Федеральна програма розвитку освіти

Федеральна програма розвитку освіти

Федеральна програма розвитку освіти. Державні і соціальні гарантії навчаються

З квітня 2000 р Федеральна програма розвитку освіти є організаційною основою державної політики Російської Федерації в галузі освіти Програма, розрахована на 2000-2005 рр., Визна-ляет стратегію пріоритетного розвитку системи освіти і заходи щодо її реалізації, а також передбачає забезпечення нормального функ- вання та сталого розвитку системи. Основні цілі і завдання Програми розвиваються відповідними регіональними програмами, які враховують національно-культурні, соціально-економічні, екологічні, культурні, демографічні та інші особливості конкурують-ного регіону і спрямовані на вирішення питань, віднесених законодав-будівництві Російської Федерації в галузі освіти до ведення суб'єктам підприємни -тов Російської Федерації.

Винятком не є Програма поліпшення якості життя населення Бєлгородської області одним з напрямків реалізації, якою передбачено підвищення якості освітніх послуг (додаток).

Реалізація цілей Федеральної програми розвитку освіти забезпечується за допомогою як поточного фінансування за рахунок бюджетів всіх рівнів, так і додаткового це-лівого фінансування заходів і проектів Програми, спрямованих на вирішення завдань розвитку системи на основі досягнень науки і практики.

реклама здесь 1

Головна мета Програми - розвиток системи освіти в інтересах формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості в ім'я економічного і соціального прогресу суспільства на основі проголошеного Російською Федерацією пріоритету освіти.

Органи державної влади, суспільство, система освіти при реалізації програми забезпечують досягнення наступних цілей:

- надання громадянам загальнодоступного безкоштовного початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти та початкової професійної освіти, а також на конкурсній основі безкоштовної середньої професійної, вищої професійної та післявузівської професійної освіти в державних і комунальних навчальних закладах в межах державних освітніх стандартів, якщо освіту певного рівня громадяни отримують вперше;

- створення соціально-економічних умов для реалізації констатує-ційних прав громадян на освіту;

- гармонійний розвиток особистості і її творчих здібностей на основі-ве формування мотивації необхідності освіти і самообразова-ня протягом усього життя;

- подальший розвиток нормативно-правових, соціальних, економіч-ських, організаційних і змістовних основ реалізації державної-ної політики в сфері освіти;

- забезпечення правових, соціальних і економічних гарантій функ-ня і збалансованого сталого розвитку системи образо-вання в інтересах особистості, суспільства і держави;

реклама здесь 2

- збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Рос-сийской Федерації з урахуванням особливостей багатонаціонального дер-жави;

- формування системи демократичного, державно-громадського управління освітою;

- вдосконалення взаємодії державних органів вла-сти, органів місцевого самоврядування та громадських організацій в галузі розвитку системи освіти;

- розмежування компетенції в галузі освіти між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в відпо-відно до законодавства про освіту, іншими нормативними пра-вовимі актами і укладення договорів, що стосуються конкретних аспектів спільного ведення;

- досягнення ефективності та високої якості освіти, наукової і науково-технічної діяльності освітніх установ;

- підтримка і розвиток механізмів інтеграції систем освіти дер-жав - учасниць Співдружності Незалежних Держав і забезпечення го-Сударства сприяння в задоволенні освітніх потреб з-отечественніков;

- розвиток рівноправного, взаємовигідного, соціально і економічно доцільного співпраці системи освіти Російської Федера-ції з системами освіти іноземних держав і міжнародними організаціями.

Основними позиціями в області державних і соціальних гарантій навчаються є

- забезпечення реалізації права громадян на безкоштовне загальне, в тому числі середнє повну освіту, професійно-технічну освіту і додаткову освіту дітей;

- розширення доступності одержуваного вперше безкоштовного (на кон-курсной основі) середньої, вищої і післявузівської професійно-го освіти з реалізацією додаткових гарантій права на обра-тання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків;

- надання можливості вибору професійних освітньої-вих програм, індивідуалізація навчання, створення умов, що забезпечують професійне самовизначення і трудоустройст-під навчаються;

- забезпечення умов для отримання учнями повноцінного харчування в їдальнях навчальних закладів, в тому числі на пільгових фінансових умовах або безкоштовно,

- надання фінансових пільг які навчаються при користуванні послугами організацій соціально-культурного призначення (гуртожитками, го-жавними і муніципальними бібліотеками, музеями, об'єктами культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого призначення) і транспортом;

- розвиток самоврядування навчаються в навчанні і в побуті;

- розробка і реалізація системи заходів охорони життя і здоров'я обу-чающіхся;

- забезпечення умов для здобуття професійної освіти особами з обмеженими можливостями через стан здоров'я;

- розробка системи заходів заохочення за успіхи у навчанні та науковій діяль-ності;

- виділення бюджетних асигнувань на утримання об'єктів соціаль-но-культурної інфраструктури системи освіти і соціальну під-радити учнів відповідно до законодавства про освіту;

- розробка системи заходів по створенню робочих місць для учнів на період проходження навчально-виробничої практики з оплатою ви-конання роботи;

- вдосконалення правових основ взаємовідносин педагогич-ських працівників, які навчаються і їх батьків (законних представників.

Механізм реалізації програми передбачає щорічне формиро-вання робочих документів. Складається перелік першочергових робіт, що випливають із системи заходів програми, з розмежуванням діяль-ності виконавців, джерел і обсягу фінансування. Створюється координаційний план спільних дій Міністерства освіти Російської Федерації з іншими федеральними органами виконавчої влади і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.

З метою реформування та модернізації освіти здійснюється розробка нормативних правових актів. В рамках реалізації комплекс-них програм готуються спеціальні збірники, в які включені нор-мативно, а також інструктивно-методичні матеріали. Контроль за реалізацією програми здійснюється Урядом Російської Фе-дерации відповідно до законодавства про освіту [5, 289].

Відповідно до Федерального закону №194-ФЗ від 30.12.2001 р «Про федеральному бюджеті на 2002 рік» Міносвіти Росії, як державному замовнику, на реалізацію Програми в 2002 р було виділено 2895,9 млн. Руб., В тому числі :

- НДДКР - 50,0 млн. Руб .;

- інші витрати - 1826,0 млн. руб .;

- капітальні вкладення - 1019,9 млн. руб.

Виконуючи рішення Уряду Росії №ІМ-897/11 від 18.07.2002 р та додатки №31 до Федерального закону «Про федеральному бюджеті на 2002 рік», обсяг бюджетних асигнувань, виділених на реалізацію Програми за статтею «інші потреби», був скорочений на 89,6 млн. руб. Всього на реалізацію Програми у 2002 р з федерального бюджету фактично надійшло 2807,0 млн. Руб., Що склало 96,9% від спочатку передбачених федеральним бюджетом коштів [4, 261].

Відбулися зміни в схемі управління реалізацією Програми. Для посилення контролю за результативністю реалізації Програми колегією Міносвіти Росії в 2002 р були схвалені і потім затверджені наказом Міносвіти №3361 від 23.09.2002 р «Про вдосконалення механізму управління реалізацією Федеральної програми розвитку освіти» зміни в її механізмі управління. Був створений Науково-координаційна рада Федеральної програми розвитку освіти. На чолі з міністром освіти розроблені і затверджені положення про Науково-координаційну раду, нова редакція положення про робочих комісіях з пріоритетних напрямів Програми.

Для кожного із затверджених на 2004 р пріоритетних напрямків наказом Міносвіти були створені робочі комісії на чолі із заступниками міністра, до складу яких увійшли представники профільних підрозділів Міносвіти і інших зацікавлених міністерств і відомств, педагогічної громадськості.

При затвердженні пріоритетних напрямків Програми на 2003 р в значній мірі вдалося перейти від схеми «рівневого підходу», орієнтованого на вирішення окремих, нехай дуже важливих завдань з модернізації освіти, до формування напрямків комплексного характеру, що включають взаємопов'язані функціональні завдання кількох рівнів освіти. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність координації робіт, реалізувати цілісні і комплексні зміни, уникнути міжрівневих розривів. При формуванні переліку пріоритетних напрямків Програми на 2004 р зазначений підхід повинен бути посилений.

Разом з тим, в організації робіт по Програмі ще залишається ряд проблем, вирішення яких необхідно передбачити при формуванні та реалізації Програми на 2004 р

Істотна проблема створення сис-теми моніторингу соціальної та економі-чеський ефективності реалізації Про-грами. Ця проблема потребує серйоз-ної наукової опрацюванні в тісній взаємодії з фахівцями Мінекономрозвитку Росії, Мінфіну Росії, Рахункової палати Російської Федерації.

Ще одна проблема - необхідність вдосконалення системи взаимодейст-вия і координації робіт, виконуваних в рамках Програми за всіма трьома статтями бюджетних витрат. Потрібно більш чет-кая координація робіт, що фінансуються в рамках Програми за статтею «капиталь-ні вкладення» з діяльністю освітньої-вих установ, що беруть участь в робо-тах за основними напрямками модернізує-ції освіти.

Для посилення ко-ординації робіт в галузевих програм-мах наукових досліджень Мінобразова-ня Росії в галузі освіти, робіт, виконуваних в рамках інших Федераль-них цільових програм, пов'язаних з мо-модернізацією і розвитком освіти, а також для забезпечення реалізації основних приори- тів державної освітньої політики Колегією з освіти і науки державної Думи було вирішено: 1) Прийняти до відома інформацію про підсумки реалізації Федеральної про-грами розвитку освіти в 2002 р і схвалити діяльність під розділень Міносвіти Росії, які брали участь в її виконанні; 2) Затвердити на 2004 р пріоритет-ні напрямки реалізації програми, керівників робочих комісій і струк-турне підрозділи, відповідальних за реалізацію пріоритетних напрямків Програми, що фінансуються за статтею «інші витрати (потреби)»; 3) Керівникам робочих комісій з пріоритетних напрямів Програм-ми направити в Управління розвитку матеріально-технічної бази, соціальної сфери та майнових відносин пере-чень об'єктів для вирішення питання про їх фінансування в 2004 р в рамках Про-грами за статтею «капітальні вкладення» ; 6) Управлінню розвитку освітньої-ня було доручено розробити на основі ут-вержденію пріоритетних напрямків реалізації Програми та направити до органів державної влади суб'єктів Федера-ції пріоритетні напрямки реалізації державної освітньої політики для їх використання при плануванні та реалізації програм розвитку освітньої-ня суб'єктів Федерації в 2004 р .;

- підготувати проект плану розподілу коштів між пріоритетними направ-лениями Федеральної програми розвитку освіти, запланованих за статтею «інші потреби» в 2004 р .;

- провести нараду-семінар для членів робочих комісій з питань планування та організації робіт за Програмою;

- подати на розгляд Науково-координаційної ради Програми перед-розкладання за пріоритетними напрямами науково-дослідних і дослідно-конст-рукторскіх робіт, планованим в рамках Програми на 2004 рік, і організації кон-курсного відбору проектів;

- уявити паспорта пріоритетних напрямків ФПРО на 2004 р на утверж-дення Науково-координаційної ради ФПРО;

- подати на розгляд коорд-націон ради Міносвіти Росії по забезпеченню реалізації концепия-ції модернізації російської освіти пропозиції щодо розробки проекту федерального закону «Про Федеральної про-грамі розвитку освіти на період 2006-2010 рр.»; 7) Органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації було рекомен-дова:

- планувати розробку і реализо-вать регіональні програми розвитку освіти з урахуванням пріоритетних на-правлінь і першочергових робіт, уста-встановлюються в рамках Федеральної програми розвитку освіти на 2004 рік, а також іншими федеральними цільовими програмами, спрямованими на розвиток освіти;

- планувати виділення бюджетних і залучення позабюджетних коштів для фінансування проектів, які виконуються в рамках Програми;

- спільно з Міносвіти Росії вести комплексний моніторинг реалізації заходів Програми.

За міжнародною статистикою ЮНЕСКО і Всесвітнього банку, Росія вкладає в систему освіти чимало коштів. У порівняльному доповіді ЮНЕСКО за 2003 рік - «Острів знань в контексті міжнародних показників» - експерти зробили висновок, що частка бюджетних витрат, які Росія виділяє на деякі види освіти, відповідає рівню багатьох країн. Витрати на освіту в 2003 році зросли на 19,5% в порівнянні з 2002 роком. Питома вага федеральних витрат на освіту у видатковій частині федерального бюджету зріс з 3,45% в 1998 р до 4,43% в 2004 р [11, 11].

На закінчення цього розділу наведемо цитату екс-міністра освіти В.М. Філіппова: «У нас хороший Закон про освіту! Проблема в тому, що на його реалізацію немає грошей. Записано, що на освіту треба витрачати 10% ВВП. Що 3% з них треба витрачати на потреби вищої освіти, а цих грошей немає. Закріплено законодавчо, що зарплата вчителів повинна бути дорівнює середній по промисловості, це приблизно 6 тис. Рублів, але вчитель отримує рівно в два рази менше. Закон є - грошей немає »[20, 55].

Отже, Програма є одним з основних інструментів практичної реалізації більшості напрямків сучасної державної освітньої політики, сформульованих 29 грудня 2001 року в Концепції модернізації російської освіти на період до 2010 року. З огляду на вищевикладену законодавчу базу і проблеми, що виникають в країні, і що вимагають дозволу, державою, в міру необхідності, проводяться реформи.

За останні десять років практично всі розвинені країни проводили різні по глибині масштабами реформи національних систем освіти, вкладаючи в це величезні фінансові кошти. Реформи освіти отримали статус державної політики, так як держави стали усвідомлювати, що рівень освіти в країні визначає її майбутнє.

Федеральна програма розвитку освіти;

Істотно поліпшити стан справ в галузі освіти покликана розроблена Федеральна програма розвитку освіти, яка в даний час є організаційною основою державної політики Російської Федерації в галузі освіти. Дана Федеральна програма розвитку освіти затверджена Федеральним законом, який був прийнятий 10 квітня 2000 року (N 51-ФЗ "Про затвердження Федеральної програми розвитку освіти").
Федеральна програма розвитку освіти є організаційною основою державної політики Російської Федерації в галузі освіти і визначає стратегію пріоритетного розвитку системи освіти і заходи її реалізації.
Основні цілі і завдання Програми розвиваються відповідними регіональними програмами, які враховують національно-культурні, соціально-економічні, екологічні, культурні, демографічні та інші особливості конкретного регіону і спрямовані на вирішення питань, віднесених законодавством Російської Федерації в галузі освіти до ведення суб'єктів Російської Федерації.
Терміни реалізації Програми - 2000-2005 роки.
Головна мета Програми - розвиток системи освіти в інтересах формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості і в якості одного з факторів економічного і соціального прогресу суспільства на основі проголошеного Російською Федерацією пріоритету освіти.

Очікуваними результатами реалізації Програми є збереження та розвиток системи освіти в інтересах особистості, суспільства і держави.
Програма реалізується в 2000-2005 роках і передбачає забезпечення нормального функціонування та сталого розвитку системи освіти.
Етапи реалізації Програми:
1) 2000-2001 роки - намічено здійснити комплекс заходів щодо збереження та підтримання системи освіти і підготувати умови для її подальшого розвитку. Найважливішими напрямками реалізації Програми в зазначені роки є запобігання кризових процесів в системі освіти, прийняття невідкладних заходів щодо нормалізації роботи освітніх установ незалежно від їх форм, типів і видів, системи освіти в цілому, вдосконалення нормативно-правової та статистичної бази в галузі освіти, реструктуризація системи підготовки фахівців;
2) 2002-2005 роки - передбачається перейти до стійкого еволюційного розвитку системи освіти, що задовольняє інтересам і потребам особистості, суспільства і держави. (Див. Додатковий ілюстративний матеріал.)
Найважливішим моментом створеної системи освіти є встановлення в Російській Федерації державного освітнього стандарту, що включає федеральний і національно-регіональний компоненти. Ця двокомпонентна система створила сприятливі умови не тільки для збереження єдиного освітнього простору Росії та еквівалентність дипломів, але і для врахування національних особливостей в освітніх програмах.

ФЕДЕРАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Професійну освіту. Словник. Ключові поняття, терміни, актуальна лексика. - М .: НМЦ СПО. С.М. Вишнякова. 1999.

Дивитися що таке "ФЕДЕРАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ" в інших словниках:

Федеральна цільова програма розвитку освіти на 2011-2015 роки - Рішення про розробку Федеральної цільової програми розвитку освіти на 2011 2015 роки було прийнято розпорядженням уряду Російської Федерації від 7 лютого 2011 року. Державний замовник координатор програми Міністерство ... ... Енциклопедія ньюсмейкерів

Федеральна цільова програма розвитку освіти на 2011-2015 рр - Загальний обсяг фінансування складе 137 мільярдів рублів. Мета програми забезпечення доступності якісної освіти. Її завдання модернізація загального та дошкільної освіти, приведення змісту та структури професійної освіти у відповідність ... Енциклопедія ньюсмейкерів

Федеральна резервна система США - (Federal Reserve System) Федеральна резервна система США це система банків, що виконує роль центробанку США Федеральна резервна система США: передумови і історія створення, закон про Федеральному Резерві, функції, Центробанк США, зв'язку з ЦБ РФ ... Енциклопедія інвестора

Федеральна міграційна служба Росії - Емблема ФМС Прапор ФМС Росії Федеральна міграційна служба (ФМС Росії) федеральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції та здійснює правозастосовні функції, функції з контролю, нагляду і ... ... Вікіпедія

Федеральна цільова програма Житло - В ході реалізації Державної цільової програми Житло, схваленої постановою Ради Міністрів Уряду Російської Федерації від 20 червня 1993 р N 595, Основних напрямів нового етапу реалізації Державної цільової програми ... ... Житлова енциклопедія

Державна програма - (Government program) Державна програма це інструмент державного регулювання економіки, що забезпечує досягнення перспективних цілей Поняття державної програми, види державних федеральних і муніципальних програм, ... ... Енциклопедія інвестора

Новосибірський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти - Державна бюджетна освітня установа додаткової професійної освіти Новосибірської області «Новосибірський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти», 1939-го року згідно наказу ... ... Вікіпедія

Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації - Міністерство економічного розвитку Російської Федерації (Мінекономрозвитку) федеральне міністерство, яке здійснює функції з вироблення державної політики та нормативного правового регулювання в сфері економічного розвитку, ... ... Вікіпедія

Міністерство економічного розвитку і торгівлі - Міністерство економічного розвитку Російської Федерації (Мінекономрозвитку) федеральне міністерство, яке здійснює функції з вироблення державної політики та нормативного правового регулювання в сфері економічного розвитку, ... ... Вікіпедія

Міністерство економічного розвитку і торгівлі РФ - Міністерство економічного розвитку Російської Федерації (Мінекономрозвитку) федеральне міністерство, яке здійснює функції з вироблення державної політики та нормативного правового регулювання в сфері економічного розвитку, ... ... Вікіпедія

Федеральна програма розвитку освіти

Федеральна програма розвитку освіти

Прийнята Державною думою РФ 15 березня 2000 року як Федеральний Закон, який регламентує державну політику в галузі освіти, і в якості основи виділення коштів з федерального бюджету на 2001-2005 рр. Програма розроблена за рішенням Уряду РФ від 14 жовтня 1992 № 787 "Про організацію конкурсу на розробку федеральної програми розвитку освіти".

На конкурсній основі було відібрано кілька проектів Програми, які доопрацьовані в період 1994-1999 рр. Міністерством освіти РФ. Нова редакція Програми схвалена урядом РФ на засіданні 24 червня 1999 року та введена в дію Указом в.о. Президента РФ В. В. Путіним з 10 квітня 2000 № 51-ФЗ. Державним замовником Програми є Міністерство освіти РФ. Федеральна програма розвитку освіти має наступну структуру:

Розділ I. Стан і основні проблеми розвитку системи освіти.

Коротка характеристика рівнів системи освіти.

Розділ П. Цілі, завдання і терміни реалізації Програми.

Розділ III. Напрями реалізації Програми та очікувані результати.

Загальні напрямки розвитку системи освіти.

Забезпечення реалізації та розвитку освітніх програм (основних, додаткових і спеціальних).

Державні і соціальні гарантії навчаються.

Науковий супровід Програми.

Розділ IV. Ресурсне забезпечення системи освіти.

Забезпечення системи освіти кадрами.

Матеріально-технічне забезпечення освітніх установ. Розділ V. Фінансове забезпечення Програми (наведена приблизна структура

витрат на реалізацію Програми по роках і напрямками фінансування).

Розділ VI. Система заходів з реалізації Програми (включені комплексні заходи щодо реалізації розділів III, IV і V Програми із зазначенням термінів реалізації і відповідальних виконавців).

Положення Федеральної програми розвитку освіти:

дан критичний аналіз стану і проблем системи освіти в Росії за період з 1990 по 1998 рр .;

визначені цілі, завдання і терміни реалізації Програми. "Головною метою Програми є розвиток системи освіти в інтересах формування гармонійно розвиненої, соціально активної творчої особистості";

визначені терміни реалізації Програми (2000-2005 рр.) і передбачено здійснення комплексних заходів щодо збереження та підтримання системи освіти, що задовольняє інтересам особистості, суспільства і держави;

встановлені конкретні напрямки та заходи розвитку системи освіти за видами освітніх програм (загальноосвітніх, професійних і додаткових);

визначені очікувані результати реалізації Програми за видами освітніх програм за допомогою якісних показників;

сформульовані завдання щодо забезпечення системи освіти ресурсами (викладацькі кадри, матеріально-технічне забезпечення та соціальна підтримка працівників освіти);

розроблено фінансове забезпечення Програми з приблизною структурою расхо дов на реалізацію Програми по роках і напрямками фінансування.

Програма "Реформування освіти" є складовою частиною Програми "Основні напрямки соціальної та економічної політики Уряду Російської Федерації на довгострокову перспективу (проект)". Розробка Програми здійснювалася центром стратегічних розробок Германа Грефа з активною участю Вищої школи економіки та Міністерства освіти РФ. Програма розрахована на період 2000-2010 рр.

У Програмі розділ 1 називається "Реформування освіти", він включає 11 підрозділів (параграфів):

Очікуваний внесок освіти в модернізацію Росії.

Напрямок модернізації освіти.

Нові інститути системи освіти.

Напрямки модернізації освіти в 2000-2010 рр.

Система якості і єдиний іспит.

Початкову і середню професійну освіту.

Повна вища освіта відповідного.

Додаткове і фундаментальну наукову, професійну освіту.

Розвиток педагогічних кадрів.

З метою соціальної політики визначено "забезпечення загальної доступності та суспільно прийнятного якості базових соціальних послуг, до числа яких відносяться, перш за все, медичне обслуговування і загальну освіту".

У розділі 1.1 зазначено, що зростає роль освіти в модернізації економіки як форми "" освоєння людьми нових соціальних навичок і ролей ". Росія повинна вибрати освіту в якості однієї з" національних точок зростання ". Дійсно, інвестиції в підвищення якості людського капіталу є умовою розвитку всіх галузей економіки.

У розділі 1.2 зазначено, що бюджетне фінансування освіти в реальному вираженні опустилося нижче 40% від рівня 1991 року, що призвело до накопичення хронічної заборгованості з оплати комунальних витрат і заробітної плати в сумі 45 млрд. Руб. до початку 2000 р Скорочення фінансування і непослідовне проведення реформ в освіті призвели до таких наслідків:

відбулося зростання соціального та територіальної нерівності в сфері професійної освіти;

структура підготовки фахівців не збігається з потребами ринку праці: в наявності бурхливе зростання підготовки фахівців економіко-гуманітарного профілю поряд з браком фахівців середньої ланки і кваліфікованих робітників;

посилився розрив між високим рівнем вимог професійної освіти в галузі природничих наук і якістю початкової та середньої професійної освіти.

У розділі 1.3 зроблений акцент на підвищення якості освіти на основі його відкритості та інформатизації, рівності доступу різних верств населення до освіти, створення "ефективних механізмів трансляції соціального замовлення" за рахунок персональних і цільових бюджетних субсидій, розширення участі суспільства в управлінні освітою через піклувальні ради. Для модернізації освіти, на думку авторів Програми, необхідно забезпечити 3 базових умови:

підвищення заробітної плати викладачів до рівня, який залучає в освіту кадри, тобто вище середнього по галузях економіки Росії;

фінансування інформатизації освіти та впровадження сучасних технологій навчання, включаючи Інтернет;

формування нових інститутів освіти, що забезпечують мобілізацію коштів населення і підприємств, підвищення якості освітніх послуг.

У розділі 1.4 наведені якісні та кількісні ресурси модернізації освіти: традиції і високий освітній рівень населення; розширення бюджетного фінансування; мобілізація частини коштів населення (оцінка засобів в розмірі до 1,5% ВВП); залучення коштів підприємств і організацій (близько 10 млрд. руб. на рік).

У розділі 1.5 запропоновані "нові інститути системи освіти" в формі персоніфікації бюджетного фінансування на одного учня і студента, реалізації академічної та економічної автономії навчальних закладів під контролем суспільства, стимулювання припливу приватних коштів за допомогою податкових пільг.

Модернізація загальної освіти (розділ 1.5) здійснюється шляхом реалізації моделі гнучкого відкритої освіти в школі, створення інтеграційних структур типу "дитячий садок - школа", "школа - ПТУ", "школа - ссузів", переходу до нормативного та бюджетного фінансування пропорційно кількості учнів, переходу загальноосвітніх навчальних закладів на госпрозрахунок в статусі юридичної особи.

Як засіб підвищення якості та уніфікації загальної та середньої освіти пропонується перехід на державні стандарти освіти і загальнодержавну систему атестації випускників на основі "єдиного державного іспиту" (ЄДІ). За результатами іспиту учень отримує право на диференційовану фінансову підтримку подальшого професійної освіти (розділ 1.7 Програми).

Заслуговують на увагу ідеї щодо розвитку вищої професійної освіти (ВПО), де закладено основний потенціал інноваційного розвитку країни (розділ 1.9 Програми):

зміна структури ВПО за рахунок ринкового попиту з боку сімей з урахуванням державних іменних фінансових зобов'язань (ГИФО) і державно го замовлення на підготовку фахівців інноваційного профілю;

збільшення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів з бюджету (кошти зросли за 5 років в 2-3 рази) і приватних інвестицій населення за платне навчання;

зміна фінансування навчання студентів на основі результатів "єдиного іспиту" за рахунок ГИФО і державних стипендій (соціальних і академічних);

створення великих університетських комплексів як нового типу навчальних за ведений, що з'єднує різні рівні освіти і види освітніх установ (гімназії, ПТУ, коледжі, ссузів, ВНЗ, ІПК), а також НДІ і КБ, базові підприємства і організації, об'єкти соціальної сфери.

У розділі 1.10 надано пропозиції щодо розвитку додаткового і післявузівської професійної освіти. Прогнозується зростання потужності освітніх установ в 3-4 рази, необхідної для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації 20 млн. Чоловік і скорочення імпорту освітніх послуг з боку високорозвинених країн.

З метою розвитку педагогічних кадрів (розділ 1.11) запропоновано формування ефективного ринку викладачів, оновлення корпусу менеджерів у сфері освіти, підвищення загального рівня оплати праці викладачів, поліпшення комплексного забезпечення за рахунок "накопичувальних рахунків" і введення варіативної системи підвищення кваліфікації за моделлю іменного освітнього чека один раз в 5 років.

Висновки за змістом програми "Реформування освіти":

Програма містить ряд новаторських, ринкових пропозицій щодо реформування системи освіти на основі зміни бюджетного фінансування та забезпечення персональних гарантій громадян на отримання професійної освіти.

Програмі притаманні загальні недоліки, викладені вище і характеризують Федеральну програму освіти. Перш за все, відсутні показники і критерії оцінки, доказово підтверджують поліпшення рівня і якості освіти населення Росії.

Безсумнівний ефект можна отримати при об'єднанні позитивних пропозицій Федеральної програми розвитку освіти, Національної доктрини освіти і Програми "Реформування освіти" Уряду РФ для вирішення головного стратегічного завдання - проведення реформування системи освіти в суспільстві.

Затверджено Федеральна цільова програма розвитку освіти на 2016 - 2020 роки

Програма спрямована на забезпечення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного соціально орієнтованого розвитку Росії.

До основних завдань Програми відносяться:

- створення і поширення структурних і технологічних інновацій у професійній освіті;

- розвиток сучасних механізмів, змісту і технологій загального та додаткової освіти;

- реалізація заходів популяризації серед дітей та молоді науково-освітньої і творчої діяльності, виявлення талановитої молоді;

- створення інфраструктури, що забезпечує умови для навчання і підготовки кадрів для сучасної економіки;

- формування затребуваною системи оцінки якості освіти і освітніх результатів.

Програмою передбачено надання субсидій з федерального бюджету суб'єктам РФ на підвищення якості і конкурентоспроможності вітчизняної освіти, трансляцію і впровадження нових моделей і механізмів забезпечення доступності освітнього середовища, поширення структурних, змістовних і технологічних інновацій.

Прогнозований загальний обсяг фінансування Програми - більш 112 млрд рублів.

Федеральні програми в сфері освіти і науки

Федеральні програми в сфері науки

Цікаво і корисно знати, які саме напрямки науки, техніки і технології зараз є пріоритетними, - це відображено в федеральних цільових програмах:

Федеральна цільова програма розвитку освіти на 2011-2015 роки. Затверджено Постановою Уряду РФ від 7 лютого 2011 р №61

Федеральна цільова програма "Медицина високих технологій". Затверджено Постановою Уряду РФ від 25 листопада 1998 р №1391

Концепція федеральної цільової програми «Російська мова (2006-2010 роки)". Затверджено Розпорядженням Уряду РФ від 5 вересня 2005 р №1355-р

федеральна цільова програма "Російська мова (2006-2010 роки)". Затверджено Постановою Уряду РФ від 29 грудня 2005 р №833

Федеральна цільова програма "Російська мова" на 2002-2005 роки. Затверджено Постановою Уряду РФ від 27 червня 2001 р №483

Федеральна цільова програма "Електронна Росія (2002-2010 роки)". Затверджено Постановою Уряду РФ від 28 січня 2002 р №65 і двічі фактично повністю змінювалася спочатку Постановою Уряду РФ від 15 серпня 2006 р №502, а потім і Постановою Уряду РФ від 09.06.2010 №403

Федеральні програми в сфері освіти

Освіта - це основа для розвитку науки. Російська система освіти здатна конкурувати з системами освіти передових країн. Федеральні програми розвитку освіти приділяють особливу увагу інформатизації освіти, переходу до безперервного, протягом усього життя, освіти, та ін. Питань:

Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 року. Затверджено Наказом Міністерства освіти РФ від 11.02.2002 р №393

Національна доктрина освіти в Російській Федерації. Затверджено Постановою Уряду РФ від 4 жовтня 2000 р №751

Федеральна цільова програма розвитку освіти на 2006-2010 роки. Затверджено Постановою Уряду РФ від 23 грудня 2005 р №803

Федеральна програма розвитку освіти. Затверджено Федеральним законом від 10 квітня 2000 року №51-ФЗ

Організація роботи з програмами

Про те, як організовується робота з цими федеральними програмами в Міносвіти Росії див .:

Нововведення припинено в 2014 році. Версії законів можуть не бути актуальними.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

55 − = 45

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map