Дебіторська заборгованість рахунки бухгалтерського обліку

Дебіторська заборгованість рахунки бухгалтерського обліку

22.1. Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості

під дебіторською заборгованістю розуміється заборгованість інших організацій, працівників і фізичних осіб даної організації. Організації та особи, які повинні даної організації, називаються дебіторами.

під кредиторською заборгованістю розуміється заборгованість даної організації іншим організаціям та особам, які називаються кредиторами.

реклама здесь 1

У бухгалтерському балансі дебіторська і кредиторська заборгованість відображаються за їх видами.

• Дебіторська заборгованість відображається на рахунках: 62 «Розрахунки і покупцями і замовниками», 71 «Розрахунки з підзвітними особами», 73 «Розрахунки з персоналам за іншими операціями», 75 «Розрахунки з засновниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» , 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

• Кредиторська заборгованість відбивається на рахунках: 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», 75, субрахунок «За виплаті доходів», 76, 79.

При веденні обліку дебіторської і кредиторської заборгованості особливу увагу потрібно звернути на терміни позовної давності. Згідно ст. 196 ГК загальний строк позовної давності встановлений рівним три роки.

Дебіторська заборгованість у разі закінчення терміну позовної давності списується на зменшення прибутку або резерву сумнівних боргів. Списання заборгованості оформляється наказом керівника. У бухгалтерському обліку оформляються записи:

Списана дебіторська заборгованість з метою контролю відображається на позабалансовому рахунку 007 «Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів» і враховується там протягом п'яти років.

При надходженні коштів за раніше списаної дебіторської заборгованості дебетують рахунки обліку грошових коштів: 50, 51, 52 і кредитують рахунок 91. Одночасно на зазначені суми кредитують позабалансовий рахунок 007.

реклама здесь 2

Відповідно до ПБО 10/99 «Витрати організації» суми списаної дебіторської заборгованості включаються до складу позареалізаційних витрат, які беруть участь у формуванні фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку.

Кредиторська заборгованість після закінчення терміну позовної давності списується на фінансові результати і оформляється такими бухгалтерськими записами:

Відповідно до ПБО 9/99 «Доходи організації» суми списаної кредиторської заборгованості включаються до складу позареалізаційних доходів, що беруть участь у формуванні фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості

Актуально на: 27 cічня 2017 р

Дебіторська заборгованість - це суми, які повинні сплатити організації інші організації та фізособи, іменовані дебіторами. Наведемо типові проводки з обліку дебіторської заборгованості в нашому матеріалі.

Дебіторська заборгованість: рахунку обліку

Відповідно до Розділу VI «Розрахунки» Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (Наказ Мінфіну від 31.10.2000 № 94н) синтетичний і аналітичний облік дебіторської заборгованості організації ведеться на таких рахунках:

 • 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;
 • 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;
 • 68 «Розрахунки з податків і зборів»;
 • 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»;
 • 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;
 • 71 «Розрахунки з підзвітними особами»;
 • 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»;
 • 75 «Розрахунки з засновниками»;
 • 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»;

Наведені вище рахунки є активно-пасивними, т. Е. Допускають наявність як дебетового, так і кредитового сальдо. Відповідно, дебіторська заборгованість означає формування дебетового сальдо за рахунками обліку розрахунків.

Типові записи з обліку дебіторки

Наведемо основні записи з бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами, в результаті яких у організації може виникнути дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість відноситься до активів організації.

Як об'єкт бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість - це грошова оцінка суми боргу дебіторів (боржників) перед організацією (кредитором).

Дебіторська заборгованість враховується на активно-пасивних рахунках обліку розрахунків: 60 (аванси видані), 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76.

Встановлено такі правила відображення в бухгалтерській звітності дебіторської заборгованості:

1. Не допускається зарахування між статтями активів і пасивів (п. 34 ПБО 4/99). Наприклад, на звітну дату згорнуте сальдо по рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами» складає 50 тис. Руб. При цьому заборгованість організації перед працівником Іванов за затвердженим керівником авансового звіту за витратами на відрядження становить 10 тис. Руб. У бухгалтерському балансі на звітну дату:

- в складі дебіторської заборгованості (стор. 1230) відображена заборгованість працівників перед організацією за виданими під звіт цим працівникам авансами в розмірі 60 тис. руб .;

- в складі кредиторської заборгованості (стор. 1520) відображена заборгованість організації перед своїм працівником в сумі 10 тис. руб.

2. У разі видачі авансів і попередньої оплати робіт, послуг тощо., Пов'язаних з придбанням (виготовленням, будівництвом) об'єктів (майна, немайнових прав), які в подальшому будуть прийняті до бухгалтерського обліку в складі внеообортних активів, суми виданих авансів і попередньої оплати відображаються в бухгалтерському балансі в розділі I "Необоротні активи" (див. лист Мінфіну РФ від 11.04.2011 № 07-02-06 / 42).

3. Дебіторська заборгованість, виражена в іноземній валюті (в тому числі підлягає оплаті в рублях), для відображення в бухгалтерській звітності перераховується в рублі за курсом, що діє на звітну дату (п. П. 1, 5, 7, 8 ПБО 3/2006 ).

Виняток становить дебіторська заборгованість, що виникла в результаті перерахування контрагентам авансу, передоплати або завдатку. Така заборгованість показується в бухгалтерській звітності за курсом, що діє на дату перерахування грошових коштів (п. П. 9, 10 ПБО 3/2006).

4. У разі перерахування організацією оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг, передачі майнових прав) дебіторська заборгованість відображається в бухгалтерському балансі в оцінці за мінусом суми ПДВ, що підлягає відрахуванню (прийнятої до відрахування) відповідно до податкового законодавством (див. додаток до листа Мінфіну РФ від 09.01.2013 № 07-02-18 / 01).

Наприклад, відповідно до умов договору організація перерахувала постачальнику аванс в розмірі 118 000 руб. (Дебет 60 Кредит 51). На підставі рахунку-фактури постачальника організація прийняла до відрахування сплачений в сумі авансу ПДВ в розмірі 18 000 руб. (Дт 68, субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ» Кредит 76, субрахунок «ПДВ з авансів виданих»). На звітну дату товари від постачальника отримані не були. У бухгалтерському балансі організація відбила по рядку 1230 дебіторську заборгованість постачальника в розмірі 100 тис. Руб. (118 000 - 18 000).

5. У бухгалтерському балансі дані про дебіторську заборгованість за продані товари, продукцію, виконані роботи і надані послуги відображаються в разі їх суттєвості відокремлено від сум, перерахованих організацією відповідно до договорів авансів (передоплати) (див. Лист Мінфіну РФ від 27.01.2012 № 07-02-18 / 01).

6. Штрафи, пені та неустойки, визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду про їх стягнення, відносяться до інших доходів і до їх отримання відображаються в бухгалтерському балансі в складі дебіторської заборгованості по стр. 1230 (п. 76 ПВБУ № 34н).

7. Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, списуються по кожному зобов'язанню до інших витрат або за рахунок резерву сумнівних боргів (якщо такий резерв під дане зобов'язання було утворено) на підставі (п. 77 ПВБУ № 34н):

- даних проведеної інвентаризації;

- (І) наказу (розпорядження) керівника організації.

8. Списана внаслідок неплатоспроможності боржника дебіторська заборгованість враховується на позабалансовому рахунку 007 протягом 5 років з моменту списання (п. 77 ПВБУ № 34н).

Дебіторська заборгованість рахунки бухгалтерського обліку

Зміст господарської операції

Заборгованість засновників по внесках в КК

Надходження внеску основними засобами (НМА)

Надходження внеску матеріалами

Надходження вкладу товарами

Надходження внеску грошовими коштами в касу

Надходження внеску грошовими коштами на розрахунковий рахунок

Надходження внеску грошовими коштами на валютний рахунок

Надходження внеску цінними паперами

При продажу продукції покупцям виникає дебіторська заборгованість, яка погашається шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації грошових коштів за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги (табл.1.2).

Таблиця 1.2. - Розрахунки з покупцями і замовниками

Зміст господарської операції

Відображено заборгованість покупця

Нараховано ПДВ до бюджету

Списується собівартість товарів

Надійшла оплата від покупця

Також дебіторська заборгованість може виникнути при розрахунках з персоналом (табл. 1.3.):

Таблиця 1.3. - Виникнення і погашення дебіторської заборгованості при розрахунках з персоналом організації

Зміст господарської операції

Видано позику працівнику

Утриманий позику із заробітної плати

Позика внесений в касу

Сума недостачі віднесена на винну особу

Нараховано суму страхового відшкодування

Згідно п.11 ПБО 10/99, в бухгалтерському обліку суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення, визнаються іншими витратами. Для обліку таких сум Інструкції про застосування Плану рахунків, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 року № 94н "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню» призначений рахунок 91, субрахунок 91-2 «Інші витрати ». Загальний строк позовної давності встановлено в три роки (3, ст. 196 ЦК України). Для окремих видів вимог законом можуть бути встановлені спеціальні строки позовної давності, скорочені або більш тривалі порівняно із загальним строком.

Термін позовної давності починає обчислюватися після закінчення терміну виконання зобов'язань, якщо він визначений, або з моменту, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання [2].

Дебіторська заборгованість після закінчення терміну позовної давності списується на зменшення прибутку або резерву сумнівних боргів.

Списання заборгованості оформляється наказом керівника і наступними бухгалтерськими записами:

Дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати» Кредит рахунків 62, 76.

Дебет рахунку 63 «Резерви по сумнівних боргах» Кредит рахунків 62, 76.

Списана дебіторська заборгованість не вважається анульованою. Вона повинна відображатися на позабалансовому рахунку 007 «Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів» протягом п'яти років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового стану боржника [5].

При надходженні коштів за раніше списаної дебіторської заборгованості дебетують рахунки обліку грошових коштів (50, 51, 52) і кредитують рахунок 91 «Інші доходи і витрати». Одночасно на зазначені суми кредитують позабалансовий рахунок 007 «Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів».

Дебіторська заборгованість відображається в бухгалтерській звітності в складі активів організації, оскільки являє собою частину майна організації, що належить їй по праву, але знаходиться у інших господарюючих суб'єктів. Згодом ця заборгованість повинна бути оплачена організації грошовими коштами або поставкою товарів (наданням послуг, виконанням робіт).

Що відображаємо в рядку 1230 балансу: дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість рахунки бухгалтерського обліку

Коротко:

 • Призначення статті: відображення інформації про дебіторську заборгованість
 • Номер рядка в балансі: 1230
 • Номер рахунку згідно з планом рахунків: Дебетове сальдо 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 - кредитове сальдо 63

Дебіторською заборгованістю в балансі називаються суми, що сформувалися на рахунках бухгалтерського обліку на кінець звітного періоду. Вони показують, які борги є у постачальників, покупців, співробітників і податкових органів перед підприємством. До дебіторської заборгованості можна віднести:

 • аванси, виплачені постачальникам за роботи, поставки, послуги;
 • борги покупців, підрядників за отримані, але не оплачені послуги (товари, роботи);
 • заборгованість підзвітних осіб, тобто співробітників підприємства;
 • переплата по податках, зборах, страхових внесках до фондів;
 • борги працівників по заробітній платі;
 • борг учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу;
 • інші види недоїмок.

Як відбивається сальдо по рахунках

Всі перераховані види дебіторки відповідають своїм номерам, які затверджені спеціальним Планом рахунків, на підставі якого ведеться облік господарських операцій.

Після закінчення року кожна організація повинна скласти фінансовий звіт, який називається балансом або Формою № 1. Борги інших осіб перед фірмою включаються в баланс як сума розгорнутого сальдо по дебету ряду рахунків мінус сальдо по кредиту 63 рахунку. Залишки за дебетовими рахунками:

Примітка від автора! Це означає, що не можна брати для підрахунку різницю між залишком по дебету і кредиту. В баланс в обов'язковому порядку включаються залишки по рахунках, які одночасно утворюються за дебетом і за кредитом. Такі рахунки називаються активно пасивними. Виняток становить 70 рахунок, так як він пасивний.

Наприклад, по рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» на кінець року залишається сальдо по кредиту - 50 000 рублів. Підсумкова відомість, в якій відображені розрахунки, виглядає так:

сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Але для цілей відображення в активі балансу треба взяти залишок по дебету, тобто 200 000 рублів.

Дебіторська заборгованість, яка набуває чинності баланс, може бути короткостроковій або довгостроковій. Щомісяця треба перевіряти всі договори на предмет прострочення. Під короткостроковими маються на увазі борги, які повинні бути повернуті протягом одного року.

Довгострокові зобов'язання повинні повертатися при терміні більше одного року. Терміни повернення визначаються в угоді сторін. Наприклад, якщо в договорі зазначено, що остаточний розрахунок замовник повинен зробити через півтора року після отримання послуг - така дебіторка буде вважатися довгостроковою.

Як відобразити резерви за простроченими боргами

62 рахунок «Розрахунки з покупцями і замовниками" відображається в балансі після вирахування залишку по кредиту 63 рахунку «Резерви по сумнівних боргах». На цей рахунок нараховуються частки від прострочених зобов'язань боржників. Простроченої недоїмка стає після 45 днів з моменту утворення.

Типові проводки, що враховують руху по 63 рахунку:

 • дебет 91.2 - Кредит 63 - відображено на витратах сумнівна заборгованість в процентному співвідношенні в залежності від часу прострочення;
 • дебет 63 - Кредит 62 (60, 76) - списаний безнадійний борг за рахунок резерву;
 • дебет 63 - Кредит 91.1 - відновлений резерв по сумнівних боргах, коли боржник виконав свої зобов'язання.

Так як суми по 62 рахунку в Формі №1 не збігаються з оборотно-сальдовими відомостями бухгалтерії, то розшифровку дебіторських боргів з урахуванням сформованих резервів призводять в таблиці 5.1 Пояснень до балансу, затверджених Наказом Мінфіну № 66н.

У таблиці треба відбивати рух і структуру недоїмок на початок і кінець звітного і попереднього років. При цьому формат таблиці дозволяє побачити всю картину освіти і погашення боргу.

Примітка від автора! Резерв за простроченими боргами може створюватися за рахунками:

Приклад відображення в рядку 1230 балансу

Зміст і вимоги до складання балансу можна прочитати в ПБО 4/99. Стаття «дебіторська заборгованість» відображається в балансі по рядку 1230 у складі оборотних активів. Оборотні активи - це матеріальне і фінансове майно організації, яке може списуватися, продаватися або обертатися на розрахункових рахунках протягом року.

Наприклад, ТОВ «Соловейко» має залишки по рахунках, які знайшли відображення в оборотно-сальдової відомості.

Сальдо за дебетом

Сальдо по кредиту

За вимогами Наказу №66 н в бухгалтерський баланс суми повинні потрапляти в тисячах або мільйонах карбованців відповідно до кодів ОКЕІ, значить, рядок 1230 буде виглядати:

Рядок 1230 балансу = 60 рахунок + 62 рахунок - 63 рахунок + 76 рахунок = 20 + 30-10 + 5 = 45 тис. Руб.

Таким чином, вся заборгованість перед компанією включена в звітну Форму №1.

Дебіторська заборгованість - це фінансовий оборотний актив, за допомогою якого компанія може швидко погасити свої зобов'язання перед іншими особами.

Замітка автора! Швидкість, з якою актив може використовуватися для оплати за рахунками, говорить про ліквідність. Чим швидше можна перетворити актив в гроші, тим вище його ліквідність.

Але на практиці наявність великої частки дебіторів, особливо з резервами на 63 рахунку, говорить про проблеми фірми. Борги - це неоплачені рахунки, виставлені покупцям і замовникам. Продукцією чи послугами вони скористалися, а грошей не заплатили.

Або, навпаки, аванс підряднику виплачений, а роботи не виконані. Компанія повинна постійно відслідковувати рівень подібних недоїмок, так як великий ризик шахрайства та фінансових втрат.

Недоїмки виникають з причин:

 1. Необачність у виборі клієнтів при укладанні угоди.
 2. Неплатоспроможність покупців.
 3. Труднощі при реалізації продукції.
 4. Відсутність щоденної роботи з боржниками.
 5. Швидке зростання обсягу продажів.

Оптимальний показник рівня дебіторки - коли сальдо по рахунках, включеним в рядок 1230 балансу, і грошові кошти компанії збігаються з зобов'язаннями перед кредиторами. Щоб відстежити коливання наявних боргів, можна проводити фінансовий аналіз за допомогою спеціального коефіцієнта.

Вимірювання показника дебіторки

Дебіторська заборгованість в балансі має тенденцію зростати або зменшуватися, що може бути як позитивним, так і негативним фактором. Щоб виміряти належний рівень показника, в фінансах застосовується коефіцієнт оборотності. Він показує період часу, за який борги перетворюються в грошові кошти.

К = (середня дебіторська заборгованість * 365) / виручка

За що вийшло кількості днів буде зрозуміла ефективність збирання коштів з боржників. Чим нижче цей коефіцієнт, тим повільніше обертається дебіторка, тобто складніше отримувати гроші.

Ситуація буде більш сприятливою, якщо коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості більше аналогічного коефіцієнта кредиторської заборгованості. Подібне співвідношення між коефіцієнтами говорить про те, що компанії вистачає фінансів для погашення своїх зобов'язань.

Відповідно, перевага дебіторської заборгованості над кредиторською говорить про нездатність компанії своєчасно виплатити свої борги через брак грошей. Виходить, що фірма безкоштовно кредитує своїх клієнтів. Такого бути не повинно, тому необхідно ефективно і щодня управляти наявними боргами і не укладати угод з сумнівними особами.

Дебіторська заборгованість: Бухгалтерський облік, формування і відображення в звітності

Дебіторська заборгованість являє собою суму боргів, належних підприємству, організації або установі від юридичних або фізичних осіб в результаті господарських взаємовідносин з ними.
Дебіторська заборгованість може мати два різновиди:
1) обумовлена ​​звичайними процесами господарської діяльності і може мати на увазі аванс, перерахований постачальнику, або вартість товарів (робіт, послуг), відвантажених (виконаних), але не оплачених покупцями (замовниками) за умовами договору та інших причин;
2) виражається боргами в результаті судових суперечок між постачальником і покупцем через невідповідність кількості або якості товарів (робіт, послуг) встановленим асортименту, несвоєчасної оплати або її відсутності, інших причин розбіжності в договірних відносинах.
У бухгалтерському балансі сума дебіторської заборгованості відображається за кодом рядка 1230, де вказують дебетове сальдо наступних рахунків:
- 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" в частині авансів, перерахованих в рахунок майбутньої поставки матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг.
За рахунку 60 використовуються субрахунки:
2 "Розрахунки за авансами виданими (в рублях)";
7 "Розрахунки за авансами виданими (в умовних одиницях)";
22 "Розрахунки за авансами виданими (в валюті)";
- 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" в частині вартості товарів (робіт або послуг), відвантажених (виконаних), але не оплачених покупцями або замовниками.
субрахунки:
1 "Розрахунки з покупцями і замовниками (в рублях)";
3 "Векселі отримані";
6 "Розрахунки з покупцями і замовниками (в умовних одиницях)";
11 "Розрахунки з покупцями і замовниками (в валюті)";
- 68 "Розрахунки по податках і зборах". Йдеться про податки, зайво перераховані до бюджету організацією або стягнених податковим органом;
- 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" - в разі надмірно перерахованих організацією страхових внесків до Фонду соціального страхування РФ, Пенсійний фонд РФ, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування або надмірно стягнутих позабюджетними фондами внесків;
- 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - при надмірно виплачену заробітну плату;
- 71 "Розрахунки з підзвітними особами" - за умови видачі грошової суми під звіт;
- 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" - наприклад, видача позики підприємства своїм працівникам, заборгованість співробітників з відшкодування матеріального збитку;
- 75 "Розрахунки з засновниками" - в частині заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу підприємства;
- 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - призначений для узагальнення інформації про розрахунки з дебіторами за умови, якщо бухгалтерські операції не оформляються рахунками, названими вище (наприклад, в частині нарахованих і визнаних боржниками санкцій за порушення умов господарських договорів; заборгованостей сторонніх осіб; дивідендів, належних для отримання з інших організацій).
За рахунку 76 використовуються субрахунки:
1 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню (в рублях)";
2 "Розрахунки за претензіями (в рублях)";
3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків";
11 "Розрахунки по майновому і особистому страхуванню (у валюті)";
22 "Розрахунки за претензіями (в валюті)".
За дебіторської заборгованості, пов'язаної з розрахунками за поставлені товари (виконані роботи або послуги), що не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями, організація може створювати спеціальний резерв, вартісна оцінка якого відображається на рахунку 63 "Резерви по сумнівним боргах".
Згідно п. 1 ст. 266 Податкового кодексу РФ (НК РФ) сумнівним боргом визнається будь-яка заборгованість перед платником податків, що виникла в зв'язку з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у разі якщо ця заборгованість не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена заставою, поручительством, банківською гарантією.
Суми відрахувань у ці резерви включаються до складу позареалізаційних витрат на останнє число звітного (податкового) періоду.
У ст. 266 НК РФ визначено критерії віднесення розміру дебіторської заборгованості до складу резерву по сумнівних боргах. Сума резерву по сумнівних боргах розраховується за результатами проведеної на останнє число звітного (податкового) періоду інвентаризації дебіторської заборгованості таким чином:
- по сумнівної заборгованості з терміном виникнення понад 90 календарних днів - у суму створюваного резерву включається повна сума виявленої на підставі інвентаризації заборгованості;
- по сумнівної заборгованості з терміном виникнення від 45 до 90 календарних днів (включно) - в суму резерву включається 50% від суми виявленої на підставі інвентаризації заборгованості;
- по сумнівної заборгованості з терміном виникнення до 45 днів - не збільшує суму створюваного резерву.
При цьому сума створюваного резерву по сумнівних боргах не може перевищувати 10% від виручки звітного (податкового) періоду, яка визначається відповідно до ст. 249 НК РФ.
На суму створюваних резервів роблять записи за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати", субрахунок 2 "Інші витрати", і кредитом рахунка 63. При списанні незатребуваних боргів, раніше визнаних організацією сумнівними, записи виробляються за дебетом рахунка 63 в кореспонденції з відповідними рахунками обліку розрахунків з дебіторами. Приєднання невикористаних сум резервів по сумнівних боргах до прибутку звітного періоду, наступного за періодом їх створення, відображається за дебетом рахунка 63 і кредитом рахунку 91, субрахунок 1 "Інші доходи".
Аналітичний облік за рахунком 63 ведеться по кожному створеному резерву.
Для виявлення дебіторської заборгованості створюється інвентаризаційна комісія. Відповідно до п. 77 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації (затв. Наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 N 34н, далі - Наказ N 34н) дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, списуються по кожному зобов'язанню на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування та наказу керівника організації. Для документального оформлення результатів інвентаризації передбачена уніфікована форма N інв-17 "Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами" (затв. Постановою Держкомстату Росії від 18.08.1998 N 88).
Ця форма застосовується для оформлення результатів інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами перед складанням річної бухгалтерської звітності з метою підтвердження даних, що значаться на рахунках бухгалтерського обліку, що відображають зобов'язання дебіторів і кредиторів.
Тут необхідні точний первинний збір всієї документації за кожним дебітором і грамотно складені договори між контрагентами, оскільки, якщо організація подає в суд позов на недобросовісного партнера, суд може відмовити в позові, вважаючи підготовлені документи бездоказовими. А це означає неможливість стягнення заборгованості з відповідача в судовому порядку і призводить до додаткових фінансових витрат з відшкодування судових витрат.
Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, списуються за рахунок коштів резерву сумнівних боргів або на фінансові результати комерційного підприємства або на збільшення витрат у некомерційної організації (п. 77 Наказу N 34н).
Важливо підкреслити, що організація може створювати "Резерви по сумнівним боргах", це її право, але не обов'язок. Рішення організації про створення резерву по сумнівних боргах слід прописати в обліковій політиці для цілей оподаткування. Якщо для списання дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку необхідно врахувати кілька умов (оскільки форма N 2 "Звіт про прибутки і збитки" - це документ швидше для "внутрішнього користування"), то в податковому обліку при розрахунку податку на прибуток треба звернути увагу на такий істотний момент: при створенні резерву по сумнівних боргах не можна врахувати прострочену заборгованість по виданим авансом постачальнику (підряднику), так як даний вид заборгованості не відповідає критеріям сумнівних боргів, які визначені в п. 1 ст. 266 НК РФ (в ньому йдеться лише про реалізацію продукції та нічого не написано про авансову оплату постачальнику, підряднику).
Крім того, в силу п. 2 ст. 266 НК РФ резерв по сумнівних боргах списується організацією лише на покриття збитків від безнадійних боргів, тобто боргів, нереальних до стягнення. безнадійними боргами визнаються ті борги перед підприємством, за якими минув встановлений термін позовної давності, а також борги, за якими відповідно до цивільного законодавства зобов'язання припинене внаслідок неможливості його виконання, на підставі акту державного органу або ліквідації організації.
Згідно ст. ст. 195 - 197 Цивільного кодексу РФ (ГК РФ) позовною давністю визнається строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено. Загальний строк позовної давності встановлюється в три роки. Для окремих видів вимог законом можуть встановлюватися спеціальні строки позовної давності, скорочені або більш тривалі порівняно із загальним строком.
Крім поняття "термін позовної давності" існує термін "прострочена дебіторська заборгованість", яка виникає у зв'язку з порушенням термінів розрахунків за надані активи. На жаль, в даний час це звичайна справа, тому в договорах на відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг) окремим пунктом прописують штрафи (пені) за невиконання термінів оплати. Кількість днів по простроченої заборгованості розраховують не з моменту відвантаження товарів покупцеві, а з наступного дня після дати виникнення обов'язку даного покупця оплатити товар, встановленої в договорі.

Приклад 1. Організація 10 травня відвантажила покупцеві товар, який він за договором повинен сплатити 28 травня. Прострочену заборгованість по оплаті товару починають відраховувати не з 10 травня (дата виникнення дебіторської заборгованості), а з 29 травня (з наступного дня після дати настання зобов'язань по оплаті товарів).

Приклад 2. Згідно бухгалтерської облікову політику організація формує резерв по сумнівних боргах. Виручка звітного (податкового) періоду становить 35 200 000 руб. без НДС. У бухгалтерському обліку організації числяться три прострочені заборгованості покупців:
- 1-я - на суму 1 793 000 руб., Включаючи ПДВ. Прострочена заборгованість по оплаті становить 130 днів;
- 2-я - на суму 2 489 800 руб., Включаючи ПДВ. Прострочена заборгованість - 80 днів;
- 3-тя - на суму 1 168 200 руб., Включаючи ПДВ. Прострочена заборгованість - 30 днів.
Сума резерву становить 3 037 000 руб. (1 793 000 + 1 244 000):
- по 1-й заборгованості - 1 793 000 руб. Вся сума дебіторської заборгованості включається до складу резерву, оскільки прострочена заборгованість становить 130 днів;
- по 2-й заборгованості посилання - 1 244 900 руб. (2 489 800 x 50% / 100%).
Половина суми включається до складу резерву;
- по 3-й заборгованості - резерв не створюють, так як є невеликий термін простроченої заборгованості.
У бухгалтерському обліку роблять запис:
Дебет 91, субрахунок 2 "Інші витрати", Кредит 63 - відображено створення резерву - 3 037 000 руб.
По рядку 1230 балансу фіксується сума дебіторської заборгованості - 2 414 600 руб. (1 793 600 + 2 489 800 + 1 168 200 - 3 037 000). Якщо до кінця року, наступного за роком створення резерву, він в якійсь частині не буде використаний, то невитрачені суми списують і відображають в якості інших доходів організації. При цьому, списавши резерв, підприємство має право створити його в кінці року знову.

Списання заборгованості не означає її анулювання. Суму боргу відображають на позабалансовому рахунку 007 "Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів", на якому вона числиться 5 років. Це необхідно для підприємства, щоб відстежувати, чи не відновиться платоспроможність боржника. Аналітичний облік за рахунком 007 ведеться по кожному боржнику, чия заборгованість списана в збиток.

Приклад 3. Скористаємося даними прикладу 2 і продовжимо його в залежності від ситуації.
Ситуація 1. Заборгованість в розмірі 1 793 000 руб. стягнути неможливо, оскільки покупець N 1 був визнаний банкрутом.
В такому випадку борг списують наступним чином:
Дебет 63 Кредит 62 - списана заборгованість неплатоспроможного покупця за рахунок резерву по сумнівних боргах посилання - 1 793 000 руб .;
Дебет 007 - сума списаної заборгованості відображена на позабалансовому рахунку - 1 793 000 руб.
Ситуація 2. Заборгованості в розмірі 1 793 000 руб. і 2 489 800 руб. (Загальна сума становить 4 282 800 руб.) Стягнути неможливо.
Списання боргу оформляють проводками:
Дебет 63 Кредит 62, субрахунка 1, 3, 6, 11 - списана заборгованість неплатоспроможних покупців за рахунок резерву по сумнівних боргах - 3 037 000 руб .;
Дебет 91, субрахунок 2 "Інші витрати", Кредит 62 - списана заборгованість, не покрита резервом на інші витрати - 1 245 800 руб .;
Дебет 007 - сума списаної заборгованості відображена на позабалансовому рахунку - 4 282 800 руб.

Порядок формування дебіторської заборгованості залежить від умов угоди, в рамках якої вона виникла. Зазвичай її сума дорівнює договірній ціні реалізованих товарів (робіт, послуг), але разом з тим сума заборгованості може бути збільшена або зменшена, якщо організація надає покупцям комерційний кредит, знижки або бонуси, якщо заборгованість виражена в умовних грошових одиницях або іноземній валюті і т. п.
Суму дебіторської заборгованості визначають за правилами, наведеними в Положенні з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9/99 (затв. Наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 N 32н, далі - ПБО 9/99). Пункт 6 ПБО 9/99 роз'яснює, що виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна та (або) величини дебіторської заборгованості, вартість якої розраховується виходячи з ціни, встановленої договором між організацією та покупцем (замовником). На думку автора, ототожнювати поняття "дебіторська заборгованість" та "виручка" не зовсім коректно, оскільки продавець тільки відвантажив свою продукцію, а чи отримає він за неї оплату - ще питання. Мало того що він здійснив витрати по створенню продукції, так ще й повинен заплатити ПДВ і податок на прибуток. При цьому інша сторона, отримавши товар (продукцію) з оформленими документами, що підтверджують перехід до нього права власності, включає їх до складу витрат, зменшуючи тим самим базу оподаткування з податку на прибуток.

Приклад 4. Організація реалізувала партію товару загальною вартістю 590 000 руб. (В тому числі ПДВ - 90 000 руб.). Собівартість товарів становила 250 000 руб. На момент формування проміжної бухгалтерської звітності оплати вироблено не було.
Відвантаження товарів покупцю оформляється записами:
Дебет 62, субрахунок 1, Кредит 90 "Продажі", субрахунок 1 "Виручка" - відображені дебіторська заборгованість покупця і виручка від продажів - 590 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 2 "Собівартість продажів", Кредит 41 "Товари" - списана собівартість реалізованого товару - 250 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 3 "ПДВ", Кредит 68, субрахунок 2 "ПДВ" - нарахований ПДВ до сплати в бюджет - 90 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 9 "Прибуток / збиток від продажу", Кредит 99 "Прибутки і збитки", субрахунок 1 "Прибутки і збитки" - відображено фінансовий результат від продажу товару - 250 000 руб. (590 000 - 90 000 - 250 000).
Таким чином, по рядку 1230 балансу на кінець квартального періоду відображена дебіторська заборгованість в розмірі 590 000 руб., Нарахований ПДВ до сплати в бюджет в розмірі 90 000 руб., Фінансовий результат становить 250 000 руб. прибутку, з якого треба сплатити податок на прибуток, а грошей на розрахунковому рахунку для сплати податків може не виявитися.

Згідно п. 6.3 ПБУ 9/99, якщо ціна не передбачена в договорі і не може бути встановлена ​​виходячи з умов договору, для визначення величини надходження і (або) дебіторської заборгованості приймається ціна, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає виторг у відношенні аналогічної продукції (товарів, робіт, послуг). Наприклад, видавництва, що випускають журнали, поміщають бланк-замовлення на сторінці журналу з підписними цінами на їх придбання, виписують рахунок і т.п. Однак з огляду на невелику вартості періодичного видання і значного числа передплатників вони не укладають конкретного договору з кожним передплатником. Але за бажанням покупця договір повинен бути оформлений належним чином, а при відвантаженні журналу в обов'язковому порядку видаються накладна, рахунок-фактура.
Вартість товару, що відвантажується покупцеві, може бути виражена в умовних одиницях (тобто організація укладає договори в умовних одиницях, курс яких вона встановлює самостійно) або в іноземній валюті. У зв'язку з тим що курси іноземних валют, що діють на день відвантаження цінностей і на день формування звітності або на дату їх оплати, будуть відрізнятися, в бухгалтерському обліку організації виникнуть курсові різниці. Тому бухгалтеру треба перерахувати і суму заборгованості, виходячи з найбільш ранньої з дат:
- на день погашення заборгованості;
- на день складання бухгалтерської звітності.
Якщо курс валюти, що діє в момент відвантаження цінностей, менше або більше, ніж на дату перерахунку дебіторської заборгованості, то в обліку виникають позитивні або негативні курсові різниці, які відображають у складі інших доходів організації і на таку ж суму збільшують або зменшують дебіторську заборгованість.
В умовах підвищення рівня конкуренції постачальники товарів і послуг змушені серйозно замислюватися над створенням переваг своєї продукції (послуг) перед іншими. Тому, незважаючи на певні ризики, вони надають своїм покупцям комерційний кредит, який згідно зі ст. 823 ГК РФ є відстрочку або розстрочку оплати товарів (робіт, послуг). Відстрочка платежу означає, що крім вартості самого товару покупець зобов'язаний перерахувати відсотки за користування товаром і оплатити його в подальшому в повному обсязі, а розстрочка платежу - спосіб оплати товарів або послуг, при якому платежі здійснюються не в повній сумі їх вартості, а по частинах протягом конкретного періоду.
При продажу продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг на умовах комерційного кредиту, наданого у вигляді відстрочення або розстрочення оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку в повній сумі дебіторської заборгованості, тобто включаючи відсотки за користування кредитом (п. 6.2 ПБУ 9/99). Їх нараховують в момент переходу до покупця права власності на відвантажений товар. Дане правило застосовується за умови, якщо продавець може достовірно розрахувати суму відсотків, належних до сплати. Але на практиці не завжди це виходить, оскільки виникають ситуації, при яких покупець невчасно розплачується за отриманий товар або з якоїсь причини зовсім його не оплачує (бувають недобросовісні покупці, а найчастіше отриманий від постачальників товар не відповідає за своїми характеристиками тим параметрам, які вказані в договорі). Якщо навіть договір поставки містить всі ознаки комерційного кредиту, необхідно окремим пунктом визначити терміни сплати, відсотки по кредиту, пені за несвоєчасну оплату.
Пунктом 12 ПБО 9/99 встановлено, що виручка визнається в бухгалтерському обліку при наявності, зокрема, наступних умов:
- організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином;
- сума виручки може бути визначена.
При такій ситуації бухгалтер може спочатку:
- відобразити дебіторську заборгованість і суму виручки на день відвантаження товарів без урахування суми відсотків по комерційному кредиту;
- збільшувати дебіторську заборгованість і донараховувати суму виручки за підсумками кожного місяця, після закінчення якого товар не був оплачений, виходячи з суми відсотків, що підлягають отриманню.
Після повної оплати отриманого товару проводиться остаточний перерахунок дебіторської заборгованості та розміру виручки.

Приклад 5. Скористаємося даними прикладу 4 і доповнимо його таким умовою: в договорі прописано, що покупець зобов'язаний оплатити товар протягом 90 днів, але конкретного терміну оплати не вказано. За відстрочку платежу нараховуються відсотки в розмірі 18% річних. Товар надійшов 1 червня, оплатили його 31 липня.
При відвантаженні товарів покупцю виробляються записи:
Дебет 62, субрахунок 1, Кредит 90, субрахунок 1 "Виручка" - відображені дебіторська заборгованість покупця і виручка від продажів - 590 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 2 "Собівартість продажів", Кредит 41 - списана собівартість реалізованого товару - 250 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 3 "ПДВ", Кредит 68, субрахунок 2 "ПДВ" - нарахований ПДВ до сплати в бюджет - 90 000 руб .;
Дебет 62, субрахунок 1, Кредит 90, субрахунок 1 "Виручка" - збільшена дебіторська заборгованість і донараховано виручка від продажів на суму відсотків за червень - 8729 руб. (590 000 руб. / 365 дн. X 18% / 100% x 30 дн.);
Дебет 90, субрахунок 9 "Прибуток / збиток від продажу", Кредит 99, субрахунок 1 "Прибутки і збитки" - відображено фінансовий результат від продажу товару - 258 729 руб. (590 000 + 8729 - 250 000 - 90 000).
Сума дебіторської заборгованості за червень становить 598 729 руб. (590 000 + 8729).
У липні бухгалтер оформляє такі записи:
Дебет 62, субрахунок 1, Кредит 90, субрахунок 1 "Виручка" - збільшена дебіторська заборгованість і донараховано виручка від продажів на суму відсотків за липень - 9020 руб. (590 000 руб.: 365 дн. X 18% / 100% x 31 дн.);
Дебет 90, субрахунок 9 "Прибуток / збиток від продажу", Кредит 99, субрахунок 1 "Прибутки і збитки" - скоригований фінансовий результат від продажу товару - 9020 руб.
Станом на 31 липня сума дебіторської заборгованості становитиме 607 749 руб. (590 000 + 8729 + 9020):
Дебет 51 "Розрахункові рахунки" Кредит 62, субрахунок 1 - надійшла оплата за товар, включаючи відсотки комерційного кредиту, - 607 749 руб.

Управляти дебіторською заборгованістю можна, стимулюючи покупців до дострокового погашення заборгованості. Зазвичай для цього надаються знижки з ціни продажу або вартості поставки, якщо платіж здійснено раніше договірного терміну. Перевага постачальника полягає в тому, що, отримавши виручку раніше обумовленого терміну і використовуючи її в грошовому обороті, він відшкодовує надану знижку. Згідно п. 6.5 ПБУ 9/99 величина надходження і (або) дебіторської заборгованості встановлюється з урахуванням всіх наданих організації за договором знижок (надбавок). У російському законодавстві немає чіткого визначення поняття "знижка" ні в бухгалтерському, ні в цивільно-правовому сенсі. Якщо сказати коротко, то це перш за все зниження ціни товару, премія або бонус не змінюють ціни, а є лише додатковим винагородою покупцеві за виконання конкретних умов договору.
В даний час існує досить велика кількість видів знижок, що залежать від умов договору, способу оплати і навіть пори року:
- оптова знижка - знижка за оборот;
- дилерська - знижка постійного оптовому покупцеві;
- бонусна - знижка на обсяг покупок різних товарів;
- спеціальна - знижка привілейованим покупцям;
- торгова - знижка роздрібним торговельним організаціям на можливі товарні втрати, відшкодування додаткових транспортних витрат і т.п .;
- знижка, надана до продажу покупцю товарів на товари, що продаються;
- знижка, надана після продажу покупцю товарів;
- позасезонним знижка;
- сезонна знижка;
- святкова знижка;
- знижка за готівковий платіж - при здійсненні розрахунків готівковими коштами та ін.
Незважаючи на різні види знижок, для обліку на підприємстві їх можна умовно розділити на дві групи: перші надаються шляхом перегляду в договорі ціни угоди в бік її зменшення, другі - шляхом виплати премій, додатково відвантаженого товару, зменшення суми дебіторської заборгованості при незмінній ціні договору.
Облік знижки, пов'язаної з зміною ціни, залежить від моменту її надання:
1. До продажу (або в момент відвантаження) товарів, надання послуг покупцеві. В такому випадку первинні документи та рахунки-фактури складають з урахуванням наданої знижки, тобто просто відвантажують за іншою ціною. Цей вид надання знижок не вимагає ніяких коректувань в обліку і звітності.
2. Після відвантаження товару, надання послуг, тобто після реалізації за вищою ціною, вартість угоди переглядається в бік її зменшення.

Приклад 6. Скористаємося даними прикладу 4 і доповнимо його наступною умовою: в договорі прописано, що в момент відвантаження товару покупцеві надається знижка в розмірі 10% від його вартості, що становить 59 000 руб. (590 000 руб. X 10%), а виручка від реалізації - 531 000 руб. (590 000 - 59 000).
При відвантаженні товарів покупцю виробляються записи:
Дебет 62, субрахунок 1, Кредит 90, субрахунок 1 "Виручка" - відображені дебіторська заборгованість покупця і виручка від реалізації з урахуванням знижки - 531 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 2 "Собівартість продажів", Кредит 41 - списана собівартість реалізованого товару - 250 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 3 "ПДВ", Кредит 68, субрахунок 2 "ПДВ" - нарахований ПДВ до сплати в бюджет - 81 000 руб. (531 000 руб.: 118% x 18%);
Дебет 90, субрахунок 9 "Прибуток / збиток від продажу", Кредит 99, субрахунок 1 "Прибутки і збитки" - відображено фінансовий результат від продажу товару з урахуванням знижки - 200 000 руб. (531 000 - 250 000 - 81 000).

Приклад 7. Змінимо умови угоди - знижка в розмірі 10% від його вартості надається при повній оплаті товару і в установлений строк після його відвантаження. Покупець виконав всі договірні зобов'язання. Нагадаємо, що виручка становить 590 000 руб., В тому числі ПДВ - 90 000 руб., Собівартість товарів дорівнює 250 000 руб.
Господарські операції відображаються таким чином:
Дебет 62, субрахунок 1, Кредит 90, субрахунок 1 "Виручка" - відображені дебіторська заборгованість покупця і виручка від продажів - 590 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 2 "Собівартість продажів", Кредит 41 - списана собівартість реалізованого товару - 250 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 3 "ПДВ", Кредит 68, субрахунок 2 "ПДВ" - нарахований ПДВ до сплати в бюджет - 90 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 9 "Прибуток / збиток від продажу", Кредит 99, субрахунок 1 "Прибутки і збитки" - відображено фінансовий результат від продажу товару - 250 000 руб.
Оплата товару і надання згодом знижок відображається записом:
Дебет 51 Кредит 90, субрахунок 1 "Виручка" - надійшли грошові кошти на розрахунковий рахунок - 590 000 руб.
Далі бухгалтер оформляє сторнировочной проводки:
Дебет 62, субрахунок 1, Кредит 90, субрахунок 1 "Виручка" - сторно! Скоригована сума виручки - 59 000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 3 "ПДВ", Кредит 68, субрахунок 2 "ПДВ" - сторно! Скоригована сума ПДВ - 9000 руб .;
Дебет 90, субрахунок 9 "Прибуток / збиток від продажу", Кредит 99, субрахунок 1 "Прибутки і збитки" - сторно! Скоригований фінансовий результат від продажу товару - 50 000 руб.

Такий порядок надання знижки помітно складніше і загрожує помилками в обліку як для продавця, так і для покупця, оскільки доводиться проводити коригувальні записи, після яких змінюється дохід з бухгалтерського та податкового обліку, а також суми податку на прибуток і ПДВ. Зміна ціни товару в договорі після його укладення необхідно закріпити або в умови надання знижок за договором купівлі-продажу, або в додатковій угоді до нього.
При цьому продавець зобов'язаний внести виправлення в усі екземпляри відвантажувальних документів - накладних і рахунків-фактур. Виправлені документи завіряються підписами уповноважених осіб та печаткою організації продавця. Зауважимо, що законодавством не передбачено виписувати нові рахунки-фактури замість виданих раніше або виставляти такі документи з негативними сумами.
Якщо ж знижка надана на товари, відвантажені в минулому році, а річна бухгалтерська звітність затверджена, то в обліку її відображають у складі інших витрат як збитки минулих років, визнані у звітному році. Коригування ПДВ включають в інші доходи як прибуток минулих років, виявлену у звітному році.
В податковому обліку також необхідно уточнити базу по податку на прибуток і ПДВ та подати до податкової інспекції уточнені декларації з податку на прибуток і ПДВ відповідно до ст. 54 НК РФ, яка роз'яснює, що платник податків має право провести перерахунок податкової бази та суми податку за податковий (звітний) період, в якому виявлено помилки (спотворення), що відносяться до минулих податковим (звітним) періодам. А згідно зі ст. 81 НК РФ при виявленні платником податків у поданій ним до податкового органу податкової декларації факту невідображення або неповноти відображення відомостей платник податків зобов'язаний внести необхідні зміни в податкову декларацію і подати до податкового органу уточнену податкову декларацію.
Знижки без зміни ціни за своєю суттю є формою заохочення покупця за виконання певних умов договору. Подібні знижки надаються у вигляді:
- виплати премії;
- додатково відвантаженого товару;
- перегляду суми заборгованості.
Якщо покупець оплатив раніше придбаний товар, то він може отримати знижку у вигляді грошової премії або бонусу (як правило, це безкоштовне надання продавцем додаткового обсягу товару). Якщо ж товар ще не оплачений або сплачений не повністю, то продавець найчастіше прощає покупцеві частину боргу.
У бухгалтерському обліку суму виплаченого винагороди, списання дебіторської заборгованості відображають у складі інших витрат.

Приклад 8. Продавець надає покупцеві знижку при виконанні певних умов договору і перераховує знижку у вигляді грошової премії в розмірі 59 000 руб. на його розрахунковий рахунок. В обліку оформляється проводка:
Дебет 91, субрахунок 2 "Інші витрати", Кредит 76 - нарахована знижка у вигляді премії - 59 000 руб .;
Дебет 76 Кредит 51 - перерахована грошова премія покупцеві - 59 000 руб.

Приклад 9. Знижку надано у вигляді відвантаження бонусного (додаткового) товару на суму 59 000 руб. (В тому числі ПДВ - 9000 руб.), Його фактична собівартість становить 25 000 руб., Що відбивається записами:
Дебет 91, субрахунок 2 "Інші витрати", Кредит 41 - списана собівартість товару до складу інших витрат - 25 000 руб .;
Дебет 91, субрахунок 2 "Інші витрати", Кредит 68 - нарахований ПДВ з вартості товару - 9000 руб.

Приклад 10. Знижку надано у вигляді списання частини заборгованості покупця в розмірі 59 000 руб .:
Дебет 91, субрахунок 2 "Інші витрати", Кредит 62 - нарахована знижка у вигляді списання частини боргу покупця до складу інших витрат - 59 000 руб.

В ідеалі будь-яка дебіторська заборгованість в кінці кінців повинна бути погашена або списана (за своїм економічним змістом - це різні поняття). Погашення заборгованості означає повернення боргу підприємству, яке може проводитися різними способами, такими як:
- сплата грошовими коштами;
- надходження товарів (виконання робіт, надання послуг), в рахунок яких перераховувалися авансові платежі;
- сплата негрошовими засобами;
- залік зустрічних однорідних вимог;
- продаж (переуступка) прав (договір цесії);
- розрахунки векселями та ін.
Такі способи погашення дебіторської заборгованості зазвичай відбуваються при розрахунках з покупцями (замовниками) або при розрахунках з постачальниками (підрядниками). Погашення розрахунків з постачальниками та підрядниками за перерахованими їм авансовими платежами може здійснюватися грошовими коштами тільки в разі повернення авансу з яких-небудь причин (зрив постачання, розірвання договору тощо).
Як було зазначено вище, дебіторську заборгованість формують не тільки рахунки 60 і 62, а й інші.
За розрахунками з бюджетом, по соціальному страхуванню і забезпеченню дебіторська заборгованість може бути погашена двома способами:
1) при поверненні переплачених сум податків та інших платежів на розрахунковий рахунок платника податків:
Дебет 51 Кредит 68, 69 (відповідний субрахунок за видами податків або страхових внесках, повернення переплачених сум податків та / або інших платежів);
2) залік переплачених сум в рахунок належних платежів до бюджету, Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування РФ, Федеральний фонд або в територіальні фонди обов'язкового медичного страхування. Це найбільш ймовірний спосіб погашення такої заборгованості.
Погашення дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними особами також може здійснюватися двома шляхами:
- уявлення підзвітною особою авансового звіту з додатком первинних документів, що підтверджують витрачання підзвітних сум;
- повернення всієї або частини виданої під звіт суми.
При розрахунках з засновниками дебіторська заборгованість погашається перерахуванням (сплатою) внесків учасниками на розрахунковий рахунок (в касу) організації:
Дебет 50 "Каса", 51 Кредит 75, субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу", - засновником перераховані (внесені в касу) грошові кошти в якості внеску до статутного капіталу організації.
Заборгованість по виставленим претензіями погашається при перерахуванні боржником добровільно або за рішенням суду суми виставленої претензії (позову):
Дебет 50, 51 Кредит 76, субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями", - добровільно або за рішенням суду перерахована сума дебіторської заборгованості, по якій була виставлена ​​претензія (поданий позов до судових органів).
У бухгалтерському балансі дебіторську і кредиторську заборгованості враховують розгорнуто, тобто такого роду заборгованості не сальдіруются навіть за умови, що за аналітичними рахунками одного і того ж рахунку виникло і дебетове, і кредитове сальдо.

Приклад 11. Організація отримала від постачальника матеріали на суму 590 000 руб. (В тому числі ПДВ - 90 000 руб.) Без попередньої оплати. У той же час вона перерахувала цього ж постачальника аванс в рахунок майбутньої поставки товарів у розмірі 354 000 руб.
Ці господарські операції відображаються записами:
Дебет 19 "Податок на додану вартість по придбаних цінностей" Кредит 60 - врахований ПДВ по оприбуткованих матеріалами - 90 000 руб .;
Дебет 10 "Матеріали", субрахунок 1 "Сировина і матеріали", Кредит 60 - оприбутковані матеріали - 500 000 руб. (590 000 - 90 000);
Дебет 60, субрахунок 2 "Розрахунки за авансами виданими", Кредит 51 - перераховані грошові кошти в рахунок попередньої оплати товарів - 354 000 руб.
За умовами цього прикладу дебіторська заборгованість в сумі 354 000 руб. відображається за кодом рядка 1230 балансу, а кредиторська заборгованість в розмірі 590 000 руб. - за кодом рядка 1520.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

8 + 2 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


map