин, що викликали необхідність його проведення. Позаплановий інструктаж відзначається в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з зазначенням причин його проведення.

Позаплановий інструктаж проводить безпосередньо керівник робіт (викладач, майстер).

Цільовий інструктаж проводиться:

• при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками працівника за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи поза підприємством, цеху і т.п.); • при ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха, проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи.

Цільовий інструктаж проводиться безпосередньо керівником робіт і фіксується в журналі інструктажів та необхідних випадках - в наряді-допуску.

Приблизний перелік основних питань вступного інструктажу

1. Загальні відомості про підприємство, організації, характерні особливості виробництва.

2. Основні положення законодавства про охорону праці.

2.1. Трудовий договір, робочий час і час відпочинку, охорона праці жінок і осіб молодше 18 років. Пільги і компенсації.

2.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку організації, відповідальність за порушення правил.

2.3. Організація роботи з охорони праці в організації. Відомчий, державний нагляд та громадський контроль за станом охорони праці.

3. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства, у виробничих і допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень.

4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для даного виробництва. Методи і засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням: засоби колективного захисту, плакати, знаки безпеки, сигналізація. Основні вимоги щодо попередження електротравматизму.

5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Порядок і норми видачі ЗІЗ, строки носіння.

7. Обставини і причини окремих характерних нещасних випадків, аварій, пожеж, що сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.

8. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань.

9. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні.

10. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на ділянці, в цеху.

Приблизний перелік основних питань первинного інструктажу на робочому місці

1. Загальні відомості про технологічний процес і обладнанні на даному робочому, виробничій ділянці, в цеху. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі.

2. Безпечна організація та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машини, механізму, приладу. Засоби безпеки обладнання: запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи. Дії при виникненні небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на даному робочому місці і засоби користування ними.

7. Схема безпечного пересування працюючих на території ділянки, цеху.

8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми.

9. Характерні причини аварій, вибухів, пожеж, випадків виробничих травм.

10. Заходи попередження аварій, вибухів, пожеж. Обов'язки і дії при аварії, вибуху, пожежі. Способи застосування наявних на ділянці засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

Види інструктажів з охорони праці

Державою приділяється значна увага безпеки і охорони праці на виробництві. У зв'язку з цим передбачені різні види інструктажів з охорони праці.

Оскільки законодавство передбачає, що роботодавець особисто відповідає за безпеку праці на виробництві, на нього покладено обов'язок - регулярно проводити інструктажі з охорони праці з усіма працівниками відповідного підприємства або організації.

Будь-який такий інструктаж, по суті, є однією з форм навчання працівників основам безпечної праці та поведінки на виробництві в цілому і на кожному виробничому ділянці окремо.

Такі інструктажі (навчання), що стосуються питань безпеки праці повинні бути систематичними і проводитися з кожним з працівників підприємства (організації) протягом усього періоду їх роботи, як в колективній, так і в індивідуальній формі. Причому їх проведення ні в якій мірі не залежить від виду діяльності підприємства або організації і їх форми власності.

На великих підприємствах (в організаціях) проведення інструктажів з охорони праці (ОП) і техніки безпеки (ТБ) керівником може бути доручено (відповідним наказом визначено) спеціально підготовленому фахівцеві. Зазвичай це інженер по ТБ і ВІД.

Які інструктажі проходить працівник в процесі трудової діяльності

Всі інструктажі з ТБ, ВІД, пожежної безпеки (ПБ), а також особливостям технології виробництва поділяють на: вступні, первинні, періодичні, позапланові та цільові.

Вид інструктажу залежить від його мети, часу і місця проведення. Такі інструктажі зобов'язані проходити всі працівники підприємств або організацій (особливо це стосується енергооб'єктів), включаючи і їх керівників.

Особливу увагу при цьому слід приділяти працівникам, які мають стаж менше 1 року, а також працівникам з великим досвідом і стажем. Як показує практика, саме ці категорії працівників найбільше схильні до виробничого травматизму.

Початківці працівники - через брак досвіду, а працівники з великим стажем роботи - через недбалість, пов'язаної з надмірною самовпевненістю. Аналіз мали місце нещасних випадків, пов'язаних з порушенням правил ТБ, також є своєрідною формою навчання.

По кожному випадку травматизму на виробництві керівником підприємства (організації) повинно бути проведено розслідування, визначені його причини і винні і видано відповідний наказ. Він повинен бути опрацьований з усіма працівниками підприємства, що є також однією з форм їх навчання ТБ.

Форма проведення інструктажів визначається особою їх проводять (зазвичай це співбесіду, лекція або роз'яснення). Факт їх проведення фіксується (під розпис працівника) їм же в відповідному журналі. Він же здійснює контроль їх виконання, тобто виконання правил ТБ на виробництві.

Вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

Вступний інструктаж працівників передбачений при прийомі їх на роботу, незалежно постійна вона чи тимчасова, а також тих, хто відряджений на підприємство або прибув на навчання (для проходження практики).

При цьому бажано використовувати наочні посібники та технічні засоби навчання (ТСО). Вступний інструктаж повинен охоплювати всі питання, що характеризують особливості даного виробництва з точки зору ВІД і ПБ.

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Після закінчення інструктажу інструктує зобов'язаний переконатися, що інструктували в цілому знає основні види небезпеки об'єкта, джерела можливого загоряння, правила поведінки при цьому і порядок виклику пожежної служби. А також, що він ознайомлений з попереджувальними знаками, написами, наявними системами сповіщення про пожежу та правилами застосування первинних засобів пожежогасіння.

Первинний інструктаж з охорони праці

Види інструктажів з охорони праці передбачають також проведення первинних інструктажів, проведення яких покладається на прямих керівників робіт, Такі інструктажі проводяться перед початком робіт безпосередньо на робочих місцях:

 • • з усіма працівниками, які знову прийняті на підприємство;
 • • з працівниками, переведеними з іншого підрозділу;
 • • з працівниками, що приступають до нового виду роботи;
 • • відрядженими на підприємство і тимчасовими працівниками;
 • • з будівельниками, тимчасово працюють на території підприємства;
 • • з особами (студенти, учні), які проходять виробниче навчання або практичні заняття на виробництві (за окремим графіком).

У програму первинного інструктажу повинні бути включені питання, що містяться в інструкції по ТБ і ВІД для даної спеціальності (посади, робочого місця), а також в інших нормативних актах з ОП.

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Провівши інструктаж, інструктує зобов'язаний перевірити знання працівником особливостей свого робочого місця, які стосуються ВІД і ПБ, а також правил безпечного виконання своїх посадових (службових) обов'язків. Це можна зробити шляхом опитування з використанням ТСО.

Повторний інструктаж з охорони праці (періодичний)

В інструктажі з охорони праці входять також повторні (періодичні) інструктажі з ОП. Такий інструктаж, що включає висвітлення технологічних особливостей робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою, проводиться з відповідною категорією працівників щоквартально, з іншими - раз на півроку.

повторний інструктаж може проводитися індивідуально або колективно (в групі) з працівниками однієї спеціальності. Мета - вдосконалення знань правил ТБ і відповідних інструкцій, недопущення повторних порушень ВІД, які раніше мали місце, ПБ, а також виробничої дисципліни.

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Періодичний інструктаж повинен висвітлювати питання з правил та інструкцій по ВІД і ТБ для даної спеціальності (робочого місця). А також технічні та технологічні аспекти, пов'язані з робочим процесом і певні посадовими інструкціями, пожежну, радіаційну і ядерну безпеку, якщо виробничий процес зачіпає ці питання.

На повторному інструктажі повинні розглядатися також випадки і причини порушень робочого процесу і правил ТБ. Після його закінчення інструктує зобов'язаний переконатися в хорошому знанні працівником правил ТБ при виконанні робіт. Це можна зробити шляхом опитування з використанням ТСО.

Позаплановий інструктаж з охорони праці

Проведення прямим керівником позапланових інструктажів передбачається безпосередньо на робочих місцях у випадках:

 1. • введення нового або переробленої нормативної документації;
 2. • заміни обладнання або зміни технологічного процесу;
 3. • порушення працівником правил ВІД;
 4. • вимоги посадових осіб органу державного регулювання і нагляду;
 5. • перерви в роботі більше 30 днів (роботи з підвищеною небезпекою) і більше 60 днів - для інших видів робіт.

Позапланові інструктажі проводяться за аналогією з періодичними інструктажами. Але особливу увагу необхідно приділити причини їх проведення. Позапланові інструктажі аж ніяк не скасовують проведення періодичних (повторних) інструктажів.

Цільовий інструктаж з охорони праці

Цільові інструктажі проводяться у випадках:

 • • виконання робіт за нарядом або спеціальним розпорядженням;
 • • виконання разових робіт, які не пов'язані з посадовими обов'язками;
 • • участі в ліквідації аварійних ситуацій або наслідків стихійних лих;
 • • залучення працівників до проведення різних позапланових заходів, екскурсій.

Проведення такого інструктажу покладається на особу, яка визначена наказом по підприємству відповідальним за виконання цієї роботи або проведення заходу.

Проведення вступного інструктажу має бути зафіксовано в журналі вступних інструктажів під розпис працівника. Проведення первинного, періодичного і позапланового інструктажів - у відповідних журналах інструктажів на робочому місці також під розпис працівників. Цільових - в нарядах-допусках на роботу і інших документах за рішенням керівництва підприємства (організації).

діловодство

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Охорона праці (далі - ОП) на виробництві має на увазі організацію якісного навчання робітників в цій сфері. Тому початок трудової діяльності кожної людини починається з інструктажів з охорони праці. Про те, які бувають їх види, розглянемо далі.

У кожній організації передбачено проведення вступного, первинного, цільового, повторного (планового) і позапланового інструктажу співробітників. Які з них проводяться в конкретних ситуаціях, які їхні цілі і відмінність один від одного, піде мова в статті.

Орієнтовна схема:

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Види інструктажів з охорони праці

Введення в виробничу діяльність кожного співробітника починається з проведення вступного інструктажу. Він є короткочасним навчанням, яке покликане ознайомити робітника з найосновнішими аспектами охорони праці і безпеки.

Всі працівники підприємства отримують вступні інструкції з метою ознайомлення з:

 • Загальних положень законів, що регламентують трудові відносини і засвоєння правил внутрішнього розпорядку.
 • Правами та обов'язками в сфері ВІД зі свого боку і сторони наймача.
 • Шкідливими і небезпечними чинниками в роботі.
 • Засобами колективного та індивідуального захисту.
 • Наданням першої медичної допомоги потерпілому від різних факторів.

Текст вступного інструктажу складається в залежності від виду виробництва та рівня небезпеки для його виконавців.

Вступний інструктаж в організації можуть здійснювати:

 • інженер (фахівець) з охорони праці;
 • відповідальний працівник, якому призначили ці обов'язки розпорядчим документом;
 • директор організації;
 • співробітники спеціалізованих фірм, що надають послуги з ОП;
 • завідувач лабораторією або викладач для студентів, які проходять виробниче навчання;
 • на великому підприємстві іноді ввести в курс справи новачків запрошують робочих вузьких спеціалізацій, майстрів, інженерів, виконробів.

Введення в діяльність підприємства у формі отримання інструкцій є обов'язковим для:

 • всіх новоприйнятих працівників, не залежно від стажу і освіти;
 • співробітників інших організацій, які приїхали у відрядження;
 • робочих сторонніх підприємств, найнятих для виробництва в якійсь сфері діяльності;
 • учнів, яким слід засвоїти практичні навички на виробництві.
 • переведених з інших відділів.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що вступний інструктаж здійснюється в міру необхідності, а не із заданою періодичністю. Інструктіруемие отримують настанови відразу ж, як тільки перебувають на місце нової роботи.

Орієнтовна програма:

До того, як приступити до роботи, співробітник повинен пройти первинний інструктаж з ОП.

Відмінність цього інструктажу від вступного полягає в тому, що він носить більш практичний характер.

Його здійснюють в робочому цеху, де буде працювати людина.

Розробка програми первинного інструктажу входить в обов'язки начальника відділу, який краще за всіх знайомий з особливостями роботи в цеху і пройшов належне навчання техніки безпеки.

Призначення первинного інструктажу:

 • Ближче познайомитися з технологічним процесом, обладнанням і характером виробництва.
 • Засвоїти правила підготовчої стадії.
 • Простежити шляхи безпечних переміщень по цеху.
 • Ознайомитися з усілякими аварійними ситуаціями і небезпечними чинниками.
 • Вивчити додаються до робочого місця інструкції з ОП.

Проведення первинного інструктажу з робочим на підприємстві може входити в обов'язки:

 • безпосереднього керівника підрозділу (майстра, виконроба, головного інженера, викладача);
 • директора підприємства (в разі невеликого виробництва, коли відсутній розподіл на ділянки).

Які особливості охорони праці молоді? Дізнайтеся тут.

Свої перші інструкції на місці роботи працівник отримує до початку самостійної діяльності.

Це означає, що після проходження вступного інструктажу працівники відразу ж спрямовуються на первинний. Однак існує перелік професій, яких допускається звільнити від нього.

Це в основному:

 • особи, робота яких не передбачає контакту з технікою, її експлуатації та лагодження;
 • особи, які не застосовують в роботі механічний або електричний інструмент;
 • особи, які не пов'язані з переміщенням, зберіганням і використанням сировини.

Таким чином, первинний інструктаж не має періодичності, а здійснюється один раз. Наступні заходи охорони праці будуть здійснюватися в рамках інших видів інструктажів.

Орієнтовна програма:

Інструктаж, призначений для співробітників, спрямованих на виконання не передбачених посадовою регламентом робіт, отримав назву цільової.

Перелік питань в програмі цільового інструктажу буде залежати від ситуації, в результаті якої стало необхідним його проведення.

У загальних випадках, коли робота пов'язана з організацією прибирань площ, змагань та інших заходів, які не мають підвищеного рівня небезпеки, цільовий інструктаж буде подібний до первинного.

Коли мова йде про отримання нарядів-допусків та дозволів, інструкції ретельно опрацьовуються, враховуючи всі чинники небезпеки і нормативи праці.

Проводять цільовий інструктаж ті ж співробітники, що здійснювали і початкове інструктування в робочому цеху. Тобто це в основному начальники структурних підрозділів, в рідкісних випадках, самі роботодавці.

Необхідність проведення цільового інструктажу виникає в разі здійснення якихось конкретних разових завдань.

Ось деякі з них:

 • виконання робіт, що виходять за рамки прямих обов'язків трудящого (навантажувальні або сортувальні роботи, прибирання тощо);
 • роботи з усунення руйнувань через аварії, наслідків катастроф і лих. Для них буде потрібно оформити спеціальний дозвіл або допуск;
 • організація заходів, де задіяно багато людей (турпоходи, екскурсії, спортивні змагання та ін.).

Таким чином, цілеспрямований характер таких інструктажів позбавляє їх встановленої періодичності. А термін проведення залежить від часу початку нових видів масових заходів.

Орієнтовна програма:

Повторний інструктаж відрізняється від первинного тим, що найчастіше носить груповий характер, а не індивідуальний.

Група робітників, що виконують однотипні операції на однаковій техніці, може заново прослухати короткий курс ВІД свого робочого місця. Інструктування проводиться з чіткою періодичністю в загальному випадку рівної 6 місяців.

Плановий інструктаж покликаний закріпити в пам'яті кожного робочого основні розділи первинного інструктажу.

Тому питання, які в ньому розглядаються, ті ж самі, що були в переліку програми початкового інструктажу на робочому місці.

Повторення з співробітниками отриманих раніше інструкцій і обговорення розділів за програмою первинного інструктажу знаходиться в компетенції тих же інструкторів, які давали настанови в перший раз.

Тобто безпосередній керівник виробництва в даному цеху (виконроб, майстер, інженер, начальник відділу) буде здійснювати повторний інструктаж згідно з його періодичності.

Незалежно від рівня освіченості, стажу і досвіду роботи, повторного інструктування будуть піддаватися всі співробітники кожні півроку.

Від проходження цього виду інструктажу може бути звільнений той же перелік осіб, яких спочатку не стали інструктувати через відсутність в їх роботі контакту зі складним обладнанням і інструментом.

Однак є ряд галузей з особливо небезпечними видами робіт, для яких планується більш короткий термін між повторами інструкцій. Навпаки, для інших, менш схильних до ризику професій встановлюється більш тривалий термін - наприклад, 3 роки.

Орієнтовна програма:

Необхідність здійснення цього виду інструктажу настає в певних ситуаціях. Контингент інструктованих співробітників може бути представлений як усім персоналом підприємства, так і окремими особами або групами робітників.

За розробку розділів програми позачергового інструктажу відповідає найчастіше керівник структурного підрозділу.

Вона складається на зразок переліку питань, присутніх в первинному инструктировании, тільки цього разу буде враховувати аспекти, які послужили підставою для позачергового навчання.

Наприклад, якщо на підприємство завезли нове обладнання, то розділ, присвячений небезпечних зон приладів, буде враховувати особливості нової техніки.

Як і в інших випадках, позаплановий інструктаж проводять найчастіше керівники, відповідальні за виробництво на конкретній ділянці. Тобто це ті ж самі люди, які інструктують співробітників в перший раз в робочому цеху і в наступні заплановані терміни.

У деяких випадках провести позачергове навчання ВІД доведеться:

 • інженеру з охорони праці з огляду на набрання чинності нових законодавчих актів;
 • керівнику підприємства в цілому.

Що загрожує працівникові і роботодавцю за недотримання охорони праці? Дізнайтеся з цього матеріалу.

Як розраховується чисельність служби охорони праці в організації? Читайте тут.

Необхідність проведення позапланового інструктажу настає в таких випадках як:

 • Оновлення законодавчих баз.
 • Заміна старого обладнання новим.
 • Зміна технології виробництва.
 • Систематичне порушення техніки безпеки працівниками.
 • Вимога наглядових органів.
 • Надзвичайна подія, що спричинило заподіяння шкоди здоров'ю людини.

Виходячи з цього, характер позапланового інструктажу не є періодичним і не залежить від того, коли було здійснено минуле первинне або планове навчання безпеки праці.

Зведена таблиця за всіма видами інструктажів:

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Таким чином, законодавство передбачає кілька видів інструктажів з ОП. Кожен з них здійснюється при настанні певних обставин і призначений для різних цілей. Відмітки про проведення будь-якого з їх видів заносяться в спеціальні журнали.

Які бувають інструктажі з охорони праці та яка періодичність їх проведення?

Згідно з діючими нормами законодавства в даній сфері роботодавець несе персональну відповідальність за дотримання безпеки на виробничих процесах. В його обов'язки входить регулярне проведення декількох інструктажів з охорони праці. Це треба робити з усіма без винятку працівниками підприємства або організації, де згідно зі штатним розкладом здійснюється керівництво посадовою особою.

Будь-який з представлених інструктажів взагалі є певною формою для навчання працівників підприємства або організації основам безпечного ведення праці. Також даними нормативними документами передбачається і поведінку працівників на виробництві взагалі, а також це стосується і кожного окремого його ділянки. Тому даному питанню на кожному виробництві приділяється величезна увага.

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Також ви повинні знати, що інструктажі з ОП слід здійснювати з кожним з працюючих на виробництві або в організації. Проводитися такі заходи будуть протягом усього періоду роботи. Форма проведення може бути різною. Є індивідуальні, а є і колективні інструктажі з питань безпеки. При цьому їх відання не засвистить про роду діяльності, яка проводиться в організації або на виробництві. Також немає залежності і від форми власності такого об'єкта.

Якщо підприємство велике, то ведення інструктажів може бути покладено на окремого спеціаліста, який пройшов відповідну підготовку в ліцензованих організаціях. Для цього керівник підприємства віддає відповідний наказ. Такою людиною виступає в більшості ситуацій або інженер з охорони праці або фахівець з техніки безпеки.

Інструктажі необхідно проходити всім без винятку працюючим на підприємствах чи організаціях. Особлива увага приділяється об'єктам енергетичного типу. Чи включається до переліку працівників і керівники підприємств.

При цьому треба більш пильну увагу приділяти тим працівникам, чий стаж не перевищує одного календарного року. Так само даний підхід стосується і працюють з великим практичним досвідом, які мають відповідний стаж. Це зроблено, тому що згідно зі статистичними даними такі категорії працівників найбільш часто піддаються нещасних випадків. Причиною їх стає порушення чинних правил техніки безпеки. Ті, хто починає свою професійну діяльність, зазвичай допускають ці порушення в силу браку досвіду роботи. Ті ж, хто має великий досвід в професії за своєю власною халатності, яка пояснюється самовпевненістю надмірного типу.

У кожному з випадків пов'язаних з травматизмом керівництво організації згідно з чинними нормами зобов'язане проводити спеціальне розслідування. В ході даного заходу необхідно визначити причини і винних у подію. Далі видається необхідний наказ по організації або підприємству. Таке розпорядження згідно з правилами необхідно піддати опрацювання з усіма співробітниками. Це так само є своєрідною формою їх навчання з цих питань.

Форма, по якій проводиться інструктаж з ОП і ТБ з співробітниками, встановлюється особою, яка його проводить - лекція або співбесіду. обов'язково потрібно провести фіксацію такого факту проведення навчання. Для цього на виробництві заводиться відповідний журнал. У ньому під розпис відбувається фіксація факту проведення навчання. Цим займається спеціальне посадова особа, яке і фіксує факт навчання, а також виробляє контроль над виконанням співробітниками норм правил безпеки.

Всі діючі інструктажі поділяються на кілька видів. Це вступні, цільові, первинні, позапланові і періодичні. Відповідний тип навчання визначається цілями і часом, коли воно проводиться. Також це залежить і від місця проведення. Розглянемо, які бувають інструктажі з охорони праці та техніки безпеки і хто їх проводить.

Його передбачається проводити під час приймання нового співробітника на роботу. При цьому немає різниці, носить робота постійний або тимчасовий характер. Він же виконується і для відряджених на підприємство осіб. Відповідно особа, яка перебуває для проходження навчання або виробничої практики зобов'язане пройти вступної інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Його виконує особа, якій за наказом це покладено в обов'язків цивільного характеру або ж інженер з ОП і ПБ.

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Для проведення навчання рекомендується застосовувати допомоги наочного характеру і засоби технічного навчання. Воно охоплює всі питання, які є характерними для даного виду виробництва. Це відзначається з точки зору безпеки праці. Після того як інструктаж проведено, особа проводить його, має переконатися в отриманих інструктували знаннях.

Його проводять перед початком виконання робіт на місці. Програмою передбачається включення питань, які є в інструкції для цієї професії та інших нормативних актів у цій галузі. Після проведення його інструктують так само зобов'язаний переконатися в засвоєнні матеріалу особою, для якого проведено інструктаж. Робиться це, наприклад, опитуванням. Проводить первинний інструктаж з охорони праці прямий керівник виконуваних робіт або майстер.

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Співробітники, для кого це робиться:

 • ті, хто знову взяті на підприємство;
 • працівники, яких перевели з іншого підрозділу або виконують новий вид діяльності;
 • тимчасові працівники підприємства;
 • відряджені працівники сторонніх організацій.

У ньому присутні питання, що висвітлюють технологічний цикл. Вони проводяться щокварталу з відповідною категорією співробітників. Решта працівників, робоче місце яких обумовлюється менш небезпечними умовами праці, проходять інструктаж раз в 6 місяців.

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Його можна здійснювати індивідуально або в колективній формі. Метою є вдосконалювати знання правил та інструкцій, а так само не допускати їх порушення.

Проведення позапланового інструктажу з охорони праці має здійснюватися в декількох ситуаціях:

 1. Введення нової документації.
 2. Заміна використовуваного в технологічному процесі устаткування.
 3. Порушення правил.
 4. Вимоги осіб сфери нагляду.
 5. У ситуації перерви, який триває більше 30 діб для небезпечних робіт і 60 діб для звичайних робіт.

Проводиться позаплановий інструктаж за аналогією з повторним, але особливу увагу при цьому приділяється причини його проведення.

Його виконують коли:

 1. Роботи здійснюються за нарядом або спеціальним розпорядженням.
 2. Проведення робіт разового характеру не передбачених посадовими інструкціями.
 3. Участь в процесі ліквідації аварійних ситуацій.
 4. Проведення працівником робіт позапланового характеру (наприклад, екскурсії по заводу).

Фіксація відбувається у відповідному журналі під розпис співробітника, який його пройшов.

Хто проводить позаплановий і цільовий інструктажі з охорони праці

Також рекомендуємо переглянути корисні відео по темі, в яких більш детально розглянуто дане питання:

Ось ми і розглянули види інструктажів з охорони праці, порядок та строки їх проведення. Сподіваємося, наша коротка пам'ятка була для вас корисною!

Корисне по темі:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

33 − 25 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map