Договір на виконання монтажних робіт

Зразок договору на виконання робіт по монтажу

Договір № 21
на монтаж системи відеоспостереження

ТОВ "Лимон", іменоване надалі "Замовник", в особі директора Іванова І.П. діючого на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ "Охорона підприємств", іменоване надалі "Підрядник", в особі директора Шумилина П.І., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, іменовані надалі Сторони, уклали цей договір про наступне:

реклама здесь 1

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник зобов'язується власними силами (без залучення субпідрядних організацій) з використанням власного (ой) / орендованого (ой) обладнання, техніки і персоналу, за свій ризик виконати роботи по монтажу системи відеоспостереження (далі - роботи) будівлі ТОВ "Лимон", розташованого в м . Красноярську, вул. Радянська, 24 (далі - об'єкт) і здати об'єкт, готовий до експлуатації Замовнику в установлені цим договором терміни.
1.2. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в розмірі та в порядку, встановленому п.7 цього договору, а Замовник гарантує Підряднику оплату виконаних робіт Одержувачем.
1.3. Види і обсяг робіт вказані в кошторисі, що є невід'ємною частиною цього договору (Додаток №1).

2. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1. Календарні строки виконання робіт визначаються графіком виконання робіт (Додаток №3), який Замовнику надається Підрядником на момент підписання цього договору.
Тривалість робіт: 30 днів з дати підписання цього договору сторонами.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛАМИ І УСТАТКУВАННЯМ
3.1. Підрядник бере на себе зобов'язання забезпечити виконання робіт вищезгаданого об'єкту необхідними матеріалами і обладнанням.
3.2. Підрядник зобов'язується забезпечити приймання, розвантаження і складування прибувають на об'єкт матеріалів і устаткування.
3.3. Підрядник несе відповідальність за збереження всіх поставляються для виконання контракту матеріалів, обладнання до підписання акту виконаних робіт та передачі відповідних документів.
3.4. Реалізація матеріалів, не використаних Підрядником при виконанні робіт по даному об'єкту і оплачених Замовником, здійснюється Замовником.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Підрядник зобов'язаний:
4.1.1.Виполніть всі роботи в обсязі і в строки, передбачені цим договором та здати об'єкт Замовнику в стані, що забезпечує його нормальну експлуатацію.
4.1.2.Обеспечіть:
- даний об'єкт необхідними матеріалами і обладнанням;
- виробництво робіт в повній відповідності з кошторисом, встановленими нормами і правилами;
- своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених при прийманні робіт і протягом гарантійного терміну експлуатації об'єкта.
4.1.3. Забезпечити в ході робіт виконання необхідних заходів по техніці безпеки.
4.1.4. Сповістити Замовника в 3-денний термін про завершення робіт по об'єкту.
4.1.5. Негайно сповістити Замовника і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:
- непридатності або недоброякісності матеріалів, обладнання.
- можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;
- інших, не залежних від Замовника обставин, що загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.
4.1.6. Забезпечити належну охорону матеріалів, обладнання та іншого майна на майданчику, де Підрядником проводяться роботи (далі - робоча площадка) до приймання Замовником об'єкта.
4.1.7. Забезпечити утримання та прибирання робочого майданчика. Провести прибирання сміття протягом 24 годин після закінчення робіт.
4.2. Замовник зобов'язаний:
4.2.1. Гарантувати оплату виконаних Підрядником робіт;
4.2.2. Виконувати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені цим контрактом.
4.2.3. Передати Підряднику для виконання робіт об'єкт в 3-денний термін з дня підписання цього договору за актом на період виконання робіт і до їх завершення.
4.2.4. При завершенні робіт прийняти виконані Підрядником роботи.
4.2.5. Оплатити виконані Підрядником роботи в розмірах і в строки, встановлені п.7 цього контракту.
4.2.6. Виконувати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені цим контрактом.

5. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
5.1. Роботи повинні виконуватися за адресою м Красноярськ, вул. Радянська, 24 відповідно до графіка виконання робіт, який надається Підрядником на момент підписання контракту.
5.2. Замовник призначає свого представника (вказати ПІБ представника) Малєєва Віктора Івановича, який від імені Замовника спільно з Підрядником оформляє акти на виконані роботи, здійснюють контроль за виконанням робіт, а також проводить перевірку відповідності використовуваних Підрядником матеріалів і обладнання до умов контракту.
Уповноважений Замовником представник має право безперешкодного доступу до всіх видів робіт протягом усього періоду їх виконання і в будь-який час виробництва.
5.3. За погодженням сторін на робочому майданчику при необхідності будуть проводитися наради щодо вирішення виникаючих в ході робіт питань.
5.4. Підрядник самостійно організовує виробництво робіт на об'єкті за своїми планами і графіками, зв'язаним з термінами, вказаними в п. 2 цього контракту.
5.5. Забезпечення загального порядку на робочому майданчику є обов'язком Підрядника.
5.6. Підрядник письмово інформує Замовника за 2 дні до початку приймання окремих відповідальних конструкцій і прихованих робіт по мірі готовності. Готовність прийнятих конструкцій і робіт, підтверджується підписанням Замовником і Підрядником актів проміжного приймання відповідальних конструкцій, актів огляду прихованих робіт. Підрядник приступає до виконання наступних робіт тільки після письмового дозволу Одержувача, внесеного в журнал виробництва робіт.
Якщо закриття робіт виконано без підтвердження Замовником або він не був поінформований про це або поінформований із запізненням, то на його вимогу Підрядник зобов'язаний за свій рахунок розкрити будь-яку частину прихованих робіт, відповідно до вказівки Замовника, а потім відновити її.
5.7. У разі якщо Замовником будуть виявлені неякісно виконані роботи, то Підрядник своїми силами і без збільшення вартості робіт зобов'язаний в погоджений термін переробити ці роботи для забезпечення їх належної якості.
5.8. З моменту початку робіт і до їх завершення Підрядник веде журнал виробництва робіт.
Якщо Замовник не задоволені ходом і якістю робіт або записами Підрядника, то вони викладають свою думку в журналі виконання робіт. Підрядник зобов'язаний вжити заходів до усунення недоліків, обгрунтовано зазначених Замовником в журналі.

6. Приймання ВИКОНАНИХ РОБІТ
6.1. Приймання, виконаних робіт проводиться Замовником на підставі письмового повідомлення Підрядника про закінчення виконання етапу робіт протягом 3 (трьох) календарних днів або по об'єкту в цілому. Підрядник повинен передати пакет виконавчої документації за 3 (три) календарних дні до початку приймання виконаних робіт. Приймання виконаних робіт проводиться за участю представників Підрядника, Замовника.
6.2. Приймання етапу виконаних робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами актів здачі-приймання виконаних робіт форми КС-2 (ст.753 Цивільного кодексу РФ) і виконавчої документації на виконані роботи.
6.3. Приймання завершених робіт здійснюється на підставі акта приймання в експлуатацію закінченого об'єкта і при наявності погоджень відповідних наглядових органів.
6.4. Приймання об'єкта здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Одержувачем письмового повідомлення Підрядника про його готовності.
6.5. Підрядник повинен передати Замовнику за 3 (три) дні до початку приймання готового об'єкта один екземпляр виконавчої документації в складі певному Замовником, згідно з цим контрактом. Підрядник письмово підтверджує Замовнику, що дані комплекти документації повністю відповідають фактично виконаним роботам.
6.6. Підрядник після оформлення приймання виконаних робіт Замовником не звільняється від виконання будь-якого із зобов'язань, передбачених контрактом підряду, які залишилися невиконаними або виконані неналежним якістю перед підписанням акту про його прийняття. В цьому випадку до акту додається перелік недоробок із зазначенням термінів їх усунення.

7. ОПЛАТА РОБІТ
7.1. Ціна цього договору становить 245618,54 (двісті сорок і п'ять тисяч шістсот вісімнадцять) грн. 54 коп. (З урахуванням ПДВ _____%) згідно з кошторисом.
7.2. Замовник оплачує виконані роботи в такий спосіб:
- передоплата в розмірі 30% від ціни договору протягом 10 банківських днів з дати підписання сторонами цього договору;
- решта суми виплачується протягом 10 банківських днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт (форма КС-2), довідки вартості робіт (форма КС-3).
7.3. Оплата за виконані роботи проводиться Замовником безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Замовника.

реклама здесь 2

7.4. Індексація оплати робіт на період дії цього договору не передбачена.
7.5. Замовник за погодженням з Підрядником в ході виконання цього договору має право змінити не більше ніж на десять відсотків, передбачені цим договором обсяг робіт при зміні потреби в роботах, відповідно на виконання, яких укладено цей договір, або при виявленні потреби в додатковому обсязі робіт, не передбачених цим договором, але пов'язаних з роботами, передбаченими цим договором. При виконанні додаткового обсягу таких робіт Замовник за погодженням з Підрядником вправі змінити початкову ціну договору пропорційно обсягу таких робіт, але не більше ніж на десять відсотків такої ціни договору, а при внесенні відповідних змін до договору в зв'язку зі скороченням потреби у виконанні таких робіт Замовник зобов'язаний змінити ціну договору.

8. ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, ОБЛАДНАННЯ, виконуваних робіт. ГАРАНТІЯ
8.1. Всі матеріали, обладнання та роботи повинні:
- бути відповідних видів, описаних в локальному кошторисному розрахунку і відповідати вказівкам Замовника;
- поставляються для виконання робіт матеріали й устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТів, ТУ та підтверджуватися відповідними сертифікатами, повинні мати технічні паспорти, керівництва по експлуатації та технічного обслуговування обладнання.
8.2. Замовник має право оглядати матеріали та обладнання, що застосовуються Підрядником для виконання робіт. Підрядник зобов'язаний надати зразки будівельних матеріалів у відповідності з вибором і вимогами Замовника. Всі зразки будівельних матеріалів повинні бути надані Підрядником за його рахунок.
8.3. Підрядник гарантує:
o Виконання всіх робіт в повному обсязі і в строки, визначені умовами цього контракту робіт відповідно до локальних кошторисним розрахунком, чинним законодавством РФ, в тому числі Містобудівною кодексом РФ, відповідно до СНіПами (ст.754 ЦК), але в частині що не суперечить чинному законодавству РФ.
o Своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених при прийманні робіт і в період гарантійної експлуатації об'єкта.
8.4. Гарантійний термін експлуатації об'єкта - 24 місяців з дня підписання Замовником акту приймання в експлуатацію закінченого об'єкта. Результат роботи повинен протягом усього гарантійного терміну відповідати умовам контракту про якість. Гарантія якості результату роботи поширюється на все, що становить результат роботи.
8.5. Якщо в період гарантійної експлуатації будуть виявлені дефекти, які не дозволять продовжити нормальну експлуатацію об'єкта до їх усунення, то гарантійний строк продовжується відповідно на період усунення дефектів. Усунення дефектів здійснюються Підрядником за свій рахунок. Наявність дефектів і терміни їх усунення фіксуються двостороннім актом Підрядника і Замовника.
8.6. При відмові Підрядника від складання або підписання акту виявлених дефектів і недоробок, для їх підтвердження Замовник призначає кваліфікаційну комісію, яка складає відповідний акт фіксації дефектів і недоробок і їх характеру, що не виключає права сторін звернутися в Арбітражний суд Томської області по даному питанню.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків відповідно до чинного законодавства РФ.
9.2. Помилки, допущені Підрядником при виконанні робіт, виправляються їм за свій рахунок у погоджені з Замовником терміни.
9.3. Перевищення Підрядником вартості робіт, не підтверджені відповідними додатковими угодами сторін, що сталися з вини Підрядника, оплачуються останнім за свій рахунок, за умови, що вони не викликані невиконанням Замовником своїх зобов'язань.
9.4. У разі прострочення виконання Замовником зобов'язання, передбаченого цим контрактом, інша Сторона має право вимагати сплату неустойки (штрафу, пені). Неустойка (штраф, пені) нараховується за кожний день прострочення виконання зобов'язання, передбаченого контрактом, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого договором терміну виконання зобов'язання. Розмір такої неустойки (штрафу, пені) встановлюється в розмірі однієї трьохсот діючої на день сплати неустойки (штрафу, пені) ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації. Замовник звільняється від сплати неустойки (штрафу, пені), якщо доведе, що прострочення виконання зазначеного зобов'язання сталася внаслідок непереборної сили або з вини іншої Сторони.
9.5. У разі прострочення виконання Підрядником зобов'язання, передбаченого контрактом, Замовник має право вимагати сплату неустойки (штрафу, пені). Неустойка (штраф, пені) нараховується за кожний день прострочення виконання зобов'язання, передбаченого контрактом, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого договором терміну виконання зобов'язання. Розмір такої неустойки (штрафу, пені) встановлюється контрактом в розмірі однієї трьохсот діючої на день сплати неустойки (штрафу, пені) ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації. Підрядник звільняється від сплати неустойки (штрафу, пені), якщо доведе, що прострочення виконання зазначеного зобов'язання сталася внаслідок непереборної сили або з вини Замовника.
9.6. Сплата неустойок, а також відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань в натурі.

10. Форс-мажор
10.1. При невиконанні або частковому невиконанні будь-якої з сторін зобов'язань за даним контрактом внаслідок настання обставин непереборної сили, якщо вони безпосередньо вплинули на терміни виконання сторонами своїх зобов'язань, термін виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини.
10.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань в силу вищевказаних причин, повинна без зволікання подати письмове повідомлення про це іншу сторону протягом 5 днів з моменту настання таких обставин. Доказом зазначених у повідомленні фактів повинні служити документи, що видаються компетентними державними органами.
10.3. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої сторони відповідно до п. 10.2. тягне за собою втрату права посилатися на ці обставини.

11. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Цей договір, може бути, розірваний за згодою сторін або рішенням суду з підстав, передбачених цивільним законодавством РФ.

12 ІНШІ УМОВИ
12.1. Всі зміни, доповнення та додатки до договору повинні бути здійснені в письмовій формі, підписані належним чином уповноваженими представниками сторін. Всі зміни, додатки та доповнення, складені в належній формі і відповідно до умов цього договору, є його невід'ємною частиною.
12.2. Всі суперечки за цим договором вирішуються шляхом переговорів, при недосягненні згоди спори вирішуються в Арбітражному Суді Томської області.
12.3. Договір складений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
12.4. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим договором.
12.5. До договору додається копія ліцензії Підрядника на відповідний вид діяльності та є невід'ємною частиною цього договору (Додаток № 3).

13. Додатки до СПРАВЖНЬОМУ ДОГОВОРУ
13.1. Додатками до цього договору є наступні документи:
Додаток № 1 - Кошторис;
Додаток № 2 - Графік виконання робіт;
Додаток № 3 - Копія ліцензії Підрядника з доданням переліку видів робіт.

14. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін:

Содержание

Договір підряду на виконання будівельних робіт

1.1. Згідно з цим договором Підрядник зобов'язується побудувати, іменований надалі «Об'єкт», відповідно до Технічного завдання (Додаток №) і Кошторисом (Додаток №), а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні для виконання робіт умови, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну.

1.2. Технічне завдання складається з наступної технічної документації:.

1.3. Оплата виконаних робіт проводиться в розмірі, передбаченому Кошторисом, в наступному порядку і в такі строки:.

1.4. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

1.5. Термін дії договору: Початок робіт: «» 2018 року. Закінчення робіт: «» 2018 року.

2.1. Підрядник зобов'язується:

 • застрахувати ризики випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта, матеріалів, устаткування та іншого майна;
 • здійснювати будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до Технічного завдання та Кошторисом;
 • повідомляти Замовника про необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторисної вартості будівництва;
 • призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, викликаних простоєм, на рахунок Замовника при неотриманні від Замовника відповіді на своє повідомлення про додаткові роботи і збільшення кошторисної вартості протягом десяти днів;
 • забезпечити будівництво матеріалами, в тому числі деталями, конструкціями, або обладнанням;
 • виконувати отримані в ході будівництва вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього договору і не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність Підрядника;
 • дотримуватися вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт.

2.2. Підрядник має право:

 • вимагати відповідно до ст.450 ГК перегляду Кошториси, якщо з не залежних від нього причин вартість робіт перевищила Кошторис не менше ніж на%;
 • вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених ним у зв'язку з встановленням і усуненням дефектів у технічній документації.

2.3. Замовник зобов'язується:

 • своєчасно надати для будівництва земельну ділянку (площа і стан наданого земельної ділянки повинні забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк);
 • передавати Підряднику в користування необхідні для здійснення робіт будівлі і споруди, забезпечувати транспортування вантажів на його адресу, тимчасову підведення мереж енергопостачання, водо- і паропроводу і надавати інші послуги:;
 • оплата наданих Замовником послуг, зазначених в попередньому підпункті цього пункту, здійснюється на наступних умовах:;
 • при виявленні в ході здійснення контролю і нагляду за виконанням робіт відступів від умов цього договору, які можуть погіршити якість робіт, або інші недоліки, негайно заявити про це Підряднику (Замовник, що не зробив такої заяви, втрачає право у подальшому посилатися на виявлені ним недоліки) .

2.4. Замовник має право:

 • вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликається цим додаткова робота за вартістю не перевищує десяти відсотків зазначеної в Кошторису загальної вартості будівництва і не змінює характеру передбачених цим договором робіт;
 • здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих Підрядником матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

3.1. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до здачі результату виконаних за цим договором робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

3.2. Замовник організовує та здійснює прийняття результату робіт за свій рахунок.

3.3. Здача результату робіт Підрядником і їх приймання Замовником оформлюються актом, підписаним обома Сторонами. У разі відмови однієї із Сторін від підписання акта в ньому робиться відмітка про це, і акт підписується іншою Стороною.

3.4. Замовник має право відмовитися від приймання результату робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в цьому договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником або Замовником.

4.1. Якщо при будівництві та виконанні пов'язаних з ним робіт виявляються перешкоди до належного виконання цього договору, кожна зі Сторін зобов'язана вжити усіх залежних від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, завданих тим, що відповідні перешкоди не були усунені.

4.2. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва зазначених у технічній документації показників і можливість експлуатації об'єкта протягом наступного гарантійного терміну:.

4.3. У всьому іншому, не врегульованому в цьому договорі, Сторони будуть керуватися нормами чинного цивільного законодавства Росії.

Договір надання послуг по виконанні монтажних робіт

Порядок розірвання договору найму житлового прим.

Державні органи виконавчої влади РФ

 • Розірвання договору купівлі-продажу

 • Доповнення до апеляційної скарги

 • Порушення трудового договору

  Завантажити зразок договору надання послуг з виконання монтажних робіт:

  Пропонуємо Вашій увазі зручний і якісний документ Договір надання послуг по виконанні монтажних робіт, складений професійним юристом. Пам'ятайте, що ви завжди можете отримати нашу юридичну допомогу, в тому числі і щодо заповнення даного бланка, зв'язавшись з нами за телефонами вказаними на сайті.

  Договір надання послуг по виконанні монтажних робіт заповнюється в двох примірниках. Можливо заповнення документа в трьох примірниках, якщо ви залучаєте до участі в угоді посередника або бажаєте завірити договір у нотаріуса. В такому випадку на руках у кожної сторони залишається по одному примірнику.

  Завантажити зразок договору надання послуг з виконання монтажних робіт

  1.1. Постачальник, що є продавцем обладнання за контрактом на поставку, приймає на себе зобов'язання здійснити силами своїх фахівців монтажні роботи, налагодження, випробування і пуск в експлуатацію устаткування, що поставляється за контрактом, іменованого надалі Обладнання, а також забезпечити гарантовану продуктивність і інші показники відповідно до технічними умовами контракту, зробивши за час монтажу навчання персоналу Замовника, що є покупцем обладнання за контрактом на поставку, методам на адкі і експлуатації обладнання, включаючи передачу досвіду і специфічних навичок роботи.

  2.1. Для виконання зазначених в ст.1 цього договору робіт Постачальник в строк не пізніше днів з дати отримання від Замовника підтвердження про готовність об'єкта до монтажу, відряджає в РФ наступних фахівців:

  • експерта-консультанта;
  • головного інженера;
  • старшого інженера;
  • інженера;
  • техніка (майстри, монтера);
  • кваліфікованого робітника;

  2.2. Постачальник зобов'язується на прохання Замовника відрядити в РФ в його розпорядження інших необхідних фахівців.

  2.3. При необхідності термінового відрядження термін виїзду фахівців постачальника не буде перевищувати днів з дати отримання запиту.

  2.4. Орієнтовні терміни початку і проведення монтажних робіт: «» 2016 р Точну дату початку монтажу Замовник повідомить Постачальника додатково. Постачальник зобов'язується відрядити фахівців до зазначеного терміну і повідомити Замовника про дату прибуття фахівців в РФ, вказавши номер рейсу (поїзда), якомога раніше, але не пізніше, ніж за днів до початку від'їзду.

  2.5. У разі, якщо зазначені в п.2.4 терміни проведення монтажних робіт виявляться недостатніми, Замовник має право, на умовах цього договору до остаточного завершення монтажних робіт, продовжити період перебування фахівців Постачальника. Якщо буде встановлено, що монтажні роботи не були проведені в зазначені вище терміни з причин, залежних від Постачальника, всі витрати, пов'язані з подальшим перебуванням фахівців в країні Замовника, Постачальник приймає на себе.

  3.1. За виконання вищевказаних робіт Замовник оплачує Постачальнику роботу фахівців за такими місячним ставками:

  • експерту-консультанту рублів на місяць;
  • головного інженера рублів на місяць;
  • старшого інженера рублів на місяць;
  • інженеру рублів на місяць;
  • техніку (майстру, монтеру) рублів на місяць;
  • кваліфікованому робітникові рублів на місяць;

  У ставки за монтажні роботи включаються відшкодування за роботу фахівців Постачальника, оплата за відпустку, добові та інші витрати, пов'язані з відрядженням, за винятком витрат на проїзд та оплату житлових приміщень.

  3.2. Виплата сум, вказаних в п.3.1 цього договору проводиться в формі інкасо з наступним акцептом (негайною оплатою) на підставі наступних документів:

  • рахунки Постачальника в 4-х примірниках;
  • відомості монтажних робіт, підтвердженої Замовником або його уповноваженим.

  3.3. Замовник, крім того, оплачує:

  • вартість проїзду фахівців з країни Постачальника до місця монтажу в країні Замовника при пред'явленні квитка і багажних квитанцій:
   • по проїзду по залізницях;
   • по іноземній території - в спальному вагоні класу, а при прямому сполученні - в вагоні швидкого поїзда;
   • по території РФ - в вагоні швидкого поїзда. При цьому оплачується провезення багажу до кг на кожного фахівця;
   • по проїзду повітряним транспортом;
   • за тарифом турист-класу, включаючи провезення багажу на кожного фахівця до кг понад багажу, що перевозиться безкоштовно по квитку.
  • вартість проїзду, включаючи провезення багажу, при поверненні фахівців з країни Замовника в країну Постачальника. Квитки на зворотний проїзд набуває Замовник і вручає їх фахівцям Постачальника.
  • під час перебування фахівців у м в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим договором Замовник надає фахівцям Постачальника номер в готелі.

  4.1. Робочий час фахівців Постачальника на місці монтажних робіт встановлюється згідно з правилами, що діють в країні Замовника.

  5.1. Представники Замовника та Постачальника спільно складають план і графік проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт.

  5.2. Роботи з монтажу виробляються під керівництвом керівника групи фахівців Постачальника (спеціаліста постачальника, якщо він один), який дає технічні вказівки і консультації, які стосуються монтажу. Постачальник забезпечує своїх фахівців необхідними інструментами і приладами.

  5.3. В процесі виконання монтажних робіт всі основні частини обладнання повинні бути ретельно перевірені. Результати огляду повинні бути викладені в протоколі, підписаному представниками Постачальника і Замовника на місці монтажу. При наявності дефектів в протоколі повинно бути вказано їх точний опис, причини виникнення, заходи щодо усунення, а також встановлена ​​відповідальність сторін за ці дефекти.

  5.4. Всі записи в монтажному журналі ведуться російською мовою і повинні бути підписані уповноваженими представниками обох сторін. Всі записи технічного характеру повинні бути підписані відповідними фахівцями обох сторін.

  5.5. Після закінчення монтажу і пусконалагоджувальних робіт представниками Постачальника і Замовника складається і підписується протокол про готовність обладнання до остаточних випробувань і пуску в експлуатацію. У протоколі вказується оцінка якості виробленого монтажу обладнання в цілому, а якщо необхідно, то і окремих машин і агрегатів.

  5.6. Остаточні випробування обладнання виробляються за програмою, погодженою представниками Замовника і Постачальника відповідно до технічних вимог договору.

  5.7. Монтажні роботи вважаються закінченими після проведення всіх видів монтажних, пусконалагоджувальних робіт, випробувань обладнання з досягненням ним гарантованих за контрактом показників, про що складається «Протокол проведення остаточних випробувань і пуску обладнання в експлуатацію».

  5.8. Замовник зобов'язується точно виконувати всі технічні вказівки фахівців Постачальника, що відносяться до монтажу обладнання, а Постачальник гарантує правильність даються його фахівцями технічних вказівок в процесі виконання монтажних робіт.

  6.1. Постачальник страхує своїх фахівців за свій рахунок відповідно до законодавства своєї країни на випадок хвороби або нещасних випадків під час перебування їх в РФ. Замовник може на прохання Постачальника і за його рахунок застрахувати фахівців в відповідно до правил страхування від нещасних випадків.

  6.2. При хвороби або нещасні випадки під час перебування фахівців Постачальника в РФ Замовник забезпечує хворому або постраждалому фахівця безкоштовну медичну допомогу в системі державної охорони здоров'я та медикаменти за нормами і правилами країни Замовника і здійснює платежі протягом в розмірі та порядку, передбаченому в ст.3 цього договору . При цьому Постачальник вживе всіх заходів до того, щоб через хворобу його фахівця не було затримки в здійсненні монтажних робіт на ділянці хворого фахівця.

  6.3. При непрацездатності більш через хворобу або внаслідок нещасного випадку Постачальник зобов'язаний відкликати непрацездатного фахівця в свою країну або лікувати і містити його за свій рахунок до стану транспортабельності і на вимогу Замовника в терміновому порядку направити заміну.

  6.4. У разі відкликання фахівця Постачальника з незалежних від Замовника причин до закінчення узгодженого між сторонами терміну витрати по відрядження і заміні фахівців несе Постачальник.

  7.1. Постачальник несе відповідальність:

  7.1.1. За невиконання своїх зобов'язань, що забезпечують: своєчасних монтаж, пусконалагоджувальні роботи та проведення випробувань змонтованого обладнання відповідно до погодженого графіка і програмою монтажу і пуску обладнання в експлуатацію.

  8.1. Термін гарантії на виконані монтажні роботи - місяців з дати їх закінчення відповідно до п.5.7 ст.5 цього договору.

  9.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, діє законодавство.

  Договір підряду на виконання монтажних робіт

  Договір на виконання монтажних робіт

  підряду на виконання монтажних робіт

  м Москва «___» __________ 20__р.

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Група Е4», іменоване надалі генпідрядник, в особі ____________________________, що діє на підставі ______________________, з одного боку, і __________________________, іменоване надалі підрядник, в особі __________________________, що діє на підставі ______________________, з іншого боку, спільно надалі іменовані сторони, уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет договору

  1.1. Підрядник зобов'язується виконати за завданням Генпідрядника з використанням своїх матеріалів комплекс робіт по монтажу обладнання ______________________ (Далі по тексту Роботи) на об'єкті ________________ на виконання зобов'язань Генпідрядника за договором № ____ від «__» __________ 20__ р (далі - Основний договір), укладеним між Генпідрядником і ________________ (далі - Замовник), а Генпідрядник зобов'язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи.

  1.2. Конкретний перелік, обсяг робіт і вимоги до їх виконання встановлені Технічним завданням (Додаток до цього Договору) [1]. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок виконати також Роботи, які хоча прямо і не позначені в Договорі, в Технічному завданні, проте є необхідними або зазвичай виробляються для досягнення результату Робіт виконуються відповідно до Технічного завдання (Додаток до цього Договору). Будь-які такі роботи вважаються включеними до складу Робіт.

  1.3. Підрядник зобов'язується виконати роботи, зазначені в п.1.1. цього Договору, в наступні терміни:

  Дата початку робіт - ______________________;

  Дата закінчення Робіт - ______________________.

  1.4. Терміни завершення окремих етапів роботи (проміжні терміни) визначаються відповідно до Графіка виконання робіт (Додаток до цього Договору).

  1.5. Вищевказані терміни виконання робіт можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

  1.6. Місце розміщення об'єкта ___________________________________________ [2].

  2. Вартість робіт і порядок розрахунків

  2.1. Загальна вартість робіт за цим Договором визначена Сторонами в Кошторису (Додаток № ____) і становить ______________________________________ рублів, у тому числі ПДВ 18% в сумі ________________________ рублів (далі - «ціна Договору»). Ціна Договору є твердою і не підлягає зміні в період виконання робіт, в тому числі в разі зміни індексів інфляції, зміни курсу валют.

  У разі виконання Підрядником робіт на суму, розмір якої становить менше, ніж вартість окремих робіт, зазначена в Кошторису (Додаток до цього Договору), оплата проводиться згідно з Актами здачі-приймання виконаних робіт (за формою КС-2) Довідкою про вартість виконаних робіт і витрат (за формою КС-3), що включають перелік, обсяг і вартість робіт згідно Кошториси (Додаток до цього Договору) [3].

  2.1.1. Підрядник підтверджує, що ціна Договору враховує всі Роботи, передбачені розділом 1 цього Договору, включаючи передбачувані або непередбачені Підрядником, а також враховує всі ризики, які відповідно до цього Договору та чинним законодавством Російської Федерації відносяться на Підрядника.

  2.1.2. Підрядник задоволений правильністю і достатністю ціни Договору і підтверджує, що в основу розрахунку ціни Договору покладені відомості, документи, результати оглядів і перевірок щодо Робіт.

  2.2. Перевищення Підрядником вартості робіт за Договором відноситься на рахунок Підрядника та оплаті Генпідрядником не підлягає.

  2.3. Генпідрядник здійснює оплату виконаних робіт щомісяця протягом ___ (_________)** календарних днів після підписання Сторонами щомісячних Актів здачі-приймання виконаних робіт (за формою КС-2), Довідки про вартість виконаних робіт і витрат (за формою КС-3), за умови надання Підрядником щомісячних звітів відповідно до п. 3.1.20. цього Договору, а також документів, зазначених в п. 4.4.1.-4.4.2. цього Договору, на підставі виставленого Підрядником рахунку-фактури. У разі затримки виставлення Підрядником рахунку-фактури та \ або затримки в наданні документів, зазначених в п. 4.4.1.-4.4.2. цього Договору, термін оплати збільшується на відповідну кількість днів прострочення плюс 7 (сім) днів. При цьому затримка в оплаті виконаних робіт з причин, зазначених у цьому пункті, що не буде визнаватися невиконанням Генпідрядником своїх зобов'язань за Договором.

  2.3. оплата авансових платежів проводиться відповідно до Графіка фінансування (Додаток № __ до цього Договору) протягом 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з моменту отримання Генпідрядником рахунку на оплату за умови надання Підрядником за 5 (п'ять) днів до дати платежу банківської гарантії на повернення авансового платежу і банківської гарантії, що забезпечує належне виконання Договору. У разі затримки виставлення Підрядником рахунку-фактури термін оплати збільшується на відповідну кількість днів прострочення. При цьому зазначена в цьому пункті не буде визнаватися невиконанням Генпідрядником своїх зобов'язань за Договором[4].

  Суми виплаченого авансу закриваються пропорційно виконаним роботам.

  Протягом 5 днів після отримання авансу в рахунок виконання робіт, Підрядник виставляє рахунок-фактуру Генпідряднику із зазначенням опису робіт, за якими отримано аванс, суми оплати, часткової оплати в рахунок майбутнього виконання робіт (п.5.1.ст.169 НК РФ). При невиставлений рахунки-фактури на отриманий аванс, Генпідрядник має право не проводити виплату наступних платежів.

  Генпідрядник здійснює оплату виконаних робіт щомісяця протягом ___ (_________)** календарних днів після підписання Сторонами щомісячних Актів здачі-приймання виконаних робіт (за формою КС-2), Довідки про вартість виконаних робіт і витрат (за формою КС-3), за умови надання Підрядником щомісячних звітів відповідно до п. 3.1.20. цього Договору, а також документів, зазначених в п. 4.4.1.-4.4.2. цього Договору, на підставі виставленого Підрядником рахунку-фактури. У разі затримки виставлення Підрядником рахунку-фактури та \ або затримки в наданні документів, зазначених в п. 4.4.1.-4.4.2. цього Договору, термін оплати збільшується на відповідну кількість днів прострочення плюс 7 (сім) днів. При цьому затримка в оплаті виконаних робіт з причин, зазначених у цьому пункті, що не буде визнаватися невиконанням Генпідрядником своїх зобов'язань за Договором.

  2.3.1. Підрядник зобов'язується відшкодувати Генпідряднику збиток, понесений останнім внаслідок визнання податковими органами неправомірним застосування Генпідрядником податкових відрахувань на суму ПДВ, пред'явленого Підрядником Генпідряднику, з мотивів неправильного або несвоєчасного оформлення рахунків-фактур, виставлених Підрядником Генпідряднику. До складу збитків підлягають відшкодуванню включаються:

  § Сума ПДВ, визнана податковими органами не підлягають вирахуванням з мотивів неправильного або несвоєчасного оформлення відповідних рахунків-фактур, виставлених Підрядником.

  § Нараховані пені на суму, зазначену в підпункті 1 пункту 2.3.1. справжньої угоди.

  § Суми, які підлягають сплаті платником податків, у зв'язку з притягненням його до відповідальності.

  2.3.2. Сторони домовилися про те, що документом, який підтверджує виникнення підстав для сплати Підрядником Генпідряднику відповідних сум збитків, передбачених пунктом 2.3.1. цього договору, є:

  § Рішення податкового органу, в якому вказується на донарахування Генпідряднику відповідних сум ПДВ, у зв'язку з порушеннями в оформленні рахунків-фактур, виставлених Підрядником.

  § Рішення податкового органу, в якому вказується на нарахування пені на суми донарахованого ПДВ.

  § Рішення податкового органу, в якому вказується на залучення Генпідрядника до податкової відповідальності, в зв'язку з несплатою відповідної суми ПДВ.

  2.4. У разі не виконання і / або порушення зобов'язань за Договором Підрядником, Генпідрядник вправі призупинити здійснення оплати на термін затримки з виконання зобов'язання Підрядником або усунення його порушення.

  2.5. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника. Днем оплати вважається день списання грошових коштів з розрахункового рахунку Генпідрядника.

  2.6. Угодою Сторін порядок та форма оплати можуть бути змінені.

  2.7. У разі затримки виставлення Підрядником необхідних для платежу документів відповідно до н6астоящім розділом термін оплати збільшується на відповідну кількість днів прострочення плюс п'ять днів. При цьому зазначені в цьому розділі зобов'язання Генпідрядника по оплаті не будуть вважатися невиконаними.

  2.8. При невиконанні зобов'язання зазначеного в п.5.1. з надання Банківської гарантії на виконання договору Генпідрядник має право не проводити платежі. При цьому зобов'язання Генпідрядника за цим Договором не вважатимуться невиконаними і Підрядник не має право змінювати терміни виконання робіт і суму Договору.

  2.9. При оформленні рахунків, рахунків-фактур, актів про приймання виконаних робіт, інших первинних документів, відповідно до законодавства РФ про бухгалтерський облік, Підрядник зобов'язується вказувати в них в обов'язковому порядку номер і дату цього договору. При відсутності зазначених реквізитів або порушення Підрядником правил оформлення первинних документів Генпідрядник вправі затримати виплату коштів до моменту усунення зауважень

  2.10. Будь-які і всі додаткові витрати і витрати, понесені Підрядником в результаті затримки з боку Генпідрядника та / або Замовника на одноразовий період до 30 (тридцяти) днів або сукупної тривалістю до 90 (дев'яноста) днів, вважаються включеними у вартість робіт, навіть якщо затримка сталася з вини Генпідрядника. Прострочення виконання Генпідрядником своїх зобов'язань за цим Договором на одноразовий період до 30 (тридцяти) календарних днів або сукупної тривалістю до 90 (дев'яноста) днів не надає Підряднику право на відповідне продовження терміну виконання своїх зобов'язань за цим договором. Підрядник буде мати право на відповідне продовження терміну виконання своїх зобов'язань, отримання компенсації всіх розумних і належним чином документально підтверджених додаткових витрат, обґрунтовано понесених ним в результаті будь-якої затримки виключно за наявності одночасно таких умов:

  (I) термін затримки становить одноразово 31 (тридцять один) день або в сукупності 91 (дев'яносто один) день і більше,

  (Ii) такі затримки відбуваються з вини Генпідрядника,

  (Iii) Підрядник в кожному окремому випадку, включаючи первинний 30 (тридцяти)-денний термін затримки, належним чином і своєчасно повідомляє Генпідрядника про будь-яких таких затримках, шляхом подання відповідного письмового повідомлення. [5]

  2.11. Платежі здійснюються Генпідрядником за вирахуванням наступних сум:

  - авансових платежів, отриманих Підрядником відповідно до статті 2.3 .;

  - гарантійних утримань [6] в розмірі ____ [%] від суми рахунку за виконані Роботи;

  - будь-яких спірних сум або сум зустрічних вимог (заліків), що зараховуються або віднімаються відповідно до Договору, включаючи суми неустойок, що нараховуються згідно з умовами Договору.

  2.12. Якщо є порушення з боку Підрядника і Генпідрядник виставив йому рахунок на оплату неустойки, то Генпідрядник вправі утримати платіж в частині або повністю, не доплатити Підряднику на суму неустойки.

  2.13. Право на утримання платежу, надане Генпідряднику згідно пункту 2.12. Договору, припиняється настанням одного із зазначених подій:

  (I) Підрядник добровільно сплатив неустойку в зазначеному розмірі;

  (Ii) є рішення суду за позовом Підрядника, яке набрало законної сили, згідно з яким вимоги Генпідрядника на отримання неустойки визнаються недійсними в частині, або повністю.

  2.14. Якщо вимоги Генпідрядника будуть визнані недійсними, як про це сказано в (ii) пункту 2.13. Договору, то Генпідрядник виплатить Підряднику неустойку в порядку і розмірі процентної ставки рефінансування (облікової ставки), встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату винесення рішення суду.

  3. Права та обов'язки сторін

  3.1. Підрядник зобов'язаний:

  3.1.1. Виконати Роботи згідно з умовами цього Договору в повній відповідності з Технічним завданням (Кошторисом).

  3.1.2. Виконати Роботи відповідно до переліку, в обсязі та строки, передбачені Договором, і здати результат Робіт Генпідряднику в стані, що відповідає умовам цього Договору. Якість робіт повинно відповідати встановленим стандартам, будівельним нормам і правилам, технічним умовам і бути придатне для звичайного використання результату роботи такого роду.

  3.1.3. Відшкодовувати Генпідряднику в 3-денний термін з моменту пред'явлення відповідної вимоги суми санкцій, стягнутих з Генпідрядника інспектуючими, контролюючими органами за факти порушення чинного, в тому числі природоохоронного законодавства, а також за наднормативні викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів у непризначених місцях, якщо вказане стало наслідком дій і провини Підрядника. У разі невідшкодування санкцій в 3-денний термін Генпідрядник утримує відповідні санкції з сум, належних до виплати Підряднику або після закінчення робіт з суми забезпечення.

  3.1.4. Забезпечити при виконанні робіт суворе дотримання правил пожежної безпеки, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища, промислової безпеки та санітарії, забезпечити виконання необхідних заходів з техніки безпеки відповідно до СНиП ч.1, СНиП ч.2 [7] і дотримання представниками Підрядника правил внутрішнього трудового розпорядку на об'єктах Замовника.

  Передану по акту-допуску майданчик забезпечити за свій рахунок засобами пожежогасіння згідно норм (ППБ 01-03) [8].

  3.1.5. Дотримуватися внутрішні правила, встановлені Замовником, Генпідрядником при знаходженні на Будівельної майданчику, виконувати вимоги охорони, служби безпеки, начальника штабу ЦО і НС та інших посадових осіб Замовника і Генпідрядника, що пред'являються в межах їх компетенції.

  3.1.6. Негайно попередити Генпідрядника і до отримання від нього вказівок призупинити роботу при виявленні:

  § можливих несприятливих для Генпідрядника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;

  § необхідність виконання додаткових робіт, не врахованих у технічній документації, які можуть вплинути на якість результатів виконаних робіт;

  § інших не залежних від Підрядника обставин, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.

  3.1.7. Забезпечити контроль над відповідністю якості матеріалів, що застосовуються при виконанні робіт, обов'язковим правилам, державним стандартам, технічної та іншої документації. Підрядник своїми силами і засобами поставляє до місця проведення робіт всі необхідні матеріали, що мають сертифікати якості, заводські інструкції на монтаж, ремонт і експлуатацію, а також мають гарантійні терміни експлуатації, не менше загального гарантійного терміну експлуатації Об'єкту рівного ______ років.

  3.1.8. Забезпечити за свій рахунок вивезення та захоронення виробничих і побутових відходів, а також вивезення невикористаних матеріалів, обладнання та сміття після закінчення виконання Робіт.

  3.1.9. У разі необхідності отримати у спеціально уповноважених органів у галузі охорони навколишнього середовища дозволу на викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів.

  3.1.10. Письмово (в термін не менше ніж за ____ годин) Інформувати Генпідрядника про початок приймання окремих прихованих робіт. Готовність прийнятих робіт підтверджується підписанням сторонами відповідних актів. При цьому датою підписання акта є дата підписання акта Генпідрядником. Якщо закінчення зазначених прихованих робіт виконано без участі Генпідрядника, на вимогу Генпідрядника Підрядник зобов'язаний розкрити за свій рахунок будь-яку частину прихованих робіт.

  3.1.11. Виконувати отримані в ході робіт вказівки Генпідрядника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього Договору і не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

  3.1.12. Нести відповідальність перед Генпідрядником за допущені відступи від вимог, передбачених в Технічному завданні (Кошторису) і в обов'язкових для сторін будівельних нормах і правилах.

  3.1.13. Гарантувати досягнення зазначених в Технічному завданні показників і можливість експлуатації результату робіт протягом гарантійного терміну, який повинен бути в будь-якому випадку не менше загального гарантійного терміну експлуатації Об'єкту рівного ______ років.

  3.1.14. В термін, визначений Генпідрядником зобов'язаний усунути за свій рахунок недоліки і приховані дефекти в результатах Роботи, виявлені Генпідрядником, а також усунути дефекти в поставлених матеріалах або виключити виявлені недоліки, замінивши неякісні матеріали на задовольняють якісним і функціональними показниками.

  3.1.15. Вести щоденний облік виконаних робіт в Журналі виконання робіт, в якому відбивається весь хід фактичного виконання робіт, а також всі факти і обставини, пов'язані з виконанням робіт, що мають значення у взаєминах Генпідрядника і Підрядника. Даний журнал підписується щодня представниками обох Сторін.

  3.1.16. При використанні для виконання Робіт паливно - енергетичних ресурсів (електрична і теплова енергія, газ, стиснене повітря), що надаються Генпідрядником, зробити їх оплату на підставі додаткових угод підготовлених Генпідрядником відповідно до заявки, спрямованої Підрядником не менше, ніж за 14 днів до початку використання ресурсів. Додаткова угода має містити інформацію про обсяг придбаних ресурсів, їх вартості, порядку оплати і терміни передачі.

  3.1.17. Безоплатно усунути недоліки і дефекти, виявлені під час приймання Робіт і протягом гарантійного терміну, зазначеного в п. 3.1.13 цього Договору.

  3.1.18. До початку робіт на об'єкті подати на розгляд службі охорони праці Генпідрядника заповнений контрольний лист вимог до підрядних організацій з питань охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища відповідно до Додатку № ____ та копії документів працівників Підрядника, що беруть участь у виконанні робіт, підтверджують їх кваліфікацію і атестацію згідно з вимогами законодавчих та нормативних актів з охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки і захисту пра ті навколишнього середовища відповідно до Додатку № ____.

  Забезпечити протягом усього робочого часу присутність на об'єкті свого спеціаліста з охорони праці.

  Працівників, кваліфікація яких не підтверджена документами згідно з чинними нормативно-правовим актам з охорони праці, Підрядник зобов'язаний замінити на працівників, які мають кваліфікацію і відповідні документи, її підтверджують.

  3.1.19. Забезпечити виконання на об'єкті необхідних заходів з охорони праці, промислової безпеки, захисту навколишнього середовища, пожежної безпеки. Тип спецодягу та засоби індивідуального захисту, засоби колективного захисту повинні відповідати виконуваній роботі і вимогам стандартів, норм і правил з охорони праці. Спецодяг робітників і захисні каски повинна бути одного кольору з логотипом Підрядника. Колір касок керівного складу білий.

  Всі працівники при роботі на об'єкті повинні мати при собі посвідчення про навчання з пожежного мінімуму.

  На роботи підвищеної небезпеки, відповідно до переліку відповідно до Додатку № ___ і вогневі роботи при виконанні яких Підрядник зобов'язаний видавати наряд-допуск, попередньо погодивши його з Генпідрядником.

  3.1.20. Забезпечити у себе впровадження і використання програмного продукту «PRIMAVERA» версії не нижче 6.0. Не пізніше 01 (Першого) числа місяця, наступного за звітним, Підрядник зобов'язаний надавати Генпідряднику актуалізований графік виконання робіт в електронному вигляді з розширенням файлу. xer (PRIMAVERA) станом на 25 число звітного місяця. Сторони зобов'язуються протягом 20 (двадцяти) днів з моменту підписання цього Договору узгодити Вимоги до графіків виконання робіт, запропоновані Генпідрядником. Після узгодження Вимоги до графіків виконання робіт стають обов'язковими для виконання Сторонами. Не пізніше 02 (Другого) числа місяця, наступного за звітним Підрядник надає Генпідряднику звіт про хід виконання робіт відповідно до вимог, узгодженими з Генпідрядником.

  3.1.21. Відповідно Планом забезпечення безпеки робіт на будівельному майданчику Підрядник повинен у 10 (десяти) денний термін після підписання цього договору підготувати та подати на узгодження Генпідряднику план забезпечення промислової та екологічної безпеки на будмайданчику, організувати роботу з охорони праці на основі розроблених і затверджених проектів організації будівництва і виконання робіт (ПОС, ППР) з включенням в них конкретних рішень з безпеки праці, що визначають технічні засоби і методи робіт, що забезпечують виконання нормативних вимог безпеки праці в рамках цього договору.

  3.2. Підрядник не має права:

  3.2.1. Без письмової згоди Генпідрядника залучати для виконання робіт, зазначених в Технічному завданні (Додаток до цього Договору) та в Кошторису (Додаток № __ до цього Договору) третіх осіб (субпідрядників).

  3.2.2. У разі якщо Підрядник уклав договір в порушення пункту 3.2.1. цього Договору, то Генпідрядник вправі достроково відмовитися від Договору в односторонньому порядку і застосувати п. 6.4. справжньої угоди. Генпідрядник має право не виконувати вимоги Субпідрядника, який був залучений у порушення пункту 3.2.1. цього Договору, пов'язані з виконанням цього Договору.

  3.3. Генпідрядник зобов'язаний:

  3.3.1. Своєчасно відповідно до умов Договору прийняти та оплатити результат Робіт, виконаних Підрядником в порядку і строки, передбачені Договором.

  3.3.2. Забезпечити допуск персоналу Підрядника на місце виконання робіт (на Будівельний майданчик).

  3.3.3. До початку робіт передати Підряднику по Акту прийому-передачі відповідну частину будівельного майданчика необхідної для виконання робіт із зазначенням точок підключення до води і електроенергії.

  3.3.4. До початку робіт передати Підряднику по акту робочі креслення, необхідні для проведення загальнобудівельних робіт.

  3.4. Генпідрядник має право:

  3.4.1. Контролювати виконання Підрядником всіх видів Робіт в будь-який час протягом усього терміну їх виконання; визначати відповідність виконаних робіт вимогам нормативно-технічної документації та умов Договору.

  3.4.2. Перевіряти дотримання Підрядником вимог природоохоронного законодавства, охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії.

  3.4.3. Вносити коректування в перелік, обсяг робіт, терміни їх виконання.

  3.4.4. Здійснити утримання завданих збитків, нарахованих штрафних санкцій, в тому числі, передбачених п. 3.1.3. Договору, з сум, належних до виплати Підряднику за виконані Роботи.

  3.4.5. Відмовитися в односторонньому позасудовому порядку від Договору в разі, якщо Підрядником допущено порушення будь-якого з термінів виконання зобов'язань, передбаченого цим Договором, не менше, ніж над нею.

  3.5. Сторони зобов'язуються не розголошувати, не передавати і / або не робити будь-яким ще способом доступними третім організаціям та особам відомості, що містяться в документах, що оформляють спільну діяльність Сторін в рамках Договору, інакше як з письмового дозволу обох Сторін.

  4. Порядок здачі-приймання робіт

  4.1. У випадках якщо, виходячи з характеру виконаних робіт, здача приймання передбачає особисту присутність представника Генпідрядника, то Підрядник зобов'язаний повідомити Генпідрядника про готовність до здачі виконаних робіт шляхом надання письмового повідомлення не менше, ніж за 5 (п'ять) днів до встановленого терміну.

  4.2. У випадках якщо для визначення належної якості виконаних робіт необхідно провести випробування, Роботи приймаються Генпідрядником виключно за наявності позитивних результатів випробувань, підтверджених відповідними актами. Витрати на проведення випробувань включені у вартість робіт і окремо відшкодуванню не підлягають.

  4.3. Здача-приймання виконаних робіт проводиться Сторонами щомісячно шляхом підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (за формою КС-2) і Довідки про вартість виконаних робіт і витрат (за формою КС-3). Роботи вважаються прийнятими з моменту підписання Генпідрядником Акту здачі-приймання виконаних робіт. Датою підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт визнається дата підписання Акту Генпідрядником.

  4.4. Не пізніше 25 (Двадцять п'ятого) числа звітного місяця Підрядник надає Генпідряднику Акт здачі-приймання виконаних робіт (за формою КС-2), Довідку про вартість виконаних робіт і витрат (за формою КС-3) і відповідну виконавчу документацію в 2 (двох) примірниках за виконані роботи.

  4.4.1. У разі здійснення поставки матеріалів для виконання робіт на об'єкті до документів, зазначених в п. 4.4. цього Договору Підрядник зобов'язаний додати копії товарно-транспортних накладних та / або оригіналах залізничних транспортних накладних з наступними відмітками (штампами) уповноважених представників Генпідрядника:

  4.4.1.1. в товарно-транспортної накладної:

  - штамп «В'їзд дозволено» - Охранник-контролер;

  - штамп «На майданчик» - Оператор-контролер;

  - штамп «Виїзд дозволено» - Інженер технічного нагляду;

  4.4.1.2. в оригіналі залізничної транспортної накладної:

  - штамп «В'їзд дозволено» - Охранник-контролер;

  - штамп «Віль. На майданчик »- Оператор-контролер;

  - штамп «Виїзд тари дозволений» - Оператор контролер;

  - штамп «Товар на майданчику» - Інженер технічного нагляду.

  4.4.2. У разі, виконання Підрядником Робіт на Об'єкті із застосуванням будівельних машин (механізмів) і Робіт по доставці будівельних машин (механізмів) на Об'єкт до документів, зазначених в п. 4.4. цього Договору, Підрядник зобов'язаний докласти Довідки для розрахунків за виконані роботи (Форма № ЕСМ-7) з наступними відмітками (штампами) уповноважених представників Генпідрядника:

  - штамп «На майданчик» - Оператор-контролер;

  - штамп «4 ВП ИТН» - Інженер технічного нагляду;

  - штамп «Виїзд дозволено» - Інженер технічного нагляду.

  4.5. Генпідрядник зобов'язаний протягом ______ (_______) * днів з моменту отримання вищевказаних документів прийняти виконані Роботи та підписати Акт здачі-приймання виконаних робіт (за формою КС-2) або в цей же строк направити Підряднику мотивовану відмову від підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (за формою КС-2), Довідку про вартість виконаних робіт і витрат (за формою КС-3) і повернути отриману виконавчу документацію.

  4.6. У разі отримання мотивованої відмови, Генпідрядником і Підрядником складається двосторонній акт, із зазначенням переліку виявлених недоліків, порядку і термінів їх усунення. Роботи, пов'язані з усуненням виявлених недоліків, виконуються Підрядником за свій рахунок.

  4.7. Повторне складання приймання виконаних робіт проводиться в порядку, передбаченому цією статтею.

  4.8. До моменту остаточного приймання всього обсягу виконаних робіт Підрядник несе відповідальність за ризик випадкового знищення, пошкодження або загибелі результату робіт.

  4.9. Підрядник зобов'язується надати документи про впровадження в організації системи менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ІСО 9в протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту укладення Договору.

  ü Підрядник зобов'язаний надати Генпідряднику програму забезпечення якості робіт, в якій регламентується система якості робіт по Об'єкту, протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту укладення Договору.

  ü Підрядник повинен призначити на підприємстві відповідального за менеджмент якості виконуваних робіт.

  ü Підрядник повинен організувати на об'єкті службу технічного контролю, що володіє сучасним і високоточним обладнанням і приладами для контролю якості робіт.

  ü Підрядник зобов'язаний розробити самостійно або взяти участь в розробці комплексного мережевого графіка проведення робіт в форматі Primavera задовольняє наступним вимогам:

  · Для кожної монтажної роботи повинен бути вказаний основний фізичний обсяг, необхідний для її завершення;

  · Одиниці вимірювання фізичних обсягів робіт повинні бути натуральними (наприклад, тонни) або об'ємно-конструктивними (кількість одиниць);

  · Між роботами по монтажу обладнання та технологічних систем повинні бути встановлені залежності, що визначають технологію і послідовність їх виконання;

  · На роботи, залежність для яких визначити неможливо, повинні бути призначені обмеження, із зазначенням причин їх появи в якості нотаток по роботах з темою «Обмеження».

  ü Підрядник зобов'язується забезпечити показники якості використовуваних обладнання та матеріалів, параметри технологічних процесів і якість закінчених робіт відповідно до Технічного завдання та проектом.

  ü Підрядник зобов'язується фіксувати результати всіх видів контролю та виявлених зауважень у виконавчій документації і повідомляти про це Генпідрядника.

  ü Підрядник зобов'язаний упродовж розумного строку проводити роботи з усунення зауважень по ходу виконання робіт.

  ü Підрядник повинен виконувати:

  · Вхідний контроль якості вступників на майданчик обладнання і матеріалів;

  · Операційний контроль технологічних процесів за цим договором;

  ü Підрядник зобов'язаний здійснювати виконання робіт відповідно до СНиП 3.05.05 - 84 [9] Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи в ході виконання робіт: застосовувати новітні технології, своєчасно забезпечувати персонал актуалізованої нормативно-технічною документацією, проводити збір інформації про зміни в робочій документації.

  ü У процесі виконання робіт Генпідрядник вправі контролювати якість виконання робіт Підрядника, відповідність виконаних ними робіт технічним вимогам і технічним правилам, умовам цього договору, сумісність з роботами, виконаними іншими підрядниками, їх відповідність Технічним завданням.

  ü Підрядник зобов'язується здавання-прийняття виконаних робіт, на що здаються об'єктах здійснювати з технічним наглядом Генпідрядника спільно з інспекторами Ростехнагляду, Держенергонагляду, Держпожнагляду, представниками проектної організації відповідно до СНиП 3.01.04-87 [10].

  5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДРЯДЧИКОМ

  5.1. При здійсненні виплат за цим Договором, Генпідрядник в рахунок забезпечення виконання Підрядником своїх зобов'язань за Договором здійснює утримання в розмірі ___% від суми кожного платежу.

  5.2. Сплата суми утримання проводиться на підставі оригіналу рахунку на оплату і Заяви Підрядника, в якому обґрунтовується право Підрядника на виплату утримань, протягом ____[11] робочих днів після __________________________________ за умови:

  (А) підписання Генпідрядником останнього Акта здачі-приймання виконаних робіт;

  (Б) Сторонами підписано Акт звірки взаємних розрахунків.

  5.1. Підрядник не пізніше 5 (п'яти) днів до виплати авансового платежу зобов'язаний надати безумовну безвідкличну банківську гарантію повернення авансового платежу на суму, рівну авансового платежу. Орієнтовна форма банківської гарантії приведена в Додатку №__ до Договору. Перед наданням банківської гарантії Генпідряднику текст банківської гарантії підлягає остаточному письмовому узгодженню з бенефіціаром (Генпідрядником).

  Термін дії кожної гарантії повинен становити не менше терміну виконання зобов'язань сторонами, починаючи з дати видачі банківської гарантії.

  У разі, якщо дія банківської гарантії закінчується до настання кінцевого терміну виконання зобов'язань Сторонами Підрядник забезпечить надання, до дати, яка випадає за 40 (сорок) днів до закінчення терміну дії такої банківської гарантії, іншу банківську гарантію взамін Минулого, яка буде задовольняти вимогам цього пункту, на суму банківської гарантії з закінчуються терміни дії. Після надання Підрядником Генпідряднику інший банківської гарантії в обмін Минулого, Генпідрядник поверне попередню банківську гарантію. У разі, якщо Підрядник не надасть іншу банківську гарантію взамін Минулого відповідно до вимог цього пункту, Генпідрядник має право вимагати повернення суми авансу.

  5.2. Протягом _____ днів з моменту підписання цього Договору / або / Не пізніше ___ днів до виплати першого авансового платежу /, Підрядник зобов'язаний надати Генпідряднику безумовну безвідкличну банківську гарантію, що забезпечує належне виконання Договору Підрядником перед Генпідрядником, згідно з якою, банк-гарант зобов'язується сплатити бенефіціару (Генпідряднику) грошову суму в рублях РФ розміром не менше 10 % від ціни Договору, зазначеної в п. 2.1., при представленні бенефіціаром (Генпідрядником) письмової вимоги про сплату грошової суми в межах суми гарантії. Орієнтовна форма банківської гарантії приведена в Додатку №__. Текст банківської гарантії підлягає остаточному письмовому узгодженню з Генпідрядником перед наданням її бенефіціару (Генпідряднику).

  Банківська гарантія повинна діяти з дати видачі до _____________ року включно[12]. У разі продовження терміну виконання зобов'язань за цим Договором, термін дії банківської гарантії підлягає продовженню. У разі, якщо дія банківської гарантії закінчується до настання закінчення гарантійного терміну, Підрядник забезпечить надання, до дати, яка випадає за 40 (сорок) днів до закінчення терміну дії такої банківської гарантії, іншу банківську гарантію взамін Минулого, яка буде задовольняти вимогам цього розділу, на суму банківської гарантії з закінчуються терміни дії. Після надання Підрядником Генпідряднику інший банківської гарантії в обмін Минулого, Генпідрядник поверне попередню банківську гарантію. У разі, якщо Підрядник не надасть іншу банківську гарантію взамін Минулого відповідно до вимог цього розділу, Генпідрядник має право вимагати виплати всієї суми банківської гарантії

  5.3. Банківські гарантії повинні бути видані банком, письмово погодженим з Генпідрядником, і про який достеменно відомо, що він не є збитковим, банкрутом, не перебуває під зовнішнім управлінням або його ліцензія не припинена повністю або частково.

  Повноваження представників банку, які підписують банківську гарантію, повинні бути підтверджені документально, оформлені належним чином (оригінали або нотаріально завірені копії) і надаватися бенефіціару (Генпідряднику) разом з банківською гарантією.

  5.4. Передача банківських гарантій Генпідряднику і повернення їх Підряднику повинні бути оформлені актами прийому-передачі банківської гарантії (за формою Додатка № ___).

  5.5. Винагорода гаранта за видачу банківських гарантій сплачує Підрядник за свій рахунок.

  5.6. Банківська гарантія повинна відповідати вимогам статей 368-378 ГК РФ.

  5.7. Зобов'язання банку-гаранта має містити такі умови (або задовольняти їм):

  - письмову вимогу бенефіціара задовольняється без умови надання будь-яких додаткових підтверджень і документів;

  - письмову вимогу можна пред'являти бенефіціаром на виплату сум частинами, в тому числі за різними підставами - випадків невиконання Принципалом зобов'язань, але загальна сума вимог не може перевищувати суми банківської гарантії;

  - задоволення вимоги бенефіціара (відповідний платіж банку-гаранта) має бути здійснено протягом 5 робочих днів з моменту пред'явлення бенефіціаром вимоги.

  5.8. Висновок додаткової угоди до цього Договору, що тягне або допускає продовження термінів виконання (в цілому або в тій чи іншій частині) зобов'язань Субпідрядника, здійснюється за умови відповідного продовження терміну дії банківських гарантій.

  До відповідного продовження дати закінчення дії банківських гарантій і надання Генпідряднику підтвердження цього продовження від Банку, Підрядник не має права вимагати продовження (по будь-яких підстав) термінів виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

  5.9. Банківські гарантії не повинні містити умов і вимог, що суперечать вищевикладеному.

  5.10. Виконання Гарантом вимог Генпідрядника про оплату суми банківської гарантії не звільняє Підрядника від сплати неустойки за невиконання зобов'язань, передбачених в цьому Договорі та відшкодування завданих збитків.

  5.11. Те Що Генпідряднику за банківською гарантією право вимоги до Гаранта може бути передано Генпідрядником іншій особі.

  6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  6.1. 3а невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства РФ і цим Договором.

  6.2. Підрядник несе повну відповідальність за якість і терміни виконання робіт відповідно до умов цього Договору.

  6.3. За порушення умов цього Договору про терміни виконання робіт (порушення початкового, кінцевого і проміжного термінів), а також узгодженого Сторонами терміну усунення недоліків, виявлених під час приймання виконаних робіт, або в період гарантійного терміну, виконання інших зобов'язань Підрядник виплачує Генпідряднику неустойку в розмірі __________% від ціни Договору за кожен день прострочення до моменту фактичного виконання зобов'язань, а також відшкодовує Генпідряднику завдані збитки.

  Генпідрядник має право відмовитися від виконання Договору, вимагати повернення сплачених Підряднику грошових сум, а також відшкодування збитків у разі неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань, якщо таке невиконання зобов'язань триває більш ніж 30 (тридцять) днів і в сукупності протягом дії Договору більше 45 (сорока п'яти ) днів.

  6.4. При односторонню відмову Генпідрядника від Договору в зв'язку з порушенням Підрядником своїх зобов'язань, останній повністю відшкодовує Генпідряднику неустойку за період з дати, повідомлення про відмову і до моменту, коли Роботи повинні були бути пред'явлені до здачі, розраховану відповідно до п. 6.3. Договору, завдані збитки, пов'язані з невиконанням зобов'язань, і витрати по залученню інших організацій для виконання обсягу робіт, не виконаної Підрядником до моменту відмови від договору Генпідрядником. Крім іншого Підрядник зобов'язаний за повідомленням від Генпідрядника протягом 10 днів з дати отримання такого повідомлення виплатити Генпідряднику все непогашені авансові платежі.

  У разі прострочення повернення авансів Підрядник зобов'язаний сплатити Генпідряднику пеню в розмірі 0,3% від суми неповерненого авансу за кожну повну календарну тиждень прострочення. Генпідрядник має право отримати такі суми (авансові платежі, пеню) за будь-який з діючих банківських гарантій, що забезпечують повернення авансових платежів, як одночасним платежем на всю суму, так і частинами.

  6.5. За порушення Генпідрядником граничного терміну виконання зобов'язання з оплати за цим Договором Підрядник має право стягнути з Генпідрядника відсотки за користування чужими грошовими коштами в розмірі 1/300 ставки рефінансування ЦБ РФ (ст. 395 ЦК України), загальний термін нарахування яких не може перевищувати 3 ( трьох) місяців з дня порушення Генпідрядником умов Договору.

  6.6. У разі неподання Підрядником банківської гарантії в якості забезпечення виконання зобов'язань Підрядника за Договором протягом терміну, зазначеного в п. 5.1. цього Договору або подання Банківської гарантії, що не відповідає вимогам розділу 5 цього Договору та нормам § 6 Глави 23 Цивільного кодексу РФ, Підрядник зобов'язаний виплачувати Генпідряднику неустойку в розмірі рублів за кожен день прострочення з дати, визначеної Договором для надання банківської гарантії до дати належного виконання зобов'язань.

  6.7. Підрядник зобов'язується, у разі пред'явлення до Генпідряднику вимог, пов'язаних з виконанням робіт, зазначених в Технічному завданні (Додаток до цього Договору) вступити в судовий процес в якості третьої особи на стороні відповідача. Підрядник несе повну відповідальність за своїми зобов'язаннями за заподіяння шкоди будь-якій третій особі, включаючи випадки, коли відповідно до чинного законодавства вимоги пред'явлені третіми особами безпосередньо Замовнику.

  6.8. Якщо Підрядник не виконує обов'язок щодо належного та своєчасного оформлення та передачі Генпідряднику щомісячних звітів відповідно до п.3.1.20. цього договору і первинних документів, що підлягають оформленню в зв'язку з виконанням цього Договору, (акти прийому-передачі, товарні накладні і т. п.), то на Підрядника покладається обов'язок сплатити Генпідряднику неустойку в розмірі ________% від ціни Договору за кожен день прострочення оформлення і передачі зазначених документів. Неустойка нараховується до моменту передачі Генпідряднику належно оформлених первинних документів і щомісячних звітів. Первинний документ вважається належним чином оформленим, якщо він відповідає вимогам законодавства РФ про бухгалтерський облік.

  6.9. Генпідрядник, у випадках виявлення грубих порушень правил охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, допущених персоналом Підрядника при проведенні робіт, має право застосувати штрафні санкції:

  § при порушеннях персоналом Підрядника заходів безпеки виробництва вогневих і газонебезпечних робіт, робіт підвищеної небезпеки, при невикористанні засобів індивідуального захисту, стягувати з Підрядника штраф в розмірі 5000 рублів за кожний випадок порушення;

  § при порушенні режиму куріння на будівельному майданчику персоналом Підрядника (субпідрядника), стягувати з Підрядника штраф в розмірі 1000 рублів за кожний випадок порушення;

  § при несвоєчасному вивозі відходів з території будівельного майданчика, що утворюються в результаті робіт і розміщення їх в несанкціонованих місцях, стягувати з Підрядника (субпідрядника) штраф у розмірі 3000 рублів за кожний випадок порушення.

  Всі порушення, виявлені контролюючими службами Генпідрядника, оформляються розпорядженням в односторонньому порядку, в двох примірниках.

  6.10. У випадках систематичного порушення Підрядником правил та інструкцій з охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, захисту навколишнього середовища, Генпідрядник вправі відмовитися від Договору в односторонньому позасудовому порядку і звернутися в Управління територіального Ростехнагляду з вимогою відсторонити від робіт керівників Підрядника до проведення з ними позачергової атестації .

  6.11. Генпідрядник має право здійснити утримання завданих збитків, нарахованих штрафних санкцій, в тому числі, передбачених пунктом 6.9. Договору, з сум, належних до виплати Підряднику за виконані Роботи.

  6.12. Сторони погодилися, що всюди, де встановлена ​​в Договорі та / або чинному законодавстві Російської Федерації обов'язок Генпідрядника відшкодувати Підряднику збитки, під збитками будуть розумітися документально підтверджені понесені витрати Підрядника (реальні збитки).

  Сторони погодилися, що всюди, де встановлена ​​в цьому Договорі та / або чинному законодавстві Російської Федерації обов'язок Генпідрядника відшкодувати Підряднику неустойку і збитки, то збитки відшкодовуються з урахуванням положень абзацу 1 цієї статті в частині непокритою неустойкою.

  Сторони погодилися, що всюди, де встановлена ​​в цьому Договорі та / або чинному законодавстві Російської Федерації обов'язок Генпідрядника виплатити Підряднику неустойку, то така неустойка є єдиним відшкодуванням об'єктивно оцінених Сторонами можливих збитків Підрядника (виняткова неустойка).

  6.13. Підрядник несе відповідальність протягом усього періоду виконання робіт за будь-яку шкоду майну або шкоду життю і здоров'ю, завдані з вини Підрядника працівникам Підрядника, Генпідрядника, і іншим третім особам, включаючи без обмежень збиток майну і шкоду життю і здоров'ю в результаті порушення правил техніки безпеки, пожежної безпеки, або недбалості з боку працівників Підрядника. Підрядник зобов'язується компенсувати збитки в порядку і в розмірах, встановлених чинним законодавством РФ.

  6.14. Підрядник несе відповідальність за будь-який збиток, заподіяний з вини Підрядника територій загального користування, дорогами, вулицями, тротуарами, каналізаційних систем, електроліній, телеграфним або телефонним ланцюгах, трубопроводах або іншим конструкціям комунальних мереж, що стався в ході виконання робіт.

  6.15. Неустойка, яку зобов'язаний виплатити Підрядник за порушення своїх зобов'язань за цим Договором не є залікової і збитки, яких зазнав Генпідрядник в результаті не виконані або неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань за цим Договором, стягуються понад неустойку.

  7. Обставини непереборної сили

  7.1. У Договорі під "Обставинами непереборної сили" розуміються будь-які непередбачені події (що відрізняються від непередбачених істотних змін ринкових умов), які виникають після підписання Договору і які непідконтрольні посилаються на них Сторонам, включаючи стихійні лиха, дії ворожого держави, війни, повстання, втручання військових або воєнізованих організацій, страйки, пожежі, вибухи, за умови, що:

  7.1.1. така подія, незважаючи на прийняття розумних заходів і прояв належної обачності (включаючи здійснення розумних фінансових витрат) не могло бути попереджено, подолано або усунуто повністю або частково такої Стороною;

  7.1.2. така подія суттєвим і несприятливим чином вплинуло згодом на здатність порушеної цією подією Сторони виконати свої зобов'язання за Договором;

  7.1.3. зачеплена Сторона зробила все розумні запобіжні заходи, належної обережності і зробила розумні альтернативні заходи (включаючи здійснення розумних фінансових витрат) з метою уникнути впливу такої події на здатність такої Сторони виконати свої зобов'язання за Договором та мінімізувати наслідки такої події; і

  7.1.4. така подія або його наслідки не є результатом нездатності порушеної даними подією Сторони виконати будь-які свої зобов'язання за Договором.

  7.2. Будь-які затримки або невиконання своїх зобов'язань будь-якою Стороною не є порушенням Договору, якщо і в тій мірі, в якій такі затримки або невиконання зобов'язань викликані обставиною непереборної сили. При цьому, Сторона, яка має намір скористатися положеннями цієї статті повинна:

  7.2.1. направити повідомлення іншій Стороні в найкоротший можливий термін, але в будь-якому випадку протягом 48 годин після першого настання Форс-мажор. При цьому повідомлення повинно містити розумне підтвердження характеру обставин, що складають Обставина непереборної сили, поряд з оцінкою його очікуваної тривалості і можливого впливу на виконання порушеної Стороною її зобов'язань за Договором;

  7.2.2. вжити всіх розумних і старанні заходи для продовження виконання своїх зобов'язань за Договором;

  7.2.3. оперативно і ретельно вживати всіх заходів для виправлення або усунення Обставиною непереборної сили та її наслідків;

  7.2.4. докладати усіх розумних і старанні заходи для мінімізації та обмеження негативних наслідків Обставиною непереборної сили та шкоди для іншої Сторони; і

  7.2.5. щомісяця надавати звіти іншу Сторону про заходи, що вживаються і планах дій відповідно до підпунктів 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4. і негайно повідомляти іншу Сторону про припинення дії Форс-мажор.

  7.3. З урахуванням положень цього розділу, в разі якщо виконання зобов'язань за Договором виявляється неможливим у зв'язку з обставиною непереборної сили на термін більше ____________________ (Вказується виходячи з умов договору генпідряду) днів, кожна із Сторін залишає за собою право відмовитися від Договору шляхом письмового повідомлення про це іншій Стороні протягом 30 (тридцяти) днів.

  7.4. Право Підрядника, що виникає з Форс-мажор, полягає в праві на зміну термінів виконання робіт з укладенням відповідної додаткової угоди до Договору.

  8. Порядок вирішення спорів

  8.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або в зв'язку з ним, вирішуються в претензійному порядку. Претензія направляється контрагенту з додатком підтверджуючих заявлені вимоги документів і повинна бути розглянута протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її отримання. Якщо в ході претензійного врегулювання спорів сторони не дійдуть згоди, вони мають право звернутися в Арбітражний суд м Москви.

  8.2. Розгляд спору в претензійному, судовому порядку в процесі виконання Сторонами своїх зобов'язань за укладеним Договором не є підставою для призупинення Підрядником виконуваних за Договором Робіт.

  8.3. У частині не врегульованій цим Договором, відносини сторін регулюються чинним законодавством РФ.

  9. Інші умови

  9.1. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

  9.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до моменту повного виконання ними своїх зобов'язань.

  9.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

  9.4. Справжнім Підрядник і Генпідрядник висловлюють свою згоду з тим, що Генпідрядник вправі поступитися / перевести права та / або обов'язки за цим Договором на користь Замовника. При цьому Підрядник самим фактом укладення цього Договору висловлює свою згоду на поступку / переклад прав і / або обов'язків на користь Замовника. Сторони погодилися, що поступка / переклад прав і / або обов'язків на користь Замовника буде оформлятися окремим угодою, договором, що укладається між Замовником, Генпідрядником і Підрядником.

  9.5. Сторони погодилися, що Замовник має можливість пред'явлення вимог і (або) претензій безпосередньо до Підряднику незалежно від поступки (переведення прав і (або) обов'язків) за цим Договором на користь Замовника.

  9.6. Справжнім Сторони висловлюють свою згоду з тим, що Роботи за Договором можуть бути припинені Генпідрядником в разі призупинення виконання Основного Договору, укладеного між Замовником та Генпідрядником. У разі призупинення робіт за цим Договором у цій підставі жодна із Сторін не несе відповідальність за порушення умов про строки виконання зобов'язань за Договором. Для того, щоб вважати призупинення почався, достатньо повідомлення з боку Генпідрядника на адресу Підрядника. Призупинення діє з дати отримання такого повідомлення Підрядником і до дати отримання повідомлення про закінчення призупинення.

  9.7. Справжнім Підрядник підтверджує, що положення пунктів 9не можуть трактуватися, як дають йому право пред'являти будь-які вимоги до Замовника до того моменту, як Замовник в установленому порядку, прийняв на себе права та / або обов'язки за цим Договором.

  9.8. Підрядник не має права утримувати ніяку річ, результат робіт, включаючи обладнання, матеріали, що підлягають передачі Генпідряднику, і правила статей 712, 359 і 360 Цивільного кодексу РФ не застосовуються.

  9.9. Весь документообіг, оформлення первинних документів по Договору має здійснюватися Сторонами відповідно до уніфікованих форм, що діють на момент виконання Стороною конкретного зобов'язання за Договором, за умови, якщо будь-які форми або окремі умови документів або окремі вимоги до них, не будуть визначені Сторонами в договорі, а також у додаткових угодах до нього.

  9.10. Генпідрядник має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору в будь-який час до здачі йому результатів робіт. Справжнім Сторони висловлюють свою згоду з тим, що однією з підстав односторонньої відмови від цього Договору може бути припинення або призупинення дії Договору, укладеного між Замовником та Генпідрядником.

  9.11. У разі розірвання, відмови від цього Договору, Підрядник зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Повідомлення Генпідрядника про розірвання, відмову від Договору передати Генпідряднику за актом прийому-передачі, підписаного уповноваженими представниками Сторін, все виконане за цим Договором. В разі, не передачі Підрядником результатів виконаних робіт Генпідряднику, Роботи вважаються невиконаними, і Підрядник зобов'язаний не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати отримання повідомлення про розірвання, про відмову від Договору, перерахувати Генпідряднику все раніше отримані від нього суми. Якщо сума грошових коштів, що надійшли від Генпідрядника до Підряднику, перевищує суму платежів, належних Підряднику за переданий обсяг результатів Робіт, то Підрядник протягом ___ днів з моменту передачі результатів робіт поверне Генпідряднику надлишок грошових коштів.

  9.12. Підрядник ні за яких обставин не має права на компенсацію упущеної вигоди у зв'язку з достроковим припиненням Договору з будь-яких підстав і всі можливі збитки Підрядника визначаються фактичними документально підтвердженими витратами.

  9.13. Невід'ємною частиною цього Договору є наступні програми:

  Додаток . Технічне завдання;

  Додаток . Графік виконання робіт;

  Додаток . Графік фінансування.

  Додаток № __. Перелік пунктів вимог до підрядних організацій з питань техніки безпеки.

  Додаток № __. Кошторис.

  Додаток № __. Форма банківської гарантії[13].

  Додаток № ___: Форма акту прийому-передачі банківської гарантії (Якщо умова про банківську гарантію міститься в договорі) .

  Додаток № ___: Перелік пунктів вимог до підрядних організацій з питань техніки безпеки.

  Додаток № ___: ПЕРЕЛІК місць (умов виробництва) і видів робіт підвищеної небезпеки, при виконанні яких відповідальний за виробництво робіт повинен видавати наряд-допуск для своїх працівників.

  Додаток № ___: Перелік копій документів, що подаються підрядником до початку робіт на будівельному майданчику.

  Додаток № ___: Угода про конфіденційність [14].

  9.14. Підрядник не має права передавати свої права та / або обов'язки за даним Договором будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Генпідрядника. Порушення даного пункту дає Генпідряднику право припинити дію цього Договору.

  10.1. Конфіденційність інформації та дотримання режиму комерційної таємниці забезпечується кожної із Сторін.

  10.2. Додання конфіденційності інформації та визначення її як комерційної таємниці пов'язаної зі змістом, виконанням (результатами виконання), дією, тлумаченням Договору, а також додаткову інформацію, передана Сторонами одна одній у зв'язку з Договором, визначається Сторонами самостійно.

  10.3. Передача інформації, що становить комерційну таємницю, здійснюється між Сторонами відповідно до Додатку №__ до цього Договору ( «Угода про конфіденційність»).

  10.4. У разі порушення однією із Сторін зобов'язань зазначених в Додатку №__ до цього Договору (Угода про конфіденційність ») винна Сторона зобов'язується відшкодувати іншій Стороні завдані реальні збитки, у вигляді документально підтверджених зроблених витрат.

  Договір підряду на будівельно - монтажні роботи

  на будівельно - монтажні роботи

  На виконання робіт з будівництва об'єкта ____________________________________________

  _______________________________, іменований у подальшому «Замовник», в обличчі

  _______________________________, діючого на підставі ___________________________

  з одного боку, і __________________________________________, що його надалі «підрядник» діючого на підставі ____________________________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

  Сторони домовилися, що зазначені поняття вживаються в такому значенні, якщо інший зміст годі було з умов цього договору:

  Розташований за адресою: _____________________________________________________________

  Поняття «матеріали» включає в себе всі можливі для здійснення будівельних робіт матеріали, обладнання, конструкції, вироби.

  Поняття «технічна документація» включає в себе складений та затверджений відповідно до вимог законодавства Російської Федерації проект споруджуваного об'єкта, робочі креслення та ін.

  1.1. Підрядник зобов'язується виконати власними або залученими силами та засобами роботи з будівництва об'єкта відповідно до умов цього договору, завданням Замовника, технічною документацією і кошторисом в терміни, передбачені планом-графіком будівельних робіт, а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат (готовий до експлуатації об'єкт) і сплатити обумовлену цим договором ціну.

  1.2. Технічна документація і кошторис надаються Замовником.

  1.3. План-графік виконання робіт №1 і графік передачі Замовником матеріалів №2 складається Підрядником.

  1.4. Технічна документація, кошторис, графіки (п.1.2.) повинні бути узгоджені сторонами не пізніше __________ днів з дня підписання цього договору. Узгодження технічної документації та кошторису оформляється актом №3.

  Графіки (п.1.2.) Підписуються сторонами не пізніше ________ днів після узгодження технічної документації та кошторису.

  1.5. Склад і зміст технічної документації вказуються в акті №3.

  1.6. Технічна документація, кошторис і графіки є невід'ємною частиною цього договору.

  1.7. Підрядник зобов'язується завершити будівництво і здати об'єкт, готовий до експлуатації, в передбачені цим договором порядку і терміни.

  1.8. Замовник зобов'язується на період будівельних та інших, пов'язаних з будівництвом робіт надати в користування Підрядника під будівництво житлового будинку _________________________________________________________________________

  Земельна ділянка площею _______________ Га. за адресою: _____________________________________________________________________________, придатний для виробництва будівельних робіт, в термін до _________________________.

  2.1. Завершення будівельних робіт, передбачених цим договором, і здача готового об'єкта Замовнику здійснюються Підрядником в термін до «__» _______________ р.

  2.2. Терміни завершення окремих етапів роботи визначаються планом-графіком виконання робіт №1.

  3.1. Вартість робіт встановлюється кошторисом, що є невід'ємною частиною цього договору.

  3.2. Остаточний розрахунок за виконані роботи по об'єкту проводиться на підставі акту звірки, підписаного сторонами не пізніше ___________ днів після завершення будівництва, в тому числі після усунення виявлених дефектів на підставі акта приймання об'єкта в експлуатацію. При визначенні вартості закінченого об'єкта враховується фактичний обсяг загальної зведеної площі, зазначеної в довідці БТІ.

  3.3. У вартість, зазначену в п. 3.1., Не входить виконання наступних видів робіт:

  • Пристрій зовнішніх електроустановок і електромереж;
  • Зовнішні пристрої телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації і автоматики;
  • Зовнішні пристрої, що забезпечують вибухобезпечність, пожежобезпечність і захист від блискавки.

  3.4. Замовник щомісяця перераховує аванс в розмірі, встановленому _________________, не пізніше _______________________ числа поточного місяця. Частину щомісячного платежу Замовник вносить при наданні Підрядником документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, кількість закуплених для будівництва матеріалів.

  3.5. При розбіжності вартості робіт, передбаченої договором, із загальною вартістю робіт, передбаченої кошторисом, діє вартість робіт, передбачена текстом договору.

  3.6. Ціна, зазначена в п.3.1. цього договору, є твердою і підлягає перегляду тільки в разі істотного зростання вартості матеріалів, а також надаються Підряднику третіми особами послуг, які не можна було передбачити при укладенні договору. При відмові Замовника виконати вимогу про збільшення твердої ціни договору при настанні обставин, зазначених вище, Підрядник має право вимагати розірвання договору відповідно до ст.451 Цивільного кодексу Російської Федерації.

  3.7. Економія, отримана від застосування Підрядником більш досконалих технологій в результаті скорочення термінів будівництва без шкоди для якості робіт, розподіляється між Замовником та Підрядником в наступних частках: Підряднику _______%, Замовнику _______%.

  3.8. У разі дострокового розірвання договору з підстав, передбачених законом, іншими правовими актами та договором, Підрядник зобов'язується повернути Замовнику авансовий платіж в частині, що перевищує фактично виконані за договором роботи, протягом ________ банківських днів з дати, з якої, відповідно до закону, іншими правовими актами або угодою сторін, цей договір буде вважатися розірваним.

  4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ будівельними МАТЕРІАЛАМИ І УСТАТКУВАННЯМ

  4.1. Забезпечення будівництва необхідними матеріалами здійснює Підрядник.

  4.2. Замовник має право надавати підряднику необхідні для будівництва об'єкта матеріали згідно з графіком №2. При цьому вартість робіт згідно п.3.1. цього договору зменшується пропорційно вартості наданого Замовником матеріалу.

  4.3. Все що поставляються для будівництва матеріали і обладнання повинні мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість. Сторона, що передає обладнання в монтаж, зобов'язана супроводити його документацією підприємства-виготовлювача, необхідної для монтажу.

  4.4. Приймання, розвантаження і складування прибувають на об'єкт матеріалів (в тому числі матеріалів, що надаються Замовником) здійснює Підрядник. Приймання матеріалів від Замовника, а так само від постачальників Замовника здійснюється Підрядником за двосторонньою акту, в якому в обов'язковому порядку зазначаються найменування поставленого матеріалу, його кількість, асортимент, комплектність і якість. У разі виявлення будь-яких недоліків Підрядник повинен вказати це в акті.

  4.5. Відповідальність за збереження всіх поставлених для реалізації договору матеріалів до повного завершення робіт несе Підрядник.

  4.6. Сторона надала матеріали, відповідає за їх відповідність проектним специфікаціям, державним стандартам і технічним умовам і несе ризик збитків, пов'язаних з їх неналежним якістю, невідповідністю будівельним специфікаціям, державним стандартам і технічним умовам.

  4.7. Матеріали, надані Замовником, не використані Підрядником при будівництві об'єкта, реалізуються Підрядником по завершенні будівництва і здачі збудованого об'єкта в термін ___________ днів за умови отримання останнім винагороди в розмірі ________% від ціни реалізованих матеріалів.

  5.1. Підрядник зобов'язується виконувати всі роботи з будівництва з належною якістю, в обсязі та в терміни, передбачені цим договором та додатками до нього, і здати об'єкт Замовнику у встановлений термін в стані, що забезпечує його нормальну експлуатацію.

  5.2. Підрядник зобов'язаний забезпечити:

  • Виробництво робіт в повній відповідності з технічною документацією, кошторисом, будівельними нормами і правилами;
  • Належну якість використовуваних матеріалів, відповідність їх технічної документації, державним стандартам і технічним умовам;
  • Якість виконання всіх робіт відповідно до технічної документації і діючими нормами і технічними умовами;
  • Своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених при прийманні робіт і протягом гарантійного терміну експлуатації об'єкта;
  • Безперебійне функціонування інженерних систем і устаткування при нормальній експлуатації об'єкта протягом гарантійного терміну.

  5.3. Підрядник несе відповідальність за правильну і належну розмітку об'єкта по відношенню до первинних точках, лініях і рівням, правильність положення рівнів і розмірів.

  5.4. Підрядник власними силами в рахунок вартості робіт, передбачених цим договором, відповідно до будівельних норм і правил зводить всі необхідні тимчасові споруди.

  5.5. Підрядник зобов'язаний забезпечити в ході будівництва виконання на будівельному майданчику необхідних заходів по техніці безпеки, раціонального використання території, охорони навколишнього середовища, зелених насаджень і землі, а також встановити освітлення.

  5.6. Підрядник також зобов'язаний:

  • Підготувати графік виконання робіт і графік надання Замовником матеріалів до терміну, зазначеного в абзаці 1 п.1.4. справжньої угоди;
  • Узгодити з органами державного нагляду порядок ведення робіт на об'єкті і забезпечити дотримання його на будівельному майданчику;
  • Забезпечити утримання та прибирання будівельного майданчика і прилеглої безпосередньо до неї території;
  • Вивезти в ________-денний строк з дня підписання акту про приймання завершеного будівництва належать Підряднику будівельні машини, обладнання, інвентар та інше майно.

  5.7. Підрядник сповіщає Замовника за ____________ до початку приймання про готовність відповідальних конструкцій і прихованих робіт письмовим повідомленням. Підрядник приступає до виконання наступних робіт тільки після приймання Замовником прихованих робіт і складання актів огляду цих робіт. Якщо закриття робіт виконано без підтвердження Замовника, в разі коли він не був поінформований про це, на вимогу Замовника підрядник зобов'язаний за свій рахунок розкрити будь-яку частину прихованих робіт згідно з вказівкою Замовника, а потім відновити її за свій рахунок. У разі не явки представника Замовника в зазначений Підрядником термін Підрядник складає односторонній акт. Розтин робіт в цьому випадку на вимогу Замовника проводиться за його рахунок.

  5.8. При готовності об'єкта Підрядник в _______-денний термін повинен сповістити про це Замовника в письмовій формі.

  5.9. Підрядник зобов'язаний негайно сповістити замовника і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:

  • Непридатності або недоброякісності представлених Замовником матеріалів технічної документації;
  • Можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;
  • Інших обставин, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.

  5.10. Підрядник не має права використовувати в ході здійснення робіт матеріали й устаткування, надані Замовником, або виконувати вказівки останнього, якщо це може призвести до порушення вимог, обов'язкових для сторін, з охорони навколишнього середовища та безпеки будівельних робіт.

  5.11. Для виконання робіт, пов'язаних з розкриттям підземних комунікацій, Підрядник залучає експлуатаційну організацію або, за згодою експлуатаційної організації і під її наглядом, ці роботи Підрядник здійснює самостійно.

  5.12. У разі залучення до робіт субпідрядників відповідальність перед Замовником за невиконання або неналежне виконання зобов'язань субпідрядниками несе Підрядник.

  5.13. Підрядник передає в термін ____________ днів після закінчення будівництва замовнику схеми розташування та каталоги координат і висот геодезичних знаків, встановлюваних при геодезичних розбивочних роботах в період будівництва і зберігаються до його закінчення, і виконавчу документацію про виконаних будівельних і монтажних роботах.

  6.1. Замовник в _______-денний строк з дня підписання цього договору передає Підряднику на період будівництва об'єкта будівельний майданчик, придатну для виконання робіт.

  6.2. Технічну документацію, кошторис в повному обсязі або в обсязі, необхідному для початку робіт, Замовник передає Підряднику в _____-денний термін з дати підписання цього договору. Передана документація повинна бути складена відповідно до вимог будівельних норм і правил, пройти державну експертизу і бути затверджена в установленому порядку.

  6.3. Замовник зобов'язаний виконати прийняття роботи (її окремих етапів) в терміни і в порядку, передбачені договором.

  6.4. Замовник зобов'язаний здійснювати технічний нагляд за будівництвом.

  6.5. Замовник зобов'язаний у встановлені договором порядку і терміни (п.3.4) оплачувати виконання робіт Підряднику.

  6.6. Замовник зобов'язаний надавати матеріали Підряднику з дотриманням умов п.4.3. в термін, встановлений графіком №2.

  6.7. Замовник зобов'язаний здійснити до початку будівництва винос діючих інженерних комунікацій, що потрапляють в місце забудови.

  6.8. Замовник зобов'язаний здійснити тимчасові під'єднання комунікацій на період виконання робіт на будівельному майданчику та підключення новозбудованих комунікацій в точках підключення в установленому порядку.

  6.9. Замовник зобов'язаний виконати в повному обсязі зовнішні інженерні мережі, споруди та ввідні пристрої в терміни, узгоджені з Підрядником.

  6.10.Заказчік зобов'язаний сформувати склад приймальної комісії для здійснення прийому будинку в експлуатацію і організувати роботу цієї комісії.

  6.11.Заказчік вправі залучати для виконання певних робіт інших підрядників. У цьому випадку Замовник зобов'язаний попередити Підрядника за цим договором в _______ - денний термін.

  7.1. Охорону споруджуваного об'єкта до повного завершення робіт здійснює Підрядник.

  7.2. Охороні підлягає об'єкт, що будується, а також призначені для будівництва матеріали, вироби, конструкції, обладнання, будівельна техніка та інвентар, що знаходяться на будівельному майданчику і прилеглій до неї території.

  7.3. Витрати підрядника на охоронні заходи здійснюються за рахунок коштів, передбачених п.3.1. договору.

  8. РОЗПОДІЛ РИЗИКУ МІЖ СТОРОНАМИ

  8.1. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, а також призначених для зведення об'єкта будівельних та інших матеріалів, обладнання, інвентарю, в тому числі переданих Підряднику Замовником, несе Підрядник.

  8.2. Ризик випадкової загибелі об'єкта будівництва, а також переданих Замовником Підряднику матеріалів переходить на Замовника після здачі об'єкта в експлуатацію в установленому п.9.3 порядку.

  9.1. Замовник особисто або через свого представника спільно з Підрядником здійснює приймання виконаних робіт за актом приймання.

  9.2. Приймання закінченого об'єкта здійснюється після виконання сторонами зобов'язань, які відповідно до цього договору повинні бути виконані сторонами до моменту завершення будівництва.

  9.3. Приймання здійснюється комісією, яка створюється Замовником, в складі представника, автора проекту або представника проектної організації, представника уповноваженого державного органу і його спеціалізованих служб. Акт приймання затверджується уповноваженими державними органами в установленому порядку.

  10.1. Гарантії якості поширюються на всі конструктивні елементи і роботи, виконані Підрядником за договором.

  10.2. Гарантійний термін нормальної експлуатації об'єкта і входить в нього інженерних систем, обладнання, матеріалів і робіт встановлюється на ____ років з дати підписання сторонами акту приймання готового до експлуатації об'єкта. У разі якщо в період дії гарантійного терміну законом або іншим правовим актом буде встановлений триваліший строк у порівнянні з гарантійним терміном, передбаченим цим пунктом, гарантійний термін буде вважатися продовженим на відповідний період.

  10.3. Якщо в період гарантійної експлуатації об'єкта будуть виявлені дефекти, що перешкоджають нормальній його експлуатації, то Підрядник зобов'язаний їх усунути за свій рахунок і в узгоджені з Замовником терміни. Для участі в складанні акта, що фіксує дефекти, узгодження порядку і термінів їх усунення Підрядник зобов'язаний направити свого представника не пізніше __________ днів з дня отримання письмового повідомлення Замовника. Гарантійний термін в цьому випадку продовжується відповідно на період усунення дефектів.

  10.4. При відмові Підрядника від складання або підписання акту виявлених дефектів Замовник складає односторонній акт на основі кваліфікованої експертизи, яка залучається ним за власні кошти. При цьому витрати Замовника з проведення експертизи відшкодовуються Підрядником.

  11. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗАМОВНИКА ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

  11.1. Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (плану-графіка), якістю застосовуваних матеріалів.

  11.2. Замовник здійснює технічний нагляд і контроль за дотриманням Підрядником плану-графіка виконання робіт і якості, а також проводить перевірку відповідності використовуваних їм матеріалів до умов договору та проектної документації.

  11.3. Замовник, представники Замовника мають право безперешкодного доступу до всіх видів робіт в будь-який час протягом усього періоду будівництва.

  11.4. Підрядник зобов'язаний вести журнал виробництва робіт, в якому відбивається весь хід фактичного виконання робіт, а також всі факти і обставини, пов'язані з виконанням планових робіт і безпосередньо впливають на виконання Підрядником своїх зобов'язань. Замовник (представник Замовника, інженер) регулярно, один раз в _________ днів, перевіряє і своїм підписом підтверджує записи в журналі. Підрядник зобов'язується в _________-денний термін вжити заходів до усунення недоліків, зазначених Замовником.

  11.5. При здійсненні контролю за веденням робіт, Замовник, а також його представники не мають права втручатися в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

  12. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТОРІН В ПЕРІОД БУДІВНИЦТВА

  12.1. З урахуванням того, що технічна документація була підготовлена ​​Замовником, Замовник несе повну відповідальність за якість робочих креслень, специфікацій та іншої документації, що використовується при здійсненні будівництва. При виявленні в документації недоліків підрядник повідомляє про це Замовника протягом ___ днів з моменту виявлення і Замовник проводить за свій рахунок виправлення технічної документації та виконаних на основі неякісних документів робіт.

  12.2. Додаткові витрати і витрати Підрядника, викликані виправленням допущених їм в ході виконання робіт помилок і недоліків, відшкодовується Замовником лише в тому випадку, якщо Підрядник доведе, що помилки і недоліки були допущені Підрядником з вини Замовника. Виявлені Підрядником або Замовником помилки і недоліки підлягають негайному усуненню.

  12.3. Якщо замовник не виконає в строк свої зобов'язання, передбачені цим договором, і це призведе до затримки виконання робіт з будівництва об'єкта, то Підрядник буде вправі вимагати продовження термінів будівництва на відповідний період і звільнення на цей період від сплати штрафних санкцій за прострочення здачі об'єкта в експлуатацію . У цьому випадку сторони повинні вжити всіх необхідних заходів, що запобігають додаткові витрати.

  12.4. У разі подання замовником матеріалів неналежної якості або не відповідають вимогам технічної документації підрядник буде вправі вимагати від Замовника їх заміни в узгоджені сторонами терміни.

  12.5. У разі якщо Замовником будуть виявлені неякісно виконані роботи, Підрядник зобов'язаний своїми силами і без збільшення вартості в узгоджений сторонами термін, проте в межах загального терміну, передбаченого в п.2.1. договору, переробити ці роботи для забезпечення їх належної якості. При невиконанні Підрядником цього обов'язку Замовник має право для виправлення неякісно виконаних робіт вимагати від Підрядника залучити для цього іншу організацію за рахунок Підрядника.

  12.6. Перевищення Підрядником проектних обсягів і вартості робіт, не підтверджені відповідним додатковою угодою сторін, що відбулися з вини Підрядника, оплачується Підрядником за свій рахунок за умови, що вони не викликані невиконанням Замовником своїх зобов'язань.

  12.7. У разі, коли виникає необхідність здійснити консервацію об'єкту будівництва, Підрядник буде зобов'язаний здійснити своїми силами роботи з консервації об'єкта.

  12.8. Перебіг строків, передбачених цим договором, в тому числі термінів, закріплених в плані-графіку, призупиняється з моменту отримання Підрядником рішення Замовника про консервацію об'єкта.

  12.9. Після усунення причин, що викликали консервацію об'єкта, Підрядник відновлює будівельні роботи не пізніше ніж через ______ днів після отримання від Замовника відповідного повідомлення.

  13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

  13.1. Сторона несе відповідальність за збитки, завдані іншій стороні невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за цим договором. Збитки відшкодовуються в повній сумі понад неустойки (пені, штрафу).

  13.2. Неустойка сплачується Замовником Підряднику за наступні допущені ним порушення договірних зобов'язань:

  • За затримку передачі Підряднику будівельного майданчика, технічної документації, кошторису, матеріалів підлягає сплаті пеня в розмірі ___________ руб. за кожен день прострочення;
  • За передачу Підряднику для монтажу некомплектного обладнання -пеня в розмірі _________% від вартості обладнання за кожний день затримки через монтажу;
  • За затримку початку приймання закінченого об'єкта понад ________ днів з дня отримання повідомлення Підрядника про пред'явлення його до здачі підлягає сплаті пеня в розмірі _________% від договірної ціни об'єкта за кожен день прострочення, але не більше _______% від договірної ціни.
  • За затримку розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи сплачується пеня в розмірі ________% від суми відповідного платежу за кожен день прострочення, але не більше _______% від суми відповідного платежу.

  13.3. Підрядник сплачує Замовнику неустойку за наступні допущені порушення своїх зобов'язань:

  • За порушення термінів завершення будівництва об'єкта сплачується пеня в розмірі ________% від договірної ціни об'єкта за кожен день прострочення. При цьому загальна сума пені за прострочення здачі об'єкта не може перевищувати _________% від ціни робіт;
  • За несвоєчасне звільнення будівельного майданчика і прилеглої до неї території від належного Підряднику після завершення робіт майна - штраф у розмірі ____________ руб. за кожен день прострочення, але не більше _____________ руб .;
  • За порушення термінів виконання окремих видів робіт (зрив план-графіка робіт) підлягає сплаті пеня в розмірі ______% вартості відповідного виду (етапу) робіт. У разі забезпечення Подрдчіком своєчасної здачі об'єкта в цілому сплачена Підрядником сума штрафу має бути повернуто;
  • За затримку усунення дефектів в роботах і конструкціях проти термінів, передбачених актом сторін, а в разі неявки Підрядника - одностороннім актом, сплачується пеня в розмірі _______% від вартості робіт і конструкцій за кожен день прострочення, але не більше вартості конструкцій (матеріалів, обладнання) і відповідного виду робіт;
  • За виконання Підрядником неякісних робіт підлягає сплаті штраф в розмірі ___________ руб. за кожен вид робіт, виконаних Підрядником неякісно.

  13.4. Сплата неустойки (пені, штрафу), а також відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань в натурі.

  14. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА (Форс-мажорні обставини)

  14.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо невиконання стало наслідком природних явищ, дій зовнішніх об'єктивних факторів і інших і інших обставин непереборної сили, за які сторони не відповідають, і запобігти несприятливий вплив яких вони не мають можливості. Термін виконання зобов'язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, а також наслідки, викликані цими обставинами.

  14.2. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки будуть тривати більше трьох місяців, то Підрядник та Замовник обговорять, які заходи слід вжити для продовження будівництва. Якщо сторони не зможуть домовитися протягом _______________ міс., Тоді кожна сторона має право вимагати розірвання договору.

  15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТЕХНІЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

  15.1. замовник має право вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликані цим додаткові роботи за вартістю не перевищують _____% у зазначеній кошторисі загальної вартості будівництва і не змінюють характеру передбачених цим договором робіт. Замовник має право дати письмове розпорядження, обов'язкове для Підрядника, із зазначенням:

  • Збільшити або зменшити обсяг будь-якої роботи, включеної в план-графік виконання робіт і кошторис; виключити будь-яку роботу;
  • Змінити характер, або якість, або вид будь-якій частині роботи;
  • Виконати додаткову роботу будь-якого характеру, необхідну для завершення будівництва.

  15.2.Внесеніе в технічну документацію, план-графік виконання робіт змін в більшому проти зазначеного в цьому договорі обсязі здійснюється на основі узгодженої сторонами додаткового кошторису.

  15.3. Вартість роботи може бути змінена за згодою сторін на підставі додаткової угоди до цього договору.

  15.4. Будь-які зміни до цього договору дійсні лише за умови, якщо вони оформлені додатковою угодою, протоколом або іншими письмовими документами відповідно до правил, встановлених для письмової форми договорів ст.434 цивільного кодексу Російської Федерації, і іншими його положеннями.

  16.1. Спірні питання, що виникають в ході виконання цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

  16.2. У разі недосягнення домовленості щодо спірних питань спір, що випливає з цього договору, підлягає розгляду в _______________.

  16.3. З питань, не врегульованих договором, підлягає застосуванню законодавство Російської Федерації.

  17. ПРИПИНЕННЯ КОНТРАКТУ ВІДНОСИН

  17.1. У випадках, встановлених договором і законодавством, договір може бути розірваний достроково.

  17.2. Замовник має право достроково розірвати договір у разі:

  • Затримки Підрядником початку будівництва більш ніж на ____________________ з причин, не залежних від Замовника;
  • Систематичного порушення Підрядником термінів виконання будівельно-монтажних робіт, що тягнуть за собою збільшення терміну закінчення будівництва більш ніж на _____________________________________;
  • Недотримання Підрядником вимог щодо якості робіт, якщо виправлення відповідних неякісно виконаних робіт тягне затримку будівництва більш ніж на _____________________________;
  • Анулювання ліцензій на будівельну діяльність, інших актів державних органів в рамках чинного законодавства, які позбавляють Підрядника права на виробництво робіт.

  17.3. Підрядник має право розірвати договір у випадках:

  • Фінансової неспроможності Замовника, або систематичної затримки ним розрахунків за виконані роботи, або затримки їх більш ніж на ________________ днів;
  • Зупинки Замовником будівництва з причин, не залежних від підрядчика, на термін, що перевищує _____________, за винятком випадків консервації об'єкта будівництва;
  • Зміни вартості будівництва більш ніж на _______% в зв'язку з внесеними Замовником змінами в технічну документацію.

  17.4. У разі якщо одна зі сторін заперечує проти дострокового розірвання договору. Розірвання договору здійснюється в судовому порядку.

  18.1. Сторони домовилися про те, що при зведенні об'єкту допускається обробка приміщень без чистової обробки стін, підлог, стель, без установки санітарно-фаянсового обладнання, вбудованих шаф і антресолей.

  18.2. За шкоду, заподіяну третій особі в процесі будівництва об'єкта, відповідає Підрядник, якщо не доведе, що шкоди було завдано з вини Замовника.

  18.3. Підрядник не має права здійснювати уступку права вимоги або переведення боргу за цим договором третім особам без письмового дозволу Замовника.

  18.4. Збиток, нанесений третій особі в результаті будівництва з вини Підрядника або Замовника, компенсується винною стороною. Збиток, нанесений цій особі з непередбачених причин, коли неможливо визначити винну сторону, відшкодовується сторонами порівну.

  18.5. цей договір складений в двох примірниках - по одному для кожної сторони. Всі зазначені в договорі додатки (графіки, акти) є невід'ємною частиною цього договору.

  Від Замовника: ________________________ / _________________________________

  Від Підрядника: _____________________ / __________________________________

  Договір підряду на виконання будівельних робіт - зразок

  Договір підряду на виконання будівельних робіт - зразок Основних напрямів, представленого в статті, широко поширений в цивільному обороті. Ми розповімо про юридичні особливості цього підвиду договору підряду.

  Договір на виконання монтажних робіт

  Зразок договору будівельного підряду з фізичною ліцом.doc

  Договір будівельного підряду. Основні положення

  Договір будівельного підряду безпосередньо регулюється § 3 гл. 37 ГК. Оскільки даний договір є різновидом договору підряду, на нього поширюється загальне регулювання договору підряду, що міститься в § 1 гл. 37 ГК. У договорі будівельного підряду дві сторони - підрядник і замовник. За цим договором підрядник повинен провести будівельні роботи (наприклад, побудувати об'єкт), а замовник - створити підряднику необхідні умови, прийняти та оплатити його роботу.

  Сфера застосування договору будівельного підряду вельми широка і поширюється на всі види будівельних робіт. В її коло входять:

  • роботи з будівництва об'єкта (будівлі, підприємства, іншої споруди);
  • роботи з реконструкції об'єкта;
  • роботи з капітального ремонту об'єкта;
  • монтажні роботи;
  • пуско-налагоджувальні роботи;
  • інші будівельні роботи, безпосередньо пов'язані зі зведенням об'єкта.

  Договір будівельного підряду з фізичною особою

  Якщо замовником є ​​фізична особа і роботи ведуться для задоволення його особистих побутових потреб, на такий договір будівельного підряду також поширюється регулювання договору побутового підряду, що міститься в § 2 гл. 37 ГК.

  Зразок договору будівельного підряду з фізичною особою можна скачати за посиланням. Договір будівельного підряду з фізичною особою (зразок).

  На стороні підрядника також може виступати фізична особа (кілька фізичних осіб). Такий договір підряду на виконання будівельних робіт схожий на трудовий договір. Відмінностям цих договорів присвячений п. 3 листа МНС РФ від 19.06.2001 № СА-6-07 / 463 @. За договором будівельного підряду виконується конкретне завдання, його предметом є кінцевий результат (наприклад, відремонтовану будівлю). За трудовим договором працівник здійснює трудову функцію, виконуючи роботу по своїй спеціальності, підкоряючись трудовому розпорядку, роботодавець виплачує працівникові заробітну плату, забезпечує умови праці.

  Технічна документація і кошторис

  Обов'язком підрядника за договором є твір обумовлених договором будівельних робіт. Будівельні роботи ведуться на підставі технічної документації (далі ТД) і кошторису. У ТД визначаються:

  • обсяг робіт;
  • зміст робіт;
  • вимоги до робіт.

  У кошторисі деталізується вартість робіт.

  Договором визначається, яка зі сторін і коли повинна надати ТД. Відсутність затвердженої ТД не є підставою для визнання договору будівельного підряду неукладеним, якщо зміст робіт визначено безпосередньо в договорі (п. 5 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24.01.2000 № 51).

  Внесення змін до ТД та кошторис

  У разі виявлення необхідності проведення робіт, яких немає в ТД і кошторисі, підрядник повинен відразу повідомити про це замовника. Якщо підрядник не повідомив замовника і виконав додаткові роботи своїми силами, він позбавляється права вимагати оплати цих робіт.

  З даного правила є винятки. Чи не узгоджені з замовником додаткові роботи оплачуються їм, якщо підрядник доведе, що:

  • негайне проведення робіт без узгодження було в інтересах замовника;
  • затримка при проведенні додаткових робіт могла привести до серйозного пошкодження об'єкта.

  Підрядник позбавляється права оплати за зроблені додаткові роботи при неповідомлення про них замовника, навіть якщо ці роботи були внесені в акт приймання робіт, підписаний замовником (п. 10 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24.01.2000 № 51).

  При відсутності реакції замовника на повідомлення протягом 10 днів (законом або договором може бути визначено інший термін) підрядник має право призупинити роботи і віднести свої збитки від простою на рахунок замовника. Замовник не відшкодовує збитки, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт не було потреби. Підрядник зобов'язаний провести додаткові роботи після узгодження їх із замовником своїми силами, за винятком випадків, коли роботи не є його професійною діяльністю або при неможливості їх проведення силами підрядника з незалежних від нього причин.

  Замовник має право вносити зміни в ТД без узгодження з підрядником, якщо при цьому:

  • не змінюється характер обумовлених у договорі робіт;
  • вартість кошторису при включенні в неї додаткових робіт збільшується не більше ніж на 10% її вартості.

  Підрядник має право:

  • перегляду кошторису, якщо її вартість перевищена на 10% з незалежних від нього причин;
  • оплати розумних витрат, викликаних визначенням і усуненням їм недоліків ТД.

  Забезпечення будівельних робіт і додаткові обов'язки замовника

  ГК встановлена ​​презумпція забезпечення будівництва підрядником. Договором обов'язок забезпечення може бути покладена на замовника або розподілена між підрядником і замовником. Ненадання замовником, зобов'язаним забезпечити будівництво матеріалами (або обладнанням), матеріалів (обладнання) належної якості в разі ризику неминучого зниження якості будівництва дає підряднику право відмовитися від виконання договору і вимагати оплати раніше виконаних робіт.

  Законом або договором на замовника можуть бути покладені такі додаткові обов'язки:

  • надати земельну ділянку для будівельних робіт;
  • передати підряднику необхідні для проведення робіт будівлі і споруди;
  • забезпечити доставку вантажів для будівництва;
  • забезпечити будівництво енергопостачанням, водо- і пароснабжения;
  • інші обов'язки.

  Контроль замовника за проведенням робіт

  Замовник, відповідно до ст. 748 ГК, має право (не заважаючи оперативно-господарської діяльності підрядника):

  • контролювати хід робіт і дотримання їх графіка;
  • контролювати якість наданих підрядником матеріалів і правильність їх використання;
  • укласти договір з інженером (інженерної організацією) і делегувати йому свої права по контролю і нагляду за будівельними роботами.

  Підрядник не має права відхилятися від проекту: виявив таке відхилення замовник зобов'язаний повідомити про порушення в об'єкті підряднику. Чи не відправив в такій ситуації повідомлення підряднику замовник не має права посилатися на вказані порушення. Підрядник повинен виконувати вказівки замовника, якщо вони не суперечать закону та договору і не є вторгненням в його оперативну діяльність.

  Відносно об'єктів капітального будівництва, згідно з п. 2 ст. 53 ГК РФ, на замовника покладено обов'язок здійснювати будівельний контроль. Функції будівельного контролю конкретизовані в постанові Уряду РФ «Про порядок проведення будівельного контролю» від 21.06.2010 № 48.

  Замовник, отримавши повідомлення підрядника про закінчення робіт (повністю або проміжний етап, якщо це визначено договором), повинен негайно приступити до приймання робіт. Приймання проводиться за рахунок замовника (інше може бути встановлено договором). У випадках, визначених законом, в даній процедурі також беруть участь представники державної (або муніципальної) влади. Прийняття будівельних робіт оформляється актом і підписується обома сторонами.

  Замовник має право відмовитися від приймання, якщо результат робіт має непереборні недоліки, що не дозволяють використовувати його в цілях, визначених договором. При відмові від підписання акта приймання однієї зі сторін договору акт підписується іншою стороною. Односторонній акт приймання може бути визнаний судом недійсним лише при визнанні доводів сторони, яка не підписала акт, обґрунтованими.

  Підписання акту приймання робіт не позбавляє замовника права пред'являти в суді заперечення щодо якості робіт (п. 13 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24.01.2000 № 51).

  Підрядник несе відповідальність за:

  • відхід від вимог, встановлених ТД;
  • відхід від обов'язкових будівельних норм і правил;
  • недосягнення показників об'єкту, що будується, встановлених в ТД;
  • зниження міцності, надійності, стійкості при реконструкції будівлі або споруди;
  • відхід від вимог законодавства про охорону навколишнього середовища при проведенні робіт;
  • відхід від вимог законодавства про безпеку будівельних робіт.

  Підрядник не відповідає за незначні відступи від вимог ТД, якщо вони не впливають на якість будівництва.

  Гарантії якості робіт і відповідальність за якість

  Законом або договором на результат будівництва може бути встановлено гарантійний строк, протягом якого підрядник гарантує якість об'єкта будівництва і його експлуатацію на рівні показників, визначених в ТД і договорі.

  Ст. 756 ГК встановлено граничний термін виявлення недоліків будівництва, що становить 5 років. Якщо встановлений гарантійний термін на будівельні роботи менше граничного терміну виявлення недоліків, замовник має право вимагати усунення дефектів будівництва після закінчення гарантійного терміну до закінчення граничного терміну (постанова Президії ВАС від 16.01.2007 № 12354/06). При цьому замовник повинен довести, що дефекти були або виникли внаслідок причин, які існували до приймання робіт.

  Підрядник не відповідає за недоліки, якщо доведе, що вони виникли в результаті:

  • нормального зносу;
  • невірної експлуатації;
  • невірної інструкції по експлуатації, за розробку якої відповідав замовник;
  • неякісного ремонту об'єкта, за який відповідав замовник.

  При розірванні договору гарантійні зобов'язання підрядника зберігаються, якщо інше правило не встановлено угодою сторін. Такий висновок зроблено Пленумом ВАС у Постанові від 6.06.2014 № 35 і закріпився в судовій практиці, см. Постанову АС Центрального округу від 22.08.2016 у справі № А09-11788 / 2015.

  Усунення виявлених недоліків

  Замовник при виявленні недоліків будівництва має право вимагати від підрядника:

  • безкоштовного їх усунення в розумний строк;
  • пропорційного зниження ціни робіт;
  • оплати витрат на їх усунення, якщо таке право дано йому договором.

  Замовник може також відмовитися від договору і вимагати виплати збитків, якщо недоліки не були виправлені підрядником упродовж розумного строку або є невід'ємними і суттєвими. Підрядник має право замість усунення дефектів зробити безкоштовно роботи заново зі сплатою замовнику збитків від прострочення, при цьому замовник повинен повернути результат робіт підряднику, якщо це можливо.

  Доведення наявності дефектів, їх суттєвості і непереборності в суді проводиться за допомогою експертизи, що здійснюється організацією, яка має відповідну ліцензію (наприклад, постанова ФАС СЗО від 05.10.2007 у справі № А26-4518 / 2006-110). Витрати на проведення експертизи входять до складу збитків і стягуються в суді.

  Підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок:

  • зміст робіт, виконуваних за договором будівельного підряду, зазвичай визначається ТД, а їх ціна - кошторисом;
  • замовник має право постійно контролювати хід робіт, не втручаючись в оперативну діяльність підрядника, якщо характер робіт відрізняється технічною складністю, замовник може найняти професіонала для здійснення функцій нагляду за будівництвом;
  • при відмові однієї із сторін від підписання акта приймання робіт складається односторонній акт;
  • до закінчення граничного терміну виявлення недоліків навіть після закінчення гарантійного терміну будівництва (у разі коли гарантійний термін менше граничного терміну) підрядник відповідає за виявлені дефекти робіт, якщо замовник доведе, що дефекти або причини, що їх викликали, були до приймання робіт.
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
  Загрузка...
 • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  − 1 = 1

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


  map